Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 864 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
002
A Honey Moon
S / Bay / B / 2010 / V: Acasino B / MV: Heraldik xx
 
002
A Honey Moon
S / Bay / B / 2010 / V: Acasino B / MV: Heraldik xx
 
003
A kind of Magic 3
W / Bay / Db / 2012 / V: Acordelli / MV: Rubinstein I
 
003
A kind of Magic 3
W / Bay / Db / 2012 / V: Acordelli / MV: Rubinstein I
 
004
Abhatschi
W / Bay / F / 2012 / V: Apache / MV: Piaster
 
004
Abhatschi
W / Bay / F / 2012 / V: Apache / MV: Piaster
 
005
Acajou 45
W / Old / Db / 1997 / V: Argentinus / MV: Hill Hawk xx
 
005
Acajou 45
W / Old / Db / 1997 / V: Argentinus / MV: Hill Hawk xx
 
006
Acolina 8
S / DSP / B / 2016 / V: Cornet's Call out / MV: Acobat II
 
007
Age of Aquarius
H / W³rtt / B / 2003 / V: Araconit / MV: Kanudos xx
 
007
Age of Aquarius
H / Württ / B / 2003 / V: Araconit / MV: Kanudos xx
 
008
Aisha 155
S / ESTSpH / F / 2010 / V: Timpex Apoleon / MV: Griseldi
 
009
Alfonzo Tenace
W / Bay / B / 2008 / V: Acasino B / MV: Racoleur
 
009
Alfonzo Tenace
W / Bay / B / 2008 / V: Acasino B / MV: Racoleur
 
010
All Money and Hope
S / Westf / B / 2007 / V: Arpeggio / MV: Phantom
 
011
Alpenrocker
W / DSP / F / 2014 / V: Asti Spumante / MV: Carbid
 
011
Alpenrocker
W / DSP / F / 2014 / V: Asti Spumante / MV: Carbid
 
012
AM Rooney
S / DSP / B / 2014 / V: Camposanto / MV: Ritual
 
012
AM Rooney
S / DSP / B / 2014 / V: Camposanto / MV: Ritual
 
506
Amadeus
W / 2016
 
506
Amadeus
W / 2016
 
014
Amera B
S / DSP / B / 2012 / V: Arctic / MV: Brandenburger
 
014
Amera B
S / DSP / B / 2012 / V: Arctic / MV: Brandenburger
 
015
Amicelli 142
W / Bay / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Sir Shostakovich xx / 105LP37
 
015
Amicelli 142
W / Bay / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Sir Shostakovich xx / 105LP37
 
016
Amie Rouge
S / Bay / Df / 2012 / V: Lingh / MV: Alassio
 
016
Amie Rouge
S / Bay / Df / 2012 / V: Lingh / MV: Alassio
 
017
Amy 347
S / DSP / B / 2013 / V: Löînitz / MV: Ratero
 
018
Andorra L.
S / Bay / B / 2013 / V: Lantino / MV: Come Well
 
018
Andorra L.
S / Bay / B / 2013 / V: Lantino / MV: Come Well
 
546
Angelo 445
W / 2013
 
019
Annenhof's Izzy B
S / Holst / B / 2016 / V: Caitano / MV: Heraldik xx
 
020
Any Lou
S / Bay / B / 2011 / V: Surprice / MV: Diamond Hit
 
020
Any Lou
S / Bay / B / 2011 / V: Surprice / MV: Diamond Hit
 
021
AP's Atura Vidal
S / DSP / Df / 2017 / V: Valentino / MV: Cassone / 107RW59
 
021
AP's Atura Vidal
S / DSP / Df / 2017 / V: Valentino / MV: Cassone / 107RW59
 
022
Apache 286
H / OS / B / 2017 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Ustinov
 
022
Apache 286
H / OS / B / 2017 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Ustinov
 
023
Arioso 36
W / Hann / B / 2012 / V: Arioso du Theillet / MV: Perpignon
 
024
Artusch
W / SVK.Wb / B / 2015 / V: Baldini / MV: Acobat II
 
025
Asca's Arosa MJ
S / Holst / B / 2015 / V: Asca / MV: Carpaccio
 
025
Asca's Arosa MJ
S / Holst / B / 2015 / V: Asca / MV: Carpaccio
 
026
Asura F
S / Holst / B / 2012 / V: Acadius / MV: Coronado
 
026
Asura F
S / Holst / B / 2012 / V: Acadius / MV: Coronado
 
027
Atlantis 207
S / Pony o.R / RSchi / 2009
 
028
Aurora 52
S / W³rtt / B / 2012 / V: Acodetto I / MV: Capriol
 
029
Avatars Aladin
W / DSP / Db / 2017 / V: Avatar / MV: Shamal xx
 
030
Avellino 69
W / Hafl. / FhLH / 2015 / V: Alabaster B / MV: Amsterdam
 
030
Avellino 69
W / Hafl. / FhLH / 2015 / V: Alabaster B / MV: Amsterdam
 
031
Avici 2
S / Hann / Schi / 2010 / V: Avagon / MV: Rabino
 
031
Avici 2
S / Hann / Schi / 2010 / V: Avagon / MV: Rabino
 
032
Avita 8
S / DSP / Db / 2014 / V: Clearline Z / MV: Clooney
 
032
Avita 8
S / DSP / Db / 2014 / V: Clearline Z / MV: Clooney
 
B - Pferdename / KNR
033
Bahia Sunrise 4
W / Old / B / 2015 / V: Baccardi / MV: Fidertanz
 
033
Bahia Sunrise 4
W / Old / B / 2015 / V: Baccardi / MV: Fidertanz
 
034
Bahira 11
S / Hann / B / 2013 / V: Plot Blue / MV: Stakkato / 106IQ35
 
034
Bahira 11
S / Hann / B / 2013 / V: Plot Blue / MV: Stakkato / 106IQ35
 
509
Ballytarsna Heather
S / Conne / Schi / 2013 / MV: Oisin
 
035
Balou's Pushkin
W / OS / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Pesus xx
 
036
Baloubina 7
S / Bay / Db / 2008 / V: Baloubino B / MV: Grossadmiral / 105NS21
 
516
Bankár xx
W / xx / B / 2012 / V: Sarkanyfog xx / MV: This Key Fits xx
 
516
Bankár xx
W / xx / B / 2012 / V: Sarkanyfog xx / MV: This Key Fits xx
 
037
Baron Bellevue
W / Hann / B / 2016 / V: Buckingham / MV: Briar
 
038
Barona 7
S / Bay / Db / 2011 / V: Heinrich Heine / MV: Baroncelli
 
038
Barona 7
S / Bay / Db / 2011 / V: Heinrich Heine / MV: Baroncelli
 
039
Belicio
W / Bay / B / 2013 / V: Benicio / MV: Fürst Scheurenhof
 
040
Bellamy 14
S / Bay / Schwb / 2012 / V: Clooney / MV: Legendär I
 
041
Bellheim 17
W / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Fürst Heinrich
 
041
Bellheim 17
W / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Fürst Heinrich
 
510
Bellini 74
H / Westf / B / 2014 / V: Belissimo M / MV: Grosso Z
 
510
Bellini 74
H / Westf / B / 2014 / V: Belissimo M / MV: Grosso Z
 
042
Belmondo 182
W / Old / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Dark Dream
 
042
Belmondo 182
W / Old / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Dark Dream
 
043
Beny 6
H / Lew.B / B / 2007 / V: King Royal / MV: Gharib Ben Lancer ox
 
044
Best One HS
S / Bay / B / 2012 / V: Lentigo / MV: Carlando I
 
044
Best One HS
S / Bay / B / 2012 / V: Lentigo / MV: Carlando I
 
045
Biscaja 13
S / STSW / B / 2013 / V: Lexter / MV: Effekt
 
045
Biscaja 13
S / STSW / B / 2013 / V: Lexter / MV: Effekt
 
046
Black Belle
S / NWR / R / 2006 / V: Boomer / MV: Orchard d'Avranches
 
046
Black Belle
S / NWR / R / 2006 / V: Boomer / MV: Orchard d'Avranches
 
489
Blue Marlin
W / Holst / Schwb / 2008 / V: Cormint / MV: Lasino / 106AM07
 
489
Blue Marlin
W / Holst / Schwb / 2008 / V: Cormint / MV: Lasino / 106AM07
 
528
Bolero 400
W / Grpf.o.R / RSche / 2011
 
528
Bolero 400
W / Grpf.o.R / RSche / 2011
 
048
Bon Balou 8
W / Hann / B / 2010 / V: Bonifatius / MV: Wolkenstein II
 
048
Bon Balou 8
W / Hann / B / 2010 / V: Bonifatius / MV: Wolkenstein II
 
049
Bonalysa
S / Bay / Df / 2012 / V: Candyman / MV: Schampain
 
049
Bonalysa
S / Bay / Df / 2012 / V: Candyman / MV: Schampain
 
050
Breaking the Habit
W / Hann / F / 2009 / V: Brentano II / MV: Weltmeyer
 
490
Brennabor Ashara
S / DR / F / 2001 / V: Alexander / MV: Brenig Madoc
 
490
Brennabor Ashara
S / DR / F / 2001 / V: Alexander / MV: Brenig Madoc
 
051
Bürgermeister 4
W / Holst / B / 2008 / V: Cassini II / MV: Barnaul xx / 103XQ83
 
C - Pferdename / KNR
538
C'est La Vie 229
S / OS / BkaSc / 2014 / V: Cellestial / MV: Aramis
 
