Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 591 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
347
Aber Hallo
W / F / 2014 / V: Baltic Dream
 
347
Aber Hallo
W / F / 2014 / V: Baltic Dream
 
362
Adagio
W / Deutsches / Fuchs / 2005
 
362
Adagio
W / Deutsches / Fuchs / 2005
 
001
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Cassini II / 104NG21
 
001
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Cassini II / 104NG21
 
002
Alcorrida ZH
S / Holst / Schi / 2008 / V: Corrido / MV: Cambridge
 
002
Alcorrida ZH
S / Holst / Schi / 2008 / V: Corrido / MV: Cambridge
 
003
Alvara 3
S / Holst / Schi / 2008 / V: Calato / MV: Leandro
 
004
Aquido 2
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Askido / MV: Caitano
 
004
Aquido 2
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Askido / MV: Caitano
 
005
Arabella 706
S / KlDRpf / Schwb / 2010 / V: Cormint / MV: Opal x
 
005
Arabella 706
S / KlDRpf / Schwb / 2010 / V: Cormint / MV: Opal x
 
006
Arlasko P.M.S.
W / Old / B / 2009 / V: Arko / MV: Lascadell / 104RR59
 
006
Arlasko P.M.S.
W / Old / B / 2009 / V: Arko / MV: Lascadell / 104RR59
 
007
Armata 2
S / Holst / B / 2008 / V: Conway II / MV: Candillo / 104ND74
 
007
Armata 2
S / Holst / B / 2008 / V: Conway II / MV: Candillo / 104ND74
 
008
Ascona 83
S / DSP / BkaSc / 2009 / V: Arctic / MV: Kobar 3491
 
008
Ascona 83
S / DSP / BkaSc / 2009 / V: Arctic / MV: Kobar 3491
 
010
Aurelia II
S / Old / Db / 2013 / V: Licotus / MV: Curacao I
 
010
Aurelia II
S / Old / Db / 2013 / V: Licotus / MV: Curacao I
 
011
Avienna E
S / OS / Df / 2012 / V: Vesuv / MV: Cordalme Z
 
011
Avienna E
S / OS / Df / 2012 / V: Vesuv / MV: Cordalme Z
 
012
Axwell
W / Holst / F / 2015 / V: Alant / MV: Carthago
 
012
Axwell
W / Holst / F / 2015 / V: Alant / MV: Carthago
 
B - Pferdename / KNR
013
Bahne 3
W / Holst / Hlb / 2016 / V: Barcley / MV: Cassini I
 
014
Balou's Griselda
S / OS / Schwb / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Landor S / 107JN72
 
014
Balou's Griselda
S / OS / Schwb / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Landor S / 107JN72
 
015
Balouchel G
S / Hann / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Lancer III
 
016
Barclini
W / Holst / Schi / 2016 / V: Barcley / MV: Cassini II
 
016
Barclini
W / Holst / Schi / 2016 / V: Barcley / MV: Cassini II
 
017
Barein
H / Old / F / 2018 / V: Borsalino / MV: Limbus
 
018
Bedea
S / Holst / B / 2009 / V: Calato / MV: Contender / 105JN28
 
019
Begonia 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Cassini II
 
019
Begonia 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Cassini II
 
020
Belle de Jour 51
S / Hann / F / 2006 / V: Belissimo M / MV: Carbid
 
020
Belle de Jour 51
S / Hann / F / 2006 / V: Belissimo M / MV: Carbid
 
021
Bene Lutz
W / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clearway
 
021
Bene Lutz
W / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clearway
 
022
Benno 173
W / Holst / Schi / 2015 / V: Bonaparte N AA / MV: Loran
 
023
Billie Jean 10
S / Holst / B / 2009 / V: Caretino 2 / MV: Capitol II / 106PY04
 
023
Billie Jean 10
S / Holst / B / 2009 / V: Caretino 2 / MV: Capitol II / 106PY04
 
024
Blind Date 32
S / Holst / Db / 2009 / V: Cassin / MV: Coriander
 
025
Blomster
W / Holst / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clinton I / 107SZ41
 
025
Blomster
W / Holst / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clinton I / 107SZ41
 
026
Blücher 7
H / AHblt / B / 2007 / V: Barsoi / MV: Paramount
 
026
Blücher 7
H / AHblt / B / 2007 / V: Barsoi / MV: Paramount
 
027
Bobby Balou 2
W / Hann / Df / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato
 
027
Bobby Balou 2
W / Hann / Df / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato
 
028
Bombastic Boy
H / Westf / B / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Recaro / 107RJ82
 
029
Bon Ton 3
W / Pol. / Db / 2013 / V: Bolshoi / MV: Czarownik xx / 106WF35
 
030
Bonita 465
S / Holst / B / 2009 / V: Cristo / MV: Caretello B
 
030
Bonita 465
S / Holst / B / 2009 / V: Cristo / MV: Caretello B
 
031
Boris 239
W / KWPN / Db / 2006 / V: Cobra / MV: Larino
 
032
Boris 242
H / Old / Df / 2017 / V: Borsalino / MV: Limbus
 
032
Boris 242
H / Old / Df / 2017 / V: Borsalino / MV: Limbus
 
367
Bretton Woods Be on Cloud
H / Old / B / 2018 / V: Bretton Woods / MV: Fürstenball
 
348
Bünteeichen Milano
W / F / 2021
 
348
Bünteeichen Milano
W / F / 2021
 
034
Butterfly 115
S / Trak. / F / 2010 / V: Halimey Go / MV: Verdenas
 
C - Pferdename / KNR
035
C'est ça
S / Holst / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Coriano 4
 
