NEDERLANDS
ENGLISH
DEUTSCH
 
Aktuelles Pferdeverzeichnis
Zeitplan
Teilnehmer
Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 166 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0002
Aaluna
S / F / 2007 / V: Midas
 
0003
Accu 2
W / B / 2006 / V: Watzmann / MV: 105OM62
 
0007
Allure 20
W / Db / 2005 / V: Clavecimbel / MV: 105NN40
 
0010
Amiira
S / F / 2009 / V: ABC-Sch³tze
 
0011
Andiamo 163
W / B / 1995 / MV: 102PQ08
 
0013
Arche Noah Castlewood
W / R / 2000 / V: Whitworth Star / MV: GER40276
 
0015
Arche Noah Grace
S / R / 2005 / V: Whitworth Star / MV: 105CU09
 
0016
Arche Noah Lillyfee
S / R / 2005 / V: Sunnybrowe Prince / MV: 105CU18
 
0017
Archenoah Josefine
S / R / 2009 / V: Westwick William / MV: 105CU27
 
0018
Archenoah Kelly
S / R / 2010 / V: Whitworth Star / MV: 105CU21
 
0019
Armani Jazz
W / B / 2005 / V: Krack C / MV: 105NN39
 
0020
Arthos 114
W / B / 2005 / V: Renovo / MV: 103DO67
 
0022
Asuan
W / Schwb / 2007
 
0024
Azzurro 18
W / B / 2005 / V: Fabricius / MV: 102VN48
 
B - Pferdename / KNR
0026
Barcley 11
W / B / 2003 / V: Navajo II / MV: GER41916
 
0027
Beach Boy 54
W / Df / 2008 / V: Moelview Celebration
 
0029
Bekshoeve Sandpiper
W / F / 2004 / V: Boreas Ubbo / MV: 104XD02
 
0032
Bijou 421
S / F / 2009 / V: Durello / MV: 104GH88
 
0034
Bobby 489
W / Db / 2008 / V: Eendracht / MV: 105CE83
 
0035
Bon Jovi 72
W / F / 2005 / V: Donnerhall / MV: 105LY92
 
0036
Bonaparte 100
W / F / 2005 / V: Pik Labionics / MV: 105LY98
 
0037
Boogie Woogie 7
W / B / 2006 / V: Pion
 
0256
Bourdon
W / R / 2006 / V: Waterman / MV: 103IM71
 
C - Pferdename / KNR
0041
Calle 97
W / B / 2010 / V: Pluspunkt / MV: 105NI38
 
0270
Carino S
W / B / 2006 / V: Comeback / MV: 103UX94
 
0043
Carlo 344
W / B / 2003 / V: Williams
 
0045
Cash-Flow 7
W / Schi / 2003 / V: Rekord GL / MV: GER45429
 
0046
Celano TG
W / B / 2010 / V: Orchard d'Avranches / MV: 105HW27
 
0047
Chagall 184
W / Schi / 1997 / V: Springbourne Halwyn
 
0048
Chaglin
S / F / 2011 / V: Coelenhage's Juggler
 
0049
Champ 170
W / R / 1999 / V: Diamantino / MV: GER41507
 
0050
Champ 192
W / FSti / 2004 / V: Casperhof's Freddy
 
0051
Champ von Paho
W / F / 2006 / V: Dornkaat / MV: 105IJ94
 
0052
Chantal 179
S / F / 1998 / V: Horeb Euros
 
0055
Checker 16
W / F / 2006 / V: Woldberg's Bart
 
0057
Chip Chap Coconut
H / B / 2009 / V: Going Top / MV: 104QN51
 
0260
Connery V.S.
W / B / 2007 / V: Democraat / MV: 105DF30
 
0059
