Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 368 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
3
A-Caresse
S / Holst / F / 2008 / V: Crawford / MV: Leonid
 
1
Abelino
W / W³rtt / B / 2006 / V: Acordelli / MV: Le Champion
 
2
Acambaro R
W / W³rtt / B / 2006 / V: Araconit / MV: Vision xx
 
4
Acordellis Angel
S / W³rtt / B / 2007 / V: Acordelli / MV: Quick Star xx
 
5
Acordino 3
W / n.b. / B / 2006 / V: Acordelli / MV: Caretano Z
 
6
Acorida
S / Holst / B / 2003 / V: Acorado I / MV: Athlet Z
 
7
Acorlando F
W / OS / F / 2004 / V: Acorado I / MV: Corlando
 
8
Adriano G
H / W³rtt / Df / 2008 / V: Amadehus (Amago) / MV: Grandeur
 
9
Aisha 136
S / W³rtt / B / 2004 / V: Araconit / MV: Latin Lover
 
10
Albführen's Havanna
S / W³rtt / B / 1998 / V: Heinrich der Loewe / MV: Anstand
 
11
Alesandro 5
H / W³rtt / R / 2006 / V: Arrivederci / MV: Matcho Son
 
12
Aljanero W
H / Bay / F / 2010 / V: Al Cantaro E / MV: Calypso II
 
13
All Inclusive P
H / W³rtt / Db / 2010 / V: Askari / MV: Pikfein
 
343
Amadeus 812
W / B / 1997
 
14
Amazing Girl 7
S / Old / Schwb / 2009 / V: Amazing / MV: Jazz Time
 
15
Amazing Grace G
S / W³rtt / B / 2010 / V: Albaran xx / MV: Grandeur
 
312
Amelie
S / DB / 2002
 
313
Amelie 71
S / W³rtt / F / 2004 / V: De Niro / MV: Abendruf
 
357
Amicelli 128
S / W³rtt / B / 2009 / V: Arioso du Theillet
 
16
Angelface 2
S / W³rtt / B / 2008 / V: Amantus / MV: Coriolan
 
17
Arcado 14
W / W³rtt / F / 2008 / V: Amadehus (Amago) / MV: Grafenstolz
 
18
Arusha 17
S / Bay / B / 2004 / V: Contendro I / MV: Alexis Z / 103TU11
 
19
Asca 3
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Acordelli / MV: Carolus I
 
20
Ascari 51
W / W³rtt / B / 2010 / V: Acordelli / MV: Chambertin
 
21
Ashias Little Lord
W / Westf / Db / 2000 / V: Lupicor / MV: Amor
 
22
Aspen 17
W / DSP / RSchi / 2004 / V: Andino xx / MV: Luxus
 
354
Avalon
W / 2000
 
B - Pferdename / KNR
23
Baccara WB
S / W³rtt / B / 1997 / V: Baryshnikov / MV: Gonzales
 
24
Baloubina 4
S / W³rtt / B / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Warkantos
 
25
Bandura H
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Balzaci / MV: Contendro I
 
26
Baroubino
W / W³rtt / B / 2007 / V: Baloubino B / MV: Rhodos
 
27
Be Pezi
S / Old / B / 2005 / V: Lord Pezi / MV: Bariton
 
314
Bejou
S / SCH / 1999
 
28
Belle Amie M
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Black Jack / MV: Campari M
 
29
Bist-Wud
W / n.b. / Schi / 1999
 
30
Brad Pitt 2
W / W³rtt / B / 2007 / V: Balou du Rouet / MV: Lambada
 
C - Pferdename / KNR
31
Cabana Breeze
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cassin / MV: C-Trenton Z
 
