Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 165 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
099
Adilette Deluxe S
S / Hann / F / 2017 / V: Asagao xx / MV: Fabriano
 
001
Alinghi 13
W / Westf / B / 2017 / V: A la Carte NRW / MV: Black Jack
 
003
Amanda - W
S / Holst / B / 2017 / V: Armand xx / MV: Lennon
 
004
Ambertino 3
H / Holst / B / 2017 / V: Amber / MV: Alcatraz
 
004
Ambertino 3
H / Holst / B / 2017 / V: Amber / MV: Alcatraz
 
100
Angostura
W / Trak. / R / 2016 / V: Windsor / MV: Buddenbrock
 
100
Angostura
W / Trak. / R / 2016 / V: Windsor / MV: Buddenbrock
 
005
Armandio
W / Holst / B / 2017 / V: Armand xx / MV: Carpaccio
 
B - Pferdename / KNR
007
Bacalar
S / Holst / Schi / 2017 / V: Barcley / MV: Chambertin
 
007
Bacalar
S / Holst / Schi / 2017 / V: Barcley / MV: Chambertin
 
008
Baja 14
S / Trak. / B / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Stradivari
 
009
Bart 18
W / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Heraldik xx
 
009
Bart 18
W / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Heraldik xx
 
121
Benjy R
W / Holst / F / 2016 / V: Barcley / MV: Lorentin I
 
121
Benjy R
W / Holst / F / 2016 / V: Barcley / MV: Lorentin I
 
010
Bentley 132
W / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Cascadello I
 
010
Bentley 132
W / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Cascadello I
 
011
Bohemian Rhapsody 9
W / Hann / Db / 2017 / V: Bonaparte N AA / MV: Fabriano
 
011
Bohemian Rhapsody 9
W / Hann / Db / 2017 / V: Bonaparte N AA / MV: Fabriano
 
102
Bugsy Malone 6
W / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Embassy I / 107UG44
 
C - Pferdename / KNR
103
Cadörchen R
S / Hann / R / 2017 / V: Cador / MV: Asti's Amsterdam
 
012
Calle Blue 3
W / OS / Db / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Diarado
 
013
Camar Honduras
W / Trak. / B / 2016 / V: Gabun / MV: Hohenstein
 
014
Canero 14
W / Holst / F / 2015 / V: Cascadello I / MV: Heraldik xx
 
017
Caspian 15
W / Dt.Pf / Schi / 2014 / V: Crumble / MV: Heraldik xx / 106ZD53
 
104
Casskinero
W / DSP / B / 2017 / V: Casskeni II / MV: Cellestial
 
104
Casskinero
W / DSP / B / 2017 / V: Casskeni II / MV: Cellestial
 
018
Charisma 288
S / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Corrado I
 
019
Charlie il Postino
W / Holst / Db / 2016 / V: C-Indoctro / MV: NEKTON
 
019
Charlie il Postino
W / Holst / Db / 2016 / V: C-Indoctro / MV: NEKTON
 
105
Cheeky Papellita
S / OS / B / 2016 / V: Papellito xx / MV: Chamonix / 107OA35
 
020
Chemax
W / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Baloubet du Rouet
 
020
Chemax
W / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Baloubet du Rouet
 
021
Chuman
W / Holst / Db / 2017 / V: Canstakko / MV: Coriano 4
 
022
Clearsky
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clearway / MV: Corrado I / 107GE39
 
023
Coco Chanel 300
S / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Geysir
 
023
Coco Chanel 300
S / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Geysir
 
024
Colada Black
S / Holst / Db / 2016 / V: Contendro I / MV: De Chirico
 
024
Colada Black
S / Holst / Db / 2016 / V: Contendro I / MV: De Chirico
 
120
Cooper 240
H / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
120
Cooper 240
H / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
025
Cora Lady 3
S / Z.Rpf / Schwb / 2017 / V: Contendro I / MV: Lux
 