Conversano Sajka
H / Schi / 2006 / V: Favory Lipica XV
 
D - Pferdename / KNR
0065
Dark Devil 12
W / B / 2000 / V: Nantano
 
0066
Dark Shadow 14
W / B / 2000 / V: Mylord
 
0068
Deluciano
W / B / 2008 / V: Immigrant
 
0069
Desert Moon 3
W / B / 2009 / V: Ramagun
 
0070
Diamant 576
W / Db / 2008 / V: Manno
 
0072
Diavolo 190
W / F / 2010 / V: Doodoo
 
0073
Dodi 2
W / Db / 1996 / V: Werwolf / MV: GER17073
 
0076
Don R³di 2
W / B / 2008 / V: Halenkino / MV: 104KP24
 
0077
Donadoni 6
W / Db / 2008 / V: Jonker / MV: 104TR44
 
0078
Donchelli
W / B / 2008 / V: No Limit / MV: 104II80
 
0079
Donker 2
H / B / 2008 / V: Manno
 
0080
Donvito vd Mulligenvree
H / B / 2008 / V: Manno / MV: 104AO42
 
0081
Doornzicht Maximus
W / Schi / 2010 / V: Pendock Mirage / MV: 105MN83
 
0082
Doornzicht Mexx
H / Schi / 2004 / V: Moorcock Bracken
 
0083
Doornzicht Mirage
W / Grau / 2004 / V: Revel Humming Top
 
0084
Dornik Star
W / F / 2005 / V: Capri Moon / MV: 105FR84
 
0085
Dr. Dolittle 13
W / B / 2009 / V: Vincente / MV: 104YJ47
 
0089
Duncan Jack
W / B / 2011 / V: Esceifiog Boio
 
0090
Duncan Mc Cloud 2
W / B / 2001 / V: Halenkino / MV: 104II91
 
E - Pferdename / KNR
0091
El Cantador
W / B / 2009 / V: El Beauty / MV: 105PR77
 
0092
El Cid 76
W / B / 2009 / V: Coriander / MV: 105IP09
 
0093
Emmerson P
W / B / 2006 / V: Celtis / MV: 105OM72
 
0094
Endro 17
W / B / 2005 / V: Varus / MV: 103HF52
 
0096
Erileen Bryn Mawr
H / RSchi / 2006 / V: Bolster Goya
 
0097
Espeedy
H / B / 2009 / V: Ulandro / MV: 104QT65
 
0098
Espresso 28
W / B / 2009 / V: Indurain / MV: 104FD49
 
0101
Ewald 7
W / B / 2002 / V: Valerius / MV: 103CX83
 
0102
Explosiv P
W / Schwb / 2008 / V: Valerius / MV: 105OM74
 
F - Pferdename / KNR
0104
Faberge 52
W / Db / 2003 / V: Parademarsch I
 
0107
Falonda
S / Db / 2010 / V: Talos / MV: 105AX12
 
0109
Ferdinant van't Nachtegaalhof
W / B / 2010 / V: Wouter / MV: 105BL73
 
0110
Ferribello
W / Db / 2010 / V: Nando / MV: 104PV60
 
0113
Filemon
W / B / 2010 / V: Manno / MV: 105IC64
 
0114
Fiodora 20
S / R / 2010 / V: Shadow van Drieoka
 
0115
Flanderhofs Smokie
W / Db / 2009 / V: Vernons Vineyard / MV: 103ZA77
 
0116
Flandernhof's Jilena WE
S / B / 2007 / V: Anydale Ron / MV: 104ZT70
 
0117
Flandernhof's Summertime
W / B / 2007 / V: Moorland's Nobilis / MV: 104BS10
 
0120
Florentine 100
S / B / 2007 / V: Pluspunkt / MV: 103VG34
 
0121
Floris-K
W / R / 2010 / V: Plain's Liberator / MV: 105DJ78
 
0122
For Fire
