Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 292 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Aconchella R
S / Bay / B / 2010 / V: Con Chello / MV: Heraldik xx
 
0002
Alert AA
W / A.A. / B / 2013 / V: Banita AA / MV: Dresk AA
 
002
Alert AA
W / A.A. / B / 2013 / V: Banita AA / MV: Dresk AA
 
0139
Alina
S / Mecklenbur / Braun / 2012
 
0003
Alina 367
S / Dt.Pf / F / 2006 / V: Liquid / MV: Coriolan
 
003
Alina 367
S / Dt.Pf / F / 2006 / V: Liquid / MV: Coriolan
 
0004
All for You 2
S / Hann / B / 2006 / V: All in One / MV: Salieri
 
004
All for You 2
S / Hann / B / 2006 / V: All in One / MV: Salieri
 
0152
Amiga de Corazones
S / Braun / 2013
 
152
Amiga de Corazones
S / Braun / 2013
 
0005
Amina 62
S / W³rtt / F / 2011 / V: Cayton / MV: Anselm
 
005
Amina 62
S / Württ / F / 2011 / V: Cayton / MV: Anselm
 
0006
Anca 15
S / Hann / F / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Argentan I
 
006
Anca 15
S / Hann / F / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Argentan I
 
0123
Angelique
S / 1996
 
123
Angelique
S / 1996
 
0124
Anuschka
W / 1997
 
124
Anuschka
W / 1997
 
0125
Ashara
S / 2004
 
125
Ashara
S / 2004
 
0007
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
007
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
0008
Avalon 256
W / W³rtt / B / 2004 / V: Acordelli / MV: Mitch
 
008
Avalon 256
W / Württ / B / 2004 / V: Acordelli / MV: Mitch
 
0009
Avantis 3
S / DSP / F / 2008 / V: Aconito / MV: Landrebell
 
009
Avantis 3
S / DSP / F / 2008 / V: Aconito / MV: Landrebell
 
0010
Avatar Blue 3
W / Hann / B / 2013 / V: Ampere (NLD) / MV: Don Romantic
 
010
Avatar Blue 3
W / Hann / B / 2013 / V: Ampere (NLD) / MV: Don Romantic
 
B - Pferdename / KNR
0011
Bella Mia 10
S / Hann / B / 2009 / V: Belissimo M / MV: Rubinstein I
 
011
Bella Mia 10
S / Hann / B / 2009 / V: Belissimo M / MV: Rubinstein I
 
0160
Biscari
W / 1998
 
160
Biscari
W / 1998
 
0012
Black Jacks Royal Boy
W / Paint / FSche / 2013 / V: Spooksroyalblackjack / MV: Peppy San Especial
 
012
Black Jacks Royal Boy
W / Paint / FSche / 2013 / V: Spooksroyalblackjack / MV: Peppy San Especial
 
0013
BLACK SALADIN ox
H / AV / 2007 / V: Black Rain ox / MV: Khasib Ibn Ghar ox
 
013
BLACK SALADIN ox
H / AV / 2007 / V: Black Rain ox / MV: Khasib Ibn Ghar ox
 
0156
Boheme du Fouli
S / Schim / 1989
 
156
Boheme du Fouli
S / Schim / 1989
 
0014
Bon Bini B
S / W³rtt / B / 2005 / V: Baldini I / MV: Cicero
 
014
Bon Bini B
S / Württ / B / 2005 / V: Baldini I / MV: Cicero
 
0126
Britta
S / 2006
 
126
Britta
S / 2006
 
C - Pferdename / KNR
0015
Candela WR
S / Dt.Pf / B / 2010 / V: Century / MV: Contendro I
 