025
Cora Lady 3
S / Z.Rpf / Schwb / 2017 / V: Contendro I / MV: Lux
 
026
Coralie 42
S / Holst / FkaSc / 2015 / V: Colman / MV: Exorbitant xx
 
027
Costa B
W / Holst / Schi / 2016 / V: Conteur / MV: Hermes D'Authieux AA
 
027
Costa B
W / Holst / Schi / 2016 / V: Conteur / MV: Hermes D'Authieux AA
 
028
Crocket 39
W / Holst / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Barnaul xx
 
028
Crocket 39
W / Holst / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Barnaul xx
 
131
Culmano
W / Holst / Db / 2016 / V: Colman / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
131
Culmano
W / Holst / Db / 2016 / V: Colman / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
D - Pferdename / KNR
107
Dance Monkey 7
W / Holst / B / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Butler / 107SK07
 
030
Davido
W / Trak. / R / 2015 / V: Camaro / MV: King Arthur / 107FM42
 
108
Deliah IOH
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
108
Deliah IOH
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
134
Dembélé 6
H / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Corlensky G I
 
134
Dembélé 6
H / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Corlensky G I
 
031
Dextino
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamar / MV: Cachas
 
031
Dextino
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamar / MV: Cachas
 
109
Dia Divina FRH
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ryon D'Anzex AA / 107OH50
 
126
Dolmen Dream Maker
S / ISH / Schi / 2016 / V: Quantino / MV: Carmena Z / 107MZ86
 
111
Duke of Glory H
H / Hann / B / 2016 / V: Damon / MV: Rosentau
 
122
Duplexx
H / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Heraldik xx / 107SQ06
 
E - Pferdename / KNR
033
Elegance 50
S / Old / Db / 2016 / V: Royal Dream / MV: Exkurs / 107SL71
 
033
Elegance 50
S / Old / Db / 2016 / V: Royal Dream / MV: Exkurs / 107SL71
 
034
Extravagance 3
S / Hann / F / 2013 / V: Edward / MV: Wolkentanz I / 106WA50
 
F - Pferdename / KNR
035
Fairytale Fidelity
S / Old / Schi / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
035
Fairytale Fidelity
S / Old / Schi / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
036
Fix-It Felix
W / Hann / Db / 2016 / V: Foxattac / MV: Rabino / 107QZ12
 
036
Fix-It Felix
W / Hann / Db / 2016 / V: Foxattac / MV: Rabino / 107QZ12
 
G - Pferdename / KNR
038
Galiano de Melandie
W / SF / F / 2016 / V: Fetiche Du Pas / MV: Bayard D'Elle
 
038
Galiano de Melandie
W / SF / F / 2016 / V: Fetiche Du Pas / MV: Bayard D'Elle
 
040
Grand Caprice 3
S / Hann / B / 2016 / V: Graf Top / MV: Geysir
 
040
Grand Caprice 3
S / Hann / B / 2016 / V: Graf Top / MV: Geysir
 
042
Greta 211
S / Holst / B / 2017 / V: Great Blue / MV: Calido I
 
043
Guy de Beauvallon
W / Grpf.o.R / Db / 2016 / V: Contendro I
 
043
Guy de Beauvallon
W / Grpf.o.R / Db / 2016 / V: Contendro I
 
H - Pferdename / KNR
044
Happy Day 77
H / Hann / Schwb / 2006 / V: Hochadel / MV: Lauries Crusador xx
 
046
Hermine 157
S / Westf / Db / 2017 / V: Hermes de Lux / MV: It's Me du Mesnil
 
046
Hermine 157
S / Westf / Db / 2017 / V: Hermes de Lux / MV: It's Me du Mesnil
 
047
Herzensbrecher 11
W / Hann / B / 2015 / V: Herzensdieb / MV: Likoto xx
 
I - Pferdename / KNR
124
Iluigi
W / Holst / Schi / 2017 / V: Il Divo xx / MV: Cassini II
 