035
C'est ça
S / Holst / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Coriano 4
 
036
Cacadu Boy
W / W³rtt / Df / 2007 / V: Chintan / MV: Rhodos / 103FJ34
 
036
Cacadu Boy
W / Württ / Df / 2007 / V: Chintan / MV: Rhodos / 103FJ34
 
037
Caleo S
W / Holst / Db / 2015 / V: Cachas / MV: Quantum / 107RT04
 
037
Caleo S
W / Holst / Db / 2015 / V: Cachas / MV: Quantum / 107RT04
 
038
Caleya 4
S / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Calando IV / 107LI86
 
038
Caleya 4
S / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Calando IV / 107LI86
 
040
Call me London 2
W / Holst / Schi / 2017 / V: Carembar de Muze / MV: Cassini I
 
040
Call me London 2
W / Holst / Schi / 2017 / V: Carembar de Muze / MV: Cassini I
 
041
Calle Blomquist 5
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cassini I / MV: Alcatraz / 105NN97
 
041
Calle Blomquist 5
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cassini I / MV: Alcatraz / 105NN97
 
042
Camie 8
S / Holst / B / 2010 / V: Cartani / MV: Corrado I / 105UO46
 
042
Camie 8
S / Holst / B / 2010 / V: Cartani / MV: Corrado I / 105UO46
 
043
Canjo
W / Holst / Schwb / 2011 / V: Cormint / MV: Contender / 105WE70
 
044
Capero
W / Lit.W / Schi / 2012 / V: Capiros-Star / MV: Litas-Star / 106LZ82
 
045
Capwind
W / Holst / B / 2015 / V: Caplan / MV: Calato
 
046
Cara 204
S / OS / B / 2013 / V: Christian / MV: Catoki / 107DN87
 
046
Cara 204
S / OS / B / 2013 / V: Christian / MV: Catoki / 107DN87
 
368
Caracho 12
H / DR / F / 2006 / V: Constantin / MV: Granulit
 
368
Caracho 12
H / DR / F / 2006 / V: Constantin / MV: Granulit
 
048
Caramac 4
S / Holst / B / 2010 / V: Clarimo / MV: Leonid / 106PL66
 
048
Caramac 4
S / Holst / B / 2010 / V: Clarimo / MV: Leonid / 106PL66
 
049
Carambola 3
S / Holst / B / 2016 / V: Carambole / MV: Caretino 2
 
049
Carambola 3
S / Holst / B / 2016 / V: Carambole / MV: Caretino 2
 
050
Carl Christian
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Comme il faut / MV: Quaid I
 
051
Carla Luna
S / Holst / B / 2010 / V: NEKTON / MV: Carpaccio
 
051
Carla Luna
S / Holst / B / 2010 / V: NEKTON / MV: Carpaccio
 
052
Carlesta
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Corrado I / 107PY81
 
052
Carlesta
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Corrado I / 107PY81
 
053
Carlett 4
S / Lit.W / B / 2017 / V: Caplan / MV: Quo Vados I
 
053
Carlett 4
S / Lit.W / B / 2017 / V: Caplan / MV: Quo Vados I
 
054
Carlos 766
W / Holst / B / 2011 / V: Cosido / MV: Calvados II
 
054
Carlos 766
W / Holst / B / 2011 / V: Cosido / MV: Calvados II
 
055
Carlotta 385
S / Hann / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Cordato
 
055
Carlotta 385
S / Hann / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Cordato
 
056
Carlsson G
W / Holst / Db / 2008 / V: Chepetto / MV: Lombard
 
056
Carlsson G
W / Holst / Db / 2008 / V: Chepetto / MV: Lombard
 
057
Carol 45
W / Holst / Db / 2012 / V: Castelan II / MV: Landos / 106PZ93
 
057
Carol 45
W / Holst / Db / 2012 / V: Castelan II / MV: Landos / 106PZ93
 
058
Carolinus
W / Holst / B / 2001 / V: Carolus I / MV: Schampus xx / GER43330
 
058
Carolinus
W / Holst / B / 2001 / V: Carolus I / MV: Schampus xx / GER43330
 
059
Caruso 503
W / Holst / B / 2007 / V: Contendro II / MV: Caretino 2 / 104TZ57
 
059
Caruso 503
W / Holst / B / 2007 / V: Contendro II / MV: Caretino 2 / 104TZ57
 
060
Casablanca 120
S / Meckl. / B / 2010 / V: Charisma / MV: Gluecksbote
 
060
Casablanca 120
S / Meckl. / B / 2010 / V: Charisma / MV: Gluecksbote
 
061
Cascada 84
S / Holst / B / 2010 / V: Casillas / MV: Carlos DZ / 105PQ43
 
061
Cascada 84
S / Holst / B / 2010 / V: Casillas / MV: Carlos DZ / 105PQ43
 
062
Cascada 85
S / Holst / B / 2009 / V: Corrido / MV: Ladinos / 106AD05
 
062
Cascada 85
S / Holst / B / 2009 / V: Corrido / MV: Ladinos / 106AD05
 
063
Cascadello 3
W / Westf / B / 2013 / V: Cairo Cajano / MV: Boreas xx / 106MT92
 
064
Cash Girl 8
S / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Landos
 
064
Cash Girl 8
S / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Landos
 
065
Caspar 300
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QM38
 
065
Caspar 300
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QM38
 
066
Casparello 2
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
066
Casparello 2
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
067
Caspian 5
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Latus II / 107RQ36
 
067
Caspian 5
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Latus II / 107RQ36
 
068
Cassanova 43
H / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Corrado I
 
069
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
069
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
070
Cassina 78
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassin / MV: Rolex
 
070
Cassina 78
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassin / MV: Rolex
 
071
Castelino 5
W / Holst / B / 2012 / V: Castelan II / MV: Casall / 106QM34
 
071
Castelino 5
W / Holst / B / 2012 / V: Castelan II / MV: Casall / 106QM34
 
072
Castello 213
W / Hann / F / 2009 / V: Contagio / MV: Grannus / 104WO45
 
072
Castello 213
W / Hann / F / 2009 / V: Contagio / MV: Grannus / 104WO45
 
384
Catadel Blue PS
W / -n.gefunde / 2017
 
384
Catadel Blue PS
W / -n.gefunde / 2017
 
073
Catan 18
W / Westf / 2016 / V: Clinton / MV: Concetto I
 
074
Cayjano
H / Holst / B / 2017 / V: Cayado / MV: Caretino 2
 
074
Cayjano
H / Holst / B / 2017 / V: Cayado / MV: Caretino 2
 
075
Cayla 6
S / Holst / B / 2015 / V: Caplan / MV: Calato
 
075
Cayla 6
S / Holst / B / 2015 / V: Caplan / MV: Calato
 
076
Cedric 83
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Concerto II / 105VL36
 
076
Cedric 83
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Concerto II / 105VL36
 
077
Celebration 65
S / Meckl. / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Leprince des Bois
 
078
Celentano 47
W / Holst / B / 2007 / V: Contender / MV: Parco xx / 104HB16
 
079
Cella 17
S / Holst / Db / 2017 / V: Colman / MV: Casall
 
079
Cella 17
S / Holst / Db / 2017 / V: Colman / MV: Casall
 
080
Centauer 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Carentan / MV: Landgraf I / 104YF85
 
080
Centauer 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Carentan / MV: Landgraf I / 104YF85
 
081
Centurano
H / Holst / Schwb / 2013 / V: Centurion / MV: Lerano / 106TH62
 
081
Centurano
H / Holst / Schwb / 2013 / V: Centurion / MV: Lerano / 106TH62
 
082
Cera Bella
S / Holst / BkaSc / 2008 / V: Clearway / MV: Quinar
 
083
Cezanne 48
W / Holst / Db / 2009 / V: Cardenio / MV: Acobat II / 105KY88
 
381
Chacchinault 2
H / Hann / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Hinault
 
381
Chacchinault 2
H / Hann / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Hinault
 
084
Chacco Moon
W / Hann / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Mont Du Cantal AA
 
084
Chacco Moon
W / Hann / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Mont Du Cantal AA
 
085
Chaman le roi
W / Holst / B / 2015 / V: Chaman / MV: Colman
 
086
Champs D'or
W / OS / B / 2014 / V: Chin Champ / MV: Vertigo Saint-Benoit
 
087
Chanio
W / Holst / B / 2014 / V: Carvallo BB / MV: Corrado I / 106ZV34
 
087
Chanio
W / Holst / B / 2014 / V: Carvallo BB / MV: Corrado I / 106ZV34
 
088
Charlie Bold
W / Hann / B / 2015 / V: Cascalido / MV: Colway Bold xx
 
088
Charlie Bold
W / Hann / B / 2015 / V: Cascalido / MV: Colway Bold xx
 
089
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010 / V: Cardenio / MV: Caletto I / 105FJ61
 
