Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 2148 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
+ - Pferdename / KNR
003
+ Jour JH
S / Westf / B / 2014 / V: A Conto Son / MV: Arpeggio / 107HK16
 
A - Pferdename / KNR
001
A Beauty Girl
S / OS / B / 2015 / V: Canstakko / MV: Heraldik xx
 
002
A Happy Hour
S / Holst / B / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Connor / 107GQ20
 
004
Abahadschi 2
W / OS / Schwb / 2009 / V: Arpeggio / MV: Landor S / 105QT51
 
005
Abby Cadabby
S / Holst / B / 2016 / V: Amber / MV: Quantum
 
005
Abby Cadabby
S / Holst / B / 2016 / V: Amber / MV: Quantum
 
006
Abyline
S / OS / B / 2010 / V: Apokalipsis / MV: Lascadell
 
006
Abyline
S / OS / B / 2010 / V: Apokalipsis / MV: Lascadell
 
007
Acanthus 8
H / Old / F / 2017 / V: Acomet / MV: Raphael
 
007
Acanthus 8
H / Old / F / 2017 / V: Acomet / MV: Raphael
 
008
Accoya
S / Grpf.o.R / Schi / 2011
 
009
Achet- Anton
H / DSP / B / 2013 / V: Abke / MV: For Pleasure
 
009
Achet- Anton
H / DSP / B / 2013 / V: Abke / MV: For Pleasure
 
010
Action Lotte
S / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Werther
 
010
Action Lotte
S / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Werther
 
011
Agent Cooper 3
W / Hann / B / 2010 / V: Askari / MV: Picard
 
011
Agent Cooper 3
W / Hann / B / 2010 / V: Askari / MV: Picard
 
012
Agento vom Neumühler Hof
W / DSP / Schi / 2010 / V: Acorado II / MV: Livello
 
012
Agento vom Neumühler Hof
W / DSP / Schi / 2010 / V: Acorado II / MV: Livello
 
013
Akando 11
H / DSP / Db / 2018 / V: Askari / MV: Askanier
 
013
Akando 11
H / DSP / Db / 2018 / V: Askari / MV: Askanier
 
014
Albions Cracker Jack
W / Westf / Schi / 2016 / V: Asca / MV: Collin L
 
014
Albions Cracker Jack
W / Westf / Schi / 2016 / V: Asca / MV: Collin L
 
015
Alhaya
S / Holst / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Rocadero / 105KA39
 
015
Alhaya
S / Holst / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Rocadero / 105KA39
 
016
Alice KF
S / Westf / F / 2014 / V: Arpeggio / MV: Piano II / 107KH82
 
018
All In 10
W / KWPN / F / 2011 / V: Arizona / MV: Lord Z / 106EQ31
 
018
All In 10
W / KWPN / F / 2011 / V: Arizona / MV: Lord Z / 106EQ31
 
1491
Alma-Lotta R
S / Holst / B / 2008 / V: Casall / MV: Calato / 104RF33
 
1491
Alma-Lotta R
S / Holst / B / 2008 / V: Casall / MV: Calato / 104RF33
 
019
Altamira
S / Hann / B / 1996 / V: Acapulco / MV: Cavalier / GER45744
 
019
Altamira
S / Hann / B / 1996 / V: Acapulco / MV: Cavalier / GER45744
 
020
Amabella
S / DSP / BSchi / 2016 / V: Asagao xx / MV: Corallo
 
020
Amabella
S / DSP / BSchi / 2016 / V: Asagao xx / MV: Corallo
 
021
Amadeus 1079
W / Hann / B / 2018 / V: Askarba / MV: Escudo I
 
021
Amadeus 1079
W / Hann / B / 2018 / V: Askarba / MV: Escudo I
 
1482
Amazing Boy 3
W / DWB / B / 2011 / V: Don Romantic / MV: Michellino / 105YW58
 
1482
Amazing Boy 3
W / DWB / B / 2011 / V: Don Romantic / MV: Michellino / 105YW58
 
023
Amicello 23
W / Holst / B / 2004 / V: Acord II / MV: Contender
 
023
Amicello 23
W / Holst / B / 2004 / V: Acord II / MV: Contender
 
024
Amon 72
W / DSP / B / 2016 / V: Askari / MV: Ravallo
 
024
Amon 72
W / DSP / B / 2016 / V: Askari / MV: Ravallo
 
025
Ampaya vd Leuba
S / OS / F / 2014 / V: Cellestial / MV: Chacco-Blue / 106YF18
 
026
Angel Romance
S / Old / B / 2011 / V: Ramiro's Son II / MV: Raphael
 
028
Annabell 510
S / DSP / B / 2012 / V: Askari / MV: Qvenetie (ex:Venette VDL)
 
028
Annabell 510
S / DSP / B / 2012 / V: Askari / MV: Qvenetie (ex:Venette VDL)
 
029
Anny CS
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Conway II / 107EP17
 
029
Anny CS
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Conway II / 107EP17
 
1487
Anton R
H / W³rtt / B / 2012 / V: Araconit / MV: Caletto I / 107UT06
 
030
Antonio Classico
W / Holst / B / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carpaccio
 
031
April Morning 4
S / Meckl. / Schwb / 2009 / V: Acolito / MV: Marlesko xx
 
031
April Morning 4
S / Meckl. / Schwb / 2009 / V: Acolito / MV: Marlesko xx
 
032
Ardagio S
H / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Larimar
 
033
Armani 281
W / Hann / Schi / 2009 / V: Allround / MV: Rubinstein I
 
033
Armani 281
W / Hann / Schi / 2009 / V: Allround / MV: Rubinstein I
 
034
Artorius
W / Trak. / Schi / 2017 / V: Under Fire / MV: Sonnenstrahl
 
035
Arys 10
S / Trak. / Db / 2018 / V: Adorator / MV: Kentucky
 
036
Ashley pretty Girl
S / DSP / B / 2003 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Eisvogel
 
038
Askalon 53
W / Trak. / Db / 2008 / V: K2 / MV: Buddenbrock
 
039
Assenmachers Napoleon
H / DR / Palom / 2017 / V: FS Numero Uno / MV: FS Golden Moonlight
 
1481
ATC's Babalu
W / Hann / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Stalypso / 107MO69
 
1481
ATC's Babalu
W / Hann / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Stalypso / 107MO69
 
040
Athena 190
S / DSP / B / 2017 / V: Acomet / MV: Landrebell
 
041
Athleta 4
S / Holst / Db / 2008 / V: Cassini II / MV: Quantum / 107CP03
 
041
Athleta 4
S / Holst / Db / 2008 / V: Cassini II / MV: Quantum / 107CP03
 
042
Atlanta 549
S / DSP / Schi / 2011 / V: Arctic / MV: Levisto's Big Boy / 106EH82
 
044
Avienna E
S / OS / Df / 2012 / V: Vesuv / MV: Cordalme Z
 
044
Avienna E
S / OS / Df / 2012 / V: Vesuv / MV: Cordalme Z
 
B - Pferdename / KNR
045
Babalou 43
W / Hann / R / 2009 / V: Benetton Dream / MV: Wolkentanz I
 
