Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 263 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Acassina 4
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini I / MV: Lord Calypso
 
001
Acassina 4
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini I / MV: Lord Calypso
 
0002
Acira 5
S / Old / B / 2010 / V: Status Quo / MV: Pik Noir
 
0145
Alizee
S / Hell / 2016
 
145
Alizee
S / Hell / 2016
 
0004
Amazing Dream 10
W / Old / B / 2007 / V: Albatros / MV: Corisco
 
004
Amazing Dream 10
W / Old / B / 2007 / V: Albatros / MV: Corisco
 
0005
Anando 4
W / Trak. / B / 2005 / V: Oliver Twist / MV: Guy Laroche
 
0006
Andiamo 261
W / Trak. / B / 2012 / V: Heuberger / MV: Sabary
 
006
Andiamo 261
W / Trak. / B / 2012 / V: Heuberger / MV: Sabary
 
0157
Angelo
W / Rotsc / 2010
 
160
Angelo
W / Rotsc / 2008
 
157
Angelo
W / Rotsc / 2010
 
0007
Asterix Thuringia K III
H / DSP / F / 2010 / V: Asterix Bavaria / MV: Lone Star
 
B - Pferdename / KNR
0159
Bailey
W / Braun / 2004
 
159
Bailey
W / Braun / 2004
 
0165
Balou
W / 2011
 
165
Balou
W / 2011
 
0009
Baronesse 179
S / ZW / B / 2012 / V: Bordeaux II / MV: Grandus
 
009
Baronesse 179
S / ZW / B / 2012 / V: Bordeaux II / MV: Grandus
 
0010
Baryonyx
W / Hann / F / 2015 / V: Benicio / MV: Crazy Classic
 
010
Baryonyx
W / Hann / F / 2015 / V: Benicio / MV: Crazy Classic
 
0011
Bellino de Moranfayt
W / SBS / B / 2007 / V: Ogano Sitte
 
011
Bellino de Moranfayt
W / SBS / B / 2007 / V: Ogano Sitte
 
0012
Berylune
S / Hann / F / 2010 / V: Bonifatius / MV: Londonderry
 
012
Berylune
S / Hann / F / 2010 / V: Bonifatius / MV: Londonderry
 
0013
BEST OF ROND DU PRE
S / PoSF / B / 2011 / V: KOOIHUSTER TEAKE / MV: BEL AMI DU RUERE
 
013
BEST OF ROND DU PRE
S / PoSF / B / 2011 / V: KOOIHUSTER TEAKE / MV: BEL AMI DU RUERE
 
0014
Big Dynamite
W / DR / Falbe / 2009 / V: Danny Gold / MV: Da Vinci R
 
014
Big Dynamite
W / DR / Falbe / 2009 / V: Danny Gold / MV: Da Vinci R
 
0015
Bijoux SL
S / Rhld / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
015
Bijoux SL
S / Rhld / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
0016
Bonjour 80
W / DR / B / 2005 / V: Bazooka / MV: York von Rock Grey / 103GG33
 