089
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010 / V: Cardenio / MV: Caletto I / 105FJ61
 
090
Checker 10
W / Hann / B / 2005 / V: Contendro I / MV: Glorieux / 103PV97
 
090
Checker 10
W / Hann / B / 2005 / V: Contendro I / MV: Glorieux / 103PV97
 
091
Checkmateking
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Landjunge
 
091
Checkmateking
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Landjunge
 
092
Chelsea 168
S / Holst / Schi / 2013 / V: Carentan / MV: Sternkönig xx
 
093
Chepetta 2
S / Holst / Schwb / 2009 / V: Chepetto / MV: Sir Shostakovich xx
 
095
Chevron
H / Holst / Schwb / 2009 / V: Casall / MV: Cassini I
 
095
Chevron
H / Holst / Schwb / 2009 / V: Casall / MV: Cassini I
 
096
Chi Mai 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Calido I / MV: For Ever Jump
 
097
Chicago M
W / Holst / Hlb / 2009 / V: Clarimo / MV: Casall / 105BT32
 
098
Chichibu 3
W / Holst / F / 2017 / V: Casaltino / MV: Corrado I
 
099
Chijioke
H / Holst / Db / 2006 / V: Casall / MV: Contender / 103LO49
 
099
Chijioke
H / Holst / Db / 2006 / V: Casall / MV: Contender / 103LO49
 
100
Chillma
S / Holst / Db / 2008 / V: Canturo / MV: Paramount
 
100
Chillma
S / Holst / Db / 2008 / V: Canturo / MV: Paramount
 
101
Chiwa DSK
S / Meckl. / Db / 2011 / V: Calino Tarnko / MV: D'Olympic
 
101
Chiwa DSK
S / Meckl. / Db / 2011 / V: Calino Tarnko / MV: D'Olympic
 
102
Clara 170
S / OS / Db / 2013 / V: Conlander / MV: Apollo
 
103
Clara 171
S / Pony o.R / B / 2007 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
103
Clara 171
S / Pony o.R / B / 2007 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
104
Classic Rock 7
W / DR / Falbe / 2007 / V: Champ de Luxe / MV: Don't Worry Be Happy
 