W / B / 2009 / V: Samba Hit I
 
0124
Frederikus 4
H / B / 2009 / V: Pluspunkt / MV: 104RF43
 
0126
Friedolin 38
H / B / 2008 / V: Pluspunkt / MV: 104RF39
 
0127
Fritz 663
W / B / 2010 / V: Heineke / MV: 104PS19
 
0108
Fßra¾
H / Schi / 2009 / V: Favory XXVI-31
 
0128
FST Evi
S / Db / 2003 / V: Epos / MV: 102UC57
 
0130
F³rst Filou 3
W / Db / 2008 / V: Claudio's Son / MV: 104VH13
 
G - Pferdename / KNR
0131
Garant 265
W / B / 2006 / V: Erbe
 
0134
Gismo 519
W / B / 2004 / MV: 102QX54
 
0135
Glorian 4
H / Db / 2011 / V: Lorton
 
0136
Gloriant 4
W / B / 2011 / V: Fabricius
 
0137
Golden Daylight 3
S / B / 2002 / V: Talon Teifion
 
0139
Gradessa 2
S / BSche / 2003
 
0140
Grappolo
W / Db / 2011 / V: Renovo / MV: 105NQ96
 
0141
Gravin 3
S / B / 2011 / V: Dukaat / MV: 105AX13
 
H - Pferdename / KNR
0145
Hesselteichs Lucky Dulcio
W / Schi / 2009 / V: Dressman II / MV: 105AZ29
 
0146
Howell
W / Schi / 2003 / V: Maesgwyn Stormin Norman / MV: 102UH60
 
J - Pferdename / KNR
0148
Jacky Chan
H / F / 2001 / V: Blethni Puck 26023
 
0149
Japie-B
W / B / 2007 / MV: 105IJ79
 
0150
Jim Knopf 118
W / Db / 2006 / V: Metternich / MV: 103PX14
 
0261
Joe 217
W / B / 2005 / V: Darwin / MV: 103HO07
 
0151
Joker 530
W / 2007 / V: Mozart II / MV: 105AZ33
 
K - Pferdename / KNR
0153
Kleiner Prinz 15
W / R / 2001
 
L - Pferdename / KNR
0156
Lady Ginger 2
S / B / 2010 / V: Synod Grouse
 
0255
Lapas 10
H / B / 2009 / V: Metternich
 
0159
Le Grand Bleu
W / Db / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: 104IV69
 
0160
Lena Donna
S / Db / 2008 / V: Esprit / MV: 104GP98
 
0161
Leo 514
W / Db / 2002 / V: Maurice / MV: 103PX10
 
0162
Letictoc
W / B / 2004 / V: Tiroler xx
 
0165
Leybucht Condor
H / Schi / 2012 / V: Criccieth Arwr
 
0168
Lordy 12
H / B / 2008 / V: Vita Nova's Golden Boris
 
0170
Lucky 1515
W / B / 2005 / V: Weltmeyer / MV: 105OM61
 
0171
Lucky 1619
W / B / 2007
 
0172
Luxor's Lando
W / Schwb / 2006 / V: Abisko
 
0173
Luxor's Louisiana
S / Db / 2006 / V: Black Magic Boy
 
M - Pferdename / KNR
0174
Maestoso IrokÚz
H / Schi / 2010 / V:
 
0176
Maggi 16
S / BSche / 2004 / V: Unbekannt
 
0178
Marie 91
S / FSche / 2008
 
0179
Marlon 179
W / Df / 2007 / V: Woldberg's Bart / MV: 103VM72
 
0180
Menaging Magic's Flame
W / F / 2008 / V: Shamrock Mr.Oliver
 
0182
Moses 60
W / F / 1999 / V: Almwind / MV: 102OE66
 
N - Pferdename / KNR
0183
Negroni
W / Schi / 2008 / V: FS Golden Moonlight / MV: 104QV45
 