0016
Candy 742
S / DR / F / 2010 / V: Classic Dancer II / MV: Oosteinds Ricky
 
016
Candy 742
S / DR / F / 2010 / V: Classic Dancer II / MV: Oosteinds Ricky
 
0017
Caracas 116
W / Z.Rpf / F / 2011 / V: Cosmeo / MV: Landaris
 
017
Caracas 116
W / Z.Rpf / F / 2011 / V: Cosmeo / MV: Landaris
 
0018
Careysbrook Banner
W / Wel.D / F / 2010 / V: Greete Oscar / MV: Ffoslas Saint David
 
018
Careysbrook Banner
W / Wel.D / F / 2010 / V: Greete Oscar / MV: Ffoslas Saint David
 
0019
Carmen 285
S / Ung. / Schi / 2006 / V: Caos / MV: Corino
 
0020
Carnanda
S / W³rtt / Schi / 2004 / V: Carnando / MV: Fernando
 
020
Carnanda
S / Württ / Schi / 2004 / V: Carnando / MV: Fernando
 
0021
Casablanca GK
S / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
021
Casablanca GK
S / Württ / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
0022
Casino Royal 21
H / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
022
Casino Royal 21
H / Württ / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
0023
Cayetano 18
W / W³rtt / DbkaS / 2011 / V: Colestus / MV: Alasca
 
023
Cayetano 18
W / Württ / DbkaS / 2011 / V: Colestus / MV: Alasca
 
0024
Championess 18
S / Dt.Pf / Schi / 2012 / V: Coreggio / MV: Cancoon (Cocoon)
 
024
Championess 18
S / Dt.Pf / Schi / 2012 / V: Coreggio / MV: Cancoon (Cocoon)
 
0025
Charly M 5
W / DSP / F / 2016 / V: Canada / MV: Couleur Noire
 
0026
Chekandina 2
S / Old / B / 2009 / V: Chekandino / MV: On the Take
 
0027
Chiara 319
S / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Come On
 
027
Chiara 319
S / Württ / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Come On
 
0028
Chiara Lou
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty / 103SU78
 
028
Chiara Lou
S / Württ / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty / 103SU78
 
0029
Chilli Girl
S / DR / B / 2009 / V: Cyriac WE / MV: Van Gogh R
 
029
Chilli Girl
S / DR / B / 2009 / V: Cyriac WE / MV: Van Gogh R
 
0030
Chloé K
S / Holst / B / 2011 / V: Casall / MV: Calando I
 
0127
Choppi
S / 2010
 
127
Choppi
S / 2010
 
0031
Chuduela
S / KWPN / B / 2007 / V: Flemmingh / MV: Fidermark
 
031
Chuduela
S / KWPN / B / 2007 / V: Flemmingh / MV: Fidermark
 
0032
Clarco S
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Acord II
 
032
Clarco S
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Acord II
 
0033
Clasik JK
W / Pol. / Db / 2013 / V: Clavius / MV: Glueckspilz
 
033
Clasik JK
W / Pol. / Db / 2013 / V: Clavius / MV: Glueckspilz
 
0034
Clicquot 5
W / DSP / B / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Forrest xx / 106KC22
 
034
Clicquot 5
W / DSP / B / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Forrest xx / 106KC22
 
0035
Climonix's Chiara
S / Holst / Schi / 2009 / V: Clinsmann / MV: Chamonix
 
035
Climonix's Chiara
S / Holst / Schi / 2009 / V: Clinsmann / MV: Chamonix
 
0036
Compliment's Chicane S
S / DSP / B / 2004 / V: Compliment / MV: Lucarlo
 
036
Compliment's Chicane S
S / DSP / B / 2004 / V: Compliment / MV: Lucarlo
 
0162
Con Sita
S / 2011
 
162
Con Sita
S / 2011
 
0037
Contesse 22
S / W³rtt / F / 2008 / V: Ciacomo / MV: Eiger I
 
037
Contesse 22
S / Württ / F / 2008 / V: Ciacomo / MV: Eiger I
 
0038
Cora Cool
S / DSP / Schi / 2010 / V: Colestus / MV: Flamenco
 
0039
Coronados Lad
W / Rhld / Db / 2007 / V: Coronados-Boy / MV: Lancer II
 
039
Coronados Lad
W / Rhld / Db / 2007 / V: Coronados-Boy / MV: Lancer II
 
0040
Cregduff Stella
S / Conne / Schi / 2013
 
D - Pferdename / KNR
0041
D'Artagnan 219
W / Bay / Schwb / 2011 / V: Denario / MV: Pirano I
 