1473
Bacardi 247
W / KWPN / B / 2015 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Kannan
 
1473
Bacardi 247
W / KWPN / B / 2015 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Kannan
 
047
Baccara 182
S / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Florestan I
 
047
Baccara 182
S / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Florestan I
 
048
Backgammon 26
W / OS / B / 2010 / V: Black Jack / MV: Don Juan
 
048
Backgammon 26
W / OS / B / 2010 / V: Black Jack / MV: Don Juan
 
049
Baileys 122
S / Hann / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Quidam's Rubin
 
049
Baileys 122
S / Hann / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Quidam's Rubin
 
050
Baileys de roi
S / Old / B / 2015 / V: Metall / MV: Sandro Hit
 
050
Baileys de roi
S / Old / B / 2015 / V: Metall / MV: Sandro Hit
 
051
Baja 14
S / Trak. / B / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Stradivari
 
051
Baja 14
S / Trak. / B / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Stradivari
 
052
Balda d'Auzay LA
S / SF / B / 2011 / V: Hybsra D'Auzay / MV: Allegreto / 106GN89
 
053
Balmain G
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Belantis I / MV: Desperados
 
053
Balmain G
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Belantis I / MV: Desperados
 
054
Balou Grapi
W / Old / Schi / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Granulit / 107HL10
 
054
Balou Grapi
W / Old / Schi / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Granulit / 107HL10
 
055
Balou's Blinde Date
H / Westf / Db / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Darco
 
1425
Balou's Pleasure
W / DSP / B / 2008 / V: Balou's Erbe / MV: For Pleasure
 
1425
Balou's Pleasure
W / DSP / B / 2008 / V: Balou's Erbe / MV: For Pleasure
 
057
Baloua du Rouet
S / OS / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Con Capitol / 106SB01
 
058
Baloubet Blue
H / OS / F / 2017 / V: Baloubet du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
058
Baloubet Blue
H / OS / F / 2017 / V: Baloubet du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
059
Baloubetty 4
S / OS / F / 2016 / V: Baloucetto / MV: Lansing
 
059
Baloubetty 4
S / OS / F / 2016 / V: Baloucetto / MV: Lansing
 
060
Bandito N
W / Hann / B / 2017 / V: Borsalino / MV: Don Primero
 
060
Bandito N
W / Hann / B / 2017 / V: Borsalino / MV: Don Primero
 
061
Barbalou 4
W / Hann / Df / 2018 / V: Bon Coeur / MV: Benvenuto
 
062
Barnaby 44
W / Hann / Db / 2017 / V: Buckingham / MV: Embassy I
 
062
Barnaby 44
W / Hann / Db / 2017 / V: Buckingham / MV: Embassy I
 
063
Barrymore 5
W / Old / Db / 2011 / V: Belissimo M / MV: Sir Donnerhall I / 106TF91
 
064
Baumann's Fibonacci
W / Westf / B / 2012 / V: Foundation / MV: Rosenkavalier
 
065
Bcascha
S / Holst / Schi / 2009 / V: Casall / MV: Carthago / 104QQ15
 
065
Bcascha
S / Holst / Schi / 2009 / V: Casall / MV: Carthago / 104QQ15
 
066
Be my Hit
H / Hann / Df / 2017 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
067
Bea 88
S / Hann / Df / 2017 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
067
Bea 88
S / Hann / Df / 2017 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
068
Beach Boy 65
W / Holst / Schi / 2018 / V: Brantzau / MV: Clearway
 
068
Beach Boy 65
W / Holst / Schi / 2018 / V: Brantzau / MV: Clearway
 
069
Beat Mee
W / DWB / F / 2015 / V: Boney M / MV: Romanov Blue Hors
 
071
Beezie 8
S / Old / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Sir Caletto / 107TB95
 
071
Beezie 8
S / Old / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Sir Caletto / 107TB95
 
072
Belle Lumière
S / Westf / F / 2012 / V: Belissimo M / MV: Weltmeyer
 
072
Belle Lumière
S / Westf / F / 2012 / V: Belissimo M / MV: Weltmeyer
 
073
Belniro
W / Old / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
073
Belniro
W / Old / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
074
Belo Horizonte 4
W / Hann / F / 2018 / V: Borsalino / MV: Dauphin
 