105
Claus 75
W / DSP / B / 2014 / V: Chap II / MV: Camarque
 
105
Claus 75
W / DSP / B / 2014 / V: Chap II / MV: Camarque
 
107
Cleiner Mann 4
W / Holst / Db / 2015 / V: Catoo / MV: King Milford xx
 
107
Cleiner Mann 4
W / Holst / Db / 2015 / V: Catoo / MV: King Milford xx
 
108
Click M
S / Hann / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Escudo II
 
108
Click M
S / Hann / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Escudo II
 
109
Clooney 138
W / Holst / F / 2014 / V: Casalito / MV: Calvados II
 
109
Clooney 138
W / Holst / F / 2014 / V: Casalito / MV: Calvados II
 
110
Clouds Aviatrix
S / Meckl. / B / 2007 / V: Cypriano / MV: Askar AA / 104PU62
 
111
Clui
W / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Lordano / 105WH14
 
112
Coco 289
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cardino / MV: Locato
 
113
Coco Chambato
W / Holst / B / 2003 / V: Chambertin / MV: Calato / 104DA46
 
114
Coco Maurice 2
W / Dt.Pf / Db / 2009 / V: Coco Maurice / MV: Schwarzenegger / 105IS62
 
115
Cococrunch AS
W / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Ariadus
 
115
Cococrunch AS
W / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Ariadus
 
116
Cody 154
W / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Zirocco Blue (ex: Quamikase de
 
116
Cody 154
W / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Zirocco Blue (ex: Quamikase de
 
118
Cojack 7
W / Meckl. / Schi / 2018 / V: Come and Fly / MV: Grabenstern I
 
118
Cojack 7
W / Meckl. / Schi / 2018 / V: Come and Fly / MV: Grabenstern I
 
119
Colada Black
S / Holst / Db / 2016 / V: Contendro I / MV: De Chirico
 
120
Colani Sunrise
W / OS / B / 2006 / V: Chico's Boy / MV: Laudatio / 103SO41
 
121
Colette 118
S / Holst / B / 2013 / V: Chin Champ / MV: Colman / 107LI68
 
121
Colette 118
S / Holst / B / 2013 / V: Chin Champ / MV: Colman / 107LI68
 
122
Colfire
H / Holst / Db / 2018 / V: Colman / MV: Ibisco xx
 
124
Come to Blue PS
S / OS / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Chacco-Blue
 
125
Comtess OLD
S / OS / B / 2014 / V: Conthargos / MV: Quality / 106UL13
 
126
Concherto 2
W / Hann / R / 2011 / V: Chivas / MV: Sandro / 105VL27
 
127
Condor 593
W / Hann / Db / 2009 / V: Canstakko / MV: Polydor / 107RD97
 
127
Condor 593
W / Hann / Db / 2009 / V: Canstakko / MV: Polydor / 107RD97
 
128
Conluis
W / DSP / B / 2007 / V: Cashmaker / MV: Donjour / 106BW92
 
128
Conluis
W / DSP / B / 2007 / V: Cashmaker / MV: Donjour / 106BW92
 
129
Connycastell
H / Holst / B / 2006 / V: Concorde / MV: Cambridge
 
129
Connycastell
H / Holst / B / 2006 / V: Concorde / MV: Cambridge
 
130
Contessa N 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Con Air
 
130
Contessa N 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Con Air
 
131
Conthano VA
W / Holst / B / 2013 / V: Connor / MV: Landadel / 107FY01
 
131
Conthano VA
W / Holst / B / 2013 / V: Connor / MV: Landadel / 107FY01
 
132
Contra 37
S / Holst / B / 2007 / V: Contender / MV: Julio Mariner xx / 103ZP92
 
133
Cool Action
W / OS / Db / 2014 / V: Casscavelle NT / MV: Lord Caletto
 
133
Cool Action
W / OS / Db / 2014 / V: Casscavelle NT / MV: Lord Caletto
 
134
Cool Performance
W / Holst / Schi / 2014 / V: Copin van de Broy / MV: Levisto / 107LJ77
 
134
Cool Performance
W / Holst / Schi / 2014 / V: Copin van de Broy / MV: Levisto / 107LJ77
 
135
Coole Liese
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cardino / MV: Carinjo
 
137
Cooper de Soultzbach
S / SBS / F / 2012 / V: Idem d'Azur / MV: Elan de la Cour
 
137
Cooper de Soultzbach
S / SBS / F / 2012 / V: Idem d'Azur / MV: Elan de la Cour
 
375
Cora G
S / Meckl. / Schi / 2018 / V: Come and Fly / MV: Levisonn
 
375
Cora G
S / Meckl. / Schi / 2018 / V: Come and Fly / MV: Levisonn
 
138
Corentin AS
W / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Calato / 107KU88
 
140
Corvara D
S / Holst / B / 2011 / V: Conoglio / MV: Quinar
 
140
Corvara D
S / Holst / B / 2011 / V: Conoglio / MV: Quinar
 
141
Coryphee 2
S / OS / B / 2011 / V: Catalido / MV: Ludwig von Bayern
 
142
Cosi Celeste
W / Holst / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Clarimo
 
142
Cosi Celeste
W / Holst / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Clarimo
 
143
Costino
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cosido / MV: Caretino 2 / 105JH54
 
144
Coutinho 5
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cantesini / MV: Cascari
 
145
Cross Keys
W / Holst / B / 2005 / V: Casall / MV: Sunset Boulevard xx / 103PC82
 
147
Crowly
W / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Gaspari I
 
147
Crowly
W / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Gaspari I
 
148
Crunchita R
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Calato
 
148
Crunchita R
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Calato
 
150
Curberry
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Cor de la Bryere
 
150
Curberry
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Cor de la Bryere
 
151
Curly Sue 215
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Lerano
 
151
Curly Sue 215
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Lerano
 
152
Curt 12
W / Holst / B / 2006 / V: Cassiano / MV: Cantus / 106AV98
 
349
Cwmesgair Legally Blonde
S / PALOM / 2016
 
349
Cwmesgair Legally Blonde
S / PALOM / 2016
 
153
Czuczo
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Claudio
 
153
Czuczo
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Claudio
 
D - Pferdename / KNR
154
D.B. Cooper
W / Holst / Schi / 2014 / V: Dolany / MV: Aljano
 
154
D.B. Cooper
W / Holst / Schi / 2014 / V: Dolany / MV: Aljano
 
155
Dakota 391
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cormint / MV: Cassiano / 105VD24
 
155
Dakota 391
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cormint / MV: Cassiano / 105VD24
 
156
Dalica
S / Hann / Db / 2014 / V: Dante Weltino / MV: Caprimond
 
157
Dalington Men
W / Holst / Hlb / 2015 / V: Dinken / MV: Alcatraz / 107JZ81
 
157
Dalington Men
W / Holst / Hlb / 2015 / V: Dinken / MV: Alcatraz / 107JZ81
 
158
Darina 154
S / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 106HE29
 
158
Darina 154
S / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 106HE29
 
380
Demian K
W / DR / B / 2004 / V: Diamant
 
380
Demian K
W / DR / B / 2004 / V: Diamant
 
160
Devito 27
W / Holst / B / 2010 / V: Diarado / MV: Cracker Jack / 106FQ38
 
160
Devito 27
W / Holst / B / 2010 / V: Diarado / MV: Cracker Jack / 106FQ38
 
373
Didi Dakar
W / Braun / 2005
 
373
Didi Dakar
W / Braun / 2005
 
371
Dijamo
W / Schi / 1999
 
371
Dijamo
W / Schi / 1999
 
162
Dimara 4
S / Meckl. / Schwb / 2014 / V: Diamaro / MV: Royal Olymp
 
163
Dollana
S / Holst / B / 2011 / V: Caretino 2 / MV: Cassini I
 
164
Donny 33
W / Meckl. / B / 2012 / V: D'Olympic / MV: Juventus
 
165
Dontender 2
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Dinken / MV: Contender
 
165
Dontender 2
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Dinken / MV: Contender
 
166
Double Dutch R
W / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106GU58
 
167
Dynamite Z 2
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Casall
 
E - Pferdename / KNR
168
Edwina VA
S / Holst / F / 2012 / V: Quintago / MV: Casall
 
169
Eh Clara
S / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Zuenftiger xx / 106PH48
 
170
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
170
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
171
Electra v.A.
S / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Lorentin I
 
171
Electra v.A.
S / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Lorentin I
 
172
Endless Love 7
S / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Feenspross xx
 
173
Euphoria I
S / Holst / B / 2012 / V: Quidado / MV: Cormint / 107SZ84
 
173
Euphoria I
S / Holst / B / 2012 / V: Quidado / MV: Cormint / 107SZ84
 
174
Euphorio 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Numero Uno / 104SV58
 
174
Euphorio 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Numero Uno / 104SV58
 
175
Everyday a Diamond
W / Hann / R / 2004 / V: Escudo I / MV: Platini M
 
175
Everyday a Diamond
W / Hann / R / 2004 / V: Escudo I / MV: Platini M
 
F - Pferdename / KNR
177
Far's Favorit
W / DWB / B / 2015 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Acodetto I
 
177
Far's Favorit
W / DWB / B / 2015 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Acodetto I
 
178
Fayola M
S / Holst / Db / 2012 / V: Fidelio du Donjon / MV: Cassini I / 105WL62
 
179
FBW Condor
W / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Calido I
 
179
FBW Condor
W / Württ / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Calido I
 
180
Feruccio TT
W / Hann / B / 2007 / V: For Edition I / MV: Cuvee Charlie xx / 104NZ30
 
182
Flamant 5
W / Hann / Df / 2017 / V: Flanell / MV: Johnson
 
182
Flamant 5
W / Hann / Df / 2017 / V: Flanell / MV: Johnson
 
183
Flip Flop 18
S / Holst / B / 2013 / V: Quiwi Dream / MV: Lasino
 
183
Flip Flop 18
S / Holst / B / 2013 / V: Quiwi Dream / MV: Lasino
 
184
Flora 559
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Acobat II
 
184
Flora 559
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Acobat II
 
185
For Freedom EKT
H / Holst / Db / 2012 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Carthago / 106JV11
 
372
Forsterhouses Romeo
W / Palom / 2005
 
372
Forsterhouses Romeo
W / Palom / 2005
 
186
Foxfire 3
W / Holst / Db / 2012 / V: Favoritas xx / MV: Clinton I / 106CE56
 
187
Freddy 352
W / OS / B / 2017 / V: Couleur-Rubin / MV: Quattro B
 
187
Freddy 352
W / OS / B / 2017 / V: Couleur-Rubin / MV: Quattro B
 
188
Frieda IX
S / Holst / B / 2013 / V: Stakkato / MV: Candillo / 106OW33
 
188
Frieda IX
S / Holst / B / 2013 / V: Stakkato / MV: Candillo / 106OW33
 
G - Pferdename / KNR
190
Galanthis
S / Hann / Df / 2011 / V: Graf Top / MV: As di Villagana
 