124
Iluigi
W / Holst / Schi / 2017 / V: Il Divo xx / MV: Cassini II
 
049
Ilva E
S / Holst / B / 2016 / V: Somersby / MV: Cayado
 
049
Ilva E
S / Holst / B / 2016 / V: Somersby / MV: Cayado
 
051
Intention 4
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Contendro I / MV: Heraldik xx
 
051
Intention 4
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Contendro I / MV: Heraldik xx
 
052
Itopia 4
S / Holst / Db / 2016 / V: Humphrey / MV: Askari
 
053
Ivika
S / Holst / B / 2016 / V: Caplan / MV: My Happy Guest xx
 
J - Pferdename / KNR
054
Jade 69
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Consens
 
129
Jule 356
S / Holst / Db / 2016 / V: Caracho / MV: Casall
 
129
Jule 356
S / Holst / Db / 2016 / V: Caracho / MV: Casall
 
K - Pferdename / KNR
057
Kanzel M
S / Old / B / 2016 / V: Ducati / MV: Esteban xx
 
057
Kanzel M
S / Old / B / 2016 / V: Ducati / MV: Esteban xx
 
114
Kelly 143
S / Holst / Schi / 2017 / V: Casall / MV: Calato
 
123
Kimberly 163
S / Holst / F / 2017 / V: Colore / MV: Casall
 
123
Kimberly 163
S / Holst / F / 2017 / V: Colore / MV: Casall
 
058
Kingston 60
W / Holst / Hlb / 2017 / V: Kingsroad / MV: Quidam de Revel
 
058
Kingston 60
W / Holst / Hlb / 2017 / V: Kingsroad / MV: Quidam de Revel
 
059
Kira V.
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Corrado II
 
059
Kira V.
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Corrado II
 
127
Kissing Queen
S / OS / Db / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Cassini I
 
127
Kissing Queen
S / OS / Db / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Cassini I
 
060
Klooke Deern
S / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carbano
 
060
Klooke Deern
S / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carbano
 
125
Kornkönig
W / Trak. / R / 2017 / V: Millennium / MV: Donaufischer
 
125
Kornkönig
W / Trak. / R / 2017 / V: Millennium / MV: Donaufischer
 
061
Kristall M
S / Old / Db / 2017 / V: Come and Fly / MV: Canto
 
061
Kristall M
S / Old / Db / 2017 / V: Come and Fly / MV: Canto
 
L - Pferdename / KNR
063
Lasse 141
W / Holst / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Paramount
 
063
Lasse 141
W / Holst / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Paramount
 
065
Livya EA
S / OS / F / 2016 / V: Clinton II / MV: Lissabon
 
065
Livya EA
S / OS / F / 2016 / V: Clinton II / MV: Lissabon
 
066
Louisette 3
S / Ung. / B / 2017 / V: Lican / MV: Catoki
 
139
Lucky One 19
H / KWPN / Db / 2016 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Cardento
 
139
Lucky One 19
H / KWPN / Db / 2016 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Cardento
 
067
Lycaon xx
W / xx / B / 2017 / V: Maxios xx / MV: Black Sam Bellamy xx
 
M - Pferdename / KNR
069
Maxi Lotta
S / OS / B / 2016 / V: Conteur / MV: Magic Boy
 
069
Maxi Lotta
S / OS / B / 2016 / V: Conteur / MV: Magic Boy
 
070
Meyer's Caramba
W / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: Heraldik xx
 
071
Meyer's Conte
W / Hann / B / 2016 / V: Comte / MV: Heraldik xx
 
072
Meyer's Cracher
W / Hann / B / 2017 / V: Comte / MV: Heraldik xx
 
074
Mo Chroi 3
W / Holst / F / 2015 / V: Dinken / MV: Esteban xx
 
074
Mo Chroi 3
W / Holst / F / 2015 / V: Dinken / MV: Esteban xx
 
075
Morning Star 61
W / ISH / B / 2016 / V: Yeats / MV: Winged Love xx
 
P - Pferdename / KNR
077
Pathfinder T
W / Hann / B / 2017 / V: Perigueux / MV: Likoto xx
 