075
Benchmark
W / Hann / B / 2017 / V: Belissimo M / MV: Christ
 
076
Bene Lutz
W / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clearway
 
076
Bene Lutz
W / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clearway
 
077
Benedetto Marone
W / Rhld / B / 2009 / V: Beltoni / MV: Sandro Song / 106IT40
 
077
Benedetto Marone
W / Rhld / B / 2009 / V: Beltoni / MV: Sandro Song / 106IT40
 
078
Beniciano 3
W / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Hohenstein
 
078
Beniciano 3
W / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Hohenstein
 
079
Benny Daurlie
W / SF / F / 2011 / V: Gavroche de Quincy / MV: Dormane du Puy / 106LJ47
 
080
Bentley 130
W / Westf / Df / 2017 / V: Benicio / MV: Rockwell
 
080
Bentley 130
W / Westf / Df / 2017 / V: Benicio / MV: Rockwell
 
081
Bentley 132
W / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Cascadello I
 
081
Bentley 132
W / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Cascadello I
 
082
Best Buddy 12
W / Holst / Schi / 2017 / V: Barcley / MV: Corrado I
 
083
Best Decision B
H / Hann / B / 2017 / V: Buckingham / MV: Don Vino
 
085
Betty 241
S / Holst / Schi / 2009 / V: Corrado I / MV: Calato
 
085
Betty 241
S / Holst / Schi / 2009 / V: Corrado I / MV: Calato
 
086
Betty Brown SH
S / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Sunlight xx
 
087
Bezaubernd
S / Westf / B / 2017 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Florestan I
 
088
Billy Boy 51
W / Hann / Df / 2005 / V: Briar / MV: Landclassic
 
089
Billy Noel
W / AESRpf / B / 2009 / V: Kannan / MV: Clover Hill
 
089
Billy Noel
W / AESRpf / B / 2009 / V: Kannan / MV: Clover Hill
 
090
Bini Von Der Düpe
S / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Night-Fire
 
090
Bini Von Der Düpe
S / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Night-Fire
 
1468
Bismillah
S / Hann / Df / 2014 / V: Belissimo M / MV: Quaterback
 
1468
Bismillah
S / Hann / Df / 2014 / V: Belissimo M / MV: Quaterback
 
1414
Blitz
W / Schim / 1993
 
1414
Blitz
W / Schim / 1993
 
092
Blocksberg 3
W / Hann / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Hinault
 
094
Blueberry Ixes
S / Hann / F / 2018 / V: Balou Peggio / MV: Stolzenberg
 
095
Boarding Time
W / Holst / B / 2016 / V: Brantzau / MV: Lavaletto
 
095
Boarding Time
W / Holst / B / 2016 / V: Brantzau / MV: Lavaletto
 
096
Bobby Balou
W / Hann / B / 2017 / V: Balou Peggio / MV: Sunlight xx
 
097
Bobcat Mad Jo
H / Hann / B / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato / 106YC32
 
1475
Boleybawn Actor
W / ISH / B / 2011 / V: Ars Vivendi / MV: Crown Z / 105IZ00
 
1475
Boleybawn Actor
W / ISH / B / 2011 / V: Ars Vivendi / MV: Crown Z / 105IZ00
 
098
Bonheur Ici Bas
W / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Antibes
 
099
Bonnie di Luna
S / OS / B / 2013 / V: Valeron / MV: Cordial Medoc
 
099
Bonnie di Luna
S / OS / B / 2013 / V: Valeron / MV: Cordial Medoc
 
100
Bonnissima
S / Westf / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Belissimo M
 
100
Bonnissima
S / Westf / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Belissimo M
 
101
Bonrouet
W / Hann / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Contendro I
 
101
Bonrouet
W / Hann / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Contendro I
 
102
Booster 13
W / Holst / F / 2016 / V: Barcley / MV: Quinar
 
102
Booster 13
W / Holst / F / 2016 / V: Barcley / MV: Quinar
 
103
Boris 241
W / OS / Db / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
103
Boris 241
W / OS / Db / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
104
Borja F
W / Rhld / Df / 2016 / V: Belissimo M / MV: Ubio
 
104
Borja F
W / Rhld / Df / 2016 / V: Belissimo M / MV: Ubio
 
105
Bottega Beneta
S / Hann / Schwb / 2016 / V: Buckingham / MV: Hofrat
 
106
Boulevard 6
H / Hann / Schi / 2017 / V: Belantis I / MV: Sir Donnerhall I
 
106
Boulevard 6
H / Hann / Schi / 2017 / V: Belantis I / MV: Sir Donnerhall I
 
107
Bralotta PH
S / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Cesano I
 
108
Brandley 3
W / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: His Highness
 
108
Brandley 3
W / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: His Highness
 
109
Brantzau's Bourbon
W / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Ramirado
 
109
Brantzau's Bourbon
W / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Ramirado
 
111
Braveheart Jump
H / OS / Schi / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Calido I / 105XW97
 
112
Braven
S / Hann / Df / 2018 / V: Brantzau / MV: Chacco-Blue
 
112
Braven
S / Hann / Df / 2018 / V: Brantzau / MV: Chacco-Blue
 
113
Bright Romance
S / Hann / B / 2006 / V: Buddenbrock / MV: Gardeulan II / 106XH82
 
113
Bright Romance
S / Hann / B / 2006 / V: Buddenbrock / MV: Gardeulan II / 106XH82
 
114
Brisbane 12
S / Hann / B / 2007 / V: Balou du Rouet / MV: Graf Grannus / 104NU71
 
115
Britannia 8
S / Westf / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Caesario
 
116
Brixton 4
H / Westf / F / 2016 / V: Borsalino / MV: His Highness
 
117
Bruce Lee 5
W / Hann / Db / 2015 / V: Bonifatius / MV: Warkant
 
117
Bruce Lee 5
W / Hann / Db / 2015 / V: Bonifatius / MV: Warkant
 
118
Brumby SG
H / Hann / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Embassy I
 
120
Bushido WE
W / DR / Df / 2011 / V: Brynera Barny / MV: Only
 
C - Pferdename / KNR
1489
C'est la vie 199
S / Holst / B / 2012 / V: Carrico / MV: Cor de la Bryere
 