041
D'Artagnan 219
W / Bay / Schwb / 2011 / V: Denario / MV: Pirano I
 
0042
Deauville 32
S / Westf / Df / 2003 / V: Dresemann / MV: Weltfeuer
 
042
Deauville 32
S / Westf / Df / 2003 / V: Dresemann / MV: Weltfeuer
 
0166
Destino
W / 2002
 
166
Destino
W / 2002
 
0043
Diego Rona
S / Westf / Df / 2004 / V: Diego Garcia / MV: Regardez
 
043
Diego Rona
S / Westf / Df / 2004 / V: Diego Garcia / MV: Regardez
 
0142
Dior 180
W / Hannoveran / Dunke / 2009
 
142
Dior 180
W / Hannoveran / Dunke / 2009
 
148
Dior 180
W / Hannover / Dunke / 2009
 
0044
Dobry TS
W / Trak. / Db / 2007 / V: Apogejs
 
044
Dobry TS
W / Trak. / Db / 2007 / V: Apogejs
 
0128
Domino
S / 2013
 
128
Domino
S / 2013
 
0045
Don Ny
W / Bay / B / 2004 / V: D'Artagnan Classic / MV: Piaster
 
045
Don Ny
W / Bay / B / 2004 / V: D'Artagnan Classic / MV: Piaster
 
0046
Donna Daria 6
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Derwisch
 
046
Donna Daria 6
S / Württ / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Derwisch
 
0129
Donna Josefa
S / 2006
 
129
Donna Josefa
S / 2006
 
0047
Doubtless Junior
W / DR / Schi / 2007 / V: Doubtless / MV: Dublino
 
130
Doubtless Junior
W / 2007
 
047
Doubtless Junior
W / DR / Schi / 2007 / V: Doubtless / MV: Dublino
 
E - Pferdename / KNR
0048
Ebony 120
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Bachelor / MV: Esperico
 
048
Ebony 120
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Bachelor / MV: Esperico
 
0049
Eddy Little Sky
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Prestige xx
 
049
Eddy Little Sky
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Prestige xx
 
0050
Elektra 179
S / Holst / B / 2012 / V: Conzil / MV: Capo
 
0161
Emilia
S / 2010
 
161
Emilia
S / 2010
 
0051
Emma Peel 44
S / Hann / Db / 2010 / V: El Bundy I / MV: Pinkus
 
051
Emma Peel 44
S / Hann / Db / 2010 / V: El Bundy I / MV: Pinkus
 
0052
Ewinja 2
S / DSP / B / 2010 / V: Simonetti / MV: Festival Westfalia
 
052
Ewinja 2
S / DSP / B / 2010 / V: Simonetti / MV: Festival Westfalia
 
F - Pferdename / KNR
0053
Farina 1051
S / Hann / Df / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Charon
 
053
Farina 1051
S / Hann / Df / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Charon
 
0054
Fee 928
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
054
Fee 928
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
0055
Felino 58
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Bertoli W
 
055
Felino 58
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Bertoli W
 
0056
Felix Felices
W / Grpf.o.R / B / 2013
 
056
Felix Felices
W / Grpf.o.R / B / 2013
 
0157
Flocke
S / Schwa / 2011
 
0057
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
057
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
0058
For the Body B
H / W³rtt / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
058
For the Body B
H / Württ / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
0131
Franci
S / 2000
 