32
Cairo 35
H / Bay / B / 2008 / V: Chambertin / MV: Calypso II
 
33
Caju F
W / Holst / Db / 2010 / V: Cassito / MV: Calido I
 
34
Calcha Candela
S / Holst / B / 2005 / V: Cassini II / MV: Aurelio
 
36
Calimera 60
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Casall / MV: Cleverboy
 
35
Calimera 63
S / Holst / Schi / 2010 / V: Connor / MV: Quantum
 
37
Calippa 7
S / W³rtt / B / 2009 / V: Chucas / MV: Bavaria Luchs
 
368
Calkelis
W / 2009
 
38
Calle Blue
H / W³rtt / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Centesimo I
 
39
Calli 18
W / Holst / Schi / 2008 / V: Calido I / MV: Linaro
 
40
Callistus S
H / Old / B / 1998 / V: Carolus I / MV: Tyrus
 
41
Calvados P
H / Holst / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Calmaro
 
42
Camillo 202
W / DSP / Db / 2010 / V: Cato / MV: Chopard
 
43
Camira 53
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Ramiro
 
44
Can Fly F
W / W³rtt / R / 2010 / V: Ciacomo / MV: Cento
 
45
Canaro S
W / Holst / Db / 2010 / V: Canto / MV: Contender
 
46
Candellino
W / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Rhodos
 
47
Candida 26
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Auftritt
 
48
Candlelight 22
S / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Ricardo
 
49
Candy 620
S / W³rtt / Db / 2003 / V: Candillo / MV: Latus II
 
50
Candy Lee
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Trajan
 
315
Candy Man 47
W / Grpf.o.R / B / 2004
 
51
Candy Z
S / Z.Rpf / Hlb / 2009 / V: Calvaro Z / MV: Landadel
 
52
Capriconia
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Cobra (BEL) / MV: Cristo
 
53
Cara Mia R 2
S / W³rtt / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Rhodos
 
54
Caramia E
S / W³rtt / B / 2010 / V: Concetto / MV: Matcho Son
 
55
Carasina
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Ciacomo / MV: Cordeur
 
56
Carinja 21
S / W³rtt / SbkaS / 2011 / V: Chucas / MV: Heraldik xx
 
57
Carissma 13
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Ricardo
 
58
Carlo 388
W / DR / Df / 2007 / V: Cyriac WE / MV: Constantin
 
59
Carlow CR
W / Dt.Pf / Schi / 2008 / V: Campbell VDL / MV: Heraldik xx
 
60
Carluccio 2
W / Hann / B / 2005 / V: Contendro I / MV: Silvio I
 
61
Cartello 8
H / Holst / B / 2009 / V: Catoki / MV: Come Back II
 
62
Casablanca E
S / Holst / Schi / 2005 / V: Carano / MV: Corrado I
 
63
Cash 167
S / Westf / Schi / 2006 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Lados
 
359
Casimir R
W / W³rtt / B / 2009 / V: Chamiro / MV: Acordelli
 
65
Cassandra 189
S / Holst / B / 1998 / V: Caretino / MV: Ahorn Z
 
64
Cassandra 288
S / W³rtt / Schi / 2006 / V: Chambertin / MV: Alexis Z / 103VG70
 
66
Cassario 4
H / Holst / B / 2004 / V: Chambertin / MV: Liostro
 
67
Cassiano 7
W / Holst / Schi / 2007 / V: Carlos DZ / MV: Le Grand III
 
68
Cassina 38
S / W³rtt / F / 2003 / V: Cassini II / MV: Trajan
 
69
Cassy Dee
S / W³rtt / F / 2011 / V: Ciacomo / MV: Senna Z
 
70
Catch Me 31
H / Westf / Schi / 2006 / V: Calido I / MV: Farinelli
 
71
Catch me if you can 29
W / Hann / Db / 2007 / V: Converter / MV: Sandro Hit
 
72
Cazador 7
W / W³rtt / B / 2009 / V: Chucas / MV: Grafenstein
 
73
Cefala B
S / W³rtt / B / 2010 / V: Cefalo / MV: Waitaki
 
74
Celebration 49
S / W³rtt / R / 2010 / V: Cayton / MV: Baryshnikov
 
75
Celenta CR
S / Dt.Pf / BkaSc / 2009 / V: Catcher / MV: Cantus
 
76
Celljet Ah
S / W³rtt / B / 2006 / V: Cellini / MV: World Man G
 
77
Centurio F 2
W / W³rtt / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Cento
 
80
Cha-Cha Royale
W / DR / B / 2010 / V: Casino Royale K / MV: Dressman I
 
78
Chaccira Blue