016
Bonjour 80
W / DR / B / 2005 / V: Bazooka / MV: York von Rock Grey / 103GG33
 
0017
Bran 4
W / Old / F / 2016 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Sandro Hit
 
017
Bran 4
W / Old / F / 2016 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Sandro Hit
 
0018
Bright Diamond S
H / DR / Df / 2013 / V: Benetton S / MV: Sweet Dream SF
 
018
Bright Diamond S
H / DR / Df / 2013 / V: Benetton S / MV: Sweet Dream SF
 
0161
Brownie
W / 2003
 
161
Brownie
W / 2003
 
C - Pferdename / KNR
0147
Caletta
S / braun / 2008
 
0019
Caligola 6
W / Dt.Pf / Schwb / 2016 / V: Charanto / MV: Singulord Joter
 
019
Caligola 6
W / Dt.Pf / Schwb / 2016 / V: Charanto / MV: Singulord Joter
 
0020
Calypso 380
W / F / 2001
 
0021
Campino des Prevots
W / Camg / Schi / 2012 / V: Lurabo des Prevots
 
0022
Carlech
W / Wnrtt / B / 2009 / V: Colorido / MV: Sir Shostakovich xx
 
022
Carlech
W / Württ / B / 2009 / V: Colorido / MV: Sir Shostakovich xx
 
0023
Carnita 2
S / Dt.Pf / B / 2006 / V: Coco Maurice / MV: Grandenstern
 
023
Carnita 2
S / Dt.Pf / B / 2006 / V: Coco Maurice / MV: Grandenstern
 
0024
Charlie Brown Superstar
W / KWPN / B / 2012 / V: Chippendale / MV: Don Gregory
 
024
Charlie Brown Superstar
W / KWPN / B / 2012 / V: Chippendale / MV: Don Gregory
 
0025
Columbo 48
W / DSP / Db / 2009 / V: Cordarex / MV: Ferman
 
D - Pferdename / KNR
0027
Damaskus 51
H / Old / B / 2005 / V: Don Romantic / MV: Hohenstein
 
027
Damaskus 51
H / Old / B / 2005 / V: Don Romantic / MV: Hohenstein
 
0028
Darina de Saar
S / ZW / Db / 2008 / V: Damarco / MV: Carlos DZ
 
028
Darina de Saar
S / ZW / Db / 2008 / V: Damarco / MV: Carlos DZ
 
0029
Decoeur
W / Hann / R / 2006 / V: Don Frederico / MV: Michelangelo / 105EO55
 
0030
Demi More
S / LetW / B / 2004 / V: Donnerbube II / MV: Veimars
 
0142
Destination Unknown
S / Fuchs / 2008
 
142
Destination Unknown
S / Fuchs / 2008
 
0031
Devito WE
W / DR / B / 2012 / V: Hilkens Dance Forever / MV: Kennedy WE
 
031
Devito WE
W / DR / B / 2012 / V: Hilkens Dance Forever / MV: Kennedy WE
 
0032
Di Chianti
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Ginsberg
 
0033
Diamond Donna M
S / ZW / Df / 2008 / V: Don Diamond / MV: Wenckstern
 
0034
Diara Daliya
S / Westf / R / 2015 / V: Don Nobless / MV: Weltmeyer
 
034
Diara Daliya
S / Westf / R / 2015 / V: Don Nobless / MV: Weltmeyer
 
0035
Diavolesco
W / Hann / Db / 2015 / V: Dimaggio / MV: Likoto xx
 
035
Diavolesco
W / Hann / Db / 2015 / V: Dimaggio / MV: Likoto xx
 
0036
Didgeridoo 19
W / Westf / B / 2009 / V: Don Corazon / MV: Marquis
 
036
Didgeridoo 19
W / Westf / B / 2009 / V: Don Corazon / MV: Marquis
 
0037
Dior's Magic
S / Westf / R / 2015 / V: De Niro / MV: Dresemann
 
037
Dior's Magic
S / Westf / R / 2015 / V: De Niro / MV: Dresemann
 
0038
Diorissimo 3
W / Rhld / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Lanciano
 
0039
Djilano-Opbroeks
W / KWPN / Db / 2008 / V: Sandreo / MV: Haarlem / 105NE79
 
0040
Don's Diamond
W / Old / F / 2008 / V: Don Diamond / MV: Brentano II
 
040
Don's Diamond
W / Old / F / 2008 / V: Don Diamond / MV: Brentano II
 
0162
Donero 6
W / -n.gefunde / 2006
 
162
Donero 6
W / -n.gefunde / 2006
 
0041
Donnalina 2
S / ZW / F / 2010 / V: Don Havidoff / MV: Latimer
 
0150
Drakaris
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Garant
 
150
Drakaris
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Garant
 
0042
Dream Catcher 18
W / Rhld / B / 2012 / V: Demirel / MV: Dinaro
 
042
Dream Catcher 18
W / Rhld / B / 2012 / V: Demirel / MV: Dinaro
 
0043
Dream Dobby
W / DR / F / 2002 / V: FS Don't Worry / MV: Principal Boy
 
E - Pferdename / KNR
0044
Elegant 48
W / KWPN / B / 2009 / V: Oscar / MV: Aquilino
 