190
Galanthis
S / Hann / Df / 2011 / V: Graf Top / MV: As di Villagana
 
191
Georginia 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Casall
 
191
Georginia 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Casall
 
192
Ghazeerah
S / Westf / Db / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Contender
 
192
Ghazeerah
S / Westf / Db / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Contender
 
193
Gitana JU
S / Hann / B / 2014 / V: Cassilano / MV: Colway Bold xx
 
193
Gitana JU
S / Hann / B / 2014 / V: Cassilano / MV: Colway Bold xx
 
194
GK C'est un reve
H / Holst / Db / 2016 / V: Comme il faut / MV: Larimar
 
194
GK C'est un reve
H / Holst / Db / 2016 / V: Comme il faut / MV: Larimar
 
195
GK Captain Jack
H / Holst / Db / 2010 / V: Clarimo / MV: Lord / 106QL99
 
195
GK Captain Jack
H / Holst / Db / 2010 / V: Clarimo / MV: Lord / 106QL99
 
197
Gracy CW
S / Holst / B / 2014 / V: Lordanos / MV: Cassini I
 
197
Gracy CW
S / Holst / B / 2014 / V: Lordanos / MV: Cassini I
 
198
Grenzhoehes Isis
S / DR / Falbe / 2006 / V: Montgomery / MV: Dragoon
 
198
Grenzhoehes Isis
S / DR / Falbe / 2006 / V: Montgomery / MV: Dragoon
 
370
Grenzhoehes My Desire
H / DR / Schi / 2013 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Dornik B
 
370
Grenzhoehes My Desire
H / DR / Schi / 2013 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Dornik B
 
H - Pferdename / KNR
200
Hailey 16
S / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Corrado I
 
200
Hailey 16
S / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Corrado I
 
350
Hank
W / SCHI / 2008
 
350
Hank
W / SCHI / 2008
 
351
Harley Quinn
S / DB / 2011 / V: Quintero / MV: Alant
 
351
Harley Quinn
S / DB / 2011 / V: Quintero / MV: Alant
 
201
Haya 26
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Calido I
 
202
Hazel 96
S / Holst / Db / 2015 / V: Quick Fire / MV: Landos
 
202
Hazel 96
S / Holst / Db / 2015 / V: Quick Fire / MV: Landos
 
203
He'las Dequira
S / Holst / Schwb / 2010 / V: Quintero / MV: Calato / 104OV16
 
204
Heidemarie vd Graschapel
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
204
Heidemarie vd Graschapel
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
205
Hell Boy van de Zuuthoeve Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / MV: Douglas (Rousseau)
 
205
Hell Boy van de Zuuthoeve Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / MV: Douglas (Rousseau)
 
206
Henna MN
S / Holst / B / 2015 / V: Chin Champ / MV: Leandro
 
206
Henna MN
S / Holst / B / 2015 / V: Chin Champ / MV: Leandro
 
207
Henny 25
S / Holst / Schwb / 2015 / V: Cormint / MV: Contender
 
208
Holsteins Santana
S / DR / Schi / 2011 / V: Holst.Tamino / MV: Patrick
 
208
Holsteins Santana
S / DR / Schi / 2011 / V: Holst.Tamino / MV: Patrick
 
369
Honey 121
S / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Caretino 2
 
369
Honey 121
S / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Caretino 2
 
I - Pferdename / KNR
210
I'm Gold Special
W / Holst / F / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Goldfever I
 
352
I'tzi bitzi
S / Old / RAPPE / 2007 / V: Nekton / MV: Zarewitsch
 
382
Icadali - R
S / Holst / B / 2016 / V: Conway II / MV: Caretino 2
 
382
Icadali - R
S / Holst / B / 2016 / V: Conway II / MV: Caretino 2
 
211
Illusion H 3
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Larimar
 
211
Illusion H 3
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Larimar
 
212
Imity
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cardino
 
212
Imity
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cardino
 
213
Indira Gandhi S
S / Holst / Schi / 2016 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Coronado
 
213
Indira Gandhi S
S / Holst / Schi / 2016 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Coronado
 
366
Irma
S / -n.gefunde / SCHI / 2010
 
214
Isa Bella 5
S / KWPN / F / 2013 / V: Canabis / MV: Phin Phin
 
215
Isola Bella S
S / Holst / B / 2016 / V: Quiran / MV: Cachas
 
215
Isola Bella S
S / Holst / B / 2016 / V: Quiran / MV: Cachas
 
216
Ivelle
W / Holst / Db / 2014 / V: Ivento / MV: Cascavelle / 107EK68
 
J - Pferdename / KNR
377
Jacinta 5
S / Holst / Schi / 2017 / V: Catch / MV: Cormint
 
377
Jacinta 5
S / Holst / Schi / 2017 / V: Catch / MV: Cormint
 
217
Je T'Adore 5
S / B / 2015 / 107HC67
 
218
Jeanne Darc
S / Holst / BkaSc / 2016 / V: Hermes de Lux / MV: Quidam de Revel
 
219
Julischka 60
S / Holst / Db / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Cormint
 
K - Pferdename / KNR
220
Kahlua 11
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Lasino
 
221
Kama Kura US
S / Holst / Schi / 2017 / V: Chapeau / MV: Cosido
 
221
Kama Kura US
S / Holst / Schi / 2017 / V: Chapeau / MV: Cosido
 
222
Kamea US
S / Holst / Db / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Coronado
 
223
Kantje's Amethist
W / NF / F / 2005 / V: Brandy XIII / MV: Kantje's Ronaldo / 103KU03
 
223
Kantje's Amethist
W / NF / F / 2005 / V: Brandy XIII / MV: Kantje's Ronaldo / 103KU03
 
224
Kasita 3
S / Holst / Schi / 2017 / V: Central Park / MV: Casino
 
225
Kaya 56
S / Holst / Schi / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Casall
 
226
Kiara 138
S / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Casall
 
227
Kidam
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Quidam de Revel / 107ET73
 
227
Kidam
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Quidam de Revel / 107ET73
 
228
Kilbunny What Next
H / ISH / B / 2016 / V: O Quidam Junior I / MV: Laughton's Flight
 
229
King 343
H / Holst / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Casall
 
230
King Cup
W / DR / Schwb / 2008 / V: Keerlke / MV: Pancho
 
230
King Cup
W / DR / Schwb / 2008 / V: Keerlke / MV: Pancho
 
231
Ko vd Padenborre by Cortaflex
H / BWP / F / 2010 / V: Diego van de Padenborre / MV: Sire Major de la Cour
 
231
Ko vd Padenborre by Cortaflex
H / BWP / F / 2010 / V: Diego van de Padenborre / MV: Sire Major de la Cour
 
232
Krischan 11
H / Holst / B / 2017 / V: Kannan / MV: Quinar
 
232
Krischan 11
H / Holst / B / 2017 / V: Kannan / MV: Quinar
 
233
Kwhist
S / Holst / Db / 2017 / V: Quibery / MV: Cormint
 
L - Pferdename / KNR
234
L'Arion des Bois
H / Meckl. / R / 2016 / V: Leprince des Bois / MV: Mytens xx
 