1489
C'est la vie 199
S / Holst / B / 2012 / V: Carrico / MV: Cor de la Bryere
 
121
C'est la vie de Cannelle
S / Freib / B / 2015 / V: Nao des Grattes / MV: Hollywood
 
122
C- Imperial
W / Hann / B / 2015 / V: Cellestial / MV: Castus I
 
123
Ca Fleur
S / OS / B / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lord Argentinus
 
123
Ca Fleur
S / OS / B / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lord Argentinus
 
124
Caasimir
W / Meckl. / B / 2007 / V: Casall / MV: Cor de la Bryere
 
124
Caasimir
W / Meckl. / B / 2007 / V: Casall / MV: Cor de la Bryere
 
125
Cabido VA
W / Holst / Schi / 2015 / V: Calibat / MV: Caretino 2
 
125
Cabido VA
W / Holst / Schi / 2015 / V: Calibat / MV: Caretino 2
 
126
Cacadu Boy
W / W³rtt / Df / 2007 / V: Chintan / MV: Rhodos / 103FJ34
 
126
Cacadu Boy
W / Württ / Df / 2007 / V: Chintan / MV: Rhodos / 103FJ34
 
127
Cadiz 69
W / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Cambridge
 
127
Cadiz 69
W / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Cambridge
 
128
Cadiz Red
S / Holst / F / 2016 / V: Casaltino / MV: Quirado
 
128
Cadiz Red
S / Holst / F / 2016 / V: Casaltino / MV: Quirado
 
129
Cadoc 5
W / Holst / B / 2012 / V: Chin Champ / MV: Casall
 
130
Caiko HP
W / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Eiger I
 
130
Caiko HP
W / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Eiger I
 
131
Caillou 43
W / OS / B / 2010 / V: Carrico / MV: Chalan
 
131
Caillou 43
W / OS / B / 2010 / V: Carrico / MV: Chalan
 
132
Caillou B 3
W / DR / B / 2017 / V: RH Charly Brown / MV: Goldfayer
 
133
Caipirinha 92
W / Meckl. / R / 2010 / V: Count Up / MV: Lord Grannus
 
134
Calabro 3
W / Hann / B / 2014 / V: Carrico / MV: Almox Prints J / 107AN39
 
134
Calabro 3
W / Hann / B / 2014 / V: Carrico / MV: Almox Prints J / 107AN39
 
135
Calafina
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Contender
 
135
Calafina
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Contender
 
136
Calais 25
W / Holst / Db / 2010 / V: Classe / MV: Canturo
 
136
Calais 25
W / Holst / Db / 2010 / V: Classe / MV: Canturo
 
137
Calbuco de Chile
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cancara / MV: Contender
 
138
Caldera Z
S / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: Goethe / 107FN18
 
138
Caldera Z
S / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: Goethe / 107FN18
 
139
Calentina
S / Hann / BkaSc / 2010 / V: Cristallo / MV: Quidam de Revel
 
139
Calentina
S / Hann / BkaSc / 2010 / V: Cristallo / MV: Quidam de Revel
 
140
Calera de Tango
S / Old / B / 2018 / V: Erdinger / MV: Fidertanz
 
140
Calera de Tango
S / Old / B / 2018 / V: Erdinger / MV: Fidertanz
 
141
Caleros
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Perigueux / 107SK70
 
141
Caleros
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Perigueux / 107SK70
 
142
Caletta 118
S / OS / Db / 2016 / V: Cicero Z / MV: Stakkato
 
143
Calev
W / Hann / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Landor S
 
143
Calev
W / Hann / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Landor S
 
144
Calia I
S / Hann / B / 2016 / V: Cornettino Ask / MV: Calido I
 
144
Calia I
S / Hann / B / 2016 / V: Cornettino Ask / MV: Calido I
 
145
Calidrio's Mary Jane
S / Meckl. / Db / 2017 / V: Calidrio / MV: Morgan
 
145
Calidrio's Mary Jane
S / Meckl. / Db / 2017 / V: Calidrio / MV: Morgan
 
146
Caligula 64
S / Old / Df / 2013 / V: Califax / MV: Gibraleon
 
146
Caligula 64
S / Old / Df / 2013 / V: Califax / MV: Gibraleon
 
147
Calimara
S / DR / B / 2015 / V: Miraculix / MV: Marco Polo
 
147
Calimara
S / DR / B / 2015 / V: Miraculix / MV: Marco Polo
 
148
Calimero 733
H / Meckl. / F / 2014 / V: Conthargos / MV: Ussuri xx
 
148
Calimero 733
H / Meckl. / F / 2014 / V: Conthargos / MV: Ussuri xx
 
149
Calisto 52
W / Hann / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Contendro I / 107MU40
 
149
Calisto 52
W / Hann / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Contendro I / 107MU40
 
150
Call me London 2
W / Holst / Schi / 2017 / V: Carembar de Muze / MV: Cassini I
 
151
Call me Rasi H 2
S / OS / B / 2013 / V: Chap / MV: Leandro
 
151
Call me Rasi H 2
S / OS / B / 2013 / V: Chap / MV: Leandro
 
152
Calla Grande
S / Holst / Schi / 2014 / V: Cascadello I / MV: Lord Z / 107PM15
 
154
Calypso K 3
W / Hann / B / 2012 / V: Conteur / MV: Stalypso / 107RT06
 
155
Cambodio
W / OS / B / 2010 / V: Camax L / MV: Alexis Z / 106SN25
 
155
Cambodio
W / OS / B / 2010 / V: Camax L / MV: Alexis Z / 106SN25
 
156
Camigo Rigo
W / Holst / Db / 2012 / V: Chin Champ / MV: Cassini I
 
156
Camigo Rigo
W / Holst / Db / 2012 / V: Chin Champ / MV: Cassini I
 
157
Campari-O
W / Hann / B / 2013 / V: Cadanos / MV: For Keeps
 
158
Campbell 8
W / Holst / Db / 2009 / V: Chepetto / MV: Landgraf I
 
159
Campedana
S / Hann / B / 2016 / V: Cloney / MV: Balou du Rouet
 
160
Campino Rocks JSF
W / OS / F / 2015 / V: Campitello / MV: Wellington
 
161
Campino 436
W / Hann / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Rabino
 
162
Campino Classico AS
W / Meckl. / Db / 2016 / V: Champion For Pleasure / MV: Newton
 
162
Campino Classico AS
W / Meckl. / Db / 2016 / V: Champion For Pleasure / MV: Newton
 
163
Can be a Cevin
W / Hann / B / 2017 / V: Casino Berlin / MV: Valentino
 
164
Canamera
S / Holst / B / 2007 / V: Catoki / MV: Come Back II / 104NP19
 
164
Canamera
S / Holst / B / 2007 / V: Catoki / MV: Come Back II / 104NP19
 
165
Canberra 74
S / Rhld / Db / 2014 / V: Coupe de Coeur / MV: Contendro I / 107KZ44
 
165
Canberra 74
S / Rhld / Db / 2014 / V: Coupe de Coeur / MV: Contendro I / 107KZ44
 
166
Cancum 3
W / Hann / F / 2009 / V: Casillas / MV: Grand Cru / 105EF86
 
166
Cancum 3
W / Hann / F / 2009 / V: Casillas / MV: Grand Cru / 105EF86
 
167
Candalien
H / Hann / B / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Balou du Rouet / 107UA52
 
168
Candraja
S / Holst / F / 2017 / V: Candinas / MV: Contender
 
168
Candraja
S / Holst / F / 2017 / V: Candinas / MV: Contender
 
169
Candy 815
S / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Sir Shostakovich xx
 
172
Cannero W
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cannavaru / MV: Colman
 
173
Cantharga
S / OS / F / 2017 / V: Cellestiano / MV: Conthargos
 
173
Cantharga
S / OS / F / 2017 / V: Cellestiano / MV: Conthargos
 
175
Capdance
W / DSP / R / 2018 / V: Captain Olympic / MV: Asceta
 
176
Caperita
S / Holst / Db / 2013 / V: Carambole / MV: Capo
 
176
Caperita
S / Holst / Db / 2013 / V: Carambole / MV: Capo
 
177
Capoeira B
S / Hann / Db / 2013 / V: Chap / MV: Silvio I
 
177
Capoeira B
S / Hann / Db / 2013 / V: Chap / MV: Silvio I
 
178
Capolino 5
W / DSP / B / 2016 / V: Carinue / MV: Askido
 
178
Capolino 5
W / DSP / B / 2016 / V: Carinue / MV: Askido
 
179
Cappuccino WE