044
Elegant 48
W / KWPN / B / 2009 / V: Oscar / MV: Aquilino
 
F - Pferdename / KNR
0045
Fabelhaft 40
W / Old / F / 2013 / V: For Romance I / MV: Boticello
 
045
Fabelhaft 40
W / Old / F / 2013 / V: For Romance I / MV: Boticello
 
0046
Fabioncello P
W / Hann / F / 2011 / V: Feuerspiel / MV: Wolkentanz I
 
046
Fabioncello P
W / Hann / F / 2011 / V: Feuerspiel / MV: Wolkentanz I
 
0047
Fair Princess
S / ZW / F / 2011 / V: Florentianer / MV: Limited Edition
 
047
Fair Princess
S / ZW / F / 2011 / V: Florentianer / MV: Limited Edition
 
0048
Fairway 19
W / Hann / F / 2009 / V: First Dance / MV: Worldly I
 
048
Fairway 19
W / Hann / F / 2009 / V: First Dance / MV: Worldly I
 
0049
Fee Ferra
S / Westf / B / 2006 / V: Flovino / MV: Ferragamo
 
0146
Feli
S / DE / braun / 2003
 
146
Feli
S / DE / braun / 2003
 
0050
Felicia 88
S / Westf / B / 2008 / V: Floresco / MV: Paukenschlag
 
050
Felicia 88
S / Westf / B / 2008 / V: Floresco / MV: Paukenschlag
 
0051
Fellow 147
W / NWR / Falbe / 2011
 
0053
Filou 2178
W / Westf / B / 2009 / V: Florenciano / MV: Fnrst Piccolo / 107DM76
 
053
Filou 2178
W / Westf / B / 2009 / V: Florenciano / MV: Fürst Piccolo / 107DM76
 
0054
Final Decision
H / DSP / B / 2013 / V: Fnrst Romancier / MV: Conteur
 
0056
Firewall 2
W / Old / B / 2008 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
056
Firewall 2
W / Old / B / 2008 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
0057
Florian 563
W / Hann / B / 2011 / V: Fnrst Nymphenburg I / MV: White Star
 
057
Florian 563
W / Hann / B / 2011 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: White Star
 
0061
Fnrstengold S
W / Old / Db / 2013 / V: Fnrstenball / MV: Johnson
 
0058
Four Seasons 9
H / ZW / Schwb / 2003 / V: Florentianer / MV: Memelruf
 
058
Four Seasons 9
H / ZW / Schwb / 2003 / V: Florentianer / MV: Memelruf
 
0059
French Queen
S / Wnrtt / R / 2006 / V: French Kiss / MV: Hohenstein / 106GO71
 
059
French Queen
S / Württ / R / 2006 / V: French Kiss / MV: Hohenstein / 106GO71
 
0060
Fukano Flammentanz
H / DSP / F / 2015 / V: Feuerball / MV: Uccello
 
060
Fukano Flammentanz
H / DSP / F / 2015 / V: Feuerball / MV: Uccello
 
0158
Fury
S / Braun / 2002
 
158
Fury
S / Braun / 2002
 
G - Pferdename / KNR
0063
Gerda 80
S / Fjord / Is / 2010
 
063
Gerda 80
S / Fjord / Is / 2010
 
0064
Golden Diamond 4
W / WPBR / Palom / 2009 / V: Mastro's Nobel Boy / MV: Jonkers' Metyo / 104NG98
 
064
Golden Diamond 4
W / WPBR / Palom / 2009 / V: Mastro's Nobel Boy / MV: Jonkers' Metyo / 104NG98
 
0065
Gracieux 5
W / Camg / Schi / 2016
 
065
Gracieux 5
W / Camg / Schi / 2016
 
0066
Gwash
S / BelSpo / Schi / 2009
 
066
Gwash
S / BelSpo / Schi / 2009
 
H - Pferdename / KNR
0067
Heidi 653
S / DR / Falbe / 2012 / V: Totilas / MV: Top King
 
067
Heidi 653
S / DR / Falbe / 2012 / V: Totilas / MV: Top King
 
0068
Honey Dew Drop
W / SBS / Palom / 2013 / V: Djbouti YS / MV: FS Pavarotti
 
I - Pferdename / KNR
0069
Ideal de Muze
W / DSP / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Diamir
 