235
L'Aron des Bois
W / Meckl. / Db / 2013 / V: Leprince des Bois / MV: Mytens xx / 106YZ41
 
235
L'Aron des Bois
W / Meckl. / Db / 2013 / V: Leprince des Bois / MV: Mytens xx / 106YZ41
 
236
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
236
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
237
Lady Gaga 53
S / Westf / B / 2016 / V: Lord Z / MV: Polydor
 
238
Laquero
W / Holst / F / 2016 / V: Lord Z / MV: Colman
 
238
Laquero
W / Holst / F / 2016 / V: Lord Z / MV: Colman
 
374
Last Woman SBK Z
S / Z.Rpf / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Cash / 105LH25
 
374
Last Woman SBK Z
S / Z.Rpf / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Cash / 105LH25
 
239
Le Carre 3
W / Old / F / 2002 / V: Landor S / MV: Raphael / GER44811
 
240
Le Grand 46
H / Holst / FkaSc / 2015 / V: Livello / MV: Corrado I
 
240
Le Grand 46
H / Holst / FkaSc / 2015 / V: Livello / MV: Corrado I
 
241
Learner 2
W / Holst / B / 2010 / V: Larimar / MV: Calato / 107KD43
 
241
Learner 2
W / Holst / B / 2010 / V: Larimar / MV: Calato / 107KD43
 
242
Leeroy 45
W / Holst / B / 2016 / V: Lux / MV: Contender
 
242
Leeroy 45
W / Holst / B / 2016 / V: Lux / MV: Contender
 
243
Legit SG
W / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Contender
 
353
Lehmann's Pia
S / F / 2009
 
353
Lehmann's Pia
S / F / 2009
 
244
Let's Twist again
W / DSP / B / 2005 / V: Lehnbach / MV: Don Carlos / 103EH46
 
244
Let's Twist again
W / DSP / B / 2005 / V: Lehnbach / MV: Don Carlos / 103EH46
 
246
Lin - Fay
S / Holst / B / 2018 / V: Lord Z / MV: Cascari
 
247
Lindenhofs Lollipopp
S / Holst / B / 2018 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Clearway
 
247
Lindenhofs Lollipopp
S / Holst / B / 2018 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Clearway
 
248
Lindor 16
W / BULWblt / Schi / 2012 / V: Lafaet / MV: Ratzeputz
 
248
Lindor 16
W / BULWblt / Schi / 2012 / V: Lafaet / MV: Ratzeputz
 
249
Little Diamond 14
W / Holst / Db / 2007 / V: Lasino / MV: Ramalgo Z / 103WY97
 
249
Little Diamond 14
W / Holst / Db / 2007 / V: Lasino / MV: Ramalgo Z / 103WY97
 
250
Little Moon 13
W / Holst / B / 2016 / V: Larcon / MV: Con Capitol
 
251
Liva Rosa
S / Pony o.R / B / 2017
 
251
Liva Rosa
S / Pony o.R / B / 2017
 
365
Lootah Chepi
S / Fuchs / 2016
 
252
Lord Jägerkrug M
H / Holst / Db / 2012 / V: Lord Ludwigsburg / MV: Cassini II / 106LA13
 
252
Lord Jägerkrug M
H / Holst / Db / 2012 / V: Lord Ludwigsburg / MV: Cassini II / 106LA13
 
253
Luca 214
S / Meckl. / B / 2016 / V: Lordanos / MV: Grand Amour
 
254
Lucatoni 23
W / Holst / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Caretino 2 / 104PV15
 
254
Lucatoni 23
W / Holst / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Caretino 2 / 104PV15
 
255
Lucky Strike 101
W / Holst / B / 2010 / V: Lantino / MV: Calando I / 104SP90
 
255
Lucky Strike 101
W / Holst / B / 2010 / V: Lantino / MV: Calando I / 104SP90
 
256
Lullaby 10
S / Hann / Db / 2005 / V: Lacantus / MV: Weltruhm
 
257
Lusandero
H / Holst / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Cosimo
 
257
Lusandero
H / Holst / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Cosimo
 
258
Lütten Fuchsi
W / Holst / F / 2015 / V: Larcon / MV: Canto
 
258
Lütten Fuchsi
W / Holst / F / 2015 / V: Larcon / MV: Canto
 
M - Pferdename / KNR
259
Magic of Colour
W / OS / B / 2008 / V: Calato / MV: Landadel
 
259
Magic of Colour
W / OS / B / 2008 / V: Calato / MV: Landadel
 
260
Magic Wonder 3
S / Pony o.R / Db / 2007 / V: Seifur / MV: Boomerang / 106XL96
 
260
Magic Wonder 3
S / Pony o.R / Db / 2007 / V: Seifur / MV: Boomerang / 106XL96
 
261
Maloo US
H / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Lasino
 
261
Maloo US
H / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Lasino
 
262
Mandy 759
S / Holst / F / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Caretino 2
 
262
Mandy 759
S / Holst / F / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Caretino 2
 
263
Manhattan 86
H / DSP / Schi / 2018 / V: Mont Blanc / MV: Salz der Erde
 
264
Mastermind RL
W / Holst / B / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Alcatraz / 106ZY63
 
264
Mastermind RL
W / Holst / B / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Alcatraz / 106ZY63
 
265
Matthi 3
W / Holst / B / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Calato
 
265
Matthi 3
W / Holst / B / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Calato
 
266
Maya 389
S / DR / B / 2015 / V: Mylord Carwyn / MV: Principal Boy
 
267
MBF Nebraxxas
W / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Gospodin H
 
267
MBF Nebraxxas
W / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Gospodin H
 
268
Melody H
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Zapatero VDL
 
268
Melody H
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Zapatero VDL
 
354
Mia
S / 2009
 
270
Mister Twister Junior
H / DR / Falbe / 2017 / V: Match Point / MV: Centurion
 
355
Mogli
W / BSCHE / 2002
 
355
Mogli
W / BSCHE / 2002
 
271
Monsieur du Rouet
W / OS / F / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chambertin
 
271
Monsieur du Rouet
W / OS / F / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chambertin
 
272
Montana S 8
S / Westf / B / 2015 / V: Monte Bellini / MV: Rockwell
 
272
Montana S 8
S / Westf / B / 2015 / V: Monte Bellini / MV: Rockwell
 
273
Monte Gino FS
W / DSP / B / 2009 / V: Monte Bellini / MV: Leopardstown xx / 105BT33
 
274
Montreal 72
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
274
Montreal 72
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
275
Moorkieker Big Ben
W / Wel.B / F / 2018 / V: Pinturas Big Daylight / MV: Moorkieker Gawain
 