131
Franci
S / 2000
 
0059
Fürstin Finesse 2
S / Westf / F / 2012 / V: Fürst Wilhelm / MV: Werther
 
059
Fürstin Finesse 2
S / Westf / F / 2012 / V: Fürst Wilhelm / MV: Werther
 
G - Pferdename / KNR
0060
G'Karino
W / Pol. / Schwb / 2012
 
060
G'Karino
W / Pol. / Schwb / 2012
 
0061
Gangut Atek
W / A.Tek / Falbe / 2016 / V: Paikend / MV: Gont 8
 
0159
Ganove
W / 2003
 
159
Ganove
W / 2003
 
0062
Gismo 651
W / W³rtt / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Palton xx
 
062
Gismo 651
W / Württ / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Palton xx
 
0063
Glenn Amour
S / DSP / B / 2003 / V: Glenn Mentino / MV: Almeo
 
063
Glenn Amour
S / DSP / B / 2003 / V: Glenn Mentino / MV: Almeo
 
0064
Glenn Granikos
W / DSP / B / 2005 / V: Glenn Alme / MV: Granikos
 
0132
Glitzi
S / 2010
 
132
Glitzi
S / 2010
 
0143
Glyve
W / Grauf / 2004
 
158
Glyve
W / 2004
 
0065
Golden Dream 78
W / NIPo / B / 2016 / V: Gin Power / MV: Nucari
 
0066
Gräfin 118
S / Bay / B / 2001 / V: Nimrod B / MV: Westpoint
 
066
Gräfin 118
S / Bay / B / 2001 / V: Nimrod B / MV: Westpoint
 
H - Pferdename / KNR
0067
Harams Kalif
W / Grpf.o.R / B / 2002 / V: Haram Ibn Halima ox / MV: Assistent
 
067
Harams Kalif
W / Grpf.o.R / B / 2002 / V: Haram Ibn Halima ox / MV: Assistent
 
0068
Hermes Deluxe
W / Holst / B / 2008 / V: Hermes D'Authieux AA / MV: Cassini II
 
0069
Houston 20
W / Trak. / F / 2011 / V: Kentucky / MV: Kapriolan F
 
069
Houston 20
W / Trak. / F / 2011 / V: Kentucky / MV: Kapriolan F
 
I - Pferdename / KNR
0070
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
070
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
0071
In Kentucky
W / DSP / Df / 2015 / V: Ituango xx / MV: Ciacomo
 
071
In Kentucky
W / DSP / Df / 2015 / V: Ituango xx / MV: Ciacomo
 
0072
Incidence
S / DSP / Db / 2017 / V: Instantly / MV: Fahrenheit
 
J - Pferdename / KNR
0073
Jaguana
S / DSP / Db / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Ituango xx
 
0163
Jamaika's Daydream
S / 2013
 
163
Jamaika's Daydream
S / 2013
 
K - Pferdename / KNR
0133
Klee
S / 2010
 
133
Klee
S / 2010
 
L - Pferdename / KNR
0074
L.A. van het Zwarte Pannenhof
H / BWP / Db / 2011 / V: Clarence I / MV: Reve d'Elle / 106NH15
 
0075
Landuro's Lumpi
W / Bay / B / 2011 / V: Landuro / MV: Ricardo
 
0076
Lanzelot 140
W / DSP / Schi / 2014 / V: Lorano / MV: Aloube Z
 
076
Lanzelot 140
W / DSP / Schi / 2014 / V: Lorano / MV: Aloube Z
 
0077
Last Man's Highway
W / Old / B / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Forrester
 
077
Last Man's Highway
W / Old / B / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Forrester
 
0145
Leni
S / Fuchs / 2003
 
0146
Leo
W / Fuchs / 2010
 
146
Leo
W / Fuchs / 2010
 
0078
Let's fly 17
W / Holst / Db / 2013 / V: Leonce / MV: Caribik
 
0079
Liberty v/d Broekkant
W / BWP / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Germus R
 
079
Liberty v/d Broekkant
W / BWP / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Germus R
 
169
Limited Edition
S / 2016
 
0167
Lisa
W / 2009
 
167
Lisa
W / 2009
 
0080
Little Joe 332
H / Old / B / 2004 / V: Lycos / MV: Contender
 
080
Little Joe 332
H / Old / B / 2004 / V: Lycos / MV: Contender
 
0081
Little Jon 2
W / Rhld / B / 2003 / V: Louis le Bon / MV: Polydor
 
0082
Little Lauser 3
W / Old / B / 2013 / V: Legendario Listo / MV: Contender
 
082
Little Lauser 3
W / Old / B / 2013 / V: Legendario Listo / MV: Contender
 
0083
Lord Lässig
W / Bay / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Landkaiser
 
0150
Lotta (Choppie)
S / Fuchs / 2012
 
150
Lotta (Choppie)
S / Fuchs / 2012
 
0084
Louis 265
H / Lewitz / B / 2003 / V: Loverboy / MV: Partner
 
084
Louis 265
H / Lewitz / B / 2003 / V: Loverboy / MV: Partner
 
168
Luigi
W / 2010
 
M - Pferdename / KNR
0086
Macho VR
W / Bay / F / 1996 / V: Marlo / MV: Wildpark xx
 
