Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 556 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Aconit 18
W / DSP / B / 2014 / V: Abke / MV: Cardenio / 107JC37
 
0002
Affinity 5
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: Acantus / MV: For Pleasure
 
0003
Agador 4
W / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Landor S
 
0004
Aganous
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Cassini I
 
0005
Aida Fox
S / Rhld / Df / 2012 / V: Arpeggio / MV: Zeus (Nurzeus) / 105ZK84
 
005
Aida Fox
S / Rhld / Df / 2012 / V: Arpeggio / MV: Zeus (Nurzeus) / 105ZK84
 
0006
Akrapovic
H / Westf / B / 2016 / V: Air Jordan / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0007
Alaba 2
H / Rhld / Schi / 2012 / V: Arpeggio / MV: Cassini Boy Junior / 106FA54
 
007
Alaba 2
H / Rhld / Schi / 2012 / V: Arpeggio / MV: Cassini Boy Junior / 106FA54
 
0008
Aladdin R
W / Rhld / Schi / 2018 / V: Alaba / MV: Claudio
 
0009
Alexa 427
S / Bay / B / 2009 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Aldato / 106NC14
 
0010
Alice im Wunderland S
S / Rhld / KohlF / 2011 / V: Arpeggio / MV: Phoenix / 105ZL34
 
010
Alice im Wunderland S
S / Rhld / KohlF / 2011 / V: Arpeggio / MV: Phoenix / 105ZL34
 
0011
Alleah
S / Westf / F / 2016 / V: All Music / MV: Curd
 
011
Alleah
S / Westf / F / 2016 / V: All Music / MV: Curd
 
0012
Amalou S
S / Hann / Df / 2015 / V: Arpeggio / MV: Phoenix / 106VX04
 
012
Amalou S
S / Hann / Df / 2015 / V: Arpeggio / MV: Phoenix / 106VX04
 
0013
Amsterdam Z
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Asca / MV: Landor S / 107JQ36
 
013
Amsterdam Z
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Asca / MV: Landor S / 107JQ36
 
0377
Andy'sboy Bretoniere
W / SF / F / 2010 / V: Tinka's Boy / MV: Livarot / 105VV92
 
0015
Anna Sofia
S / Holst / Schi / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Carthago / 104IK06
 
0016
Apia de Talma
S / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Clearway
 
0017
Arisa Contendra
S / Hann / Schi / 2010 / V: Avagon / MV: Contendro I
 
0018
Aristo 111
W / KWPN / F / 2016 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Padinus
 
0019
Arturo R
W / Rhld / B / 2018 / V: Alaba / MV: Caretino Gold
 
0020
Askala 3
S / Westf / B / 2016 / V: A la Carte NRW / MV: Contendro I / 107JQ35
 
020
Askala 3
S / Westf / B / 2016 / V: A la Carte NRW / MV: Contendro I / 107JQ35
 
0021
Atlantic 45
H / OS / B / 2014 / V: Azteca VDL / MV: Tobajo Picez / 106YU04
 
0395
Atlantis 211
W / Westf / Schi / 2014 / V: Arpeggio / MV: Grasco / 107LX38
 
395
Atlantis 211
W / Westf / Schi / 2014 / V: Arpeggio / MV: Grasco / 107LX38
 
B - Pferdename / KNR
0023
Baloutento
W / KWPN / F / 2014 / V: Baloubet du Rouet / MV: Montender / 106YY54
 
0024
Baroloo
W / Hann / Schi / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Colman
 
024
Baroloo
W / Hann / Schi / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Colman
 
0025
Barreto CK Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: Baltic VDL / MV: Colino / 107GT46
 
025
Barreto CK Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: Baltic VDL / MV: Colino / 107GT46
 
0027
Baumann's Despacito
W / Westf / Schwb / 2016 / V: Diacontinus / MV: Julio Mariner xx
 
027
Baumann's Despacito
W / Westf / Schwb / 2016 / V: Diacontinus / MV: Julio Mariner xx
 
0028
Bavaria Blue 7
S / Hann / B / 2017 / V: Blockbuster / MV: Lancer II
 
0029
Bella-Santana
S / Hann / Db / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Sandro / 106YI97
 
0030
Bellamie SK
S / SWB / B / 2014 / V: Lill Cotte Hästak / MV: Pascal / 106VC39
 
030
Bellamie SK
S / SWB / B / 2014 / V: Lill Cotte Hästak / MV: Pascal / 106VC39
 
0031
Belle Amie 83
S / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Numero Uno
 
031
Belle Amie 83
S / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Numero Uno
 
0032
Belle amie 86
S / Westf / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Balou du Rouet
 
032
Belle amie 86
S / Westf / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Balou du Rouet
 
0033
Bellendorfs Detroits Thunder
W / OS / B / 2015 / V: Darshan / MV: Stalypso
 
0034
Bellendorfs Quentina
S / Hann / Db / 2015 / V: Qualito / MV: Calido I
 
034
Bellendorfs Quentina
S / Hann / Db / 2015 / V: Qualito / MV: Calido I
 
0035
Betty Block R
S / Westf / Db / 2015 / V: Blockbuster / MV: Paukenschlag
 
0036
Big Balou 7
H / Rhld / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Casco
 
036
Big Balou 7
H / Rhld / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Casco
 
0037
Bilbao 34
W / Hann / Schi / 2011 / V: Ballybo H / MV: Graf Grannus / 106IQ40
 
0038
Bonmahon Blue Grass
W / ISH / B / 2011 / V: Bonmahon Master Blue / MV: Master Imp xx / 106NX02
 
038
Bonmahon Blue Grass
W / ISH / B / 2011 / V: Bonmahon Master Blue / MV: Master Imp xx / 106NX02
 
0039
Bonne-Fee BE
S / Westf / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Rohdiamant
 
0391
Breaker
W / Ita.W / B / 2012 / V: Baedeker / MV: Caretello B
 
391
Breaker
W / Ita.W / B / 2012 / V: Baedeker / MV: Caretello B
 
C - Pferdename / KNR
0041
C'est géorgie en blanc
W / OS / Schi / 2016 / V: Calido I / MV: Gibraleon
 