538
C'est La Vie 229
S / OS / BkaSc / 2014 / V: Cellestial / MV: Aramis
 
052
C.Forever Clinton
W / KWPN / R / 2007 / V: Clinton I / MV: Maram / 104QH27
 
052
C.Forever Clinton
W / KWPN / R / 2007 / V: Clinton I / MV: Maram / 104QH27
 
053
Cadeau 57
S / KWPN / B / 2011 / V: Chello III / MV: Orame
 
054
Cadix
H / DSP / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Pik Labionics
 
054
Cadix
H / DSP / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Pik Labionics
 
055
Calexico 6
W / Bay / Db / 2013 / V: Clearline Z / MV: Daimler / 107TQ38
 
055
Calexico 6
W / Bay / Db / 2013 / V: Clearline Z / MV: Daimler / 107TQ38
 
056
Calima P
S / Oe.Wb / Schi / 2006 / V: Calme Bavaria P / MV: Glückskreis / 104CQ29
 
056
Calima P
S / Oe.Wb / Schi / 2006 / V: Calme Bavaria P / MV: Glückskreis / 104CQ29
 
057
Calina 111
S / Westf / B / 2011 / V: Camax L / MV: Argentinus / 106AE612
 
523
Calirado
W / Holst / Schi / 2011 / V: Calico / MV: Corrado I
 
058
Calmara 8
S / Holst / B / 2011 / V: Calico / MV: Lasino / 106GX35
 
058
Calmara 8
S / Holst / B / 2011 / V: Calico / MV: Lasino / 106GX35
 
059
Calvaron 3
W / DSP / Df / 2017 / V: Chaccato / MV: Carlando I
 
059
Calvaron 3
W / DSP / Df / 2017 / V: Chaccato / MV: Carlando I
 
060
Camira 79
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini II / MV: Camiros
 
061
Camiro 48
W / Bay / Df / 2011 / V: Camaro / MV: Racoleur
 
061
Camiro 48
W / Bay / Df / 2011 / V: Camaro / MV: Racoleur
 
062
Campino 508
H / DSP / DbkaS / 2011 / V: Casdorff / MV: Betel xx
 
062
Campino 508
H / DSP / DbkaS / 2011 / V: Casdorff / MV: Betel xx
 
063
Can Dance PS
S / OS / F / 2016 / V: Centino / MV: Diarado
 
064
Candela 45
S / Oe.Wb / Schwb / 2007 / V: Cannonball / MV: Lomitas B
 
064
Candela 45
S / Oe.Wb / Schwb / 2007 / V: Cannonball / MV: Lomitas B
 
065
Candygirl 12
S / Bay / Db / 2012 / V: Candyman / MV: Rasso
 
066
Cantaro Santa Blue
W / Db / 2004
 
066
Cantaro Santa Blue
W / Db / 2004
 
067
Cantos Goliath
W / KWPN / Db / 2011 / V: Cantos / MV: Henzo
 
067
Cantos Goliath
W / KWPN / Db / 2011 / V: Cantos / MV: Henzo
 
068
Caprice 519
S / Holst / B / 2008 / V: Capilano / MV: Coriander
 
069
Caprice 545
S / Bay / B / 2013 / V: Clearline Z / MV: Champion Du Lys
 
069
Caprice 545
S / Bay / B / 2013 / V: Clearline Z / MV: Champion Du Lys
 
070
Captain Clooney ST
W / DSP / Schi / 2017 / V: Clooney / MV: Captain Future Z
 
070
Captain Clooney ST
W / DSP / Schi / 2017 / V: Clooney / MV: Captain Future Z
 
525
Captain Kirk 24
W / DSP / FwSch / 2016 / V: Chap II / MV: Cassini I
 
525
Captain Kirk 24
W / DSP / FwSch / 2016 / V: Chap II / MV: Cassini I
 
071
Captain Morgan S 2
W / DSP / DbSch / 2011 / V: Colestus / MV: Wanderfürst / 106HD06
 
072
Cara Delevingne
S / Holst / B / 2009 / V: Chepetto / MV: Colman / 106CB53
 
511
Caramel 49
W / DSP / R / 2011 / V: Carpathos / MV: Levisto / 105WL25
 
511
Caramel 49
W / DSP / R / 2011 / V: Carpathos / MV: Levisto / 105WL25
 
073
Carino H
W / Bay / B / 2004 / V: Caretello B / MV: Legal Legend xx
 
074
Carlito 62
W / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Clearline Z
 
075
Carricola 3
S / Westf / B / 2014 / V: Carrico / MV: Arpeggio
 
076
Carry me home LT
S / Holst / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Acobat II
 
076
Carry me home LT
S / Holst / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Acobat II
 
077
Casalea 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Casalito / MV: Chello I
 
077
Casalea 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Casalito / MV: Chello I
 
078
Casallca
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Underworld xx
 
078
Casallca
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Underworld xx
 
079
Casallimo
W / OS / B / 2014 / V: Clarcon / MV: Lentigo
 
079
Casallimo
W / OS / B / 2014 / V: Clarcon / MV: Lentigo
 
500
Casandra
S / 2007
 
500
Casandra
S / 2007
 
080
Cascador Air
H / Holst / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Con Air
 
081
Cascaja 26
S / Holst / B / 2010 / V: Chin Champ / MV: Esteban xx
 
081
Cascaja 26
S / Holst / B / 2010 / V: Chin Champ / MV: Esteban xx
 
082
Casco 25
W / Holst / B / 2014 / V: Casall / MV: Corofino I / 107LC63
 
083
Cash Flow 36
W / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Cajados
 
084
Casino Royal 25
W / Bay / Db / 2009 / V: Cosino B / MV: Royal Tom / 106EX18
 
085
Cassia 36
S / Old / B / 2012 / V: Casdorff / MV: Quidam's Rubin
 
085
Cassia 36
S / Old / B / 2012 / V: Casdorff / MV: Quidam's Rubin
 
086
Cassia Allegra
S / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Corrado I
 
086
Cassia Allegra
S / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Corrado I
 
087
Cassia Silvera
S / Bay / B / 2011 / V: Epsom Gesmeray / MV: Quamiro
 
087
Cassia Silvera
S / Bay / B / 2011 / V: Epsom Gesmeray / MV: Quamiro
 
088
Cassina SR
S / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cassini I
 
088
Cassina SR
S / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cassini I
 
517
Castellionis Stardancer
W / DR / Schwb / 2010 / V: Stakkato's Highlight / MV: Samor
 
517
Castellionis Stardancer
W / DR / Schwb / 2010 / V: Stakkato's Highlight / MV: Samor
 
089
Catch me 47
S / Holst / B / 2008 / V: Carry / MV: Grundyman xx / 105WA04
 
090
Catch my Liberty
W / Bay / Db / 2012 / V: Clooney / MV: Acord I
 
091
Cavallino 26
H / Bay / Db / 2007 / V: Contendro I / MV: Rothenburg J
 
092
Cawinski
W / DSP / B / 2015 / V: Corlani / MV: Landor S
 
092
Cawinski
W / DSP / B / 2015 / V: Corlani / MV: Landor S
 
093
Cay 6
W / Dt.Pf / RSchi / 2012 / V: Cowaldsky / MV: Don Juan
 
093
Cay 6
W / Dt.Pf / RSchi / 2012 / V: Cowaldsky / MV: Don Juan
 
494
Caytano H
W / Bay / Df / 2006 / V: Cartani / MV: Come On
 
494
Caytano H
W / Bay / Df / 2006 / V: Cartani / MV: Come On
 
094
Centino Classico
W / Grpf.o.R / B / 2015
 
094
Centino Classico
W / Grpf.o.R / B / 2015
 
095
Centurion 9
W / Trak. / R / 2004 / V: Elpar xx / MV: Arianin / 105FG47
 
096
Cessna 25
S / Old / R / 2011 / V: Diarado / MV: Cartani
 
097
Chactouet
W / OS / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105MU82
 
098
Champ as Jump
W / DSP / B / 2017 / V: Chambretto GT / MV: Askari
 
098
Champ as Jump
W / DSP / B / 2017 / V: Chambretto GT / MV: Askari
 
099
Champus 98
W / Meckl. / B / 2007 / V: Cellestial / MV: Capriol / 104KN30
 
099
Champus 98
W / Meckl. / B / 2007 / V: Cellestial / MV: Capriol / 104KN30
 
526
Chap of mine
W / DSP / BkaSc / 2016 / V: Chap II / MV: Alvarez
 
526
Chap of mine
W / DSP / BkaSc / 2016 / V: Chap II / MV: Alvarez
 
100
Chaplin 133
W / Oe.Wb / Db / 2014 / V: Cornet's Prinz / MV: Salute xx
 
100
Chaplin 133
W / Oe.Wb / Db / 2014 / V: Cornet's Prinz / MV: Salute xx
 
101
Chapman G
W / Holst / 2009 / V: Chepetto / MV: King Milford xx / 104VO93
 
102
Charissma S
S / Bay / B / 2007 / V: Lentigo / MV: Lou Bega
 
103
Charivari S
W / Bay / Db / 2013 / V: Conteur / MV: Caretello B
 
104
Charles 106
W / DSP / F / 2016 / V: Clarimo / MV: Limbus
 
104
Charles 106
W / DSP / F / 2016 / V: Clarimo / MV: Limbus
 
105
Charline K
S / DSP / F / 2015 / V: Colestus / MV: Contender
 
106
Charly Brown 317
W / Holst / Schi / 2010 / V: Colman / MV: Grundyman xx / 104TR52
 
107
Charmeur 454
W / Westf / Schi / 2012 / V: Cordobes II / MV: Kolibri
 
107
Charmeur 454
W / Westf / Schi / 2012 / V: Cordobes II / MV: Kolibri
 
108
Charmeur du coeur
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clarimo / MV: Cassini I / 105WX04
 
109
Charming Boy ZP
W / Holst / Db / 2014 / V: Casalito / MV: Paramount
 
109
Charming Boy ZP
W / Holst / Db / 2014 / V: Casalito / MV: Paramount
 
110
Chato 33
H / Bay / R / 2002 / V: Caretello B / MV: Bajazzo
 
110
Chato 33
H / Bay / R / 2002 / V: Caretello B / MV: Bajazzo
 
481
Chellsinos
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Chellsini Z / MV: Rilke
 
481
Chellsinos
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Chellsini Z / MV: Rilke
 
112
Cherie d'Amour HN
S / DSP / R / 2014 / V: Black Jack / MV: Landor S
 
113
Cheroke H.S.
W / Bay / B / 2007 / V: Cheenook / MV: Carlando I
 
113
Cheroke H.S.
W / Bay / B / 2007 / V: Cheenook / MV: Carlando I
 
114
Cherokee 97
W / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Newton
 
114
Cherokee 97
W / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Newton
 
115
Cheronimo H.S.
H / Bay / Db / 2010 / V: Cariano / MV: Conteur
 
115
Cheronimo H.S.
H / Bay / Db / 2010 / V: Cariano / MV: Conteur
 
116
Cheveyo 8
W / Bay / B / 2011 / V: Coeur de Nobless / MV: Casimir / 105TR67
 
117
Chiara 367
S / DSP / B / 2014 / V: Caleon / MV: Lifestyle
 
117
Chiara 367
S / DSP / B / 2014 / V: Caleon / MV: Lifestyle
 
531
Chin Tonic 4
S / Holst / Schi / 2012 / V: Chin Champ / MV: Clinton I
 
531
Chin Tonic 4
S / Holst / Schi / 2012 / V: Chin Champ / MV: Clinton I
 
118
Chip 69
W / Grpf.o.R / SchiS / 2012
 
493
Chippi
W / Braun / 2012
 
493
Chippi
W / Braun / 2012
 
119
Chirak P
W / Meckl. / B / 2004 / V: Chandon / MV: Lambadero
 
120
Chopper 9
W / Hann / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Landor S
 
121
Chupa Chups 19
W / DSP / B / 2016 / V: Cuba Libre / MV: Question d'Honneur B
 
121
Chupa Chups 19
W / DSP / B / 2016 / V: Cuba Libre / MV: Question d'Honneur B
 
122
Cila 6
S / Hann / Db / 2015 / V: Cellestial / MV: Quidam's Rubin
 
122
Cila 6
S / Hann / Db / 2015 / V: Cellestial / MV: Quidam's Rubin
 
123
Cim 10
S / DSP / B / 2014 / V: Casskeni II / MV: Cambridge
 