0070
Ilke de Ruchat
W / Fries / R / 2010 / V: Wikke 404
 
070
Ilke de Ruchat
W / Fries / R / 2010 / V: Wikke 404
 
J - Pferdename / KNR
0138
Jacodi's Rizja's Rheece
S / Donke / 2009
 
138
Jacodi's Rizja's Rheece
S / Donke / 2009
 
0071
Jake Jones
H / DSP / B / 2016 / V: Jake Johnson (Guess Who) / MV: Limited Edition
 
071
Jake Jones
H / DSP / B / 2016 / V: Jake Johnson (Guess Who) / MV: Limited Edition
 
0072
Jesse de Hollander
W / Fries / R / 2003
 
072
Jesse de Hollander
W / Fries / R / 2003
 
0155
Joko
W / Spanien / Braun / 2010
 
155
Joko
W / Spanien / Braun / 2010
 
0073
Jott
W / KWPN / B / 2014 / V: Eastwood S / MV: Tolando
 
073
Jott
W / KWPN / B / 2014 / V: Eastwood S / MV: Tolando
 
0137
Jumbo
W / Fuchs / 2015
 
137
Jumbo
W / Fuchs / 2015
 
0074
Juna 20
S / DR / BSche / 2012 / V: Jacky Boy N / MV: Bavarottie
 
074
Juna 20
S / DR / BSche / 2012 / V: Jacky Boy N / MV: Bavarottie
 
K - Pferdename / KNR
0075
King of Magic 5
W / DR / B / 2015 / V: King of Heart's / MV: FS Golden Highlight
 