S / W³rtt / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Cento
 
79
Chacco-Brown
W / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Cento
 
81
Chagall Royal B
W / W³rtt / F / 2011 / V: Couleur Royal / MV: Waitaki
 
336
Chakira of Mountain
S / Knabstrupp / Tiger / 2002 / V: Thunderking of Mountain
 
367
Champus
W / 2000
 
82
Chapeau W 2
H / Bay / B / 2010 / V: Chamiro / MV: Candillo
 
83
Chariva
S / Old / B / 2005 / V: Colander / MV: Silberpfeil
 
84
Charly Brown 293
W / W³rtt / B / 2007 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Silvio I
 
85
Charly Brown 323
H / W³rtt / B / 2009 / V: Chucas / MV: Silvio I
 
86
Charming Blue
S / W³rtt / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Landioso
 
87
Chatillon 3
W / DSP / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Goldwing
 
88
Chellino 3
W / DSP / B / 2010 / V: Cornado (DNK) / MV: Richelshagen
 
89
Chelsy 10
S / Holst / B / 2005 / V: Caretino / MV: Calido I
 
90
Chepetto 17
W / W³rtt / B / 2009 / V: Cinquecento / MV: Zeus (Nurzeus)
 
91
Cheval B.
W / W³rtt / Df / 2003 / V: Charming / MV: Unbekannt
 
92
Chiara 315
S / Hann / Db / 2009 / V: Contendro I / MV: Falkland
 
93
Chicco 353
W / NF / B / 2005 / V: Cassedy / MV: Muscat
 
94
Chicken 2
S / W³rtt / B / 2007 / V: Chucas / MV: Raphael
 
95
Chima 4
S / W³rtt / Schi / 2008 / V: Colman / MV: Caretino
 
96
Chocolate Champ
W / DR / Df / 2000 / V: Courage / MV: Lekjari
 
97
Chucita
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chucas / MV: Cento
 
98
Ciacotin
W / W³rtt / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Chambertin
 
99
Cindy Lou 11
S / Westf / B / 2007 / V: C-Indoctro / MV: Lancer III
 
100
Claire G
S / W³rtt / Db / 2005 / V: Chambertin / MV: Freudentraum
 
101
Clara Bella F
S / Holst / Db / 2009 / V: Chambertin / MV: Contender
 
103
Clarissa 126
S / W³rtt / B / 2006 / V: Corofino II / MV: Matcho Son
 
104
Classic Charisma
S / Holst / B / 2003 / V: Come Back II / MV: Quidam de Revel
 
105
Classic Touch 26
S / DSP / Schi / 2007 / V: Calido I / MV: Lafitte
 
316
Clementine 42
S / Holst / B / 2008 / V: Clearway / MV: Ahorn Z
 
106
Clicquot Ponsardin
H / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Caletto III
 
107
Climbo M
W / OS / B / 2009 / V: Clinton I / MV: Le Coeur
 
102
Clõrchen 35
S / Old / Schi / 2009 / V: Clinton I / MV: Cento
 
108
Cloria
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Pageno xx
 
109
Cloud Seven F
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassini II / MV: Contender
 
110
Coco 308
S / DSP / B / 2010 / V: Casdorff / MV: Kolibri
 
111
Coco Chanel 147
S / Old / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Grannox
 
112
Coconut Dream 3
S / Hann / F / 2007 / V: Calido I / MV: Simply
 
113
Coconut Kiss 14
S / W³rtt / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Heraldik xx
 
114
Coconut Kiss 16
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Chamiro / MV: Landor S
 
115
Coleen 24
S / Rhld / Db / 2010 / V: Chirivell / MV: Lancer II
 
116
Con Ciaco B
W / W³rtt / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Contago
 
117
Conan 39
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Caletto I
 
118
Conchicco GH
W / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Lanthano
 
119
Coney Island 3
S / Westf / Schi / 2007 / V: Capilano / MV: Rabino
 
120
Conrad 70
W / Z.Rpf / B / 2003 / V: Conan Z / MV: Unbekannt / 103QL89
 
121
Conte de Revel
H / W³rtt / B / 2006 / V: Contender / MV: Quidam de Revel
 
122
Conti R
W / Hann / B / 2010 / V: Contendro I / MV: Espri
 
123
Contico 5
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Corofino II / MV: Bright Speed
 