124
Cingaro
W / Bay / Db / 2013 / V: Clooney / MV: Legendär I
 
125
Cinnamon M
W / Oe.Wb / Db / 2014 / V: Cennin / MV: Fire v.d.Heffinck
 
126
Cipriany
W / Holst / B / 2017 / V: Catch / MV: Cassini I
 
126
Cipriany
W / Holst / B / 2017 / V: Catch / MV: Cassini I
 
534
Cisco EE Z
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Comme D'Api vd Hacienda Z / MV: Nonstop / 107KX28
 
534
Cisco EE Z
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Comme D'Api vd Hacienda Z / MV: Nonstop / 107KX28
 
127
Clamont DKG
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarcon / MV: Diamant de Semilly / 106WU40
 
474
Clint K
W / Niederland / Rappe / 2010
 
129
Clou 39
W / Holst / Db / 2016 / V: Casall / MV: Lux
 
130
Clückspilz
W / Hann / R / 2015 / V: Christ / MV: Hochadel
 
130
Clückspilz
W / Hann / R / 2015 / V: Christ / MV: Hochadel
 
530
Codaphy
S / DSP / B / 2008 / V: Con Air / MV: Carpalo
 
530
Codaphy
S / DSP / B / 2008 / V: Con Air / MV: Carpalo
 
131
Coeur de la Baviere
S / Bay / B / 2010 / V: Cornet's Prinz / MV: Coriolan / 106DT63
 
495
Colato Sabata
W / Tsch.W. / B / 2011 / V: Colato R / MV: Fou d'Amour AA
 
495
Colato Sabata
W / Tsch.W. / B / 2011 / V: Colato R / MV: Fou d'Amour AA
 
132
Cold Play 12
W / Westf / Schi / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diarado
 
132
Cold Play 12
W / Westf / Schi / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diarado
 
133
Colensky
W / DSP / F / 2010 / V: Colestus / MV: Nerv
 
134
Colerix
W / DSP / BSchi / 2015 / V: Chap II / MV: Coeur de Nobless
 
134
Colerix
W / DSP / BSchi / 2015 / V: Chap II / MV: Coeur de Nobless
 
135
Coleur 13
W / Bay / F / 2010 / V: Caresino / MV: Racoleur
 
135
Coleur 13
W / Bay / F / 2010 / V: Caresino / MV: Racoleur
 
136
Colina 51
S / OS / Schi / 2006 / V: Cento / MV: Zeus (Nurzeus)
 
137
Collestana
S / Westf / B / 2007 / V: Collin L / MV: Stakkato
 
138
Coming Sunset
S / DSP / Schi / 2016 / V: Clarimo / MV: Goldfever I
 
139
Commander Mc Garrett 3
W / OS / Schi / 2011 / V: Colestus / MV: Cassini II / 106AM02
 
139
Commander Mc Garrett 3
W / OS / Schi / 2011 / V: Colestus / MV: Cassini II / 106AM02
 
140
Comme Casall
S / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Comme il faut / MV: Casall
 
140
Comme Casall
S / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Comme il faut / MV: Casall
 
141
Con Doctra
S / Bay / Schi / 2013 / V: Christian / MV: Contini
 
142
Con Victory
S / DSP / Schi / 2018 / V: Vingino / MV: Contini
 
143
Conix
W / Bay / B / 2010 / V: Colestus / MV: Quadrigus M
 
144
Conquest of Bavaria S
W / Bay / Db / 2003 / V: Carabas / MV: Landgraf I
 
144
Conquest of Bavaria S
W / Bay / Db / 2003 / V: Carabas / MV: Landgraf I
 
145
Conte Catano
W / DSP / B / 2015 / V: Clearline Z / MV: Cashman / 106WJ34
 
146
Contero 12
W / Holst / Db / 2009 / V: Contendro I / MV: Aloube Z
 
146
Contero 12
W / Holst / Db / 2009 / V: Contendro I / MV: Aloube Z
 
147
Conti R
W / Hann / B / 2010 / V: Contendro I / MV: Espri
 
147
Conti R
W / Hann / B / 2010 / V: Contendro I / MV: Espri
 
148
Contino 84
W / DSP / B / 2016 / V: Connect / MV: Carlando I
 
148
Contino 84
W / DSP / B / 2016 / V: Connect / MV: Carlando I
 
149
Conway's Girl
S / W³rtt / B / 2011 / V: Conway II / MV: Samourai des Isles
 
150
Conydos
W / DSP / BkaSc / 2017 / V: Con Spirit / MV: Abydos
 
151
Coolio Blue Eye
W / Holst / B / 2015 / V: Contados / MV: Colman
 
152
Coral Reef Stanley
W / Old / R / 2009 / V: Stakkato's Highlight / MV: Sir Willson / 106PA12
 
153
Corantina
S / DSP / B / 2017 / V: Casiro I / MV: Collin L
 
153
Corantina
S / DSP / B / 2017 / V: Casiro I / MV: Collin L
 
154
Corina 125
S / DSP / B / 2013 / V: Neurit / MV: Lancier BEL
 
154
Corina 125
S / DSP / B / 2013 / V: Neurit / MV: Lancier BEL
 
155
Corleone 88
W / DSP / Schi / 2016 / V: Cuba Libre / MV: Contender
 
156
Cornet de Revel 2
H / Westf / Schi / 2014 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Quidam de Revel
 
157
Cornet Royal
W / BWP / B / 2017 / V: Cornet's Prinz / MV: Carlando I
 
157
Cornet Royal
W / BWP / B / 2017 / V: Cornet's Prinz / MV: Carlando I
 
158
Coro 4
W / Ung. / Schi / 2005 / V: Corofino II / MV: Hadnagy
 
158
Coro 4
W / Ung. / Schi / 2005 / V: Corofino II / MV: Hadnagy
 
159
Corona H 2
S / DSP / Schi / 2011 / V: Colestus / MV: Chello II
 
159
Corona H 2
S / DSP / Schi / 2011 / V: Colestus / MV: Chello II
 
160
Cortez H 2
W / Oe.Wb / Schi / 2005 / V: Chellano Z / MV: Carthago
 
160
Cortez H 2
W / Oe.Wb / Schi / 2005 / V: Chellano Z / MV: Carthago
 
161
Cortez Montserrat
W / OS / B / 2015 / V: Con Sillas / MV: Quality
 
161
Cortez Montserrat
W / OS / B / 2015 / V: Con Sillas / MV: Quality
 
537
Cosinus 32
W / Ung. / B / 2006 / V: Agropoint Carthago's Lucky Boy / MV: Caletto I
 
537
Cosinus 32
W / Ung. / B / 2006 / V: Agropoint Carthago's Lucky Boy / MV: Caletto I
 
162
Crambambuli W
W / Bay / B / 2011 / V: Cuby Calley / MV: Sable Rose (Calvados)
 
162
Crambambuli W
W / Bay / B / 2011 / V: Cuby Calley / MV: Sable Rose (Calvados)
 
163
Craving Canabis
W / Holst / B / 2016 / V: Canabis / MV: Casall
 
163
Craving Canabis
W / Holst / B / 2016 / V: Canabis / MV: Casall
 
164
Crazy Love S
S / Bay / B / 2009 / V: Lentigo / MV: Lou Bega
 
488
Cristally FA
W / ZW / B / 2013 / V: Cristallo II / MV: Don Carlo
 
488
Cristally FA
W / ZW / B / 2013 / V: Cristallo II / MV: Don Carlo
 
165
Crow 3
W / DSP / Df / 2015 / V: Con Chello / MV: Legendär I
 
165
Crow 3
W / DSP / Df / 2015 / V: Con Chello / MV: Legendär I
 
166
Crox
W / Hann / B / 2010 / V: Carrico / MV: Landor S
 
167
CS Cooper
W / DSP / Schi / 2014 / V: Camposanto / MV: Waitaki
 
168
Cubana 14
S / DSP / BkaSc / 2016 / V: Cuba Libre / MV: Royal Ascot
 
169
Cubico Junior
W / Grpf.o.R / B / 2014
 
169
Cubico Junior
W / Grpf.o.R / B / 2014
 
170
Cuchino
W / Old / Db / 2009 / V: Chekandino / MV: Silvio I
 
170
Cuchino
W / Old / Db / 2009 / V: Chekandino / MV: Silvio I
 
171
Culcha Candela 6
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lagoheidor G / 103PS95
 
172
Cullina
S / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Landos
 
172
Cullina
S / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Landos
 
173
Cunterbury 2
H / Bay / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Emilion
 
173
Cunterbury 2
H / Bay / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Emilion
 
174
Cyrano 181
H / Welsh / Palom / 2017 / MV: Spielberg
 
175
Cyrkrona R
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cyrkon xx / MV: Corrado II
 
175
Cyrkrona R
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cyrkon xx / MV: Corrado II
 
D - Pferdename / KNR
176
Dacapo 307
W / Hann / F / 2016 / V: Domani / MV: Benetton Dream
 
176
Dacapo 307
W / Hann / F / 2016 / V: Domani / MV: Benetton Dream
 
177
Dallas Grey
W / OS / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Shine On
 
177
Dallas Grey
W / OS / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Shine On
 
178
Damaris 30
S / Hann / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
178
Damaris 30
S / Hann / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
179
Dame de coeur 2
S / DR / F / 2008 / V: Donauwind / MV: Power and Paint / 107DQ21
 
180
Dancing Wonder
S / DR / Falbe / 2010 / V: FS Don't Worry / MV: Peter I B 458
 
180
Dancing Wonder
S / DR / Falbe / 2010 / V: FS Don't Worry / MV: Peter I B 458
 
181
Danert
W / KWPN / B / 2008 / V: Goodtimes / MV: Corland (DK: Corlando)
 
181
Danert
W / KWPN / B / 2008 / V: Goodtimes / MV: Corland (DK: Corlando)
 
182
Danny De Vito 23
W / DR / B / 2010 / V: Dance on Top / MV: Fiorello
 
182
Danny De Vito 23
W / DR / B / 2010 / V: Dance on Top / MV: Fiorello
 
183
Danny DeVito 8
W / DSP / B / 2016 / V: Dimaggio / MV: Don Laurie I
 
183
Danny DeVito 8
W / DSP / B / 2016 / V: Dimaggio / MV: Don Laurie I
 
184
Dantino 12
W / Bay / F / 2013 / V: Destano / MV: Piaster
 
184
Dantino 12
W / Bay / F / 2013 / V: Destano / MV: Piaster
 
185
Daria S
S / Holst / Hlb / 2011 / V: Acodetto I / MV: Canturo / 106JQ18
 
185
Daria S
S / Holst / Hlb / 2011 / V: Acodetto I / MV: Canturo / 106JQ18
 
186
Dat Hermine
S / OS / Schwb / 2015 / V: Dust Devil / MV: Levinus
 
187
Daylight 322
S / DSP / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Catoki
 
187
Daylight 322
S / DSP / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Catoki
 
188
De Luxe 67
H / Westf / B / 2011 / V: Destano / MV: Avec Coeur
 
188
De Luxe 67
H / Westf / B / 2011 / V: Destano / MV: Avec Coeur
 
539
Deep Impact 11
S / Holst / B / 2018 / V: Darco / MV: Nerrado
 
539
Deep Impact 11
S / Holst / B / 2018 / V: Darco / MV: Nerrado
 
189
Delta Love De Ce
S / PoSF / B / 2013 / V: Helios Love De Ce / MV: Selim de Siam / 107RN52
 
190
Dento 4
W / KWPN / B / 2008 / V: Cardento / MV: Concorde / 104ST45
 
190
Dento 4
W / KWPN / B / 2008 / V: Cardento / MV: Concorde / 104ST45
 
191
Denver 269
W / DSP / Schwb / 2017 / V: Diarado / MV: Goldfever I
 
192
Destino 100
W / Rhld / B / 2011 / V: Delamanga / MV: Solo xx
 
514
Devon 24
W / Bay / B / 2013 / V: Diacasall / MV: Lancer III
 
514
Devon 24
W / Bay / B / 2013 / V: Diacasall / MV: Lancer III
 
193
Diabolo E 3
W / DSP / B / 2014 / V: Destano / MV: Medici
 
193
Diabolo E 3
W / DSP / B / 2014 / V: Destano / MV: Medici
 
194
Dialensky
W / DSP / Schi / 2017 / V: Diatendro / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
195
Diamond 125
W / DSP / B / 2013 / V: Diarado / MV: Lancelot Quainton
 