041
C'est géorgie en blanc
W / OS / Schi / 2016 / V: Calido I / MV: Gibraleon
 
0042
Cabonito
W / Westf / Db / 2016 / V: Christiano / MV: Argent
 
0043
Cadans 4
W / KWPN / B / 2007 / V: Kojak / MV: Odermus R
 
043
Cadans 4
W / KWPN / B / 2007 / V: Kojak / MV: Odermus R
 
0045
Calia BF
S / Westf / B / 2016 / V: Congress / MV: Quidam's Rubin
 
0382
Calif CR
W / Holst / B / 2013 / V: Casall / MV: Clearway / 107EW97
 
0047
Calista 28
S / Bay / F / 2005 / V: Que Sera / MV: Weltrang L / 103IV57
 
0048
Calle K
W / Holst / Schi / 2012 / V: Casquetto / MV: Acord II / 106QI16
 
048
Calle K
W / Holst / Schi / 2012 / V: Casquetto / MV: Acord II / 106QI16
 
0049
Calorado 2
W / Holst / B / 2011 / V: Casall / MV: Latus II
 
0050
Camaro 154
H / Z.Rpf / Schi / 2011 / V: Clintissimo / MV: Argentinus / 105WY15
 
0051
Candy 749
S / OS / Db / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Quilot
 
051
Candy 749
S / OS / Db / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Quilot
 
0052
Canmore 4
W / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Contender / 106FC01
 
052
Canmore 4
W / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Contender / 106FC01
 
0053
Cap 4
W / OS / B / 2010 / V: Comme il faut / MV: Landjonker (Fruhling) / 105DS73
 
053
Cap 4
W / OS / B / 2010 / V: Comme il faut / MV: Landjonker (Fruhling) / 105DS73
 
0054
Cap's Pleasure WiRo
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Capistrano / MV: For Pleasure
 
054
Cap's Pleasure WiRo
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Capistrano / MV: For Pleasure
 
0055
Cape Carola
S / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Cape Coral RBF Z / MV: Carolus II
 
055
Cape Carola
S / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Cape Coral RBF Z / MV: Carolus II
 
0056
Captain Hannes
H / Westf / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Spartan
 
0057
Capture of Hope
W / Westf / Schi / 2017 / V: C-Trenton Z / MV: Last Man Standing
 
0058
Carambo Z 3
W / Z.Rpf / Bay / 2012 / V: Carambole / MV: Corland (DK: Corlando) / 106OY35
 
058
Carambo Z 3
W / Z.Rpf / Bay / 2012 / V: Carambole / MV: Corland (DK: Corlando) / 106OY35
 
0059
Carela 3
S / Westf / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Quintender
 
059
Carela 3
S / Westf / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Quintender
 
0060
Carique
W / Holst / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Quebec / 104HV36
 
0061
Carl WV
H / Westf / Db / 2013 / V: Cellestial / MV: Salamon / 106NW80
 
0062
Carla KJ
S / Hann / B / 2015 / V: Cabachon / MV: Couleur-Rubin / 106WU53
 
0063
Carlie - Blue
S / OS / Schi / 2016 / V: Caligula / MV: Chacco-Blue
 
063
Carlie - Blue
S / OS / Schi / 2016 / V: Caligula / MV: Chacco-Blue
 
0064
Carlo von Kielslück
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Alcatraz / 103MZ08
 
064
Carlo von Kielslück
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Alcatraz / 103MZ08
 
0065
Carlson W 3
W / Westf / Schi / 2015 / V: Comme il faut / MV: Come On
 
0066
Carmina Z
S / Z.Rpf / F / 2011 / V: Crown Z / MV: Caretano Z / 105LF85
 
066
Carmina Z
S / Z.Rpf / F / 2011 / V: Crown Z / MV: Caretano Z / 105LF85
 
0067
Carnalita
S / Old / Schi / 2010 / V: Cornet's Stern / MV: Quidam's Rubin
 
0068
Caro Gold
W / OS / B / 2013 / V: Caroly / MV: Carry Gold
 
0069
Cartier 125
W / Rhld / B / 2010 / V: Carlucci / MV: Balou du Rouet
 
069
Cartier 125
W / Rhld / B / 2010 / V: Carlucci / MV: Balou du Rouet
 
0070
Casamoon
W / OS / F / 2016 / V: Casalido / MV: Raphael
 
070
Casamoon
W / OS / F / 2016 / V: Casalido / MV: Raphael
 
0071
Cascaletto
W / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Calido I
 
0072
Cascalotta
S / Westf / B / 2015 / V: Cascadello II / MV: Contender
 
072
Cascalotta
S / Westf / B / 2015 / V: Cascadello II / MV: Contender
 
0073
Cascasall
W / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Dolany
 
073
Cascasall
W / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Dolany
 
0074
Cascorello
W / Holst / Schi / 2017 / V: Casall / MV: Colbert GTI
 
0075
Cashflow 13
W / Westf / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Ferragamo
 
0077
Casper R 4
W / Westf / B / 2017 / V: Colestus / MV: Chacco-Blue
 
0078
Cass Pablo
W / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Verdi (Q-Verdi) / 107KQ78
 
078
Cass Pablo
W / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Verdi (Q-Verdi) / 107KQ78
 
0079
Cassilano's Carla
S / Westf / Schi / 2016 / V: Cassilano's Stern / MV: Harley VDL
 
0080
Cassius Clay 50
H / Holst / F / 2014 / V: Casall / MV: Corrado I / 107DY96
 
0081
Cassy Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Caleandro / MV: Sandro Boy / 106OS56
 
0082
Castella 99
S / Holst / B / 2012 / V: Castelan / MV: Corofino I / 105LR07
 
0083
Catinka CR
S / Dt.Pf / Db / 2011 / V: Clarimo / MV: Crassus / 105MD83
 
0084
Cayenne D'Ive Z
S / Z.Rpf / F / 2010 / V: Calvaro Z / MV: Quidam de Revel / 105NQ82
 
0085
Cedric 90
W / Westf / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Cordino
 
085
Cedric 90
W / Westf / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Cordino
 
0086
Celest 10
W / Rhld / BkaSc / 2010 / V: Cristallo / MV: Kannan
 
0087
Celeste 57
S / Westf / B / 2015 / V: Casallco / MV: Comme il faut / 107KV84
 
087
Celeste 57
S / Westf / B / 2015 / V: Casallco / MV: Comme il faut / 107KV84
 
0088
Cellestino 6
W / DSP / Schi / 2011 / V: Cellestial / MV: Pessoa VDL / 105BT94
 
088
Cellestino 6
W / DSP / Schi / 2011 / V: Cellestial / MV: Pessoa VDL / 105BT94
 
0089
Centimeter 3
H / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Capitol I / 105WY05
 
0090
Ceres K
S / Westf / Schi / 2009 / V: Calido I / MV: Alvaretto
 
090
Ceres K
S / Westf / Schi / 2009 / V: Calido I / MV: Alvaretto
 
0091
Cessy 47
S / DSP / F / 2012 / V: Casskeni II / MV: Con Sherry / 106NV88
 
0092
Chabura
S / OS / Df / 2014 / V: Chaccato / MV: Codec / 107GT91
 
092
Chabura
S / OS / Df / 2014 / V: Chaccato / MV: Codec / 107GT91
 
0093
Chacco`s Flash
W / OS / B / 2012 / V: Chacco's Son I / MV: Golden Deister
 
093
Chacco`s Flash