075
King of Magic 5
W / DR / B / 2015 / V: King of Heart's / MV: FS Golden Highlight
 
0163
Komet
W / Braun / 2006
 
163
Komet
W / Braun / 2006
 
L - Pferdename / KNR
0076
Lady Diva
S / o.Ras. / B / 2005
 
076
Lady Diva
S / o.Ras. / B / 2005
 
0077
Last Friday thirteenth
S / ZW / B / 2012 / V: Levado K / MV: Goldstar D
 
077
Last Friday thirteenth
S / ZW / B / 2012 / V: Levado K / MV: Goldstar D
 
0078
Lauriece 2
W / Old / Db / 2000 / V: Landsieger I / MV: Rouletto
 
0079
Leenie Fan Ass
S / Fries / R / 2011
 
079
Leenie Fan Ass
S / Fries / R / 2011
 
0080
Lenert Fan Het Vaantje
W / Fries / R / 2011
 
080
Lenert Fan Het Vaantje
W / Fries / R / 2011
 
0081
Leonie M
S / Rhld / Schwb / 2010 / V: Lanciano / MV: Fidermark
 
081
Leonie M
S / Rhld / Schwb / 2010 / V: Lanciano / MV: Fidermark
 
0082
Lightning Louis 2
W / ZW / Schi / 2009 / V: Limited Edition / MV: Grosso Z
 
082
Lightning Louis 2
W / ZW / Schi / 2009 / V: Limited Edition / MV: Grosso Z
 
0083
Limitas
W / ZW / Schi / 2003 / V: Limited Edition / MV: Salut
 
083
Limitas
W / ZW / Schi / 2003 / V: Limited Edition / MV: Salut
 
0084
Little Bellybutton
S / DR / R / 2006 / V: Renoir / MV: Bugatti
 
084
Little Bellybutton
S / DR / R / 2006 / V: Renoir / MV: Bugatti
 
0085
Little Gentleman 2
H / ZW / B / 2013 / V: Limited Edition / MV: Relevant
 
085
Little Gentleman 2
H / ZW / B / 2013 / V: Limited Edition / MV: Relevant
 
0086
Lord of the Dance 39
W / Hann / F / 2008 / V: Londontime / MV: Cordoba
 
086
Lord of the Dance 39
W / Hann / F / 2008 / V: Londontime / MV: Cordoba
 
0087
Luckita
S / Lux.W / F / 2008 / V: Lucky Touch / MV: Alcatraz
 
0088
Luigi 272
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Romanov Blue Hors
 
0140
Luna
S / Braun / 2007
 
140
Luna
S / Braun / 2007
 
0089
Luna 1974
S / Lux.P / F / 2008
 
089
Luna 1974
S / Lux.P / F / 2008
 
M - Pferdename / KNR
0153
Mad Max 82
W / Pony o.R / Schi / 2013
 
153
Mad Max 82
W / Pony o.R / Schi / 2013
 
0090
Majahd Ibn Jalil
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
090
Majahd Ibn Jalil
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
0093
Mika du Kraizbierg
S / Hafl. / F / 2008 / V: Alvarez / MV: Apollo
 
093
Mika du Kraizbierg
S / Hafl. / F / 2008 / V: Alvarez / MV: Apollo
 
0164
MR GREY
W / 2015
 
164
MR GREY
W / 2015
 
0094
My Lord 121
W / Pony o.R / Schi / 2015
 
094
My Lord 121
W / Pony o.R / Schi / 2015
 
N - Pferdename / KNR
0096
Nothing Compares 2
S / DR / Palom / 2009 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Brillant
 
096
Nothing Compares 2
S / DR / Palom / 2009 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Brillant
 
0097
Nschotschi 4
S / Hafl. / F / 2008
 
097
Nschotschi 4
S / Hafl. / F / 2008
 
O - Pferdename / KNR
0148
Oretty Boy
W / Braun / 2000
 
148
Oretty Boy
W / Braun / 2000
 
P - Pferdename / KNR
0099
Petit Prince de Tilia
W / BWP / F / 2015 / V: Taalex
 
099
Petit Prince de Tilia
W / BWP / F / 2015 / V: Taalex
 
0100
Piccasso 17
W / F / 2006
 
100
Piccasso 17
W / F / 2006
 
0143
Polly
S / Schwa / 2003
 
149
Polly
S / schec / 2003
 
143
Polly
S / Schwa / 2003
 
0101
Poulton B
W / Trak. / Schi / 2009 / V: K2 / MV: Becket
 
101
Poulton B
W / Trak. / Schi / 2009 / V: K2 / MV: Becket
 
0156
Prince
W / Schwa / 2009
 
156
Prince
W / Schwa / 2009
 
0151
Princess
W / -n.gefunde / 2021
 
151
Princess
W / -n.gefunde / 2021
 
Q - Pferdename / KNR
0102
Q seven
W / ZW / B / 2010 / V: Qui Lago / MV: Rosentau
 
102
Q seven
W / ZW / B / 2010 / V: Qui Lago / MV: Rosentau
 
0103
Quidam's Quiphenia
S / Hann / Db / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Glueckspilz
 
103
Quidam's Quiphenia
S / Hann / Db / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Glueckspilz
 
0104
Quite Quality 4
W / Westf / Db / 2009 / V: Quality / MV: Charisma
 
R - Pferdename / KNR
0105
Rainbow Touch
W / Old / Db / 2011 / V: Rosengold / MV: Grannox
 
105
Rainbow Touch
W / Old / Db / 2011 / V: Rosengold / MV: Grannox
 
0106
Raristo du Crespin
W / PoSF / B / 2005
 
106
Raristo du Crespin
W / PoSF / B / 2005
 
0107
Ray 34
W / IrishCob / RSche / 2009
 
107
Ray 34
W / IrishCob / RSche / 2009
 
0109
Redondo Beach 2
H / Rhld / Schwb / 2008 / V: Riccio / MV: Caribo GL
 
0112
Ryhannah
S / Hann / F / 2004 / V: Relevant / MV: Consul
 
112
Ryhannah
S / Hann / F / 2004 / V: Relevant / MV: Consul
 
S - Pferdename / KNR
0113
Saargau Daria
S / Wel.D / Schwb / 2002 / V: Trefaes Bonheddwr / MV: Hewid Lyn
 