195
Diamond 125
W / DSP / B / 2013 / V: Diarado / MV: Lancelot Quainton
 
196
Diassini 5
W / Holst / B / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini I
 
196
Diassini 5
W / Holst / B / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini I
 
197
Diba sie
S / Westf / Schwb / 2014 / V: Dibadu L / MV: Fahnentraeger II
 
198
Discoquina
S / DSP / B / 2016 / V: Quintana Roo / MV: Asti Spumante
 
199
Divino Royal
W / Westf / B / 2007 / V: Duino / MV: Wellcome
 
199
Divino Royal
W / Westf / B / 2007 / V: Duino / MV: Wellcome
 
200
Django 447
W / DSP / Schwb / 2017 / V: Diarado / MV: Stalypso
 
532
Djanna 6
S / DSP / Schwb / 2013 / V: Diar Noir / MV: Romino
 
532
Djanna 6
S / DSP / Schwb / 2013 / V: Diar Noir / MV: Romino
 
201
Dollar Eson
W / STr. / Schwb / 2003 / V: Running Sea / MV: Giant Chill
 
201
Dollar Eson
W / STr. / Schwb / 2003 / V: Running Sea / MV: Giant Chill
 
202
Dollar`s Balou
W / Bay / F / 2013 / V: Dollar D'Or SB / MV: Balou du Rouet / 106PC88
 
203
Dolores BS
S / Holst / Db / 2011 / V: Catalido / MV: Chambertin
 
204
Don Pavao
H / Old / B / 2009 / V: Don Schufro / MV: Akribori
 
204
Don Pavao
H / Old / B / 2009 / V: Don Schufro / MV: Akribori
 
205
Don Pedro 140
W / Hann / B / 2008 / V: Don Henrico / MV: Wendekreis
 
206
Done Royal
H / Bay / F / 2013 / V: Don Diamond / MV: Royal Diamond
 
206
Done Royal
H / Bay / F / 2013 / V: Don Diamond / MV: Royal Diamond
 
473
Doolittle
W / Falbe / 2017
 
207
Doppelt Gut S
S / Holst / B / 2011 / V: Lentigo / MV: Lord Calando
 
208
Dorian K
W / Hann / Db / 2012 / V: Don Index / MV: Londonderry
 
209
Doublefire
S / Holst / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Clarimo
 
210
Dow Jones 49
W / Hann / R / 2006 / V: Don Frederico / MV: Prince Thatch xx
 
210
Dow Jones 49
W / Hann / R / 2006 / V: Don Frederico / MV: Prince Thatch xx
 
211
Dr. De Niro
W / DSP / Db / 2015 / V: De Niro / MV: Donnerschlag
 
211
Dr. De Niro
W / DSP / Db / 2015 / V: De Niro / MV: Donnerschlag
 
212
Dr. Diesel
W / DR / F / 2007 / V: Dow Jones / MV: Melle Jerom / 105BE91
 
212
Dr. Diesel
W / DR / F / 2007 / V: Dow Jones / MV: Melle Jerom / 105BE91
 
213
Drama Queen 4
S / Hann / Db / 2014 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Don Crusador
 
214
Dream for me 3
W / DR / BFalb / 2013 / V: Dimension AT NRW / MV: Cocky Man
 
215
Dreamcatcher MT
H / Westf / F / 2015 / V: Dimaggio / MV: Wolkentanz II
 
216
Dua Lipa 11
S / Westf / B / 2016 / V: Diamant de Semilly / MV: Heartbreaker
 
217
Duchesse 163
S / DSP / F / 2016 / V: Ikarus Son / MV: Sir Schiwago
 
217
Duchesse 163
S / DSP / F / 2016 / V: Ikarus Son / MV: Sir Schiwago
 
218
Dumbledore St
W / DSP / B / 2018 / V: Diamantde I / MV: Racoleur
 
E - Pferdename / KNR
219
Ebenholz 6
W / Trak. / R / 2013 / V: Hancock / MV: Camaro
 
219
Ebenholz 6
W / Trak. / R / 2013 / V: Hancock / MV: Camaro
 
220
Einer wie Otto
W / DSP / B / 2017 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Ahorn (Olympic Ahorn)
 
221
Elfe la eleganza
S / Bay / Db / 2005 / V: Cosinus B / MV: Pacelli W
 
221
Elfe la eleganza
S / Bay / Db / 2005 / V: Cosinus B / MV: Pacelli W
 
483
Ellen In
S / Tsch.W. / Schi / 2016 / V: Russel / MV: Edminton
 
483
Ellen In
S / Tsch.W. / Schi / 2016 / V: Russel / MV: Edminton
 
222
Epidot 3
W / DSP / Df / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Raphael
 
222
Epidot 3
W / DSP / Df / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Raphael
 
F - Pferdename / KNR
223
Faberge'
S / Bay / Db / 2010 / V: Liandro / MV: Donnerwetter
 
223
Faberge'
S / Bay / Db / 2010 / V: Liandro / MV: Donnerwetter
 
224
Falco 373
W / Bay / Db / 2010 / V: For Romadour / MV: Calato
 
225
Fandango 265
W / Bay / Schwb / 2011 / V: Florestano / MV: Rubinstein I
 
225
Fandango 265
W / Bay / Schwb / 2011 / V: Florestano / MV: Rubinstein I
 
477
Favour of Finlay
W / Old / B / 2015 / V: Florenz / MV: Carnando
 
477
Favour of Finlay
W / Old / B / 2015 / V: Florenz / MV: Carnando
 
227
Feel Funky HH
S / Hann / Db / 2005 / V: For Edition I / MV: Cashman / 103XH50
 
228
Feldsturm DS
W / Trak. / B / 2007 / V: Legal Legend xx / MV: Ephor / 105CZ58
 
229
Feliz G
S / Bay / Schwb / 2010 / V: Gambrinus Son / MV: Cornet's Crown
 
229
Feliz G
S / Bay / Schwb / 2010 / V: Gambrinus Son / MV: Cornet's Crown
 
230
Fernando Mirza
S / Ung. / Df / 2017 / V: Fernando Zsebtolvaj / MV: Szeplak XVI Saman
 
513
Ferstlhof's Florens
H / Bay / Db / 2013 / V: Florestan I / MV: Rivero II
 
231
Filexa Falaballa v.Falkenstein
S / Bay / B / 2009 / V: Flipper Hit (Ripper du Bois) / MV: Feldboy
 
232
Filius 252
W / DSP / Db / 2014 / V: Fürst Donnerhit / MV: Sir Donnerhall I
 
233
Filofax 4
H / Hann / F / 2006 / V: For Pleasure / MV: Zeus (Nurzeus) / 104GL54
 
233
Filofax 4
H / Hann / F / 2006 / V: For Pleasure / MV: Zeus (Nurzeus) / 104GL54
 
234
Finaly M
S / DSP / B / 2017 / V: Franco / MV: Cordius M
 
482
Fine Felina 2
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
482
Fine Felina 2
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
236
Finest Black 3
W / Old / R / 2015 / V: First Ampere / MV: Fürst Romancier
 
237
Finest Selection 12
W / Hann / Db / 2014 / V: Feedback / MV: Larenco
 
237
Finest Selection 12
W / Hann / Db / 2014 / V: Feedback / MV: Larenco
 
238
Finja 196
S / DSP / Schwb / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Pilotek
 
238
Finja 196
S / DSP / Schwb / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Pilotek
 
239
Finley 109
W / Hann / Db / 2015 / V: Finest / MV: Weltruhm
 
239
Finley 109
W / Hann / Db / 2015 / V: Finest / MV: Weltruhm
 
240
Fiorella del Coco
S / Hann / Db / 2014 / V: Feedback / MV: Baryshnikov
 
240
Fiorella del Coco
S / Hann / Db / 2014 / V: Feedback / MV: Baryshnikov
 
241
Flaver Flav
W / Bay / Db / 2010 / V: Florestano / MV: Geronimo
 
241
Flaver Flav
W / Bay / Db / 2010 / V: Florestano / MV: Geronimo
 
242
Fleur 499
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Fiamingho MS / MV: Lord Loxley I
 
243
Flötzinger
W / Grpf.o.R / B / 2015
 
243
Flötzinger
W / Grpf.o.R / B / 2015
 
498
Flying Dragon
W / Westf / B / 2007 / V: Florubin / MV: Polany
 
244
Folie de Jeunesse
S / Westf / F / 2009 / V: Fürst Piccolo / MV: Rubinstein I
 
245
Folti
W / Ung. / Schi / 2010 / V: Neapolitano Dalias / MV: Bob Herceg Balint
 
245
Folti
W / Ung. / Schi / 2010 / V: Neapolitano Dalias / MV: Bob Herceg Balint
 
246
Foster 34
H / Hann / B / 2007 / V: Feinsinn / MV: Sunlight xx
 
247
Foxiano
W / Bay / Db / 2009 / V: Florenciano / MV: Königspark xx
 
247
Foxiano
W / Bay / Db / 2009 / V: Florenciano / MV: Königspark xx
 
248
Franz Ferdinand 36
W / Old / B / 2016 / V: Franziskus / MV: Weltmeyer
 
248
Franz Ferdinand 36
W / Old / B / 2016 / V: Franziskus / MV: Weltmeyer
 
249
Frederico 49
W / DSP / B / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: L'Espoir
 
250
Freeman 78
W / Hann / B / 2015 / MV: Nimrod B
 
251
Friedrich 38
W / Bay / B / 2009 / V: Fürst Hohenstein / MV: Mosaik
 
251
Friedrich 38
W / Bay / B / 2009 / V: Fürst Hohenstein / MV: Mosaik
 
252
Fruska 3
S / Ung. / Schi / 2013 / V: Amati / MV: Bana Tulipan 10
 
252
Fruska 3
S / Ung. / Schi / 2013 / V: Amati / MV: Bana Tulipan 10
 
253
FS Mr. Magic
W / DR / Palom / 2012 / V: FS Mr. Right / MV: FS Don't Worry / 106XA80
 
254
Fun Cake
S / DSP / Db / 2014 / V: Dollar D'Or SB / MV: Pilotek
 
254
Fun Cake
S / DSP / Db / 2014 / V: Dollar D'Or SB / MV: Pilotek
 
G - Pferdename / KNR
255
Gangster 87
W / KWPN / B / 2011 / V: Ultimo / MV: Ilmeo (Chrys de Larriveaux) / 107CK24
 