275
Moorkieker Big Ben
W / Wel.B / F / 2018 / V: Pinturas Big Daylight / MV: Moorkieker Gawain
 
383
My Centhago PS
W / 2017
 
383
My Centhago PS
W / 2017
 
N - Pferdename / KNR
277
Nabucco 115
W / Hann / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Contendro I
 
277
Nabucco 115
W / Hann / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Contendro I
 
278
Nascari
S / Holst / B / 2012 / V: Nabab de Reve / MV: Cartani / 105UG48
 
356
Natascha
S / SCHI / 1997
 
356
Natascha
S / SCHI / 1997
 
357
Nepomuk
W / B / 1995
 
357
Nepomuk
W / B / 1995
 
376
New Magic Diamond
W / DR / B / 2014
 
376
New Magic Diamond
W / DR / B / 2014
 
279
Nick Diamond
W / Holst / Schi / 2004 / V: NEKTON / MV: Schampus xx / 103DR37
 
280
Nico 1496
W / OS / B / 2016 / V: Nouma d'Auzay / MV: Osta Rugs Richebourg
 
280
Nico 1496
W / OS / B / 2016 / V: Nouma d'Auzay / MV: Osta Rugs Richebourg
 
281
Nobby 27
H / OS / B / 2014 / V: Nouma d'Auzay / MV: Lansing
 
281
Nobby 27
H / OS / B / 2014 / V: Nouma d'Auzay / MV: Lansing
 
282
Nouma's Rocky
W / Old / B / 2015 / V: Nouma d'Auzay / MV: Douglas (Rousseau)
 
282
Nouma's Rocky
W / Old / B / 2015 / V: Nouma d'Auzay / MV: Douglas (Rousseau)
 
283
Noumatendro
W / Holst / B / 2016 / V: Nouma d'Auzay / MV: Caretino 2
 
284
Nurmi 94
W / Holst / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Candillo / 106QJ39
 
O - Pferdename / KNR
358
Odin
W / SCHI / 2004
 
285
Olympus 10
W / DR / Schi / 1997 / V: Oweron / MV: Gharib Ben Lancer ox / GER27191
 
285
Olympus 10
W / DR / Schi / 1997 / V: Oweron / MV: Gharib Ben Lancer ox / GER27191
 
287
Opium 23
W / OS / R / 2015 / V: Ovatio / MV: Ramiro's Son II / 106VG62
 
287
Opium 23
W / OS / R / 2015 / V: Ovatio / MV: Ramiro's Son II / 106VG62
 
288
Opium's Hedera
S / OS / Schi / 2016 / V: Opium / MV: Clinton
 
P - Pferdename / KNR
289
Payback 7
W / Westf / B / 2008 / V: Potential / MV: Pit I / 105CW77
 
289
Payback 7
W / Westf / B / 2008 / V: Potential / MV: Pit I / 105CW77
 
290
Payman 3
W / Hann / Db / 2003 / V: Prince Thatch xx / MV: Warkant / 102OX08
 
291
Petit Dechantee
S / DR / F / 2011 / V: FS Chambertin / MV: Monte Christo
 
292
Poetic Super Girl
S / SweRpo / BFalb / 2003 / V: Poetic Justice / MV: Flight / 105PD84
 
292
Poetic Super Girl
S / SweRpo / BFalb / 2003 / V: Poetic Justice / MV: Flight / 105PD84
 
379
Pontoon Wild Rose
S / Conne / Schi / 2010 / V: Coolin America / MV: Seafield Silver Rogue
 
379
Pontoon Wild Rose
S / Conne / Schi / 2010 / V: Coolin America / MV: Seafield Silver Rogue
 
294
Proud Steffi
S / KlRpo / Schwb / 1996 / V: Hele Landego / MV: Flashley Eclipse 19964
 
294
Proud Steffi
S / KlRpo / Schwb / 1996 / V: Hele Landego / MV: Flashley Eclipse 19964
 
295
Puma 45
W / Holst / B / 2017 / V: Presley Boy / MV: Con Air
 
Q - Pferdename / KNR
296
Qualvino
W / Old / B / 2009 / V: Quattro B / MV: Landadel / 105OO85
 
297
Quantara P
S / Holst / B / 2008 / V: Quadrigo / MV: Sandro / 107LA99
 
297
Quantara P
S / Holst / B / 2008 / V: Quadrigo / MV: Sandro / 107LA99
 
298
Quarrel
W / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Cash and Carry
 
298
Quarrel
W / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Cash and Carry
 
299
Qué Onda Guero
W / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Coriander
 
300
Quidam's Dollar Girl
S / OS / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Quidam's Rubin
 
300
Quidam's Dollar Girl
S / OS / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Quidam's Rubin
 
302
Quie ' Coeur de L'amour
W / Holst / Schi / 2014 / V: Quarz / MV: Colman / 107JK84
 
302
Quie ' Coeur de L'amour
W / Holst / Schi / 2014 / V: Quarz / MV: Colman / 107JK84
 
303
Quinn US
H / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Rheinsberg
 
303
Quinn US
H / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Rheinsberg
 
304
Quinta 142
S / Holst / B / 2012 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Caretino 2 / 106OS31
 
304
Quinta 142
S / Holst / B / 2012 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Caretino 2 / 106OS31
 
305
Quinterus
W / Holst / B / 2003 / V: Quantum / MV: Chamonix / 102UH87
 
306
Quister
W / Holst / Schi / 2011 / V: Quick Fire / MV: Cassini II / 105VD28
 
307
Quito 61
W / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Clarimo
 
R - Pferdename / KNR
308
Rexzett
W / Z.Rpf / BkaSc / 2011 / V: Rex Z / MV: Chellano Z
 