W / OS / B / 2012 / V: Chacco's Son I / MV: Golden Deister
 
0094
Change of Control PS
S / OS / Db / 2014 / V: Chacco-Blue / MV: Conthargos
 
094
Change of Control PS
S / OS / Db / 2014 / V: Chacco-Blue / MV: Conthargos
 
0095
Change the Beat WH
H / DSP / B / 2015 / V: Castellini / MV: For Pleasure
 
0096
Chardonnay 116
W / DSP / Db / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Ginsberg / 107LS69
 
096
Chardonnay 116
W / DSP / Db / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Ginsberg / 107LS69
 
0097
Charleston Beaufour
W / SF / Df / 2012 / V: Jarnac / MV: Toulon / 106SW87
 
097
Charleston Beaufour
W / SF / Df / 2012 / V: Jarnac / MV: Toulon / 106SW87
 
0098
Chateau Pavie
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Comme il faut / MV: Dollar Du Murier
 
0099
Chathago 4
W / Holst / Db / 2017 / V: Chaman / MV: Carthago
 
0100
Checki-Jim
S / Old / B / 2008 / V: Check In / MV: Lord Liberty
 
100
Checki-Jim
S / Old / B / 2008 / V: Check In / MV: Lord Liberty
 
0101
Chento Captain PS
H / OS / B / 2017 / V: Chac Boy (H2) / MV: Cento
 
0102
Chester 365
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Contender / 106SY98
 
102
Chester 365
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Contender / 106SY98
 
0103
Chez Arco
W / Rhld / Schi / 2009 / V: Caspar / MV: Gloster
 
0104
Chin Fizz
W / Westf / F / 2014 / V: Chin Quin / MV: Spartan / 106YI94
 
104
Chin Fizz
W / Westf / F / 2014 / V: Chin Quin / MV: Spartan / 106YI94
 
0105
Chin Forever
W / Holst / F / 2012 / V: Chin Champ / MV: Heraldik xx / 106NW74
 
0106
Cibelle 4
S / Rhld / Db / 2017 / V: Cicero Z / MV: Carrico
 
0107
Cicero's Girl
S / Grpf.o.R / Schi / 2011 / 106KA53
 
0108
Cinderella 778
S / Holst / B / 2016 / V: Colore / MV: Limbus / 107OC97
 
108
Cinderella 778
S / Holst / B / 2016 / V: Colore / MV: Limbus / 107OC97
 
0109
Ciness 2
S / KWPN / B / 2007 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Ekstein / 105IG43
 
109
Ciness 2
S / KWPN / B / 2007 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Ekstein / 105IG43
 
0110
Clarentino 3
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Caretino 2 / 107CD85
 
110
Clarentino 3
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Caretino 2 / 107CD85
 
0111
Clarity 5
S / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Colman
 
0112
Classy Casalida
S / Hann / Db / 2016 / V: Casalido / MV: Contendro I
 
112
Classy Casalida
S / Hann / Db / 2016 / V: Casalido / MV: Contendro I
 
0113
Cleo 176
S / Old / B / 2008 / V: C-Indoctro / MV: Landor S
 
0114
Clinton's Boy 3
W / Holst / B / 2010 / V: Clinton II / MV: Acorado I / 106FX72
 
114
Clinton's Boy 3
W / Holst / B / 2010 / V: Clinton II / MV: Acorado I / 106FX72
 
0115
Clio H
S / Westf / Db / 2013 / V: Chin Win / MV: Contendro I / 106NW67
 
0116
Clissy
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Cor de la Bryere
 
116
Clissy
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Cor de la Bryere
 
0117
Cocolinchen
S / Westf / F / 2017 / V: Comme il faut / MV: Cento
 
117
Cocolinchen
S / Westf / F / 2017 / V: Comme il faut / MV: Cento
 
0118
Coconetta
S / Westf / Schwb / 2015 / V: Colestus / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107FZ26
 
118
Coconetta
S / Westf / Schwb / 2015 / V: Colestus / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107FZ26
 
0119
Colarde E
W / KWPN / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Voltaire / 104CX32
 
119
Colarde E
W / KWPN / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Voltaire / 104CX32
 
0120
Colestros
H / DSP / Schi / 2010 / V: Colestus / MV: No Limit / 104YA35
 
120
Colestros
H / DSP / Schi / 2010 / V: Colestus / MV: No Limit / 104YA35
 
0121
Colfosco Junior
W / DSP / Schi / 2014 / V: Colfosco / MV: Colorit / 106UY34
 
0122
Coloubet Blue PS
H / OS / Schi / 2016 / V: Cornet Du Lys / MV: Chacco-Blue
 
122
Coloubet Blue PS
H / OS / Schi / 2016 / V: Cornet Du Lys / MV: Chacco-Blue
 
0123
Com Es Ta
S / OS / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Caretino 2 / 106RB94
 
123
Com Es Ta
S / OS / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Caretino 2 / 106RB94
 
0124
Comme Cartani
W / Holst / Schi / 2016 / V: Comme il faut / MV: Cartani
 
0125
Con Corde 4
H / OS / Df / 2015 / V: Concorde / MV: Chacco-Blue / 107AH29
 
125
Con Corde 4
H / OS / Df / 2015 / V: Concorde / MV: Chacco-Blue / 107AH29
 
0126
Connor 58
W / Old / B / 2010 / V: Carrico / MV: Curacao I / 105GK93
 
126
Connor 58
W / Old / B / 2010 / V: Carrico / MV: Curacao I / 105GK93
 
0127
Contaro Blue
W / Hann / B / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Quinar
 
0128
Conthaginha Star
S / Westf / B / 2017 / V: Conthargos / MV: Quidam's Rubin
 
128
Conthaginha Star
S / Westf / B / 2017 / V: Conthargos / MV: Quidam's Rubin
 
0129
Conthiston
H / OS / B / 2010 / V: Conthargos / MV: Quantas / 105RY44
 
129
Conthiston
H / OS / B / 2010 / V: Conthargos / MV: Quantas / 105RY44
 
0130
Cool girl 8
S / Westf / B / 2014 / V: Coronas / MV: Cassini Boy Junior
 
0131
Coralou du Rouet PS
S / OS / Db / 2016 / V: Cornet Du Lys / MV: Balou du Rouet
 
0132
Cordiana 7
S / Westf / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diarado
 
132
Cordiana 7
S / Westf / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diarado
 
0133
Corlato 4
W / Hann / Schi / 2014 / V: Contendro I / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107MS74
 
133
Corlato 4
W / Hann / Schi / 2014 / V: Contendro I / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107MS74
 
0134
Cornet's Cookie 2
W / OS / B / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Baloubet du Rouet
 
0135
Cornet's Corrada
S / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Corrado I
 
135
Cornet's Corrada
S / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Corrado I
 
0136
Cornet's Princess 3
S / DSP / Schi / 2015 / V: Col's Cornet W / MV: Cezaro / 106UN46
 
0137
Cornet's Queen Dree Boeken
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: King Julio
 
0138
Cornetta of Victory
S / Westf / Schi / 2014 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Sandro Boy / 107LL84
 