W / DR / B / 2008 / V: Charivari / MV: Apslau xx / 106EY35
 
179
Cappuccino WE
W / DR / B / 2008 / V: Charivari / MV: Apslau xx / 106EY35
 
180
Caprice 559
S / DSP / B / 2017 / V: Carinue / MV: Kubaner xx
 
181
Capricioso VA
W / Holst / Db / 2015 / V: Clarimo / MV: Casall / 107LX14
 
183
Caprivi 20
W / Old / F / 2011 / V: Califax / MV: Silvio I
 
183
Caprivi 20
W / Old / F / 2011 / V: Califax / MV: Silvio I
 
184
Caprivi 23
S / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Embassy I
 
184
Caprivi 23
S / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Embassy I
 
185
Captain America 11
W / Hann / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Zacharias
 
186
Captain America 9
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cascadello I / MV: Capitol II / 106WG46
 
187
Captain Amerika
W / DSP / Schi / 2016 / V: Carinue / MV: Quintero
 
188
Captain Cool 13
W / Hann / F / 2014 / V: Chacco Gold / MV: Granturo / 106XG19
 
188
Captain Cool 13
W / Hann / F / 2014 / V: Chacco Gold / MV: Granturo / 106XG19
 
190
Caramel 38
S / Hann / F / 2009 / V: Cassini II / MV: Fabriano
 
190
Caramel 38
S / Hann / F / 2009 / V: Cassini II / MV: Fabriano
 
1448
Carbol VA
H / Holst / B / 2014 / V: Casall / MV: Quidam de Revel / 106MB40
 
192
Cardiff 19
H / Holst / B / 2007 / V: Carano / MV: Corofino I / 104ZM83
 
192
Cardiff 19
H / Holst / B / 2007 / V: Carano / MV: Corofino I / 104ZM83
 
194
Carentini
W / Hann / B / 2008 / V: Carenzo / MV: Drosselklang II
 
194
Carentini
W / Hann / B / 2008 / V: Carenzo / MV: Drosselklang II
 
195
Caressina 2
S / Holst / B / 2011 / V: Carrico / MV: Cassini I / 105RY25
 
196
Cariba HB
S / Dt.Pf / RSchi / 2016 / V: Cascadello II / MV: Capitol III
 
197
Caribu 7
W / OS / Db / 2013 / V: Carrico / MV: Duros 3471
 
197
Caribu 7
W / OS / Db / 2013 / V: Carrico / MV: Duros 3471
 
198
Carina 571
S / Hann / B / 2015 / V: Coupe de Coeur / MV: Quintender / 107OO84
 
198
Carina 571
S / Hann / B / 2015 / V: Coupe de Coeur / MV: Quintender / 107OO84
 
199
Carinja 24
S / Hann / Schi / 2010 / V: Castus I / MV: Singular Joter I
 
1432
Carino SC
W / Holst / B / 2013 / V: Casalito / MV: Stauffenberg
 
1432
Carino SC
W / Holst / B / 2013 / V: Casalito / MV: Stauffenberg
 
201
Cariym
S / Hann / Db / 2013 / V: Catalido / MV: Countdown
 
201
Cariym
S / Hann / Db / 2013 / V: Catalido / MV: Countdown
 
202
Carl 127
W / Hann / Schi / 2017 / V: Cornado II / MV: Federweisser
 
202
Carl 127
W / Hann / Schi / 2017 / V: Cornado II / MV: Federweisser
 
203
Carl Christian
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Comme il faut / MV: Quaid I
 
204
Carl K 2
W / OS / Db / 2016 / V: Cicero Z / MV: Le Tot de Semilly
 
204
Carl K 2
W / OS / Db / 2016 / V: Cicero Z / MV: Le Tot de Semilly
 
205
Carla 160
S / W³rtt / B / 2008 / V: Celentano / MV: Alcazaro / 105JK78
 
206
Carla 168
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassin / MV: Lord Calando
 
207
Carla Columna 25
S / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Argentan I
 
207
Carla Columna 25
S / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Argentan I
 
208
Carlanda 8
S / Holst / B / 2010 / V: Carrico / MV: Chambertin
 
208
Carlanda 8
S / Holst / B / 2010 / V: Carrico / MV: Chambertin
 
209
Carlchen - P
W / DR / Schi / 2003 / V: Constantin / MV: Gracieux
 
210
Carlesta
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Corrado I / 107PY81
 
211
Carlito Can Do
W / Hann / F / 2015 / V: Crumble / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
1453
Carlo K 5
W / Meckl. / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Kolibri
 
1453
Carlo K 5
W / Meckl. / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Kolibri
 
213
Carlos 756
W / DSP / B / 2012 / V: Cappucino / MV: Grosso Z
 
213
Carlos 756
W / DSP / B / 2012 / V: Cappucino / MV: Grosso Z
 
214
Carlos Calito
W / Holst / B / 2009 / V: Contender / MV: Lord / 105CF42
 
214
Carlos Calito
W / Holst / B / 2009 / V: Contender / MV: Lord / 105CF42
 
215
Carlotta 307
S / OS / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Calido I
 
215
Carlotta 307
S / OS / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Calido I
 
216
Carlotta 329
S / OS / Schi / 2014 / V: Christian / MV: Pilot Pur / 106UN95
 
216
Carlotta 329
S / OS / Schi / 2014 / V: Christian / MV: Pilot Pur / 106UN95
 
217
Carlotta 336
S / Hann / R / 2014 / V: Chivas / MV: Graf Grannus
 
217
Carlotta 336
S / Hann / R / 2014 / V: Chivas / MV: Graf Grannus
 
218
Carlotta CVB
S / Meckl. / B / 2015 / V: Chaccato / MV: D'Olympic
 
218
Carlotta CVB
S / Meckl. / B / 2015 / V: Chaccato / MV: D'Olympic
 
219
Carlotta Kleinsen
S / Hann / B / 2017 / V: Comte / MV: Levisto
 
219
Carlotta Kleinsen
S / Hann / B / 2017 / V: Comte / MV: Levisto
 
220
Carlson vom Dach 9
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Cardino
 
220
Carlson vom Dach 9
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Cardino
 
221
Carmelita 38
S / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Diarado / 107SK71
 
221
Carmelita 38
S / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Diarado / 107SK71
 
222
Carpani 2
S / Hann / Hlb / 2011 / V: Contagio / MV: Acorado I / 105XL59
 
223
Carramello
W / Holst / B / 2000 / V: Carry / MV: Corrado II / 102MI90
 
223
Carramello
W / Holst / B / 2000 / V: Carry / MV: Corrado II / 102MI90
 
225
Carter 8
W / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Clearway / 106GR57
 
225
Carter 8
W / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Clearway / 106GR57
 
226
Cartier Couleur
W / Trak. / RSche / 2009 / V: Camaro / MV: Pour le Merite / 105ZQ49
 
1474
Cartusch 22
S / Bay / R / 2009 / V: Montender / MV: Corofino II / 105QU59
 
1474
Cartusch 22
S / Bay / R / 2009 / V: Montender / MV: Corofino II / 105QU59
 
227
Caruso 614
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Quantum
 
227
Caruso 614
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Quantum
 
1429
Caruso 631
H / Hann / F / 2017 / V: Comte / MV: Labiat
 
1429
Caruso 631
H / Hann / F / 2017 / V: Comte / MV: Labiat
 
229
Casaltinero
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Chambertin / 106WJ10
 
229
Casaltinero
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Chambertin / 106WJ10
 
230
Cascadero 12
W / Hann / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Lordanos / 107SX45
 
231
Cascais 5
S / OS / Schi / 2015 / V: Casallco / MV: Carinue
 
232
Cascalina 2
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Casall / MV: Clinton I
 
232
Cascalina 2
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Casall / MV: Clinton I
 
233
CasCampino
W / Holst / Hlb / 2016 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
233
CasCampino
W / Holst / Hlb / 2016 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
234
Cascar 5
W / Holst / Schi / 2013 / V: Cascadello I / MV: Corrado I / 107HC85
 