124
Cooper RW
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Contano / MV: Cascavelle
 
125
Cora de la Rosa W
S / W³rtt / F / 2011 / V: Carrico / MV: Corofino II
 
126
Cora Lou F
S / Holst / B / 2002 / V: Contendro I / MV: Coriander
 
127
Corasina 2
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini I / MV: Coronado
 
369
Cordes
W / 2000
 
128
Corianthe van het Lock
S / BWP / F / 2002 / V: Triomphe de Muze / MV: Pachat II / 103FF59
 
129
Cornet's Crush Cutter Girl
S / Old / R / 2006 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Couleur-Rubin
 
130
Corsino M
W / W³rtt / Schi / 2010 / V: Cor de Pomme (Zefanja) / MV: Carolus I
 
131
Corvay 3
H / W³rtt / Df / 2007 / V: Contendro II / MV: Capriol
 
132
Cosima 199
S / W³rtt / B / 2003 / V: Candillo / MV: Lord Caletto / 104KS65
 
133
Cosima 246
S / W³rtt / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Calypso I
 
134
Cosima R
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cesano II / MV: Graf Remus
 
135
Cosmo 67
W / Meckl. / B / 2009 / V: Catoki's Cannon / MV: Radeberger
 
136
Costa Rica W
S / Bay / Db / 2009 / V: Chamiro / MV: Carbid
 
137
Covergirl 16
S / Holst / B / 2010 / V: Numero Uno / MV: Caretino
 
138
Cracker Joe 2
W / Holst / B / 2008 / V: Castellini / MV: Quantum
 
139
Cristiano W
H / Bay / F / 2009 / V: Camposanto / MV: Werther
 
358
Cro 8
W / Westf / Db / 2011 / V: Contendro II / MV: Lancer III
 
140
Cub
S / KWPN / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Furioso II
 
141
Cuba 18
S / W³rtt / Db / 2003 / V: Carlsson G / MV: Ajan xx
 
142
Culcha Candela M
S / W³rtt / F / 2008 / V: Ciacomo / MV: Campari M
 
143
Cupido 56
W / Holst / Schi / 2004 / V: Caretino / MV: Exorbitant xx
 
144
Cypralex
W / W³rtt / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Alexis Z
 
145
Cyra 70
S / W³rtt / Db / 2001 / V: Carlsson G / MV: Lombard
 
146
Cyrenaika 18
S / Holst / Db / 2010 / V: Contender / MV: Lorentin I
 
D - Pferdename / KNR
152
D-Day 4
W / Sachs / Db / 2000 / V: Donzini / MV: Swazi xx
 
147
Daily Joy F
S / W³rtt / F / 2010 / V: Don Diamond / MV: Rigobert
 
148
Dakar 150
W / KWPN / Db / 2008 / V: Clooney / MV: Grandeur / 104KG65
 
149
Dancing Star 8
W / DR / F / 2009 / V: Dancing Fox B / MV: Argentinus
 
150
Daquinta V
S / KWPN / Db / 2008 / V: Carembar de Muze / MV: Namelus R
 
151
Daria K
S / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Crawford
 
153
Denari
S / Bay / Schwb / 2009 / V: Denario / MV: Piaster
 
154
Diamond Black B
H / DR / R / 2007 / V: Douglas / MV: Night-Shadow
 
155
Disaronno FH
W / W³rtt / R / 2009 / V: Denario / MV: Royaldik
 
156
Divario 2
W / Holst / Db / 2009 / V: Diarado / MV: Cassini I
 
350
Domino 938
W / Holst / B / 2009 / V: Dolany / MV: Coriander
 
157
Don Marengo
W / Old / R / 2002 / V: Depardieu / MV: Liberty M
 
158
Don Ny
W / Bay / B / 2004 / V: D'Artagnan Classic / MV: Piaster
 
317
Donizetti 34
W / W³rtt / B / 2000 / V: Donnerprinz / MV: Dumas
 
318
Dream of Angel
W / -n.gefunde / 2005
 
159
Durella 8
S / DR / B / 1998 / V: Durello / MV: Nantano
 
E - Pferdename / KNR
160
Early Delight
W / Hann / B / 2005 / V: Earl / MV: Chasseur I / 103ER38
 
161
Elisenhof's Duke
W / DR / F / 2010 / V: Daily Pleasure. / MV: 'T Hoogeland's Ferdinand
 
162
Enrico 302
W / Hann / Db / 2004 / V: Escudo I / MV: Goodman
 
319
Epoka
S / SCHIM / 1997
 
163
Escada JK
S / Hann / B / 2008 / V: Embassy I / MV: Don Juan
 
164
Espetita
S / Hann / B / 2005 / V: El Bundy I / MV: Stakkato
 
165
Evita P
S / W³rtt / F / 2002 / V: Exodus / MV: Graf Aramis
 
F - Pferdename / KNR
166
Farah Diba 32
S / Hann / Db / 2000 / V: Fabriano / MV: Walt Disney II
 