0139
Cornetti 4
W / Rhld / B / 2008 / V: Cornet's Stern / MV: Landadel
 
139
Cornetti 4
W / Rhld / B / 2008 / V: Cornet's Stern / MV: Landadel
 
0140
Cornetto's Blue Lagoon PS
H / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Cornet's Balou
 
140
Cornetto's Blue Lagoon PS
H / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Cornet's Balou
 
0141
Corsallo
W / Holst / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Casall
 
0142
Cover me
S / OS / Schi / 2013 / V: Christian / MV: Balou du Rouet / 106HA51
 
142
Cover me
S / OS / Schi / 2013 / V: Christian / MV: Balou du Rouet / 106HA51
 
0143
Credo Grande
H / Westf / B / 2016 / V: Cavtat PKZ / MV: Calido I / 107HX88
 
0144
Cristella SG
S / Rhld / BkaSc / 2011 / V: Cristallo II / MV: Lord Lancer / 107IQ37
 
144
Cristella SG
S / Rhld / BkaSc / 2011 / V: Cristallo II / MV: Lord Lancer / 107IQ37
 
0145
Cro S
W / DSP / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Lord Liberty / 106SX28
 
145
Cro S
W / DSP / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Lord Liberty / 106SX28
 
0146
Crumble 15
W / Holst / B / 2016 / V: Cellestial / MV: Chin Champ
 
0147
Crunchy Jo PJ
S / Hann / Schi / 2017 / V: Cassus / MV: Stakkato
 
0148
Crystal Chaccolina
S / Bay / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Power
 
148
Crystal Chaccolina
S / Bay / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Power
 
0149
Csiva
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Concerto II / 106FR13
 
149
Csiva
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Concerto II / 106FR13
 
0150
Cuddy
S / DSP / F / 2011 / V: Chap / MV: Goldex / 106LL02
 
0151
Cup Cake R
H / Westf / BkaSc / 2014 / V: Cup Cooper / MV: Arpeggio / 107GD55
 
151
Cup Cake R
H / Westf / BkaSc / 2014 / V: Cup Cooper / MV: Arpeggio / 107GD55
 
0152
Curly PJ
S / Hann / Db / 2015 / V: Cristallo / MV: Escudo I
 
0153
Curragh 3
S / Hann / Db / 2015 / V: Casiro I / MV: Valentino
 
0154
Cybela
S / Hann / B / 2010 / V: Canturano I / MV: Graf Grannus / 107IJ59
 
0155
Cylano
W / Rhld / Db / 2012 / V: Cassini Boy Junior / MV: Polydor / 106RB36
 
0156
Cyrielle Amelie
S / Westf / Db / 2014 / V: Cordobes II / MV: Aldato
 
D - Pferdename / KNR
0157
D Calminator T
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Dominator Z / MV: Calvados Z
 
0158
Dacantos'Boy
H / Westf / B / 2017 / V: Dacantos / MV: Balous Bellini
 
158
Dacantos'Boy
H / Westf / B / 2017 / V: Dacantos / MV: Balous Bellini
 
0159
Dallas Lady
S / KWPN / Schi / 2014 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Kigali
 
159
Dallas Lady
S / KWPN / Schi / 2014 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Kigali
 
0160
Dance Monkey 4
W / OS / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Andiamo Z / 106WW87
 
160
Dance Monkey 4
W / OS / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Andiamo Z / 106WW87
 
396
Deja vu
S / 0
 
0161
Delgaro AS
H / Westf / Db / 2013 / V: Diar Noir / MV: Polydor
 
161
Delgaro AS
H / Westf / Db / 2013 / V: Diar Noir / MV: Polydor
 
0162
Der Dicke
W / Westf / B / 2015 / V: Drogba / MV: Chin Chin / 107DL00
 
162
Der Dicke
W / Westf / B / 2015 / V: Drogba / MV: Chin Chin / 107DL00
 
0389
Despacito 9
H / Rhld / B / 2015 / V: Diarado / MV: Colander
 
389
Despacito 9
H / Rhld / B / 2015 / V: Diarado / MV: Colander
 
0164
Deugnit
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Zeus (Nurzeus)
 
164
Deugnit
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0165
Dexter 274
H / OS / Db / 2015 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Lordanos
 
0166
Diabolo 585
W / Rhld / B / 2017 / V: Dominator Z / MV: Nabab de Reve
 
0167
Diacco-Blue
W / OS / B / 2010 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 106HY26
 
167
Diacco-Blue
W / OS / B / 2010 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 106HY26
 
0168
Diacontinio
W / Westf / Schwb / 2018 / V: Diacontinus / MV: Contendro I
 
0379
Diamant 609
W / KWPN / B / 2008 / V: Ukato / MV: Ekstein / 104DV75
 
0170
Dias-Desperados
W / W³rtt / B / 2010 / V: Desperados / MV: Land Earl
 
0171
Dibidi
S / SF / F / 2012 / V: Diamant de Semilly / MV: Arpege Pierreville
 
171
Dibidi
S / SF / F / 2012 / V: Diamant de Semilly / MV: Arpege Pierreville
 
0172
Diego 550
W / Oe.Wb / B / 2015 / V: Diarado / MV: Espri / 107IG09
 
0173
Diva De Semilly
S / DSP / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Verdi (Q-Verdi) / 107NF44
 
173
Diva De Semilly
S / DSP / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Verdi (Q-Verdi) / 107NF44
 
0174
Dobby 31
S / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Caretino 2 / 106JX65
 
174
Dobby 31
S / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Caretino 2 / 106JX65
 
0175
Don Alfonso 5
W / Westf / F / 2015 / V: Dibadu L / MV: Fahnentraeger II
 
175
Don Alfonso 5
W / Westf / F / 2015 / V: Dibadu L / MV: Fahnentraeger II
 
0176
Don Diamont
W / Hann / Schi / 2015 / V: Diacontinus / MV: Acorado I
 
176
Don Diamont
W / Hann / Schi / 2015 / V: Diacontinus / MV: Acorado I
 
0177
Don Lamoor
W / Westf / B / 2015 / V: Diathago / MV: Gralshüter
 
0178
Donald 578
W / Westf / F / 2016 / V: Diathago / MV: Quidamo
 
178
Donald 578
W / Westf / F / 2016 / V: Diathago / MV: Quidamo
 
0179
Douce Emeraude D'Or
S / SF / F / 2013 / V: Univers d'Or / MV: Elf d'Or / 106FT30
 
179
Douce Emeraude D'Or
S / SF / F / 2013 / V: Univers d'Or / MV: Elf d'Or / 106FT30
 
0180
Douglas D' Amour Z
H / Z.Rpf / B / 2016 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Andiamo Z / 107CX62
 
0181
Dracon
H / Westf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Balou du Rouet
 
181
Dracon
H / Westf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Balou du Rouet
 
0182
Dree Boeken's Vivian
H / DSP / B / 2012 / V: Vulkano / MV: Champion Du Lys / 106HL48
 
0183
Duke of Dree Boeken
W / Hann / B / 2016 / V: Duke of Hearts xx / MV: Heraldik xx
 
183
Duke of Dree Boeken
W / Hann / B / 2016 / V: Duke of Hearts xx / MV: Heraldik xx
 
E - Pferdename / KNR
0184
Eddi the Eagle 3
W / OS / B / 2017 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Cordalme Z
 
0185
Eight Mile 3
W / KWPN / Schi / 2016 / V: Emir R / MV: Hors la Loi II / 107MI99
 
0186
El Zorro 9
W / Hann / F / 2012 / V: Edward / MV: Wolkentanz I / 106LP87
 
186
El Zorro 9
W / Hann / F / 2012 / V: Edward / MV: Wolkentanz I / 106LP87
 
0187
Embassy de Courcy
H / SF / R / 2014 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Fakir de Kreisker / 106SS72
 
187
Embassy de Courcy
H / SF / R / 2014 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Fakir de Kreisker / 106SS72
 
0188
Encore 4
S / KWPN / Schwb / 2009 / V: Nabab de Reve / MV: Damiro / 105AE05
 
0189
Enigma 13
S / Holst / B / 2012 / V: Quiwi Dream / MV: Raimondo / 106RL31
 
189
Enigma 13
S / Holst / B / 2012 / V: Quiwi Dream / MV: Raimondo / 106RL31
 
0190
Enjoy Z
S / Z.Rpf / F / 2015 / V: E-Star / MV: Nabab de Reve / 107MA73
 
0191
Enrico Red Wine Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: E-Star / MV: Quidam's Rubin / 106HT62
 
191
Enrico Red Wine Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: E-Star / MV: Quidam's Rubin / 106HT62
 
0192
Equina Blue
S / Old / Schwb / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Quattro B
 
192
Equina Blue
S / Old / Schwb / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Quattro B
 
0193
Eryk 7
H / Pol. / B / 2014 / V: Caretino (POL) K / MV: Badziar
 
193
Eryk 7
H / Pol. / B / 2014 / V: Caretino (POL) K / MV: Badziar
 
0194
Espatako's Pocco R
W / Westf / Db / 2009 / V: Espatako / MV: Co-Pilot / 107IQ79
 
194
Espatako's Pocco R
W / Westf / Db / 2009 / V: Espatako / MV: Co-Pilot / 107IQ79
 
0195
Eurofighter EP
W / DWB / B / 2013 / V: Warrant / MV: Pythagoras / 106IZ61
 
195
Eurofighter EP
W / DWB / B / 2013 / V: Warrant / MV: Pythagoras / 106IZ61
 
F - Pferdename / KNR
0196
Fantastico 65
W / KWPN / F / 2010 / V: Vegas VDL / MV: C-Indoctro / 106DH68
 