256
Gavina 13
S / Hann / B / 2012 / V: Gavi / MV: Drosselklang II
 
256
Gavina 13
S / Hann / B / 2012 / V: Gavi / MV: Drosselklang II
 
257
Genio Diabolo
W / PRE / R / 2010 / V: Granjero V / MV: Piscis
 
258
Gent 7
W / Tsch.W. / B / 2006 / V: Przedswit XVI / MV: Przedswit XIII-52 / 103XG01
 
258
Gent 7
W / Tsch.W. / B / 2006 / V: Przedswit XVI / MV: Przedswit XIII-52 / 103XG01
 
259
Gia La Grande 10
S / DSP / F / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Graf Grannus
 
260
Giacomo 213
W / Hann / R / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
260
Giacomo 213
W / Hann / R / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
261
Gina 1736
S / F / 2010
 
261
Gina 1736
S / F / 2010
 
524
Gina 1821
S / Hann / Df / 2012 / V: Graf Top / MV: Satisfaction I / 105NI66
 
524
Gina 1821
S / Hann / Df / 2012 / V: Graf Top / MV: Satisfaction I / 105NI66
 
262
Giorgia 11
S / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Clooney
 
262
Giorgia 11
S / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Clooney
 
263
Giulia Nera
S / Bay / Schwb / 2008 / V: Fürst Scheurenhof / MV: Piaster
 
520
Gladdys 38
S / Bay / FSchi / 2005 / V: Goethe / MV: Lanciano
 
520
Gladdys 38
S / Bay / FSchi / 2005 / V: Goethe / MV: Lanciano
 
264
Golden Joy 22
W / KWPN / B / 2011 / V: Numero Uno / 105KE53
 
265
Golden Princess G
S / Bay / B / 2011 / V: Acolydor / MV: Gamblers Star
 
265
Golden Princess G
S / Bay / B / 2011 / V: Acolydor / MV: Gamblers Star
 
266
Golden Sarco
W / ISH / Schi / 2013 / V: Shannondale Sarco St Ghyvan / MV: Golden Warrior
 
267
Gomez 20
W / Bay / B / 2011 / V: Gambrinus Son / MV: Daimler / 107TQ39
 
267
Gomez 20
W / Bay / B / 2011 / V: Gambrinus Son / MV: Daimler / 107TQ39
 
268
Graniza 3
S / Bay / Db / 2009 / V: Question d'Honneur B / MV: Acord II
 
268
Graniza 3
S / Bay / Db / 2009 / V: Question d'Honneur B / MV: Acord II
 
269
Green Hills Askona
S / DSP / F / 2018 / V: Askari / MV: Kolibri
 
270
Greta B
S / Bay / B / 2009 / V: Gralshüter / MV: Schwedengruss / 104TH98
 
H - Pferdename / KNR
271
Hamidah
S / BWP / B / 2007 / V: Contact van de Heffinck / MV: Saygon / 104KV34
 
271
Hamidah
S / BWP / B / 2007 / V: Contact van de Heffinck / MV: Saygon / 104KV34
 
272
Hannah 67
S / Holst / B / 2015 / V: Darcodello / MV: Calido I
 
272
Hannah 67
S / Holst / B / 2015 / V: Darcodello / MV: Calido I
 
273
Happy Hero 5
W / OS / B / 2015 / V: Hym d'Isigny / MV: Prinz Miro
 
273
Happy Hero 5
W / OS / B / 2015 / V: Hym d'Isigny / MV: Prinz Miro
 
274
Haranko V.
W / KWPN / Schwb / 2012 / V: Apache / 107DW56
 
275
Harry Potter 63
W / OeRpo / B / 2006 / V: Halifax / MV: Kaiserstern
 
275
Harry Potter 63
W / OeRpo / B / 2006 / V: Halifax / MV: Kaiserstern
 
276
Hatatschy 3
S / Old / Db / 2015 / V: N.N. / MV: Argentinus
 
276
Hatatschy 3
S / Old / Db / 2015 / V: N.N. / MV: Argentinus
 
505
Heartland
W / F / 2012
 
505
Heartland
W / F / 2012
 
277
High-Tech 5
W / DSP / Db / 2014 / V: Heartbeat / MV: Calido I
 
278
Hirten Dame
S / Old / Db / 2008 / V: Swarovski / MV: Sevillano xx
 
278
Hirten Dame
S / Old / Db / 2008 / V: Swarovski / MV: Sevillano xx
 
279
Horse Gym's Candyman
W / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Argentinus / 103AX69
 
280
Horse Gym's Comonflage
W / Holst / Schwb / 2009 / V: Contendro I / MV: Cascavelle / 104WC97
 
280
Horse Gym's Comonflage
W / Holst / Schwb / 2009 / V: Contendro I / MV: Cascavelle / 104WC97
 
281
Hufido white
W / DSP / Schi / 2017 / V: Hickstead White / MV: Ciacomo
 
281
Hufido white
W / DSP / Schi / 2017 / V: Hickstead White / MV: Ciacomo
 
I - Pferdename / KNR
282
Icegirl de Muze
S / OS / B / 2014 / V: Iceman de Muze / MV: Calido I
 
282
Icegirl de Muze
S / OS / B / 2014 / V: Iceman de Muze / MV: Calido I
 
283
Ideal 48
W / Z.Rpf / Db / 2010 / V: C-Indoctro / MV: Voltaire
 
283
Ideal 48
W / Z.Rpf / Db / 2010 / V: C-Indoctro / MV: Voltaire
 
521
Imposant 33
W / KWPN / B / 2013 / V: Cardento / MV: Ekstein
 
521
Imposant 33
W / KWPN / B / 2013 / V: Cardento / MV: Ekstein
 
284
Indara
S / Hann / B / 2010 / V: Iberio / MV: Lauries Crusador xx
 
284
Indara
S / Hann / B / 2010 / V: Iberio / MV: Lauries Crusador xx
 
502
Inexes
W / 2011
 
285
Ipsilon DN
W / KWPN / Db / 2013 / V: Harley VDL / MV: Zapatero VDL
 
286
Isa 66
S / DSP / Schi / 2014 / V: Incantas / MV: Betel xx / 107EI48
 
286
Isa 66
S / DSP / Schi / 2014 / V: Incantas / MV: Betel xx / 107EI48
 
287
Ister Lilly
S / DSP / F / 2014 / V: Incantas / MV: Ciacomo / 107EI51
 
287
Ister Lilly
S / DSP / F / 2014 / V: Incantas / MV: Ciacomo / 107EI51
 
288
Iwein Gold
W / DSP / Palom / 2005 / V: Ibo / MV: L'Ami
 
J - Pferdename / KNR
485
Jacob 31
H / KWPN / Schi / 2014 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Cardento
 
289
Jamaica 47
S / Westf / B / 2015 / V: Joly St.Hubert (Bioagrico Joya / MV: Milesius xx
 
289
Jamaica 47
S / Westf / B / 2015 / V: Joly St.Hubert (Bioagrico Joya / MV: Milesius xx
 
290
Jara 30
S / Bay / Db / 2006 / V: Arrivederci / MV: Lagranno
 
291
Jeanne de Arc
S / Bay / DbSch / 2006 / V: Capri / MV: Guido
 
291
Jeanne de Arc
S / Bay / DbSch / 2006 / V: Capri / MV: Guido
 
292
Jelly Jones
S / Holst / B / 2016 / V: Orlando / MV: Caretino 2
 
292
Jelly Jones
S / Holst / B / 2016 / V: Orlando / MV: Caretino 2
 
293
Joas
W / KWPN / Db / 2014 / V: Douglas (Rousseau) / MV: C-Indoctro
 
294
Joker 615
W / Lusit / B / 2014 / V: Espirito / MV: Napoleonico
 
295
Jordy 14
W / KWPN / B / 2014 / V: El Salvador / MV: Kroongraaf
 
295
Jordy 14
W / KWPN / B / 2014 / V: El Salvador / MV: Kroongraaf
 
296
Jubilee 8
W / Holst / Schi / 2016 / V: Clarimo / MV: Contender / 107EE90
 
296
Jubilee 8
W / Holst / Schi / 2016 / V: Clarimo / MV: Contender / 107EE90
 
297
Jumpingdale Electra
S / Pony o.R / Schi / 2012
 
297
Jumpingdale Electra
S / Pony o.R / Schi / 2012
 
298
Just Johnny
H / Tsch.W. / F / 2007 / V: Guidam Sohn (Uit Liekt Goed) / MV: Grantast / 105KU64
 
K - Pferdename / KNR
533
KaiVidas
W / Trak. / B / 2016 / V: Davidas / MV: Heraldik xx
 
533
KaiVidas
W / Trak. / B / 2016 / V: Davidas / MV: Heraldik xx
 
299
Kalifa 9
S / Holst / Db / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Caretino 2
 
300
Kalomira
S / Dt.Pf / Schwb / 2017 / V: Krunch de Breve / MV: Classe
 
300
Kalomira
S / Dt.Pf / Schwb / 2017 / V: Krunch de Breve / MV: Classe
 
301
Kanani
S / OS / Schwb / 2015 / V: Kannan / MV: Ustinov
 
302
Kannans' Bohemian Rhapsody
S / BWP / Df / 2015 / V: Kannan / MV: Flipper D'Elle
 
302
Kannans' Bohemian Rhapsody
S / BWP / Df / 2015 / V: Kannan / MV: Flipper D'Elle
 
303
Kapatero Ryal K
W / KWPN / Db / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Matterhorn
 
303
Kapatero Ryal K
W / KWPN / Db / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Matterhorn
 
304
Karissa 3
S / KWPN / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diamant de Semilly / 107ES68
 
305
Karl 89
W / DSP / B / 2017 / V: Kannan / MV: Baloubet du Rouet
 
305
Karl 89
W / DSP / B / 2017 / V: Kannan / MV: Baloubet du Rouet
 
508
Karlchens Kaylaan
H / APbR / 2010 / V: KOHEILAN KARCSI / MV: Legendär II
 
306
Kenn i Di D
H / DR / 2008 / V: Kennedy WE / MV: Obsession Balu
 
306
Kenn i Di D
H / DR / 2008 / V: Kennedy WE / MV: Obsession Balu
 
307
King Lordy
H / DSP / F / 2006 / V: Lapateado / MV: Nitendo / 104IW82
 
543
Kiss me Katy
S / Fjord / Falbe / 2014 / V: Zortin / MV: Hermansen
 
543
Kiss me Katy
S / Fjord / Falbe / 2014 / V: Zortin / MV: Hermansen
 
503
Koetsiershoeve Jupiter
W / 0
 
503
Koetsiershoeve Jupiter
W / 0
 
308
Kokolina
S / Trak. / Schwb / 2010 / V: Donauzauber / MV: Angard
 
L - Pferdename / KNR
309
L' Olli Pocket
S / Westf / B / 2014 / V: Lapollo / MV: Argentinus
 