167
Farah Diva 13
S / Hess / Db / 2008 / V: Fifty Cent / MV: Latouro
 
168
Faust 58
W / BWP / B / 2005 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Concorde
 
169
FBW Caprice
S / W³rtt / B / 2002 / V: Cento / MV: Cosinus B
 
170
FBW Cavallo
W / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Lancer II
 
171
FBW Letizia H
S / W³rtt / B / 2004 / V: Loving Dancer / MV: Chaplin
 
172
Felia W
S / W³rtt / B / 2010 / V: For Europe / MV: Candillo / 104RT41
 
173
Ferrell
W / Hann / B / 2009 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
174
Filou 1843
H / Pony o.R / RSchi / 2000
 
175
Fine Style W
S / W³rtt / Db / 2010 / V: For Europe / MV: Calypso I
 
176
Flarina 6
S / Bay / B / 2005 / V: Catoki / MV: Lanciano
 
177
Flicka 903
S / Holst / RkaSc / 2009 / V: Crawford / MV: Calido I
 
320
Flitzchen
S / DR / FSCHI / 2003 / V: Silverado / MV: Via Mala
 
178
For Candi B
S / W³rtt / F / 2008 / V: For Keeps / MV: Candillo
 
179
For Fritzii G
H / W³rtt / F / 2010 / V: For Europe / MV: Mitch
 
180
For Sale 9
S / W³rtt / B / 2009 / V: For Europe / MV: Conway
 
356
Forscher 21
W / SAnha / Db / 2001 / V: Ferman / MV: Pik÷r
 
181
Frankenhoeh's Kir Royal
W / DR / Falbe / 1999 / V: Bonsay / MV: Nazir ox
 
182
Frenchy 6
S / W³rtt / Df / 2007 / V: French Kiss / MV: Royal Diamond
 
G - Pferdename / KNR
183
Galando 26
W / W³rtt / Db / 2005 / V: Grafenstolz / MV: San Salvador
 
184
Gamal 8
W / Hann / B / 2007 / V: Goldwing / MV: Champion Du Lys
 
185
Geisha 193
S / Lewitz / RSche / 2003 / V: Ontario I / MV: Partner
 
186
Ginetty N
S / Hann / Db / 2009 / V: Graf Top / MV: Caletto I
 
365
Golan
W / -n.gefunde / 2011
 
187
Golden Armani
W / DR / Palom / 2007 / V: Golden Atreju / MV: Blue Stone Swing Boy
 
188
Goldfee 373
S / Hann / F / 2011 / V: Goldfever I / MV: For Joy
 
189
Goldika 623
S / Hann / Hlb / 2003 / V: Gilgamesch M / MV: Cheenook
 
190
Gracia Galilee
S / Old / Db / 2000 / V: Gracieux / MV: Woodstock
 
191
Grossblade
H / Hann / F / 1999 / V: Graf Lehnsherr / MV: Admiral II
 
192
Guantanamo 4
W / W³rtt / B / 2002 / V: Gambrinus / MV: Pikfein / 104OL73
 
321
Gypsy
S / 1995
 
H - Pferdename / KNR
193
Hahnenhofs Avendi
W / DR / FalbS / 2008 / V: Ace / MV: Doc
 
194
Halle Berry 3
S / W³rtt / R / 2004 / V: Heraldik xx / MV: Cordeur / 103TD25
 
195
Hei¯e Liebe B
S / W³rtt / B / 2011 / V: Hot Spirit / MV: Sky Dancer
 
196
Hirondo
W / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Heraldik xx / MV: San Salvador
 
197
Honey Bee 5
S / DR / F / 2007 / V: Hopkins / MV: Roderick
 
I - Pferdename / KNR
198
IBAPRO's La Liscalina
S / SAnha / Schi / 2002 / V: Levisto / MV: Kolibri
 
199
IBAPRO's Cengia Martini
S / DSP / Db / 2007 / V: Lagazoui / MV: Contendro I
 
200
Independent Girl
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Lortzing
 
201
Indiza
S / Grpf.o.R / F / 2004
 
J - Pferdename / KNR
347
Jaime
S / Bay / F / 1998 / V: Lord Liberty G / MV: G-Dur
 
202
Jambalaja 3
S / KWPN / B / 2003 / V: Equador / MV: Frolic
 
203
Jamiro 37
W / Holst / Schi / 2009 / V: Joliot / MV: Colman
 
204
Jimtown's Jambalaya
S / KWPN / B / 2008 / V: Jimtown Monterrey La Escondida / MV: Elmero B
 
322
Junior
W / PAL / 2000
 
K - Pferdename / KNR
205
Ka RW
S / W³rtt / FwSch / 2003 / V: Katanga AA / MV: Ferrum
 