0197
Faria 5
S / Old / F / 2011 / V: Salento / MV: Ferryman
 
197
Faria 5
S / Old / F / 2011 / V: Salento / MV: Ferryman
 
0198
Feine 39
S / DSP / F / 2015 / V: Santo Domingo / MV: Ampere (NLD)
 
198
Feine 39
S / DSP / F / 2015 / V: Santo Domingo / MV: Ampere (NLD)
 
0199
Fernando 720
W / KWPN / Schi / 2010 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Tenerife VDL / 105HQ41
 
0200
Fine Vicky
S / DR / B / 2011 / V: For next Generation / MV: Vivaldi / 107LT27
 
200
Fine Vicky
S / DR / B / 2011 / V: For next Generation / MV: Vivaldi / 107LT27
 
0202
Fleur 427
S / KWPN / B / 2010 / V: Zambesi / MV: Voltaire
 
202
Fleur 427
S / KWPN / B / 2010 / V: Zambesi / MV: Voltaire
 
0203
Flying Spur
W / OS / F / 2015 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro
 
G - Pferdename / KNR
0204
Galliano LW
W / Holst / B / 2014 / V: Acolino / MV: Candillo / 106JS20
 
0205
Ganz braun VEC
S / Holst / B / 2014 / V: Carantas / MV: Limbus / 107OR57
 
205
Ganz braun VEC
S / Holst / B / 2014 / V: Carantas / MV: Limbus / 107OR57
 
0206
Gently 6
H / Z.Rpf / B / 2016 / V: Gentleman / MV: Numero Uno
 
206
Gently 6
H / Z.Rpf / B / 2016 / V: Gentleman / MV: Numero Uno
 
0207
Global Attraction
S / Westf / Db / 2010 / V: Arpeggio / MV: Carolus I / 105GS76
 
207
Global Attraction
S / Westf / Db / 2010 / V: Arpeggio / MV: Carolus I / 105GS76
 
0208
Global Clockwise
W / Hann / F / 2012 / V: Catoki / MV: Stakkato / 106CO70
 
208
Global Clockwise
W / Hann / F / 2012 / V: Catoki / MV: Stakkato / 106CO70
 
0209
Global Unicorn
S / Westf / F / 2017 / V: United Touch S / MV: Lupicor
 
209
Global Unicorn
S / Westf / F / 2017 / V: United Touch S / MV: Lupicor
 
0210
Goldfeuer Dree Boeken
W / Hann / B / 2016 / V: GoldenEye / MV: Vulkano
 
210
Goldfeuer Dree Boeken
W / Hann / B / 2016 / V: GoldenEye / MV: Vulkano
 
0211
Goldquelle 2
S / DSP / Df / 2011 / V: Gepsom / MV: Cancoon (Cocoon) / 105WR68
 
211
Goldquelle 2
S / DSP / Df / 2011 / V: Gepsom / MV: Cancoon (Cocoon) / 105WR68
 
0212
Great Heart D
W / Hann / B / 2015 / V: Graf Top / MV: Nimroy B
 
0213
Gumbinnen AF
S / Westf / B / 2010 / V: Grandilot / MV: Damiani
 
213
Gumbinnen AF
S / Westf / B / 2010 / V: Grandilot / MV: Damiani
 
H - Pferdename / KNR
0214
Hakuna Matata 28
W / Holst / B / 2013 / V: Cartani / MV: Casall / 106HZ72
 
214
Hakuna Matata 28
W / Holst / B / 2013 / V: Cartani / MV: Casall / 106HZ72
 
0215
Hanselmann S
W / Westf / F / 2015 / V: Harley VDL / MV: Quirado
 
215
Hanselmann S
W / Westf / F / 2015 / V: Harley VDL / MV: Quirado
 
0216
Happy Girl 49
S / SBS / B / 2013 / V: Farfelu de Muze / MV: Darco / 106WO94
 
0217
Hebrina
S / KWPN / B / 2012 / V: Mr. Blue / MV: Sable Rose (Calvados) / 107DU81
 
217
Hebrina
S / KWPN / B / 2012 / V: Mr. Blue / MV: Sable Rose (Calvados) / 107DU81
 
0218
Hector van D'Abdijhoeve
H / BWP / Schi / 2007 / V: Cabrio v.d. Heffinck (Cassioli / MV: Utrillo van de Heffinck / 103TD99
 
218
Hector van D'Abdijhoeve
H / BWP / Schi / 2007 / V: Cabrio v.d. Heffinck (Cassioli / MV: Utrillo van de Heffinck / 103TD99
 
0219
Helwell du Chabus
S / SBS / B / 2013 / V: Elvis ter Putte / MV: Orlando / 106JC97
 
219
Helwell du Chabus
S / SBS / B / 2013 / V: Elvis ter Putte / MV: Orlando / 106JC97
 
0220
Hibe
W / SBS / B / 2013 / V: Farfelu de Muze / MV: Kannan / 107CV42
 
0221
Hokuspokus 24
W / KWPN / F / 2015 / V: Harley VDL / MV: Sable Rose (Calvados)
 
0393
Hot Chocolate HX
W / KWPN / B / 2012 / V: Applaus / MV: Hemmingway / 106DF57
 
393
Hot Chocolate HX
W / KWPN / B / 2012 / V: Applaus / MV: Hemmingway / 106DF57
 
0223
Hot Stuff EP
S / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Hickstead White / 107BW36
 
0224
Hötzenhof Coco Jamboo
W / Rhld / B / 2016 / V: Coco-Bongo Boy / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0225
Hötzenhof Corason
H / Rhld / B / 2014 / V: Coronas / MV: Numero Uno
 
225
Hötzenhof Corason
H / Rhld / B / 2014 / V: Coronas / MV: Numero Uno
 
0226
Hötzenhof Despacito
W / Rhld / B / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0227
Hötzenhof Kenai
W / Rhld / B / 2016 / V: Kannan / MV: Numero Uno
 
0228
Hötzenhof Kimba
S / Rhld / B / 2017 / V: Kannan / MV: Rolls Royce
 
0229
Hötzenhof Ninjo
W / Rhld / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Lissabon
 
I - Pferdename / KNR
0230
I'm xtra
S / Holst / R / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Classe
 