113
Saargau Daria
S / Wel.D / Schwb / 2002 / V: Trefaes Bonheddwr / MV: Hewid Lyn
 
0114
Saint Michel
H / Old / Schwb / 2009 / V: San Amour I / MV: Don Gregory
 
0115
Sammy de Luxe 10
W / Rhld / Db / 2002 / V: Sunny-Boy / MV: Pro Ratio
 
115
Sammy de Luxe 10
W / Rhld / Db / 2002 / V: Sunny-Boy / MV: Pro Ratio
 
0116
Sansibar G
W / Lux.W / B / 2011 / V: San Amour I / MV: Rotspon
 
116
Sansibar G
W / Lux.W / B / 2011 / V: San Amour I / MV: Rotspon
 
0118
Schecki 119
S / RSche / 2009
 
0120
Solist 161
W / Hann / B / 2016 / V: Sir Donnerhall I / MV: Don Schufro
 
120
Solist 161
W / Hann / B / 2016 / V: Sir Donnerhall I / MV: Don Schufro
 
0121
Sommernachtstraum 7
S / Trak. / F / 2012 / V: Sixtus / MV: Cadeau
 
121
Sommernachtstraum 7
S / Trak. / F / 2012 / V: Sixtus / MV: Cadeau
 
0122
Spike 73
S / Shet / BSche / 2000
 
122
Spike 73
S / Shet / BSche / 2000
 
0152
Spooky
W / -n.gefunde / 2021
 
152
Spooky
W / -n.gefunde / 2021
 
0123
Stella 1093
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
123
Stella 1093
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
0154
Steverheides Wulkano
W / DR / F / 2005 / V: Werwolf / MV: Vulkan / 104KG82
 
154
Steverheides Wulkano
W / DR / F / 2005 / V: Werwolf / MV: Vulkan / 104KG82
 
0124
Sun Time
S / Westf / B / 2006 / V: Show Star / MV: Weltmeyer
 
124
Sun Time
S / Westf / B / 2006 / V: Show Star / MV: Weltmeyer
 
0125
Symphonie 84
S / Westf / Db / 2008 / V: Swarovski / MV: Lauries Crusador xx / 105PE13
 
125
Symphonie 84
S / Westf / Db / 2008 / V: Swarovski / MV: Lauries Crusador xx / 105PE13
 
T - Pferdename / KNR
0126
Take a look MS
W / ZW / 2013 / V: Totilas / MV: Sarkozy
 
126
Take a look MS
W / ZW / 2013 / V: Totilas / MV: Sarkozy
 
0127
Tartesio Mac
H / Db / 2009
 
0139
Toni
W / Schwa / 2014
 
139
Toni
W / Schwa / 2014
 
0128
Tourdion 3
W / Hann / F / 2015 / V: Toronto / MV: Sir Donnerhall I
 
0129
Trezeguet 2
H / Trak. / 2007 / V: Freudenfest / MV: Exclusiv
 
129
Trezeguet 2
H / Trak. / 2007 / V: Freudenfest / MV: Exclusiv
 
U - Pferdename / KNR
0130
Ulani M
S / Old / F / 2013 / V: Antango / MV: Donnerhall
 
130
Ulani M
S / Old / F / 2013 / V: Antango / MV: Donnerhall
 
V - Pferdename / KNR
0144
Vapaya
S / Braun / 2017
 
144
Vapaya
S / Braun / 2017
 
0131
Vian Cortes
H / 2003
 
0132
Vilana van't Molenbosch
S / NRPS / B / 2005 / V: Volltreffer
 
132
Vilana van't Molenbosch
S / NRPS / B / 2005 / V: Volltreffer
 
W - Pferdename / KNR
0141
Whitney du Kraizbierg
S / Fuchs / 2012
 
141
Whitney du Kraizbierg
S / Fuchs / 2012
 
0135
Wohld Teify
W / Wel.B / R / 2003 / V: Trefiw Timmy / MV: Wingrove Foxtrott
 
135
Wohld Teify
W / Wel.B / R / 2003 / V: Trefiw Timmy / MV: Wingrove Foxtrott
 
Z - Pferdename / KNR
0136
Zabaione 5
W / Hann / B / 2013 / V: Zack / MV: Wandergesell
 
136
Zabaione 5
W / Hann / B / 2013 / V: Zack / MV: Wandergesell