206
Kalanda 3
S / Holst / B / 1995 / V: Lavall I / MV: Calando I
 
363
Karyk
W / 0
 
352
Kevin
W / 2000
 
207
Knolle 2
W / n.b. / B / 2003
 
L - Pferdename / KNR
208
La Bonita 58
S / W³rtt / F / 2007 / V: Landorino R / MV: Argentinus
 
209
La coeur 9
W / W³rtt / Db / 2003 / V: Ladinos / MV: Carolus I
 
210
La Coruna S
S / Holst / Schi / 2010 / V: Loran / MV: Exorbitant xx
 
211
La Lina B
S / DR / F / 2008 / V: Like Luxus / MV: Bergarac
 
212
La Veco
W / Thuer / B / 1999 / V: Liberty Son / MV: Feuertanz I
 
213
Lacardi 3
W / DWB / F / 1990 / V: Latino
 
214
Laccord 3
H / W³rtt / F / 2009 / V: Leviathan / MV: Accept
 
215
Lacimba
S / Westf / B / 2004 / V: Lancer III / MV: Rosenkavalier
 
216
Lafayette 117
W / W³rtt / Schwb / 1997 / V: Landioso / MV: Adonis
 
217
Lancouver H
W / W³rtt / B / 2007 / V: Lancerto / MV: Carolus I
 
218
Landira
S / Old / B / 2003 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Argentinus
 
219
Lanthanino
W / W³rtt / B / 1995 / V: Lanthano / MV: Goldcup
 
220
Laqueena
S / Old / B / 2010 / V: Ludwigs As / MV: Contender
 
221
Laterne 3
H / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Quidam de Revel
 
222
Laurely Fuyssieux
S / Z.Rpf / B / 2004 / V: Laurenz / MV: Bonne Noel xx
 
223
Le Cheval 6
H / W³rtt / B / 1999 / V: Le Champion / MV: Ricardo
 
224
Lenino
W / Brdbg / B / 2002 / V: Levisto / MV: Convoi
 
225
Let's go 117
W / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Night and Day
 
226
Leviana 3
S / W³rtt / B / 2009 / V: Leviano / MV: Jupiter II
 
323
Lianos 6
W / Westf / B / 1995 / V: Achill-Libero H / MV: Polydor
 
227
Liara B
S / Holst / B / 2010 / V: Loving Dancer / MV: Alcatraz
 
228
Like Lovely B
S / DR / F / 2010 / V: Like Luxus / MV: Bergarac
 
229
Like Luna B
S / DR / F / 2008 / V: Like Luxus / MV: Orcus I
 
230
Like Luxus
W / DR / F / 2003 / V: Leicester / MV: Nehrosx ox
 
324
Lilli
S / 2008
 
341
Lilly 390
S / Schi / 2002
 
231
Lilly Louise
S / DSP / B / 2003 / V: Levisto / MV: Aircraft
 
232
Limbo de Latino
W / Hann / F / 2010 / V: Lesodoro / MV: Aalborg
 
233
Liroy M
W / W³rtt / B / 2008 / V: Lallier U / MV: Wettruf
 
234
Lisarazu 3
W / OS / B / 2009 / V: Lord Pezi / MV: Grannus
 
325
Little Boy 74
W / n.b. / SCHI / 1999
 
235
Little Guido S
W / Old / B / 2006 / V: Luxius / MV: Ahorn / 103LH07
 
236
Little Twist
S / DR / B / 2001 / V: Rocky Twist / MV: Leibwaechter I
 
237
Lorbas 281
W / Old / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Night and Day
 
340
Lord Henry
S / Schim / 1997
 
346
Lord Henry
W / braun / 1995
 
238
Lord Primeur
H / Hann / F / 2005 / V: Le Primeur / MV: Chambertin
 
239
Loreana 31
S / Holst / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Carvallo BB
 
240
Lotte 891
S / Old / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Cento
 
241
Loveday 4
S / Westf / F / 2003 / V: Lamoureux I / MV: Pilot / 102XB24
 
242
Lovely Lady 19
S / W³rtt / Schwb / 2002 / V: Loving Dancer / MV: Conway
 
243
Lucia la Belle
S / W³rtt / B / 2001 / V: Laudatio / MV: Argentinus
 
244
Luciano 272