0231
Iceberg 7
W / KWPN / Schi / 2013 / V: Applaus / MV: Landadel / 107AG04
 
231
Iceberg 7
W / KWPN / Schi / 2013 / V: Applaus / MV: Landadel / 107AG04
 
0232
Ignacio HV
W / KWPN / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: C-Indoctro / 106SN22
 
232
Ignacio HV
W / KWPN / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: C-Indoctro / 106SN22
 
0233
Ilse 27
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Casall / 107JC32
 
233
Ilse 27
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Casall / 107JC32
 
0234
Ineke T
S / KWPN / Schi / 2013 / V: Cascarillo / MV: Come On / 106QI11
 
0235
Intro HK
H / KWPN / Schi / 2013 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Voltaire / 106HG51
 
235
Intro HK
H / KWPN / Schi / 2013 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Voltaire / 106HG51
 
0236
Izitop AAA
W / KWPN / Db / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Voltaire / 107DU89
 
236
Izitop AAA
W / KWPN / Db / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Voltaire / 107DU89
 
J - Pferdename / KNR
0237
Jeffrey 18
W / KWPN / R / 2014 / V: Zapatero VDL / MV: Voltaire
 
K - Pferdename / KNR
0238
Kadance van't Lozerhof
S / BWP / B / 2010 / V: Kashmir van het Schuttershof / MV: Fantastique / 105HD20
 
0239
Kalimero 92
W / KWPN / B / 2015 / V: Kannan / MV: Numero Uno / 107MV80
 
0240
Kaline d'Espoir
S / KWPN / Schi / 2015 / V: Chilli B / MV: Casco
 
240
Kaline d'Espoir
S / KWPN / Schi / 2015 / V: Chilli B / MV: Casco
 
0241
Kalista Saveniere
S / SBS / B / 2016 / V: Canturo / MV: Clinton
 
0242
Kansas DW
W / BWP / F / 2010 / V: Adorado / MV: Codex / 105KU03
 
0243
Kantauer
W / Westf / F / 2017 / V: Kannan / MV: Centauer Z
 
0244
Karakter
W / KWPN / F / 2015 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Obligado B
 
244
Karakter
W / KWPN / F / 2015 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Obligado B
 
0245
Keine Kleine
S / Rhld / Schwb / 2013 / V: Kardinal / MV: Lupicor / 106TB01
 
245
Keine Kleine
S / Rhld / Schwb / 2013 / V: Kardinal / MV: Lupicor / 106TB01
 
0246
Kermit 23
W / KWPN / B / 2015 / V: Genius / MV: Flemmingh
 
0247
Kia Ora
S / Westf / Schi / 2010 / V: Quincento / MV: Fighting Alpha / 106JQ77
 
247
Kia Ora
S / Westf / Schi / 2010 / V: Quincento / MV: Fighting Alpha / 106JQ77
 
0248
Kimberley 85
S / KWPN / B / 2015 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Lord Z / 106WT80
 
0249
Kingston 55
W / KWPN / Schwb / 2015 / V: Numero Uno / MV: Voltaire
 
249
Kingston 55
W / KWPN / Schwb / 2015 / V: Numero Uno / MV: Voltaire
 
0250
Kiss me 37
S / OS / Schi / 2014 / V: Lloyd George / MV: Quintero / 106SS24
 
250
Kiss me 37
S / OS / Schi / 2014 / V: Lloyd George / MV: Quintero / 106SS24
 
0251
Koblenz S
W / DSP / B / 2014 / V: Koblenz-W van het Merelsnest / MV: Ciacomini
 
0252
Kolibris Vulkano Dree Boeken
H / Hann / B / 2007 / V: King Kolibri / MV: Vulkano / 104HO88
 
252
Kolibris Vulkano Dree Boeken
H / Hann / B / 2007 / V: King Kolibri / MV: Vulkano / 104HO88
 
0253
Kuberthus
W / KWPN / Schwb / 2015 / V: Ephebe For Ever / MV: Burggraaf / 106VV14
 
253
Kuberthus
W / KWPN / Schwb / 2015 / V: Ephebe For Ever / MV: Burggraaf / 106VV14
 
L - Pferdename / KNR
0254
Lady Bombastic 3
S / Grpf.o.R / B / 2014 / 107IE55
 
0255
Lajacuma
S / Westf / B / 2015 / V: Lycon / MV: Rockwell / 107HX81
 
0256
Lampard M
W / KWPN / B / 2016 / V: Harley VDL / MV: Vancouver / 107JC31
 
256
Lampard M
W / KWPN / B / 2016 / V: Harley VDL / MV: Vancouver / 107JC31
 
0376
Landon 5
H / Hann / F / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Chacco-Blue / 106MC60
 
0386
Lassima
S / KWPN / Schi / 2016 / V: Gullit HBC / MV: Cassini I
 
386
Lassima
S / KWPN / Schi / 2016 / V: Gullit HBC / MV: Cassini I
 
0259
Lazio 13
H / Holst / Schi / 2008 / V: Lancer II / MV: Chello I / 104YQ84
 
259
Lazio 13
H / Holst / Schi / 2008 / V: Lancer II / MV: Chello I / 104YQ84
 
0260
Levistos Best Kept Secret
W / Old / Schwb / 2008 / V: Levisto / MV: Sion / 106IV73
 
260
Levistos Best Kept Secret
W / Old / Schwb / 2008 / V: Levisto / MV: Sion / 106IV73
 
0261
Lifestyle 78
W / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
261
Lifestyle 78
W / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
0262
Lipsy
W / Holst / F / 2008 / V: Lord Z / MV: Grundyman xx / 106TA96
 
0385
Lisertha
S / KWPN / Schwb / 2016 / V: Grandorado TN / MV: Zapatero VDL
 
0387
Liske Nita 2
S / KWPN / B / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Hold Up Premier
 
387
Liske Nita 2
S / KWPN / B / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Hold Up Premier
 
0265
Livingstone 27
W / KWPN / B / 2016 / V: Comme il faut / MV: Emilion
 
0266
Loccomo
W / Hann / Db / 2010 / V: Lord Pezi / MV: Come On / 105YA22
 
266
Loccomo
W / Hann / Db / 2010 / V: Lord Pezi / MV: Come On / 105YA22
 
0267
Lody 2
W / Holst / Schi / 2007 / V: Lavall I / MV: Cassini I / 104YS76
 
0394
Loreen S 3
S / KWPN / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Acorado I
 
394
Loreen S 3
S / KWPN / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Acorado I
 
0384
Louwina Zebrina
S / KWPN / Db / 2016 / V: Baltic VDL / MV: Chin Chin
 
0270
Lucy 781
S / Hann / Schwb / 2013 / V: Lux / MV: Concetto / 106MG13
 
M - Pferdename / KNR
0271
M Quality
S / BWP / Schwb / 2012 / V: Diarado / MV: Casall / 106ED11
 
271
M Quality
S / BWP / Schwb / 2012 / V: Diarado / MV: Casall / 106ED11
 
0272
Mainly Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Caretano Z / 106XP66
 
272
Mainly Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Caretano Z / 106XP66
 
0273
Malibu 145
W / KWPN / R / 2016 / V: Zendgraaf / MV: Tolan R
 
0274
Mary Ann 12
S / Westf / F / 2016 / V: Cornet's Diamond / MV: Optimist (Overture)
 
274
Mary Ann 12
S / Westf / F / 2016 / V: Cornet's Diamond / MV: Optimist (Overture)
 
0275
Mascheroni
W / Hann / B / 2016 / V: Messenger / MV: Chacco-Blue
 
275
Mascheroni
W / Hann / B / 2016 / V: Messenger / MV: Chacco-Blue
 
0276
Massimo 68
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
276
Massimo 68
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
0277
Million Voices
H / Westf / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cassini I
 