0271
Nemo von Bergen
W / B / 2005 / V: Reitland's Ramiro / MV: 103UY03
 
0184
Nepomuk 330
W / Db / 2011 / V: Montreal
 
0185
Nolan 4
H / F / 2007 / V: Brillant / MV: 103WX68
 
O - Pferdename / KNR
0187
Oehmer's Sammy
H / Schi / 2007 / V: Bengad Damusk Oak
 
0189
Orias
W / Db / 2009 / V: Magnas
 
0190
Oszkar
W / Schi / 2005 / V: / MV: 103DT69
 
P - Pferdename / KNR
0192
Paul TS
W / Db / 2011 / V: Night-Power
 
0193
Paula TS
S / Db / 2010 / V: Night-Power
 
0195
Piero 30
W / B / 2003 / V: Pinocchio / MV: 103PX09
 
0196
Pompas 7
W / B / 2000 / MV: GER27694
 
R - Pferdename / KNR
0200
Rabeus 2
H / Db / 2002 / V: Golfstrom II
 
0204
Rico 664
W / R / 2001 / V: Balade van de R÷mer
 
0207
Roenna
S / Schwb / 2004 / V: Negatyvas / MV: 105JK10
 
0208
Romano 57
H / R / 2000 / V: / MV: NED05284
 
0210
Royalty 21
H / Schi / 1998 / V: Matador / MV: NED40115
 
0212
Rubian
W / R / 2001 / V: Nero van de Olde Maten
 
0213
Rubinstein Razfaz
W / B / 1997 / V: Piaster / MV: GER21499
 
0214
Rudy 21
W / B / 2007 / V: Cadiz / MV: 103LD86
 
0211
R¾zsßs
S / Schi / 2006 / V: Incitato IX-5
 
S - Pferdename / KNR
0215
Sam 1034
W / B / 2008 / V: Marvel / MV: 104GF69
 
0216
Sam 851
H / Schwb / 2002 / V: Eddi
 
0217
Sam the Man J
W / Db / 2005 / V: De Niro
 
0218
Scicco 2
W / B / 1999 / V: Wilhelmus / MV: GBR13822
 
0220
Shirley 119
S / B / 2006 / V: Greenhill Glitter
 
0222
Sir Cimmy
W / F / 2009 / V: Nieuwmoed's Nepal / MV: 105BJ03
 
0223
Sj÷ren
W / F / 2002 / V: World Cup II / MV: GER44784
 
0225
Steverheides Gatsby
W / F / 2010 / V: Black and Magic / MV: 105DS59
 
0272
Sunny 981
S / B / 2004 / MV: 102TY05
 
0227
Sweety 80
S / RSche / 2004
 
T - Pferdename / KNR
0229
Tequila 247
W / F / 2006 / V: Llangeitho Sovereign / MV: 103DT24
 
0230
Tingel-Tangel-Bob 3
W / Df / 2009 / V: Courage / MV: 104EO62
 
0232
Top Emotion
W / F / 2011 / V: Bonfire / MV: 105ST66
 
0233
Tornado 314
W / B / 2002 / V: Ganges / MV: 102VY28
 
0234
Touch Me 15
S / B / 2004 / V: Nebo Daniel
 
0235
Trallala 2
S / FSti / 2007 / V: Davignon
 
U - Pferdename / KNR
0239
Uris Grimarais
W / B / 2008 / V: Nicos du Vivier
 
V - Pferdename / KNR
0240
Variant 11
W / B / 2002 / V: Exponent / MV: GBR42402
 
0258
Vernand
W / Schwb / 2002 / V: Alchimist / MV: GER44862
 
0242
Vingal
W / B / 2009 / V: Euro-Star
 
0243
Vito Corleone 3
W / F / 2008 / V: Arvon Pip
 
W - Pferdename / KNR
0244
Wallenstein 164
W / Schwb / 2003 / V: Distello / MV: 103ME72
 
0245
Wanessa 254
S / B / 2007 / V: Epomeo
 
0247
Wienyleen
S / R / 2005 / V: Mustang v.Bunswaard
 
Z - Pferdename / KNR
0249
Zandgraaf
W / B / 2004 / V: Waterman / MV: 102NO38
 
0250
Zandor 25
W / B / 2004 / V: Cambridge Cole / MV: 102ZU26
 
0259
Zilverschoon
W / R / 2004 / V: / MV: 103AF03
 
0262
Zucchero 9
W / B / 2004 / V: Ladalco / MV: 105DF27