310
L'Amie de Fleur WM
S / DSP / Db / 2016 / V: Quibery / MV: Lordanos
 
311
La Bonita 54
S / DR / B / 2004 / V: Languard / MV: Natoheld / 105EX44
 
311
La Bonita 54
S / DR / B / 2004 / V: Languard / MV: Natoheld / 105EX44
 
312
La Cross 13
W / DSP / B / 2017 / V: Larius W / MV: Araconit
 
312
La Cross 13
W / DSP / B / 2017 / V: Larius W / MV: Araconit
 
314
Laciatto
W / Bay / Schwb / 2007 / V: Lancerto / MV: Gera
 
315
Lady Emily
S / Bay / B / 2000 / V: Lord Z / MV: Landwind II
 
544
Lady Marian
S / 2006
 
316
Lady Victoria 3
S / DSP / B / 2012 / V: Lord Beckham / MV: Atom
 
316
Lady Victoria 3
S / DSP / B / 2012 / V: Lord Beckham / MV: Atom
 
317
Lakota 45
S / W³rtt / B / 2011 / V: Canoso / MV: Le Champion
 
317
Lakota 45
S / Württ / B / 2011 / V: Canoso / MV: Le Champion
 
318
Lalinno Di Magico Res Nova
W / Z.Rpf / Df / 2017 / V: Lavellino ter Klomp / MV: Parco
 
318
Lalinno Di Magico Res Nova
W / Z.Rpf / Df / 2017 / V: Lavellino ter Klomp / MV: Parco
 
319
Lamica 4
S / DSP / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stalypso
 
319
Lamica 4
S / DSP / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stalypso
 
320
Lana del Rey 2
S / Bay / B / 2011 / V: Amantus / MV: Lamy
 
320
Lana del Rey 2
S / Bay / B / 2011 / V: Amantus / MV: Lamy
 
519
Landjonker's Lug
W / Old / B / 2004 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Grannus / 102UE55
 
519
Landjonker's Lug
W / Old / B / 2004 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Grannus / 102UE55
 
321
Lantprinz
W / DSP / B / 2013 / V: Lantino / MV: Prinz Pilot
 
321
Lantprinz
W / DSP / B / 2013 / V: Lantino / MV: Prinz Pilot
 
322
Laprika GB
S / Old / B / 2006 / V: Prikarn Miro / MV: Argentinus
 
322
Laprika GB
S / Old / B / 2006 / V: Prikarn Miro / MV: Argentinus
 
323
Lareina 3
S / Hafl. / FhLH / 2008 / V: Belarex / MV: Winterstein
 
323
Lareina 3
S / Hafl. / FhLH / 2008 / V: Belarex / MV: Winterstein
 
324
Larini 12
H / Bay / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Le Matin / 104AR50
 
324
Larini 12
H / Bay / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Le Matin / 104AR50
 
325
Las Vegas 226
W / Hann / Schi / 2014 / V: Ludwigs As / MV: Cherif / 107JG78
 
325
Las Vegas 226
W / Hann / Schi / 2014 / V: Ludwigs As / MV: Cherif / 107JG78
 
326
Lassinia Gold
S / Old / F / 2014 / V: Landfein / MV: Cassini II
 
326
Lassinia Gold
S / Old / F / 2014 / V: Landfein / MV: Cassini II
 
327
Latino Charming Boy
W / Old / Db / 2009 / V: Lagazoui / MV: L'Ombre
 
327
Latino Charming Boy
W / Old / Db / 2009 / V: Lagazoui / MV: L'Ombre
 
328
Laxdoyen
H / Trak. / B / 2007 / V: Herzensdieb / MV: Inster Graditz
 
328
Laxdoyen
H / Trak. / B / 2007 / V: Herzensdieb / MV: Inster Graditz
 
484
Leia GR
S / SWB / F / 2016 / V: Carrera VDL / MV: Cavalier (Mister)
 
329
Lennox 454
W / Bay / F / 2010 / V: Lordinio / MV: Heraldik xx
 
329
Lennox 454
W / Bay / F / 2010 / V: Lordinio / MV: Heraldik xx
 
330
Lenny 85
W / Holst / B / 2013 / V: Lenett / MV: Coriano 4
 
330
Lenny 85
W / Holst / B / 2013 / V: Lenett / MV: Coriano 4
 
545
Leonhards Fuego
W / 2015
 
331
Let me entertain you 4
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
331
Let me entertain you 4
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
332
Leticia Blue
S / Hann / B / 2011 / V: Landstreicher / MV: Chacco-Blue
 
332
Leticia Blue
S / Hann / B / 2011 / V: Landstreicher / MV: Chacco-Blue
 
333
Levino 36
W / Old / F / 2013 / V: Licotus / MV: Lanciano
 
334
Liberio 6
W / Holst / Schi / 2017 / V: Livello / MV: Cayado
 
335
Linaro - S
W / Old / B / 2004 / V: Landrover / MV: Wendekreis
 
335
Linaro - S
W / Old / B / 2004 / V: Landrover / MV: Wendekreis
 
336
Lionel Richie 2
W / Bay / B / 2005 / V: Landprinz / MV: Acord II / 104KS79
 
336
Lionel Richie 2
W / Bay / B / 2005 / V: Landprinz / MV: Acord II / 104KS79
 
337
Lisaro
W / Bay / F / 2010 / V: Locksley III / MV: Abanos
 
338
Lissi
S / EHafl / FhLH / 2008 / V: Nostradamus / MV: Naxan
 
338
Lissi
S / EHafl / FhLH / 2008 / V: Nostradamus / MV: Naxan
 
339
Livello's Lausbua
W / Holst / Schi / 2016 / V: Livello / MV: Contender
 
339
Livello's Lausbua
W / Holst / Schi / 2016 / V: Livello / MV: Contender
 
340
Locaccino
W / Hann / Db / 2007 / V: Lord Loxley I / MV: Don Frederico
 
341
Lopster
W / Westf / B / 2004 / V: Lacordos / MV: Piquet / 104CB09
 
341
Lopster
W / Westf / B / 2004 / V: Lacordos / MV: Piquet / 104CB09
 
342
Lord Chiccolo
W / DSP / B / 2015 / V: Cheetano / MV: Clearway
 
342
Lord Chiccolo
W / DSP / B / 2015 / V: Cheetano / MV: Clearway
 
497
Lord Markus
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Fürst Piccolo
 
497
Lord Markus
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Fürst Piccolo
 
343
Lordano W
W / Rhld / B / 2009 / V: Lord Loxley I / MV: Painter's Row xx
 
343
Lordano W
W / Rhld / B / 2009 / V: Lord Loxley I / MV: Painter's Row xx
 
529
Lorentio 3
W / Holst / B / 2005 / V: Lorentin I / MV: Libertino I / 105OO31
 
529
Lorentio 3
W / Holst / B / 2005 / V: Lorentin I / MV: Libertino I / 105OO31
 
344
Lou Bega 39
W / Westf / B / 2009 / V: Lord Pezi / MV: Lux / 104QT05
 
344
Lou Bega 39
W / Westf / B / 2009 / V: Lord Pezi / MV: Lux / 104QT05
 
345
Love Lorely
S / Bay / B / 2005 / V: La Pilot / MV: Corradino / 104TS55
 
345
Love Lorely
S / Bay / B / 2005 / V: La Pilot / MV: Corradino / 104TS55
 
346
Lovely Sweet
S / OS / B / 2015 / V: Lordanos / MV: Tornesch
 
347
Lu Bury
S / W³rtt / B / 2007 / V: Canterbury / MV: Achill-Libero H / 104QT23
 
348
Luigi 245
W / DSP / Schi / 2008 / V: Levisto's Big Boy / MV: Ferman
 
348
Luigi 245
W / DSP / Schi / 2008 / V: Levisto's Big Boy / MV: Ferman
 
349
Lumberjack 15
H / Westf / B / 2014 / V: L'Unico / MV: Ritual
 
349
Lumberjack 15
H / Westf / B / 2014 / V: L'Unico / MV: Ritual
 
351
Lunareja MH
S / Pasolb / R / 2007 / V: Fuego XXVIII / MV: MOH Soberbio
 
351
Lunareja MH
S / Pasolb / R / 2007 / V: Fuego XXVIII / MV: MOH Soberbio
 
352
Lunatico 4
W / Old / Db / 2007 / V: Lancerto / MV: Wertschatz
 
353
Lupico 4
W / Pol. / B / 2012 / V: Lupicor / MV: Cavalier (Mister)
 
353
Lupico 4
W / Pol. / B / 2012 / V: Lupicor / MV: Cavalier (Mister)
 
354
Lycon H
W / Hann / F / 2014 / V: Livaldon / MV: Dancier
 
354
Lycon H
W / Hann / F / 2014 / V: Livaldon / MV: Dancier
 
M - Pferdename / KNR
355
Mademoiselle Manchester
S / Grpf.o.R / B / 2018
 
356
Malexa
S / DSP / Db / 2014 / V: Stalypso / MV: Coronas
 
356
Malexa
S / DSP / Db / 2014 / V: Stalypso / MV: Coronas
 
357
Matisse 21
W / OS / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Grand Pilot I
 
357
Matisse 21
W / OS / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Grand Pilot I
 
358
Meisterhofs Mirielle
S / Wel.D / F / 2011 / V: Curtismill Tywysog / MV: H-S Marius
 
358
Meisterhofs Mirielle
S / Wel.D / F / 2011 / V: Curtismill Tywysog / MV: H-S Marius
 
359
Mer 3
W / Pol. / R / 2012 / V: Lozert
 
359
Mer 3
W / Pol. / R / 2012 / V: Lozert
 
360
Mia 176
S / DSP / Db / 2014 / V: Messenger / MV: Landfalk
 
360
Mia 176
S / DSP / Db / 2014 / V: Messenger / MV: Landfalk
 
361
Mick Jagger 12
W / KWPN / B / 2017 / V: Entertainer / MV: Pierrot
 
361
Mick Jagger 12
W / KWPN / B / 2017 / V: Entertainer / MV: Pierrot
 
362
Mila van de Vrunte Z
S / Z.Rpf / SbkaS / 2017 / V: Magnum van't Heike / MV: Joop 111 / 107TR79
 
362
Mila van de Vrunte Z
S / Z.Rpf / SbkaS / 2017 / V: Magnum van't Heike / MV: Joop 111 / 107TR79
 
363
Milah 3
S / DSP / F / 2014 / V: Christian / MV: Raphael
 
363
Milah 3
S / DSP / F / 2014 / V: Christian / MV: Raphael
 
364
Millthagho MJ
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Carthago
 
365
Miss Ambrosia
S / Old / Schwb / 2004 / V: Heraldik xx / MV: Acord II / 103CC08
 
365
Miss Ambrosia
S / Old / Schwb / 2004 / V: Heraldik xx / MV: Acord II / 103CC08
 
496
More and More 2
S / Bay / Schwb / 2006 / V: Montepiano II / MV: Landlord
 
496
More and More 2
S / Bay / Schwb / 2006 / V: Montepiano II / MV: Landlord
 
366
My Sid
W / Grpf.o.R / Schi / 2008
 
366
My Sid
W / Grpf.o.R / Schi / 2008
 
N - Pferdename / KNR
541
Nabucco 106
W / Hafl. / FhLH / 2003 / V: Nettuno / MV: Akteur
 