308
Rexzett
W / Z.Rpf / BkaSc / 2011 / V: Rex Z / MV: Chellano Z
 
363
Richard vom Borker Heide-Weg
W / Welsh Pony / Fuchs / 2005
 
363
Richard vom Borker Heide-Weg
W / Welsh Pony / Fuchs / 2005
 
309
Risico 6
S / Holst / B / 2013 / V: Riscal / MV: Caretino 2
 
309
Risico 6
S / Holst / B / 2013 / V: Riscal / MV: Caretino 2
 
310
Robusto Supremo
H / Old / Schwb / 2017 / V: Rubin-Royal / MV: Fidertanz
 
311
Rocker Blue
W / OS / B / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Chacco-Blue
 
311
Rocker Blue
W / OS / B / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Chacco-Blue
 
S - Pferdename / KNR
361
Sandfield's Jolie's Joy's
H / Welsh a / Palom / 2009
 
364
Sandfields Fashion Ma vie
S / Welsh Pony / Braun / 2015
 
364
Sandfields Fashion Ma vie
S / Welsh Pony / Braun / 2015
 
312
Schierensees Now or Never
S / DR / Schi / 2008 / V: Micky Blue Eye (Montblanc) / MV: Martell
 
312
Schierensees Now or Never
S / DR / Schi / 2008 / V: Micky Blue Eye (Montblanc) / MV: Martell
 
313
Schoensgreen Antares
W / DSP / B / 2011 / V: Antaeus / MV: Grossist / 106AB96
 
313
Schoensgreen Antares
W / DSP / B / 2011 / V: Antaeus / MV: Grossist / 106AB96
 
314
Schoensgreen Beauty
S / DR / 2017 / V: Black Horse / MV: Kaiserstolz
 
314
Schoensgreen Beauty
S / DR / 2017 / V: Black Horse / MV: Kaiserstolz
 
315
Seduktion
S / Old / B / 2008 / V: Quality / MV: Landsieger I / 107KH83
 
315
Seduktion
S / Old / B / 2008 / V: Quality / MV: Landsieger I / 107KH83
 
316
Sinclair 87
W / Holst / B / 2014 / V: Stanfour / MV: Paramount
 
316
Sinclair 87
W / Holst / B / 2014 / V: Stanfour / MV: Paramount
 
317
Sir Rikorn
W / Hann / Db / 2017 / V: Stakkato / MV: Contendro I
 
317
Sir Rikorn
W / Hann / Db / 2017 / V: Stakkato / MV: Contendro I
 
318
Sir Wilhelm 10
W / Hann / Db / 2016 / V: Stolzenberg / MV: Athletico
 
319
Sit 9
W / Hann / R / 2009 / V: Earl / MV: Ginsberg / 105RM31
 
319
Sit 9
W / Hann / R / 2009 / V: Earl / MV: Ginsberg / 105RM31
 
378
Solano 16
W / Pony o.R / Db / 2015 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
378
Solano 16
W / Pony o.R / Db / 2015 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
320
Soraya E
S / Hann / B / 2012 / V: Sir Shutterfly / MV: Embassy I
 
320
Soraya E
S / Hann / B / 2012 / V: Sir Shutterfly / MV: Embassy I
 
321
Spartacus 15
W / Westf / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Lux / 104HV50
 
321
Spartacus 15
W / Westf / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Lux / 104HV50
 
322
Stanley W
W / Hann / B / 2010 / V: Stolzenberg / MV: Singular Joter I
 
322
Stanley W
W / Hann / B / 2010 / V: Stolzenberg / MV: Singular Joter I
 
323
Steendieks Carneval
H / Holst / B / 2013 / V: Catoki / MV: Landos
 
359
Sundays Fire
S / DB / 2008
 
359
Sundays Fire
S / DB / 2008
 
324
Sunshine Brown
S / Hann / B / 2006 / V: Samarant / MV: Calypso II / 104IV03
 
324
Sunshine Brown
S / Hann / B / 2006 / V: Samarant / MV: Calypso II / 104IV03
 
325
Surprise 234
S / Holst / B / 2012 / V: Quick Star / MV: Lord / 106BC67
 
325
Surprise 234
S / Holst / B / 2012 / V: Quick Star / MV: Lord / 106BC67
 
326
Sydney S 2
W / Hann / F / 2010 / V: Stolzenberg / MV: Le Plantero
 
326
Sydney S 2
W / Hann / F / 2010 / V: Stolzenberg / MV: Le Plantero
 
327
Sympatico 32
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Joliot
 
327
Sympatico 32
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Joliot
 
T - Pferdename / KNR
328
Top Gun US
H / Holst / B / 2016 / V: Toulon / MV: Coronado
 
328
Top Gun US
H / Holst / B / 2016 / V: Toulon / MV: Coronado
 
329
Top Pleasure
W / Westf / Df / 2018 / V: Twister de la Pomme / MV: Nabab de Reve
 
330
Topaja
S / Grpf.o.R / Schwb / 2011 / MV: unbekannt
 
331
Twyx
W / DR / Df / 2006 / V: Top Anthony I / MV: Gamblers Star / 104CC10
 
331
Twyx
W / DR / Df / 2006 / V: Top Anthony I / MV: Gamblers Star / 104CC10
 
U - Pferdename / KNR
332
Unikato CM
H / Holst / B / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Contender
 
333
Unique 128
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Acodetto I
 
333
Unique 128
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Acodetto I
 
334
Usyris d'Orvaux
W / AESRpf / Schi / 2008 / V: Cantucky / MV: Etna Paluelle / 105RR21
 
V - Pferdename / KNR
335
Vasall 50
H / Holst / B / 2017 / V: Voltaire / MV: Cascari
 
336
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: NEKTON / MV: Capitol I / 104CC74
 
336
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: NEKTON / MV: Capitol I / 104CC74
 
337
Vesta 23
S / Westf / B / 2014 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Stakkato / 107TJ37
 
360
Victoria's Shoi
S / B / 2013 / V: Victoria's Fabian / MV: Friars Ranger
 
360
Victoria's Shoi
S / B / 2013 / V: Victoria's Fabian / MV: Friars Ranger
 
338
Vienna 114
S / Holst / F / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Caretino 2
 
339
Viscountess A
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Laptop
 
339
Viscountess A
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Laptop
 
340
Vithano
W / Westf / B / 2017 / V: Van Gogh / MV: Nabab de Reve
 
341
Viva Balou
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Balou du Rouet / 106QC57
 
341
Viva Balou
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Balou du Rouet / 106QC57
 
342
Vogelvau
S / Holst / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Lancer II
 
342
Vogelvau
S / Holst / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Lancer II
 
W - Pferdename / KNR
343
Wanja 436
S / Hann / Db / 2005 / V: Worldly I / MV: Amerigo Vespucci xx
 
343
Wanja 436
S / Hann / Db / 2005 / V: Worldly I / MV: Amerigo Vespucci xx
 
Y - Pferdename / KNR
344
Yakari 29
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cool Man K / MV: Bachus / 107LA36
 
344
Yakari 29
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cool Man K / MV: Bachus / 107LA36
 
Z - Pferdename / KNR
345
Zirrado
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Corrado I
 
346
Zora Z 3
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Germus R