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Lancerto / MV: Wettruf
 
245
Lucie 180
S / Hann / B / 1999 / V: Laptop / MV: Matcho AA
 
351
Lucky
W / 2000
 
246
Lucky Lordanos
W / W³rtt / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Corrado G
 
332
Luigi
W / apfel / 2010
 
247
Luna Ilia S
S / W³rtt / B / 2006 / V: Lord Z / MV: Concept
 
M - Pferdename / KNR
248
Magic Siro
W / n.b. / B / 2004
 
249
Manitou 130
W / n.b. / BSche / 2002
 
250
Matscho 11
W / DR / B / 2009 / V: Moderato II / MV: Chamberlain
 
326
Miss Saigon 11
S / Hann / F / 1995 / V: Mister A / MV: Einblick
 
345
Missy 13
S / n.b. / RSCHE / 1993
 
251
Missy 56
S / Westf / B / 2006 / V: Montender / MV: Achill-Libero H
 
252
Mona 1327
S / n.b. / FhLH / 2003
 
253
Montana Bay 2
S / Bay / B / 2003 / V: Aquilino / MV: Ragazzo
 
348
Muffin 28
W / BSche / 1999
 
N - Pferdename / KNR
254
Napoleon 445
W / Grpf.o.R / TiSch / 2009
 
327
Nevado
W / SCH / 2003
 
255
Never ever 3
W / W³rtt / B / 2009 / V: Nekton / MV: Walldorf I
 
256
New Darling L
S / Holst / Schwb / 2007 / V: New Time / MV: Locato
 
257
Nina 432
S / Bay / Schwb / 2005 / V: Loving Dancer / MV: Gaugraf
 
258
Nycos
H / OS / Db / 2006 / V: Nintender / MV: Adlikon
 
O - Pferdename / KNR
334
Okto
W / Schleswig- / Braun / 2001 / V: Oktan
 
259
Ossina P
S / Holst / Schi / 1999 / V: Cento / MV: Coriander
 
P - Pferdename / KNR
260
Page 50
S / Westf / Schi / 2006 / V: Condato / MV: Polydor
 
261
Panjascha
S / Old / B / 2001 / V: Pik Labionics / MV: Pinkus
 
262
Paul 739
H / Westf / B / 2006 / V: Pontifex / MV: Larome
 
361
Pepino
W / 2000
 
333
Peppo
S / -n.gefunde / BRAUN / 2001
 
p - Pferdename / KNR
335
peppo
S / braun / 2001
 
P - Pferdename / KNR
328
Pia
S / 2007
 
263
Pia Pony
S / n.b. / RSche / 1990
 
264
Pilotta 6
S / Oe.Wb / B / 2001 / V: Goethe / MV: Pilot / 103CK13
 
265
Pinoccio 134
W / n.b. / B / 2010
 
Q - Pferdename / KNR
266
Qu
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Quintender / MV: Cordeur
 
267
Quadratico Practico
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Quadrigus M / MV: Raphael
 
268
Quentano 3
W / W³rtt / B / 2010 / V: Quintino / MV: Caletto I
 
269
Qui Luna
S / ZW / F / 2011 / V: Qui Lago / MV: Cayman
 
270
Quid pro quo 4
W / Old / F / 2010 / V: Quattro B / MV: Cordalme Z
 
271
Quidam 12
W / Old / B / 2006 / V: Quidam de Revel / MV: Argentinus
 
272
Quincy Jones M
W / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Quintender / MV: Campari M
 
273
Quinta E
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Quintino / MV: Caletto I
 
274
Quintano S
H / Bay / F / 2006 / V: Quinto de B / MV: Sit this one out xx
 
275
Quintina M
S / W³rtt / B / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Disco-Star
 
276
Quirado 7
W / Holst / Db / 2009 / V: Quintero / MV: Carry
 
277
Quirino G
W / W³rtt / B / 2011 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Grandeur
 
278
Quorum S
W / W³rtt / R / 2009 / V: Quintino / MV: Campari M
 
R - Pferdename / KNR
339
Rübezahl 36
W / W³rtt / F / 2010 / V: Risandro / MV: Tintoretto
 