541
Nabucco 106
W / Hafl. / FhLH / 2003 / V: Nettuno / MV: Akteur
 
367
Nacera Z
S / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: Numero Uno / MV: Cassini II / 107UD72
 
501
Nashville 9
W / 2005
 
501
Nashville 9
W / 2005
 
368
Neppo Muck
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Nintender / MV: Cambridge
 
368
Neppo Muck
W / Württ / Db / 2009 / V: Nintender / MV: Cambridge
 
369
Neugschwent's Hellena
S / Holst / B / 2015 / V: Vleut / MV: Calido I
 
369
Neugschwent's Hellena
S / Holst / B / 2015 / V: Vleut / MV: Calido I
 
370
Neugschwents Candilla
S / Z.Rpf / B / 2017 / V: Comilfo Plus Z / MV: Quidam's Rubin
 
371
Neugschwents Cornado
W / OS / B / 2018 / V: Cornado I / MV: Caretano Z
 
372
Neugschwents Diabolo
W / OS / B / 2018 / V: Diamant de Semilly / MV: Sandro Boy
 
373
Neugschwents Diamant
W / OS / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Sandro Boy
 
373
Neugschwents Diamant
W / OS / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Sandro Boy
 
374
Neugschwents Kelly
S / Holst / B / 2017 / V: Quick Star / MV: Calido I
 
375
Neugschwents Loretta
S / OS / F / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Diarado / 107TS07
 
375
Neugschwents Loretta
S / OS / F / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Diarado / 107TS07
 
376
Neugschwents Valentino
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Vannan / MV: Mylord Carthago
 
377
Nick 205
W / DSP / Schi / 2017 / V: Numero Uno / MV: Quidam de Revel
 
377
Nick 205
W / DSP / Schi / 2017 / V: Numero Uno / MV: Quidam de Revel
 
476
Nike 129
S / DSP / RkaSc / 2016 / V: NEKTON / MV: Contini
 
476
Nike 129
S / DSP / RkaSc / 2016 / V: NEKTON / MV: Contini
 
379
Ninja Bonita
S / OS / F / 2006 / V: Cartogran / MV: Contender / 103TF88
 
380
No Regrets VIII
W / Grpf.o.R / Schi / 2007 / 104NM80
 
381
Noeno Z
W / Z.Rpf / B / 2012 / V: Numero Uno / MV: Ramiro / 105UE08
 
381
Noeno Z
W / Z.Rpf / B / 2012 / V: Numero Uno / MV: Ramiro / 105UE08
 
O - Pferdename / KNR
382
OBG Boss
W / ISH / F / 2017 / V: Luidam / MV: Cristo
 
479
Ocala 4
S / Westf / Schi / 2014 / V: Carlito / MV: Milesius xx
 
479
Ocala 4
S / Westf / Schi / 2014 / V: Carlito / MV: Milesius xx
 
383
Ohio Girl
S / Westf / F / 2016 / V: De Quidam / MV: Milesius xx
 
383
Ohio Girl
S / Westf / F / 2016 / V: De Quidam / MV: Milesius xx
 
384
Olga van de Vrunte
S / BWP / Db / 2014 / V: Joop 111 / MV: Aganix du Seigneur
 
385
Oliver Twist 22
W / DR / Db / 2011 / V: Ombri B / MV: Brillant / 106CG40
 
P - Pferdename / KNR
386
P-Jorlando
W / SBS / Schwb / 2015 / V: Jazzman / MV: Dr.Jackson D
 
386
P-Jorlando
W / SBS / Schwb / 2015 / V: Jazzman / MV: Dr.Jackson D
 
387
Pablo As
W / Westf / F / 2011 / V: Poleggio / MV: Ehrenwort / 107JW87
 
387
Pablo As
W / Westf / F / 2011 / V: Poleggio / MV: Ehrenwort / 107JW87
 
388
Paloma B 5
S / Trak. / F / 2017 / V: Phlox / MV: Kasparow
 
388
Paloma B 5
S / Trak. / F / 2017 / V: Phlox / MV: Kasparow
 
389
Pamina 477
S / Bay / B / 2013 / V: Candyman / MV: Cantando
 
389
Pamina 477
S / Bay / B / 2013 / V: Candyman / MV: Cantando
 
390
Pandrana
S / Bay / Schwb / 2008 / V: Herzruf / MV: Polarstern
 
507
Parel Blue
S / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Power Blue van't Breezerhof Z / MV: Limbus
 
507
Parel Blue
S / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Power Blue van't Breezerhof Z / MV: Limbus
 
391
Pasqualina 11
S / DSP / Db / 2016 / V: Fred Astaire / MV: Jazzman
 
391
Pasqualina 11
S / DSP / Db / 2016 / V: Fred Astaire / MV: Jazzman
 
392
Patriks Féileacán
S / Conne / FalbS / 2015 / V: Patriks Meirliun / MV: Lorenzo
 
392
Patriks Féileacán
S / Conne / FalbS / 2015 / V: Patriks Meirliun / MV: Lorenzo
 
393
Pauline 431
S / Bay / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Power / 105BJ68
 
394
PAV Nemax Märchenprinz
W / DR / Db / 2006 / V: Nemax / MV: FS Cocky Dundee
 
395
Pearl of Shine
S / Bay / Db / 2010 / V: Samorano / MV: Polling
 
395
Pearl of Shine
S / Bay / Db / 2010 / V: Samorano / MV: Polling
 
396
Peggy's Heritage - G
S / Oe.Wb / B / 2015 / V: Caresino / MV: Argentinus
 
396
Peggy's Heritage - G
S / Oe.Wb / B / 2015 / V: Caresino / MV: Argentinus
 
547
Peri 8
W / 0
 
397
Phelina 7
S / Hafl. / F / 2014 / V: Akropolis / MV: Wonderboy
 
398
Philomena 38
S / DSP / B / 2016 / V: Fahrenheit / MV: Don Corazon
 
398
Philomena 38
S / DSP / B / 2016 / V: Fahrenheit / MV: Don Corazon
 
399
Pia SG
S / DR / F / 2015 / V: Paul SG / MV: Mentos / 107VC09
 
400
Pitout 3
S / Westf / B / 2014 / V: Pilothago / MV: Captain Fire
 
400
Pitout 3
S / Westf / B / 2014 / V: Pilothago / MV: Captain Fire
 
401
Pluto 81
W / Ung. / R / 2016 / V: Prima / MV: unbekannt
 
401
Pluto 81
W / Ung. / R / 2016 / V: Prima / MV: unbekannt
 
402
Praline 31
S / Old / Db / 2006 / V: Luxius / MV: Landfrieden
 
402
Praline 31
S / Old / Db / 2006 / V: Luxius / MV: Landfrieden
 
403
Princesse de Laubry
S / Z.Rpf / Schi / 2012 / V: President / MV: Lord Z
 
403
Princesse de Laubry
S / Z.Rpf / Schi / 2012 / V: President / MV: Lord Z
 
Q - Pferdename / KNR
405
Quabanashi
S / Hann / Df / 2014 / V: Quantensprung / MV: Symbol
 
406
Quäntchen 2
S / Hann / B / 2011 / V: Quaid I / MV: Ferragamo / 106IP29
 
406
Quäntchen 2
S / Hann / B / 2011 / V: Quaid I / MV: Ferragamo / 106IP29
 
407
Quel-Doudou
W / Bay / Df / 2010 / V: Quaterback / MV: Goethe
 
408
Quidditch 34
S / Westf / B / 2010 / V: Quidam de Revel / MV: FAN Holland (ex Holland) / 105AN51
 
409
Quincy HH
W / DSP / B / 2017 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Sanssouci
 
410
Quincy Quantum
W / Holst / Schwb / 2006 / V: Quantum / MV: Capitol I
 
410
Quincy Quantum
W / Holst / Schwb / 2006 / V: Quantum / MV: Capitol I
 
411
Quintaro 3
W / DSP / Schi / 2007 / V: Qvenetie (ex:Venette VDL) / MV: Brandenburger / 105FC58
 
412
Quirada 2
S / DSP / Df / 2008 / V: Quaterback / MV: Königstreuer xx
 
412
Quirada 2
S / DSP / Df / 2008 / V: Quaterback / MV: Königstreuer xx
 
480
Quiztime
W / Meckl. / Df / 2005 / V: Quando-Quando / MV: Black Magic Boy
 
480
Quiztime
W / Meckl. / Df / 2005 / V: Quando-Quando / MV: Black Magic Boy
 
413
Qwerdy
S / B / B / 2016 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Chin Chin
 
R - Pferdename / KNR
414
Rabiata 3
S / Bay / Db / 2004 / V: Rassenstein / MV: Gajus
 