277
Million Voices
H / Westf / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cassini I
 
0383
Mirusa H
S / KWPN / B / 2017 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: C-Indoctro
 
0279
Miss Million
S / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Calido I
 
0280
Mr. Bond KJ
W / Hann / Db / 2016 / V: Messenger / MV: El Bundy I / 106WU50
 
0281
Mr. Carino
W / Holst / Db / 2009 / V: Caretino 2 / MV: Contender / 106HT20
 
281
Mr. Carino
W / Holst / Db / 2009 / V: Caretino 2 / MV: Contender / 106HT20
 
N - Pferdename / KNR
0282
Nakita 14
S / Rhld / F / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
0283
Nando 562
H / Hann / B / 2015 / V: Cantolar / MV: Centadel / 106YZ43
 
0284
Nanuk 77
W / DR / B / 2011 / V: Nobel Nagano / MV: Mentos / 106HD96
 
284
Nanuk 77
W / DR / B / 2011 / V: Nobel Nagano / MV: Mentos / 106HD96
 
0285
Nashville's Ronja WH
S / DR / Df / 2012 / V: Nashville WH / MV: Heidhof's Primeur
 
0286
Nashville's Son WH
W / DR / B / 2008 / V: Nashville WH / MV: Heidhof's Primeur / 106AF01
 
286
Nashville's Son WH
W / DR / B / 2008 / V: Nashville WH / MV: Heidhof's Primeur / 106AF01
 
0287
Nelly la Sweet
S / Rhld / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Contendro I / 106JN28
 
0288
Neo L
W / DR / B / 2010 / V: Nibelungenheld / MV: Orchid's Cestanii / 105VV23
 
0289
Nero K
H / Old / Schwb / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: Clinton / 106XH34
 
0290
New Classic S
S / Holst / Db / 2014 / V: Nabab de Reve / MV: Lux / 107GT49
 
0291
Nice Girl 22
S / DSP / B / 2015 / V: Numbaco / MV: Quincy (Omni Star) / 106UN40
 
0292
Nijar
W / OS / B / 2014 / V: Nintender / MV: Galoubet A / 106WW86
 
292
Nijar
W / OS / B / 2014 / V: Nintender / MV: Galoubet A / 106WW86
 
0293
Nikita 524
S / Grpf.o.R / Schwb / 2004 / 105TG88
 
0294
Nimba 3
H / Westf / B / 2017 / V: Numero Uno / MV: Christiano
 
0295
No Limit 72
W / ZW / FkaSc / 2011 / V: New York / MV: Graf Sandro / 106WU46
 
0296
Nobby de Pinte
W / Holst / B / 2015 / V: Nabab de Reve / MV: Landgraf I
 
296
Nobby de Pinte
W / Holst / B / 2015 / V: Nabab de Reve / MV: Landgraf I
 
0388
Nonsense 2
W / Holst / Db / 2005 / V: Newton / MV: Barnaul xx / 105JD97
 
388
Nonsense 2
W / Holst / Db / 2005 / V: Newton / MV: Barnaul xx / 105JD97
 
0298
Nora Fly
S / Westf / Db / 2008 / V: Numero Uno / MV: Feuerwerk / 106NH38
 
0299
Numero Dos
S / BWP / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Mr. Blue
 
299
Numero Dos
S / BWP / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Mr. Blue
 
O - Pferdename / KNR
0300
Oki Doki 14
H / OS / B / 2015 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Filou de Muze / 106YZ40
 
0301
Olisco. P.
W / BWP / BSchi / 2014 / MV: Toulon / 107EX09
 
301
Olisco. P.
W / BWP / BSchi / 2014 / MV: Toulon / 107EX09
 
0378
Otto vd Bisschop
H / BWP / F / 2014 / 106HN15
 
P - Pferdename / KNR
0303
Pikelot von Hof CH 3
H / CH.Wb / B / 2008 / V: HRH Pik Ayolo / MV: Cernunnus von Hof / 103XZ38
 
0304
Pikeur Caprisco
W / Westf / Db / 2014 / V: Cole Porter / MV: Arpeggio / 107GT58
 
0305
Pikeur Lareen
S / Westf / B / 2015 / V: Los Angeles / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107KV88
 
305
Pikeur Lareen
S / Westf / B / 2015 / V: Los Angeles / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107KV88
 
0307
Popeye de Tamise
H / BWP / B / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Cream on Top / 106YT87
 
307
Popeye de Tamise
H / BWP / B / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Cream on Top / 106YT87
 
0308
Puro ter Sarren
H / AESRpf / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diamant de Semilly / 106UY91
 
308
Puro ter Sarren
H / AESRpf / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diamant de Semilly / 106UY91
 
Q - Pferdename / KNR
0309
Qastaar van 't Heike
H / BWP / B / 2016 / V: Epleaser van't Heike / MV: Grandeur / 107NX16
 
309
Qastaar van 't Heike
H / BWP / B / 2016 / V: Epleaser van't Heike / MV: Grandeur / 107NX16
 
0310
Quantico 35
W / Holst / Db / 2016 / V: Quibery / MV: Cristo
 
0311
Quantro van de Vogelzang
W / BWP / F / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Querlybet Hero / 107JQ65
 
311
Quantro van de Vogelzang
W / BWP / F / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Querlybet Hero / 107JQ65
 
0312
Quasido 5
W / Holst / Schi / 2015 / V: Quiran / MV: Cosido / 107OD62
 
312
Quasido 5
W / Holst / Schi / 2015 / V: Quiran / MV: Cosido / 107OD62
 
0313
Quasimodo 21
H / OS / Db / 2009 / V: Quintender / MV: Caretello B / 105NI74
 
313
Quasimodo 21
H / OS / Db / 2009 / V: Quintender / MV: Caretello B / 105NI74
 
0314
Quasitano
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Quasimodo Z / MV: Caretano Z
 
0390
Quelindo
W / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Cassiano
 
0316
Quercus vd Mespel
W / Z.Rpf / Schi / 2007 / V: Quite Capitol / MV: Landgraf I / 104LI13
 
0317
Quick Diamond Z
S / Z.Rpf / B / 2012 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Douglas (Rousseau) / 106IH69
 
0318
Quick Prestige
W / Holst / B / 2014 / V: Quvee Prestige / MV: Limbus / 107JK07
 
318
Quick Prestige
W / Holst / B / 2014 / V: Quvee Prestige / MV: Limbus / 107JK07
 
0319
Quick Step Fantasia Z
S / Z.Rpf / Schi / 2011 / V: Quasimodo Z / MV: Enrico / 105DY75
 
0320
Quick Touch JPS
S / Westf / B / 2016 / V: Quickly de Kreisker / MV: Untouched
 
320
Quick Touch JPS
S / Westf / B / 2016 / V: Quickly de Kreisker / MV: Untouched
 
0321
Quickedeedoo
W / DSP / DbSch / 2013 / V: Quinto's Chamb / MV: Colorit / 107JZ77
 
321
Quickedeedoo
W / DSP / DbSch / 2013 / V: Quinto's Chamb / MV: Colorit / 107JZ77
 
0322
Quidam's Quibell
S / Westf / B / 2005 / V: Quidam's Rubin / MV: Contender / 103UX95
 
0323
Quidor 4
W / Westf / B / 2003 / V: Quidam's Rubin / MV: Pilox / 103IE36
 
0381
Quintus 147
W / Holst / Db / 2011 / V: Quarz / MV: Contender / 106OJ88
 
0325
Quintus 182
W / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Canto
 
325
Quintus 182
W / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Canto
 
0326
Quixx
W / Westf / B / 2008 / V: Quintender / MV: Caletto I
 
326
Quixx
W / Westf / B / 2008 / V: Quintender / MV: Caletto I
 
R - Pferdename / KNR
0327
Rahmannshof Upgrade
W / Westf / B / 2013 / V: Ultimo / MV: Baloubet du Rouet / 106GT78
 