279
Rabina 28
S / Old / Db / 2002 / V: Rubicell / MV: Feiner Stern
 
280
Ramiro 333
W / Pony o.R / BSche / 2010
 
329
Ramius
W / DB / 1995
 
281
Ratzinger 9
W / W³rtt / SbkaS / 2005 / V: Radiator / MV: Carolus I
 
364
Red Devil
W / 2000
 
282
Remember 165
H / DSP / Df / 2006 / V: Regent / MV: Kolibri
 
283
Ribery 12
W / Hann / R / 2003 / V: Relevant / MV: Hohenstein
 
353
Rico
W / 2000
 
284
Rihanna 58
S / Bay / B / 2008 / V: Canturo / MV: Zatinus
 
344
Rimkus 3
W / Westf / Df / 2004 / V: Royal Hit / MV: Wachhorst
 
285
Rio 260
H / W³rtt / B / 2007 / V: Risandro / MV: Rigobert
 
286
Rob 7
W / Grpf.o.R / BSche / 2002
 
287
Roxetta
S / W³rtt / B / 2010 / V: Roxett / MV: Balou du Rouet
 
288
Rubicell's Girl
S / Bay / B / 2005 / V: Rubicell / MV: Raueck I
 
360
Rubina Royal 5
S / Old / Df / 2004 / V: Royal Hit / MV: Grundstein I
 
337
Ruby
S / Rapps / 1999
 
S - Pferdename / KNR
289
Saane
S / W³rtt / B / 2010 / V: Sir Shutterfly / MV: Zeus (Nurzeus)
 
290
Sam 971
W / Old / B / 2008 / V: Stolzenberg / MV: Argentinus
 
291
Sandro 469
H / Hann / B / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Toronto
 
292
Sandro Sun 4
W / W³rtt / B / 2007 / V: Sandro Man de L / MV: Shams El Farabi-Flor ox
 
293
Scarlett M 3
S / W³rtt / RSche / 2009 / V: Samenco I B / MV: Carolus I
 
294
Schmusepuppe RW
S / W³rtt / BSche / 2010 / V: Sanyo / MV: Lennox
 
295
Shawn Paul
W / Hess / Schwb / 2003 / V: Stargate / MV: Parademarsch II
 
296
Show me Heaven 2
W / Hann / Db / 2010 / V: Stolzenberg / MV: Fighting Alpha
 
297
Show Me Heaven 3
W / Hann / F / 2011 / V: Stakkato / MV: Werther
 
298
Sir Strawberry RW
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Sir Oldenburg / MV: Grafenstein
 
342
Solitär 33
S / DR / Db / 2001 / V: Hattrick
 
299
Spitzbub 16
W / n.b. / F / 1991 / V: Scirocco
 
300
Stella G
S / W³rtt / Schi / 2002 / V: Samos / MV: Rico
 
301
Suukie St.James
S / W³rtt / B / 2009 / V: Sir Shutterfly / MV: Zeus (Nurzeus)
 
302
Sweet Saphira
S / W³rtt / Schwb / 2007 / V: Souvenir / MV: Rubin-Royal
 
303
Syrius 9
W / Pol. / F / 2005 / V: Seigon / MV: King of Carelshof
 
T - Pferdename / KNR
362
Tamino
W / 2000
 
349
Tarek 33
W / DR / Df / 2001 / V: Till The Champ / MV: Chesterfield
 
304
Tiffy van de Erbse
S / Old / B / 2007 / V: Epsom Gesmeray / MV: Classiker
 
305
Tillora
S / Holst / Db / 2003 / V: Limbus / MV: Lord / 103CK11
 
U - Pferdename / KNR
306
Undine CR
S / Dt.Pf / B / 2004 / V: Atlas Bavaria / MV: Baldini I
 
307
Uni B
S / Trak. / B / 2009 / V: Hirtentanz / MV: Honeur
 
308
Up to Dance B
S / Trak. / F / 2011 / V: Sky Dancer / MV: Honeur
 
V - Pferdename / KNR
330
Vicky
S / FS / 2007
 
331
Victoria's Pia
S / FS / 1999
 
309
Vienna Qua
S / Hann / Df / 2007 / V: Valentino / MV: Certus
 
W - Pferdename / KNR
310
Walesco 175
H / Hafl. / FhLH / 2007 / V: Wagner-E von Sauro's / MV: Amsterdam
 
311
Whoopy 70
S / Dt.Pf / B / 1999 / V: Warkantos / MV: Columbus xx
 
366
Wotan
W / 2000
 
338
Wya
S / Rapp- / 2009