234
Cascar 5
W / Holst / Schi / 2013 / V: Cascadello I / MV: Corrado I / 107HC85
 
235
Cascaya 90
S / CH.Wb / B / 2014 / V: Casalito / MV: Lovis Corinth
 
235
Cascaya 90
S / CH.Wb / B / 2014 / V: Casalito / MV: Lovis Corinth
 
236
Cash Girl 8
S / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Landos
 
236
Cash Girl 8
S / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Landos
 
237
Cashkurs UH
S / Holst / B / 2006 / V: Cartani / MV: Exkurs
 
238
Casimir 197
W / Meckl. / B / 2016 / V: Number One / MV: Castello
 
238
Casimir 197
W / Meckl. / B / 2016 / V: Number One / MV: Castello
 
239
Casino 92
H / OS / Schi / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Catano / 106EX68
 
239
Casino 92
H / OS / Schi / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Catano / 106EX68
 
240
Casirado
W / Holst / B / 2011 / V: Catoki / MV: Corrado I / 107LC43
 
240
Casirado
W / Holst / B / 2011 / V: Catoki / MV: Corrado I / 107LC43
 
241
Caspar 300
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QM38
 
241
Caspar 300
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QM38
 
242
Caspar 314
H / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Lasino
 
243
Casper-Cliff
W / Hann / B / 2012
 
243
Casper-Cliff
W / Hann / B / 2012
 
244
Cassalido W
W / OS / B / 2016 / V: Casalido / MV: Levisonn / 107OF47
 
244
Cassalido W
W / OS / B / 2016 / V: Casalido / MV: Levisonn / 107OF47
 
245
Cassandra 335
S / Holst / B / 2010 / V: Connor / MV: Carbano / 105GY36
 
246
Cassi 8
S / Hann / B / 2013 / V: Armitage / MV: Cheenook / 106RY08
 
246
Cassi 8
S / Hann / B / 2013 / V: Armitage / MV: Cheenook / 106RY08
 
247
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
247
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
248
Cassico's Girl
S / DSP / Schi / 2010 / V: Cassico / MV: Lord Altmark / 106VC95
 
248
Cassico's Girl
S / DSP / Schi / 2010 / V: Cassico / MV: Lord Altmark / 106VC95
 
249
Cassina 85
S / OS / Schi / 2009 / V: Clarimo / MV: Quidam's Rubin / 105TS77
 
250
Cassina 92
S / Westf / Schi / 2015 / V: Cassone / MV: Capistrano
 
251
Casstino H
W / Hann / B / 2016 / V: Cassini II / MV: Stakkato
 
252
Cassy Cool
S / OS / B / 2017 / V: Cellestiano / MV: Livello
 
252
Cassy Cool
S / OS / B / 2017 / V: Cellestiano / MV: Livello
 
253
Castelino 5
W / Holst / B / 2012 / V: Castelan II / MV: Casall / 106QM34
 
253
Castelino 5
W / Holst / B / 2012 / V: Castelan II / MV: Casall / 106QM34
 
254
Castello 188
W / Holst / Schi / 2007 / V: Cassini I / MV: Cantus / 104DI70
 
256
Castilly
H / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Contendro I / 106WF84
 
256
Castilly
H / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Contendro I / 106WF84
 
257
Castle Creek
H / Holst / B / 2014 / V: Casall / MV: Carthago / 107LQ58
 
258
Cataleya I
S / Hann / R / 2018 / V: Clinton's Heart / MV: Cheenook
 
258
Cataleya I
S / Hann / R / 2018 / V: Clinton's Heart / MV: Cheenook
 
259
Catalina 42
S / OS / Db / 2011 / V: Clinton II / MV: Grannenstolz / 107TC34
 
259
Catalina 42
S / OS / Db / 2011 / V: Clinton II / MV: Grannenstolz / 107TC34
 
260
Catalyna
S / DSP / B / 2016 / V: Chetlag / MV: Askari
 
260
Catalyna
S / DSP / B / 2016 / V: Chetlag / MV: Askari
 
262
Catch Me 81
H / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Clinton I / 107QN45
 
263
Catch the Cloud MB
H / Old / Db / 2010 / V: Count Grannus / MV: Hill Hawk xx / 106NI95
 
264
Catoki's Bella
S / Holst / Db / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
264
Catoki's Bella
S / Holst / Db / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
265
Cavalier 82
H / Holst / B / 2016 / V: Chin Champ / MV: Canto
 