086
Macho VR
W / Bay / F / 1996 / V: Marlo / MV: Wildpark xx
 
0147
Maximilian
W / braun / 2000
 
147
Maximilian
W / braun / 2000
 
0087
Micro B
W / W³rtt / F / 2002 / V: Grosso Z / MV: Goldpilz
 
087
Micro B
W / Württ / F / 2002 / V: Grosso Z / MV: Goldpilz
 
0088
Milka 65
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
088
Milka 65
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
0089
Mill's Lad - Tommy
W / Conne / GrSch / 2015
 
089
Mill's Lad - Tommy
W / Conne / GrSch / 2015
 
0090
Milos 4
W / DR / B / 2005 / V: Messino / MV: Rustan El Afas ox
 
090
Milos 4
W / DR / B / 2005 / V: Messino / MV: Rustan El Afas ox
 
0091
Miranda 91
S / Old / B / 2006 / V: Rubin Cortes / MV: Figaro
 
091
Miranda 91
S / Old / B / 2006 / V: Rubin Cortes / MV: Figaro
 
0134
Mr. Sam
W / 2010
 
134
Mr. Sam
W / 2010
 
N - Pferdename / KNR
0092
Nabalu 2
W / BWP / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Jokinal de Bornival
 
0093
Nala 187
S / DR / Db / 2012 / V: Nagano / MV: Der feine Lord AT
 
093
Nala 187
S / DR / Db / 2012 / V: Nagano / MV: Der feine Lord AT
 
0094
Nelly 427
S / DR / FFalb / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Black Boy
 
094
Nelly 427
S / DR / FFalb / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Black Boy
 
0096
Nilson 25
H / EHafl / F / 2009 / V: No Name / MV: Santos
 
O - Pferdename / KNR
0097
Orchid's Rico
W / NF / Falbe / 2000 / V: Orchid's Cestanii / MV: Ashkar ox
 
097
Orchid's Rico
W / NF / Falbe / 2000 / V: Orchid's Cestanii / MV: Ashkar ox
 
P - Pferdename / KNR
0098
Penelope 364
S / Dt.Pf / F / 2009 / V: Liquid / MV: Interpol
 
098
Penelope 364
S / Dt.Pf / F / 2009 / V: Liquid / MV: Interpol
 
0164
Piccodina
S / 2008
 
164
Piccodina
S / 2008
 
0155
Pontles Miss Selfridge
S / Fuchs / 2013
 
155
Pontles Miss Selfridge
S / Fuchs / 2013
 
Q - Pferdename / KNR
0099
Quad Roo B
H / W³rtt / Db / 2013 / V: Quintana Roo / MV: Baldini I
 