117
Patrizio
W / Trak. / Db / 2015 / V: Herzensdieb / MV: Colon xx
 
078
Perfect Percussion
W / Hann / B / 2016 / V: Peking / MV: Louis le Bon
 
078
Perfect Percussion
W / Hann / B / 2016 / V: Peking / MV: Louis le Bon
 
Q - Pferdename / KNR
138
Q with the flow
H / Holst / Db / 2016 / V: Quiran / MV: Chambertin
 
079
Quant IO
W / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Graf Top
 
079
Quant IO
W / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Graf Top
 
118
Queen Silver ST
S / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Clinton I
 
118
Queen Silver ST
S / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Clinton I
 
081
Quitte 29
S / Holst / B / 2016 / V: Quick Fire / MV: Landos
 
R - Pferdename / KNR
083
Rock on Ruby
W / Old / B / 2017 / V: Rocky Lee / MV: Matador xx
 
083
Rock on Ruby
W / Old / B / 2017 / V: Rocky Lee / MV: Matador xx
 
085
Rockett 19
W / Holst / Db / 2015 / V: Rock Forever I / MV: Mighty Magic / 107GE40
 
086
Rommek M
W / Old / Schwb / 2017 / V: Royal Dream / MV: Esteban xx
 
086
Rommek M
W / Old / Schwb / 2017 / V: Royal Dream / MV: Esteban xx
 
S - Pferdename / KNR
128
Samba 207
S / Trak. / Schi / 2017 / V: Solar / MV: Windfall
 
087
SF Ramsey
W / Hann / F / 2017 / V: Royal Blend / MV: Don Cavallo
 
088
SF Whyanet Girl 2
S / Pinto / BSche / 2017 / V: Soel'rings Classix Royal / MV: Star Fire
 
089
Signature 4
W / Hann / B / 2016 / V: Signum xx / MV: Amaris / 107QZ14
 
089
Signature 4
W / Hann / B / 2016 / V: Signum xx / MV: Amaris / 107QZ14
 
090
Sleep - T
W / Ung. / B / 2016 / V: Carpaccio / MV: Leandro
 
090
Sleep - T
W / Ung. / B / 2016 / V: Carpaccio / MV: Leandro
 
137
ST Carlisle
S / FWB / Db / 2015 / V: Concreto / MV: Loreno
 
136
ST Cashmere
S / FWB / 2015 / V: Concreto / MV: Sternkönig
 
135
ST CE Patrol
H / FWB / B / 2017 / V: Celantus / MV: American Patrol xx
 
135
ST CE Patrol
H / FWB / B / 2017 / V: Celantus / MV: American Patrol xx
 
T - Pferdename / KNR
132
Tallinmäen Leonardo
H / FWB / B / 2016 / V: Ludwig von Bayern / MV: Electro / 107UG89
 
132
Tallinmäen Leonardo
H / FWB / B / 2016 / V: Ludwig von Bayern / MV: Electro / 107UG89
 
133
That's Luck
S / Trak. / B / 2015 / V: Glücksruf I / MV: El Greco
 
133
That's Luck
S / Trak. / B / 2015 / V: Glücksruf I / MV: El Greco
 
V - Pferdename / KNR
092
Valeska 115
S / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Heraldik xx
 
092
Valeska 115
S / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Heraldik xx
 
094
Veni Villi Vici
W / Hann / B / 2017 / V: Viscount / MV: Spectrum xx
 
094
Veni Villi Vici
W / Hann / B / 2017 / V: Viscount / MV: Spectrum xx
 
096
Vincent 205
W / Holst / Db / 2017 / V: Van Gogh / MV: Ibisco xx
 
130
Vincenzo 24
W / Meckl. / B / 2016 / V: Van Halen Z / MV: For Ever Jump
 
130
Vincenzo 24
W / Meckl. / B / 2016 / V: Van Halen Z / MV: For Ever Jump
 
119
Viva L'Amour
S / Hann / B / 2017 / V: Valentino / MV: Heraldik xx
 
W - Pferdename / KNR
097
Well Dream
W / OS / BkaSc / 2017 / V: Well Done xx / MV: Barnaul xx
 
Z - Pferdename / KNR
098
Zacky Zack
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Zack / MV: Paramount
 
098
Zacky Zack
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Zack / MV: Paramount