265
Cavalier 82
H / Holst / B / 2016 / V: Chin Champ / MV: Canto
 
1460
Cavalino 28
H / DSP / B / 2009 / V: Canoso / MV: Friederic.Rex
 
1460
Cavalino 28
H / DSP / B / 2009 / V: Canoso / MV: Friederic.Rex
 
268
Cavtator
W / Westf / Db / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Stakkato / 107RX97
 
1423
Cayadino
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cayado / MV: Quick Fire
 
270
Cedric 83
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Concerto II / 105VL36
 
271
Celandra 3
S / OS / Schwb / 2017 / V: Cellestiano / MV: Quintender
 
271
Celandra 3
S / OS / Schwb / 2017 / V: Cellestiano / MV: Quintender
 
272
Cellestina W
S / Holst / Schi / 2013 / V: Cellestial / MV: Cosimo / 107HF97
 
272
Cellestina W
S / Holst / Schi / 2013 / V: Cellestial / MV: Cosimo / 107HF97
 
1420
Cellorado P
W / Old / B / 2010 / V: Cellestial / MV: Corland (DK: Corlando) / 105WX01
 
1420
Cellorado P
W / Old / B / 2010 / V: Cellestial / MV: Corland (DK: Corlando) / 105WX01
 
274
Cennina
S / Old / Db / 2014 / V: Cennin / MV: Daddy Cool
 
275
Centa Ixes
S / Hann / R / 2017 / V: Cicero Z / MV: Cash and Carry
 
276
Centauer 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Carentan / MV: Landgraf I / 104YF85
 
277
Centostar
W / OS / Db / 2012 / V: Centadel / MV: Cartogran / 106KL29
 
277
Centostar
W / OS / Db / 2012 / V: Centadel / MV: Cartogran / 106KL29
 
278
Cephala Orea
S / Holst / BkaSc / 2008 / V: Cachas / MV: Lord Calando
 
279
Cessna P
S / Holst / B / 2007 / V: Clarimo / MV: Con Air / 104RT02
 
280
Chabalou 2
W / Hann / F / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105SA10
 
280
Chabalou 2
W / Hann / F / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105SA10
 
281
Chablis 170
S / Holst / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Com Air I
 
281
Chablis 170
S / Holst / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Com Air I
 
282
Chaboffi
W / Hann / F / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105JH52
 
282
Chaboffi
W / Hann / F / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105JH52
 
283
Chacandro
W / OS / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Sandro Boy
 
283
Chacandro
W / OS / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Sandro Boy
 
284
Chacchinault 2
H / Hann / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Hinault
 
285
Chachacha 2
W / OS / Schi / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Carinue / 106TG66
 
286
Chaconner PS
W / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Stakkatol
 
286
Chaconner PS
W / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Stakkatol
 
287
Chacoona Matata
S / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Com Air I
 
288
Chactazio
H / OS / B / 2017 / V: Chac Boy (H2) / MV: Carinue
 
289
Chacvarlon PS
H / Meckl. / Schwb / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Calvaro Z
 
290
Chalayan
W / Holst / Db / 2005 / V: Chalan / MV: Caligula I / 103VL83
 
290
Chalayan
W / Holst / Db / 2005 / V: Chalan / MV: Caligula I / 103VL83
 
291
Chaloon
W / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Werther
 
291
Chaloon
W / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Werther
 
294
Champion Cigar
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Canturo / MV: Concetto / 103VL81
 
294
Champion Cigar
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Canturo / MV: Concetto / 103VL81
 
295
Champs D'or
W / OS / B / 2014 / V: Chin Champ / MV: Vertigo Saint-Benoit
 
297
Chancenreich 2
H / OS / B / 2011 / V: Cellestial / MV: Casall / 105WK26
 
297
Chancenreich 2
H / OS / B / 2011 / V: Cellestial / MV: Casall / 105WK26
 
298
Chando 2
W / W³rtt / B / 2007 / V: Con Air / MV: Quintero / 103VD88
 
300
Chanel de Paris
S / Holst / B / 2005 / V: Chico's Boy / MV: Ahorn Z
 
300
Chanel de Paris
S / Holst / B / 2005 / V: Chico's Boy / MV: Ahorn Z
 
301
Chanio
W / Holst / B / 2014 / V: Carvallo BB / MV: Corrado I / 106ZV34
 
1461
Chapeau Claque 49
W / Hann / Db / 2013 / V: Concours Complet / MV: Don Bosco / 106NB12
 
1461
Chapeau Claque 49
W / Hann / Db / 2013 / V: Concours Complet / MV: Don Bosco / 106NB12
 
303
Charda
S / Holst / B / 2010 / V: Canto / MV: Quite Capitol
 
304
Charisma 288
S / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Corrado I
 
305
Charli M
W / Meckl. / F / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Loredo
 
305
Charli M
W / Meckl. / F / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Loredo
 
306
Charlie 237
S / DSP / B / 2010 / V: Chap / MV: Goldex
 
306
Charlie 237
S / DSP / B / 2010 / V: Chap / MV: Goldex
 
307
Charlotta 47
S / Holst / Db / 2011 / V: Cannavaros / MV: Cambridge
 
307
Charlotta 47
S / Holst / Db / 2011 / V: Cannavaros / MV: Cambridge
 
1469
Charly Brown 362
W / DSP / Db / 2007 / V: Clarence I / MV: Cardenio / 104QL28
 
1469
Charly Brown 362
W / DSP / Db / 2007 / V: Clarence I / MV: Cardenio / 104QL28
 
308
Charmeur 492
H / Holst / B / 2017 / V: Central Park / MV: Corofino I
 
308
Charmeur 492
H / Holst / B / 2017 / V: Central Park / MV: Corofino I
 
309
Chasing Highs
W / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Carpaccio
 
309
Chasing Highs
W / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Carpaccio
 
310
Chatolinue PS
W / OS / Db / 2013 / V: Chacco Lover / MV: Stakkatol
 
310
Chatolinue PS
W / OS / Db / 2013 / V: Chacco Lover / MV: Stakkatol
 
1428
Check In S
W / DSP / B / 2015 / V: Champion / MV: Quinar / 106MG88
 
1428
Check In S
W / DSP / B / 2015 / V: Champion / MV: Quinar / 106MG88
 
312
Cheerio-Blue
W / Holst / B / 2008 / V: Cassini I / MV: Landgraf I
 
313
Cheers 17
S / Hann / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Conteur
 
313
Cheers 17
S / Hann / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Conteur
 
314
Chelino 11
W / Holst / B / 2010 / V: Chepetto / MV: Candillo / 106PW02
 
314
Chelino 11
W / Holst / B / 2010 / V: Chepetto / MV: Candillo / 106PW02
 
315
Chelsea 96
W / Holst / Db / 2007 / V: Cassaro / MV: Carthago / 104VH59
 
315
Chelsea 96
W / Holst / Db / 2007 / V: Cassaro / MV: Carthago / 104VH59
 
316
Chelsea 99
S / Hann / B / 2007 / V: Chico's Boy / MV: First Flair R
 
316
Chelsea 99
S / Hann / B / 2007 / V: Chico's Boy / MV: First Flair R
 
317
Cheri Sambre
W / DR / F / 2010 / V: Cyrill WE / MV: Brillant
 
318
Cherie 216
S / Hann / B / 2010 / V: Contagio / MV: Adlantus As / 105WN97
 
318
Cherie 216
S / Hann / B / 2010 / V: Contagio / MV: Adlantus As / 105WN97
 
319
Chester 331
W / OS / Schi / 2012 / V: Conthargos / MV: Corradino
 
319
Chester 331
W / OS / Schi / 2012 / V: Conthargos / MV: Corradino
 
320
Chester 380
H / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Quadros
 
320
Chester 380
H / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Quadros
 
321
Chevalier 101
W / OS / Df / 2016 / V: Chaman / MV: Carrico
 
321
Chevalier 101
W / OS / Df / 2016 / V: Chaman / MV: Carrico
 
322
Chevron
H / Holst / Schwb / 2009 / V: Casall / MV: Cassini I
 
322
Chevron
H / Holst / Schwb / 2009 / V: Casall / MV: Cassini I
 
323
Chi Mai 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Calido I / MV: For Ever Jump
 
324
Chiao Andy
W / Hann / Db / 2016 / V: Cinsey / MV: Graf Grannus
 
325
Chica de la Luna 32
S / Bay / R / 2012 / V: Un Amore / MV: Cartier
 
326
Chicago M 2
W / OS / B / 2011 / V: Carrico / MV: Quidam's Rubin
 
326
Chicago M 2
W / OS / B / 2011 / V: Carrico / MV: Quidam's Rubin
 
327
Chicolina 11
S / Hann / B / 2010 / V: Chico's Boy / MV: Wolkenstein II
 
328
Chikara 4
S / Hann / B / 2015 / V: Crumble / MV: Stakkato
 
329
Chill down Dobby
W / Holst / B / 2015 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
329
Chill down Dobby
W / Holst / B / 2015 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
1419
Chimmi
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarcon / MV: Quinar
 