099
Quad Roo B
H / Württ / Db / 2013 / V: Quintana Roo / MV: Baldini I
 
0100
Quatar N
W / DSP / Df / 2013 / V: Quaterback / MV: Weinberg
 
0101
Quebec 57
H / Bay / Schwb / 2009 / V: Question d'Honneur B / MV: Cosinus B
 
101
Quebec 57
H / Bay / Schwb / 2009 / V: Question d'Honneur B / MV: Cosinus B
 
0102
Quincy 189
S / Old / Db / 2009 / V: Quality / MV: Lycos / 104WM48
 
102
Quincy 189
S / Old / Db / 2009 / V: Quality / MV: Lycos / 104WM48
 
R - Pferdename / KNR
0165
Raska
W / 2014
 
165
Raska
W / 2014
 
0135
Rasputin
W / 2005
 
135
Rasputin
W / 2005
 
0103
Raya-BeLu
S / OS / Db / 2007 / V: Landcassini / MV: Santander H
 
103
Raya-BeLu
S / OS / Db / 2007 / V: Landcassini / MV: Santander H
 
0141
Real nice Lady
S / Hannoveran / Fuchs / 2007
 
0149
Real Nice Lady
S / Hannover / Fuchs / 2007
 
141
Real nice Lady
S / Hannoveran / Fuchs / 2007
 
149
Real Nice Lady
S / Hannover / Fuchs / 2007
 
136
Real Nice Lady
S / 2007
 
0104
Red Carpet T.
W / Trak. / F / 2014 / V: Il Divo xx / MV: Acatenango xx
 
0105
Red Diamond 11
H / W³rtt / F / 2003 / V: Rubicell / MV: Kornett II
 
105
Red Diamond 11
H / Württ / F / 2003 / V: Rubicell / MV: Kornett II
 
0106
Riu Cassandro
W / W³rtt / Schwb / 2012 / V: Carry / MV: Aktionär
 
106
Riu Cassandro
W / Württ / Schwb / 2012 / V: Carry / MV: Aktionär
 
0107
Rocaja B
S / W³rtt / BSchi / 2010 / V: Roxett / MV: Cicero
 
107
Rocaja B
S / Württ / BSchi / 2010 / V: Roxett / MV: Cicero
 
0137
Rocky
W / -n.gefunde / 2020
 
0108
Rocky 1725
W / BULWblt / B / 2013 / V: Rich
 
108
Rocky 1725
W / BULWblt / B / 2013 / V: Rich
 
0138
Ryko
W / 2002
 
138
Ryko
W / 2002
 
S - Pferdename / KNR
0151
Sammy
H / Fuchs / 2008
 
0109
Sammy 619
W / Dt.Pf / F / 2008 / V: Sungold / MV: Wingolf
 
109
Sammy 619
W / Dt.Pf / F / 2008 / V: Sungold / MV: Wingolf
 
0110
San Sevilla
S / Hann / Db / 2013 / V: Savoy / MV: Carbid
 
0111
Scarlett 729
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Stalypso / MV: Stan the Man xx
 
111
Scarlett 729
S / Württ / Db / 2008 / V: Stalypso / MV: Stan the Man xx
 
0112
Schubert 6
W / Pony o.R / F / 2002
 
112
Schubert 6
W / Pony o.R / F / 2002
 
0113
Sonnentänzer 3
W / EHafl / FhLH / 2015 / V: Sonnenkönig C / MV: Sandro
 
113
Sonnentänzer 3
W / EHafl / FhLH / 2015 / V: Sonnenkönig C / MV: Sandro
 
0114
Soraya 238
S / Old / F / 2008 / V: Sancisco / MV: White Star
 
114
Soraya 238
S / Old / F / 2008 / V: Sancisco / MV: White Star
 
0115
Szimney Sweeper
S / DSP / B / 2013 / V: Satisfaction I / MV: Caretano Z
 
115
Szimney Sweeper
S / DSP / B / 2013 / V: Satisfaction I / MV: Caretano Z
 
T - Pferdename / KNR
0116
Tasso 92
W / Dal.P / Schwb / 2005 / V: Kebroyd Tobago / MV: Burdon Ace
 
116
Tasso 92
W / Dal.P / Schwb / 2005 / V: Kebroyd Tobago / MV: Burdon Ace
 
0117
Ten Doorn's Finian
W / NF / Schwb / 2008 / V: Sulaatik's Peter Pan / MV: Beaucandan Brendan
 
117
Ten Doorn's Finian
W / NF / Schwb / 2008 / V: Sulaatik's Peter Pan / MV: Beaucandan Brendan
 
0144
Thunder Jam
W / Fuchs / 2007
 
0118
Tip Top SR 2
W / Grpf.o.R / Db / 2010 / 106DX54
 
0153
Tommy
W / -n.gefunde / SCHIM / 2020
 
0140
Tota von Sunnebarge
S / Fuchs / 2006
 
140
Tota von Sunnebarge
S / Fuchs / 2006
 
0119
Trixi 498
S / DSP / F / 2015 / V: Topas / MV: Gardez
 
119
Trixi 498
S / DSP / F / 2015 / V: Topas / MV: Gardez
 
V - Pferdename / KNR
0120
Venj
S / Hafl. / FhLH / 2009 / V: Nikora / MV: Apricot
 
120
Venj
S / Hafl. / FhLH / 2009 / V: Nikora / MV: Apricot
 
0121
Viva Belissima JM
S / Old / Db / 2010 / V: Belissimo M / MV: Sandro Hit
 
121
Viva Belissima JM
S / Old / Db / 2010 / V: Belissimo M / MV: Sandro Hit
 
W - Pferdename / KNR
0122
Weltfee FB
S / W³rtt / R / 2003 / V: Weltpoet / MV: Stan the Man xx
 
122
Weltfee FB
S / Württ / R / 2003 / V: Weltpoet / MV: Stan the Man xx