327
Rahmannshof Upgrade
W / Westf / B / 2013 / V: Ultimo / MV: Baloubet du Rouet / 106GT78
 
0328
Rock before Midnight
W / Westf / B / 2015 / V: Rock Forever II / MV: Grossini
 
0329
Rock'n Roll 32
H / DR / Schi / 2013 / V: Rex the Robber / MV: Van Gogh R
 
S - Pferdename / KNR
0330
Saia
S / Rhld / Db / 2015 / V: Sandokan LGST / MV: Argentinus
 
0331
Samantha Giulietta
S / Hann / B / 2007 / V: Stakkato / MV: Gralswaechter / 103UX96
 
0332
Santorino R
W / Westf / B / 2011 / V: Satisfaction I / MV: Aarking xx / 105WP49
 
332
Santorino R
W / Westf / B / 2011 / V: Satisfaction I / MV: Aarking xx / 105WP49
 
0333
Saoirse 5
S / Grpf.o.R / Db / 2015
 
0334
Sensation 33
S / Holst / B / 2007 / V: Caretino 2 / MV: Calato / 104JI39
 
0335
Sheikh
W / Hann / B / 2010 / V: Stakkato / MV: Exorbitant xx / 105GD42
 
0336
Sieshof's Däumeling
W / Rhld / Schwb / 2014 / V: Diacasall / MV: Grosso Z
 
336
Sieshof's Däumeling
W / Rhld / Schwb / 2014 / V: Diacasall / MV: Grosso Z
 
0337
Sieshof's Gilbert
H / Rhld / Db / 2005 / V: Grosso Z / MV: Lord Calando
 
0338
Simona W
S / Westf / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Come On
 
338
Simona W
S / Westf / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Come On
 
0339
Sindbad Dree Boeken
W / Hann / B / 2013 / V: Stakkato Gold / MV: Goldfever II
 
0340
Sisley 12
S / Rhld / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0341
Somebody To Love 3
W / KWPN / Db / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Lasino / 107BP07
 
341
Somebody To Love 3
W / KWPN / Db / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Lasino / 107BP07
 
397
Sorento 27
W / 2014
 
0342
Sparkella L
S / Westf / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Casco
 
342
Sparkella L
S / Westf / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Casco
 
0343
Spencer Hill
W / Holst / Db / 2012 / V: Spartacus / MV: Clearway / 105OI59
 
0344
Spiderman 14
H / Westf / B / 2013 / V: Spiderman / MV: Liberty Life
 
344
Spiderman 14
H / Westf / B / 2013 / V: Spiderman / MV: Liberty Life
 
0345
Starena 3
S / Hann / B / 2016 / V: Stalypso / MV: Acord II
 
T - Pferdename / KNR
0346
Tallion
H / Westf / B / 2016 / V: Toulon / MV: Amantus
 
0347
Talouba Z
S / Z.Rpf / F / 2013 / V: Taloubet Z (Taloubet K) / MV: Calato / 106JY71
 
347
Talouba Z
S / Z.Rpf / F / 2013 / V: Taloubet Z (Taloubet K) / MV: Calato / 106JY71
 
0348
Tangelito
W / Westf / F / 2016 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cento
 
348
Tangelito
W / Westf / F / 2016 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cento
 
0349
Top Class Vivanti
H / OS / B / 2015 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Quick Star
 
0350
Topsy-Turvy D
W / Westf / F / 2017 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cento
 
350
Topsy-Turvy D
W / Westf / F / 2017 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cento
 
U - Pferdename / KNR
0351
Umeko
S / Westf / B / 2017 / V: United Touch S / MV: Lupicor
 
0352
Unbelievable Z
S / Z.Rpf / Db / 2011 / V: Ustinov / MV: Carpaccio / 106BY62
 
352
Unbelievable Z
S / Z.Rpf / Db / 2011 / V: Ustinov / MV: Carpaccio / 106BY62
 
0353
Unicor
S / Westf / Db / 2017 / V: United Touch S / MV: Carrico
 
353
Unicor
S / Westf / Db / 2017 / V: United Touch S / MV: Carrico
 
0354
Union Jack 19
W / Westf / F / 2017 / V: United Touch S / MV: Up To Date
 
0355
Untouched Uschi
S / Westf / B / 2017 / V: United Touch S / MV: Quinta Real
 
0356
Ur Krass
S / Westf / B / 2016 / V: United Touch S / MV: Lupicor
 
356
Ur Krass
S / Westf / B / 2016 / V: United Touch S / MV: Lupicor
 
0357
Uranus LI
H / Westf / B / 2017 / V: United Touch S / MV: Fürst Heinrich
 
0358
Usain Blanc S
H / Westf / Schi / 2016 / V: United Touch S / MV: Hors la Loi II
 
V - Pferdename / KNR
0359
Valparaiso 7
S / Westf / Db / 2012 / V: Valentino / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 106DZ95
 
0360
Vasqo
W / OS / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Caretino 2
 
0392
Venice 29
S / OS / B / 2016 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Diarado
 
392
Venice 29
S / OS / B / 2016 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Diarado
 
0362
Viarella
S / OS / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Chalan
 
0363
Viktoria Dree Boeken
S / DSP / F / 2015 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Vulkano
 
0364
Violet Hill
W / OS / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Wolkenstein II
 
0365
Vittorio 13
W / Hann / B / 2013 / V: Van Helsing / MV: Graf Top
 
0366
Vivoulette HD
S / OS / B / 2013 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Cento / 106MC66
 
0367
Volcano du Marais
W / SF / B / 2009 / V: Diamant de Semilly / MV: Quouglof Rouge / 105BS88
 
W - Pferdename / KNR
0368
Wembley 257
W / KWPN / Db / 2014 / V: Warrant / MV: Voltaire
 
368
Wembley 257
W / KWPN / Db / 2014 / V: Warrant / MV: Voltaire
 
0369
Wundella
S / Rhld / Schi / 2010 / V: Wilfred / MV: Casco / 107LS72
 
369
Wundella
S / Rhld / Schi / 2010 / V: Wilfred / MV: Casco / 107LS72
 
X - Pferdename / KNR
0370
X-Factor
H / KWPN / B / 2008 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Heartbreaker / 104CI66
 
Z - Pferdename / KNR
0371
Z on Air
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zuccero / MV: Cassini I
 
371
Z on Air
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zuccero / MV: Cassini I
 
0372
Zalando 15
W / Holst / F / 2016 / V: Zinedine / MV: New Quidam
 
0380
Zanini DK Z
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Zinedine / MV: Action-Breaker / 106HO36
 
0374
Zero Blue 2
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Colman
 
374
Zero Blue 2
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Colman
 
0375
Zirocconos
W / KWPN / Schi / 2015 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Equador / 107OC98