414
Rabiata 3
S / Bay / Db / 2004 / V: Rassenstein / MV: Gajus
 
415
Race Kelly
S / Bay / F / 2007 / V: Herzruf / MV: Rivero II
 
478
Ramira S
S / DSP / Db / 2014 / V: Rivero II / MV: Rabano
 
542
Ranger 78
W / Grpf.o.R / DbSch / 2012
 
542
Ranger 78
W / Grpf.o.R / DbSch / 2012
 
499
Ratzeputz C
W / Hann / B / 2007 / V: Royal Blend / MV: Arogno
 
499
Ratzeputz C
W / Hann / B / 2007 / V: Royal Blend / MV: Arogno
 
416
Rina THC
S / AESRpf / F / 2017 / V: Don-First / MV: Dijon
 
416
Rina THC
S / AESRpf / F / 2017 / V: Don-First / MV: Dijon
 
417
Rosemount Blaze B
S / Pony o.R / Schi / 2010
 
515
Roviga-39
S / Lipiz / Schi / 2013 / V: Favory Canissa XXII / MV: Siglavy Galanta
 
515
Roviga-39
S / Lipiz / Schi / 2013 / V: Favory Canissa XXII / MV: Siglavy Galanta
 
418
Royal K
W / Westf / RkaSc / 2008 / V: Riccio / MV: Parademarsch II
 
418
Royal K
W / Westf / RkaSc / 2008 / V: Riccio / MV: Parademarsch II
 
419
Royal TC
H / Bay / Df / 2006 / V: Royaldik / MV: Rouletto
 
420
Royaldo
W / Bay / B / 2004 / V: Royaldik / MV: Weidehengst
 
420
Royaldo
W / Bay / B / 2004 / V: Royaldik / MV: Weidehengst
 
S - Pferdename / KNR
421
Samu An Kana Te
W / Grpf.o.R / F / 2014
 
421
Samu An Kana Te
W / Grpf.o.R / F / 2014
 
486
San Noir G
W / DSP / R / 2014 / V: San Amour I / MV: Donnerschlag
 
486
San Noir G
W / DSP / R / 2014 / V: San Amour I / MV: Donnerschlag
 
422
San Valentino 5
W / DSP / B / 2016 / V: Stalypso / MV: Adlantus As
 
422
San Valentino 5
W / DSP / B / 2016 / V: Stalypso / MV: Adlantus As
 
540
Sanciscara M
S / Hann / R / 2011 / V: Sancisco / MV: De Niro
 
540
Sanciscara M
S / Hann / R / 2011 / V: Sancisco / MV: De Niro
 
423
Sandera
S / OS / Df / 2017 / V: Sandro Boy / MV: Diamant de Semilly
 
424
Sandokan 296
W / Trak. / Db / 2009 / V: Shavalou / MV: Askar AA
 
425
Santorino 9
H / Hann / Schwb / 2010 / V: San Bernadino / MV: Don Frederico
 
426
Sauseschritt
S / Westf / Df / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Check In
 
426
Sauseschritt
S / Westf / Df / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Check In
 
475
Seabisk
W / W³rtt / F / 2007 / V: Sir Alfred / MV: Raphael Son I
 
475
Seabisk
W / Württ / F / 2007 / V: Sir Alfred / MV: Raphael Son I
 
428
Sequel of King
H / Bay / Df / 2013 / V: Si Senjor / MV: Donnerschlag
 
428
Sequel of King
H / Bay / Df / 2013 / V: Si Senjor / MV: Donnerschlag
 
429
Serafino M.
W / DSP / Db / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Calido I
 
429
Serafino M.
W / DSP / Db / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Calido I
 
430
Seraphina 25
S / DSP / Df / 2015 / V: Everdale (ex:Escudo K) / MV: In Flagranti
 
522
Sharada
S / Schim / 2012
 
522
Sharada
S / Schim / 2012
 
431
She's a Lady 19
S / DSP / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Sandro Hit
 
431
She's a Lady 19
S / DSP / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Sandro Hit
 
432
Showmaster 9
W / Bay / Db / 2004 / V: Show Star / MV: Weltrang L
 
433
Siggi Hit
W / Hann / R / 2005 / V: Sandro Hit / MV: Rosentau
 
518
Simply the Best 37
W / Hann / Df / 2013 / V: Stanley / MV: Now Or Never M
 
518
Simply the Best 37
W / Hann / Df / 2013 / V: Stanley / MV: Now Or Never M
 
487
Siri's Surprice
S / Dt.Pf / B / 2013 / V: Stabilo / MV: Sir Donnerhall I
 
487
Siri's Surprice
S / Dt.Pf / B / 2013 / V: Stabilo / MV: Sir Donnerhall I
 
434
Sirius B
W / Bay / Df / 2011 / V: Samenco I B / MV: Schwedengruss
 
434
Sirius B
W / Bay / Df / 2011 / V: Samenco I B / MV: Schwedengruss
 
435
Sky High Morning
S / SHB GB / B / 2012 / V: Chilli Morning / MV: Fleetwater Opposition
 
436
So sorry I'm Saluna
S / Bay / B / 2010 / V: Cinquecento / MV: Radjah Z
 
436
So sorry I'm Saluna
S / Bay / B / 2010 / V: Cinquecento / MV: Radjah Z
 
437
Solitär 54
W / Old / Schwb / 2014 / V: San Riant / MV: Welt Hit II
 
437
Solitär 54
W / Old / Schwb / 2014 / V: San Riant / MV: Welt Hit II
 
438
Sonnyboy B
W / Dt.Pf / F / 2015 / V: Sir Winston Churchill / MV: Desperados
 
439
Sophinia
S / Grpf.o.R / Db / 2010
 
439
Sophinia
S / Grpf.o.R / Db / 2010
 
440
Spectre 9
W / OS / R / 2017 / V: Stakkato / MV: Silvio I
 
440
Spectre 9
W / OS / R / 2017 / V: Stakkato / MV: Silvio I
 
441
Spencer 87
H / Old / B / 2011 / V: Acquit (Singapore) / MV: Godewind
 
441
Spencer 87
H / Old / B / 2011 / V: Acquit (Singapore) / MV: Godewind
 
442
Spotifei
W / DSP / Db / 2016 / V: Stolzenberg / MV: Gambrinus
 
535
Stanly E
H / Bay / B / 2009 / V: Stalypso / MV: Medici
 
535
Stanly E
H / Bay / B / 2009 / V: Stalypso / MV: Medici
 
491
Stardust 31
W / KroaWbl / Schi / 2008 / V: Stakkatol / MV: Landgold / 104YA33
 
491
Stardust 31
W / KroaWbl / Schi / 2008 / V: Stakkatol / MV: Landgold / 104YA33
 
443
Stienbüschen`s Hermes
W / DR / B / 2013 / V: Halifax / MV: FS Don't Worry
 
512
Sunshine 730
S / Grpf.o.R / B / 2014
 
512
Sunshine 730
S / Grpf.o.R / B / 2014
 
444
Supercali T
S / W³rtt / B / 2013 / V: Stolzenberg / MV: Lupus / 106KF61
 
445
Superfly 5
W / Hann / B / 2009 / V: Sir Shutterfly / MV: Silvio II
 
446
Suri PJ
S / Hann / Schi / 2009 / V: Wallenberg NLD / MV: Picard / 107QI33
 
446
Suri PJ
S / Hann / Schi / 2009 / V: Wallenberg NLD / MV: Picard / 107QI33
 
T - Pferdename / KNR
447
Take Care Z
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Toulon / MV: For Pleasure / 107AE55
 
448
Talisman de Godrel
W / FTr / B / 2007 / V: Ginger Somolli / MV: Ulf d'Ombree
 
449
Tempeltänzer v.d.R
H / Westf / B / 2008 / V: Tagant xx / MV: Ligorett
 
449
Tempeltänzer v.d.R
H / Westf / B / 2008 / V: Tagant xx / MV: Ligorett
 
450
TH Corbinian
W / Holst / Schi / 2007 / V: Camposanto / MV: Clinton I / 105VZ40
 
450
TH Corbinian
W / Holst / Schi / 2007 / V: Camposanto / MV: Clinton I / 105VZ40
 
527
Thunder Girl
S / NRPS / B / 2009 / V: Thunder van de Zuuthoeve / MV: Numero Uno / 104FK75
 
527
Thunder Girl
S / NRPS / B / 2009 / V: Thunder van de Zuuthoeve / MV: Numero Uno / 104FK75
 
548
Titania 39
S / ZW / B / 2007 / V: Leroy Emil / MV: Lord Sinclair I / 104JZ99
 
451
Top One 2
S / RuWblt. / B / 2006 / V: Cantemir / MV: Tam-Tam
 
451
Top One 2
S / RuWblt. / B / 2006 / V: Cantemir / MV: Tam-Tam
 
452
Touch Down 24
H / Bay / B / 2003 / V: Traum-Boy / MV: Coriolan
 
453
TS Djamall
W / DSP / B / 2015 / V: Don Frederico / MV: Florestan I
 
453
TS Djamall
W / DSP / B / 2015 / V: Don Frederico / MV: Florestan I
 
454
Tutta Matta de la Folgore
S / Ita.W / Schi / 2012 / V: Nadir di San Patrignano / MV: Phosph'Or AA
 
454
Tutta Matta de la Folgore
S / Ita.W / Schi / 2012 / V: Nadir di San Patrignano / MV: Phosph'Or AA
 
455
Tyjanera
S / DSP / Db / 2014 / V: Lyjanero / MV: Landprinz
 
U - Pferdename / KNR
456
Ulrico
W / Holst / B / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Calippo
 
456
Ulrico
W / Holst / B / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Calippo
 
457
Ulyssa D'Or M
S / Bay / B / 2013 / V: Dollar D'Or SB
 
457
Ulyssa D'Or M
S / Bay / B / 2013 / V: Dollar D'Or SB
 
458
Umay van Schotten
S / Hann / Schwb / 2013 / V: Uccello / MV: Escudo I
 
458
Umay van Schotten
S / Hann / Schwb / 2013 / V: Uccello / MV: Escudo I
 
V - Pferdename / KNR
504
Vaiana
W / 0
 
504
Vaiana
W / 0
 
459
Valentino 430
W / Holst / B / 2018 / V: Vingino / MV: Landjunge
 
460
Vasco 109
W / DSP / F / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Clarimo / 107US49
 
460
Vasco 109
W / DSP / F / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Clarimo / 107US49
 
461
Verdinand 3
W / Hann / B / 2010 / V: Valentino / MV: Dynamo
 
461
Verdinand 3
W / Hann / B / 2010 / V: Valentino / MV: Dynamo
 
462
Vinura Diamond Girl
S / Conne / Schi / 2014 / V: Kilmore Diamond / MV: Currachmore Cashel
 
462
Vinura Diamond Girl
S / Conne / Schi / 2014 / V: Kilmore Diamond / MV: Currachmore Cashel
 
536
Vistoria
S / Hann / Db / 2016 / V: Viscount / MV: Calido I / 107KX36
 
536
Vistoria
S / Hann / Db / 2016 / V: Viscount / MV: Calido I / 107KX36
 
463
Vivienna
S / Hann / Df / 2012 / V: Valentino / MV: Natiello xx
 
463
Vivienna
S / Hann / Df / 2012 / V: Valentino / MV: Natiello xx
 
464
Vroni 100
S / DSP / Db / 2015 / V: Candyman / MV: Camiros
 
465
Vulcana 4
S / Bay / Schi / 2011 / V: Camax L / MV: Cassini II
 
465
Vulcana 4
S / Bay / Schi / 2011 / V: Camax L / MV: Cassini II
 
W - Pferdename / KNR
466
Why Not Up and Away
S / DR / DbSch / 2006 / V: Callenberg's Just in time / MV: Ernford Grenadier
 
466
Why Not Up and Away
S / DR / DbSch / 2006 / V: Callenberg's Just in time / MV: Ernford Grenadier
 
467
Wigcenta
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Bretton Woods / MV: Worldly I
 
467
Wigcenta
S / Württ / Db / 2011 / V: Bretton Woods / MV: Worldly I
 
468
Wivian 15
S / Bay / Db / 2011 / V: Coeur de Nobless / MV: Landjonker (Fruhling)
 
468
Wivian 15
S / Bay / Db / 2011 / V: Coeur de Nobless / MV: Landjonker (Fruhling)
 
469
Wyjana 6
S / Bay / Db / 2006 / V: Lord Sinclair I / MV: Caletto I
 
Z - Pferdename / KNR
470
Zampano Gold
W / DSP / F / 2015 / V: Zansibar / MV: Sandro Hit
 
470
Zampano Gold
W / DSP / F / 2015 / V: Zansibar / MV: Sandro Hit
 
471
Zartbitter 6
W / DSP / B / 2015 / V: Zirkon (Zodiac) / MV: Belissimo M
 
471
Zartbitter 6
W / DSP / B / 2015 / V: Zirkon (Zodiac) / MV: Belissimo M
 
492
Zenegal
W / OS / B / 2012 / V: Zambesi / MV: Contendro I / 106HY69
 
472
Zirolo Franze
W / DSP / F / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Dollar Du Murier