331
Chin Chilla B
W / Holst / Schi / 2017 / V: Colestus / MV: Contefino / 107OK36
 
1500
Chino
W / SCHIM / 2014
 
332
Chira S
S / Hann / Schi / 2007 / V: Calido I / MV: Contendro I / 107SR44
 
333
Chloe 38
S / Holst / F / 2014 / V: Cellestial / MV: Coriander
 
333
Chloe 38
S / Holst / F / 2014 / V: Cellestial / MV: Coriander
 
334
Chobe 3
S / Hann / B / 2017 / V: Carridam / MV: Embassy I
 
334
Chobe 3
S / Hann / B / 2017 / V: Carridam / MV: Embassy I
 
335
Chococrossie
W / Holst / B / 2009 / V: Clinsmann / MV: Cesano II
 
336
Cholena
S / Hann / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Zacharias
 
337
Christiane 7
S / OS / R / 2016 / V: Singulord Joter / MV: Calido I
 
338
Christopher 12
W / Hann / B / 2011 / V: Contendros Bube / MV: Lacantus
 
339
Chuck Norris 11
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Zuenftiger xx
 
339
Chuck Norris 11
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Zuenftiger xx
 
340
Ci-Jay
W / Hann / Df / 2016 / V: Cicero Z / MV: Stolzenberg
 
341
Ciara B
S / Hann / Db / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Clinton II
 
342
Cico 25
W / DSP / B / 2014 / V: Chetlag / MV: San Juan
 
342
Cico 25
W / DSP / B / 2014 / V: Chetlag / MV: San Juan
 
343
Cielo S
S / Hann / F / 2012 / V: Chap / MV: Acorado I
 
343
Cielo S
S / Hann / F / 2012 / V: Chap / MV: Acorado I
 
344
Cinderella 585
S / Hann / B / 2005 / V: Consulting / MV: Don Juan
 
344
Cinderella 585
S / Hann / B / 2005 / V: Consulting / MV: Don Juan
 
345
Ciqala 3
W / Hann / Db / 2017 / V: Cornet De Lux / MV: Lordanos
 
345
Ciqala 3
W / Hann / Db / 2017 / V: Cornet De Lux / MV: Lordanos
 
346
Citizan Kane
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Capitol I / 105VP71
 
346
Citizan Kane
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Capitol I / 105VP71
 
347
Claire 124
S / Trak. / B / 2009 / V: Hirtentanz / MV: Tanzmeister I
 
348
Clara HM
S / Hann / B / 2014 / V: Canstakko / MV: Corlensky G I
 
349
Clarina 4
S / DSP / B / 2007 / V: Clarence I / MV: Brandenburger
 
350
Clarita 8
S / OS / B / 2016 / V: Capote / MV: Baquito
 
350
Clarita 8
S / OS / B / 2016 / V: Capote / MV: Baquito
 
1427
Claritender 2
W / Holst / B / 2016 / V: Clarimo / MV: Contender
 
1427
Claritender 2
W / Holst / B / 2016 / V: Clarimo / MV: Contender
 
352
Classic Time 7
S / Hann / B / 2010 / V: Class de Luxe / MV: Chasseur I
 
352
Classic Time 7
S / Hann / B / 2010 / V: Class de Luxe / MV: Chasseur I
 
353
Claus 75
W / DSP / B / 2014 / V: Chap II / MV: Camarque
 
353
Claus 75
W / DSP / B / 2014 / V: Chap II / MV: Camarque
 
1488
Clay 13
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Caribo GL / 106CN04
 
1488
Clay 13
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Caribo GL / 106CN04
 
355
Clay 16
S / Holst / B / 2014 / V: Clarimo / MV: Contender
 
355
Clay 16
S / Holst / B / 2014 / V: Clarimo / MV: Contender
 
356
Clayre
S / DSP / Db / 2015 / V: Stargold / MV: Colestus
 
356
Clayre
S / DSP / Db / 2015 / V: Stargold / MV: Colestus
 
357
Clea Lacy
S / OS / B / 2012 / V: Cellestial / MV: Amateur
 
357
Clea Lacy
S / OS / B / 2012 / V: Cellestial / MV: Amateur
 
358
Clemens 75
W / Hann / F / 2015 / V: Cellestial / MV: For Edition I
 
358
Clemens 75
W / Hann / F / 2015 / V: Cellestial / MV: For Edition I
 
359
Cleo 251
S / Hann / R / 2014 / V: Cent / MV: Singular Joter I
 
359
Cleo 251
S / Hann / R / 2014 / V: Cent / MV: Singular Joter I
 
361
Click M
S / Hann / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Escudo II
 
361
Click M
S / Hann / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Escudo II
 
362
Clintolina 3
S / Hann / Schwb / 2016 / V: Clinton's Heart / MV: Escudo I
 
362
Clintolina 3
S / Hann / Schwb / 2016 / V: Clinton's Heart / MV: Escudo I
 
363
Clinton's Top
H / Hann / Db / 2017 / V: Clinton's Heart / MV: Graf Top
 
364
Clitschka
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clearway / MV: Leandro / 106HG35
 
364
Clitschka
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clearway / MV: Leandro / 106HG35
 
365
Clitschko 18
H / Holst / B / 2013 / V: Centurion / MV: Cassini II
 
365
Clitschko 18
H / Holst / B / 2013 / V: Centurion / MV: Cassini II
 
366
Clitschko 4
W / Holst / Schi / 2004 / V: Clearway / MV: Leandro / 102ZO03
 
367
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 105JA13
 
367
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 105JA13
 
369
Clui
W / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Lordano / 105WH14
 
370
Clyde 90
W / Hann / F / 2018 / V: Carridam / MV: Comte
 
371
Clyno
W / Hann / Schi / 2016 / V: Cloney / MV: Cassini I
 
372
Coby Chaplin
W / Rhld / SbkaS / 2017 / V: Cerousi / MV: Contendro I
 
373
Coco 272
W / Hann / F / 2008 / V: Catan / MV: Filigrant
 
373
Coco 272
W / Hann / F / 2008 / V: Catan / MV: Filigrant
 
375
Coco Mambo K
W / DSP / Schi / 2009 / V: Colorit / MV: Grannox / 105SQ84
 
375
Coco Mambo K
W / DSP / Schi / 2009 / V: Colorit / MV: Grannox / 105SQ84
 
376
Cocodello
W / Holst / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Quite Capitol
 
376
Cocodello
W / Holst / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Quite Capitol
 
377
Codo 9
W / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Quidam de Revel
 
377
Codo 9
W / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Quidam de Revel
 
1452
Coeur D'Esprit
W / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: For Edition I / 107JL08
 
1452
Coeur D'Esprit
W / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: For Edition I / 107JL08
 
379
Coeur de la Fleur 3
S / Hann / F / 2016 / V: Colman / MV: Canterbury
 
380
Colandor R
W / Hann / B / 2013 / V: Cassillias / MV: Cassini II
 
380
Colandor R
W / Hann / B / 2013 / V: Cassillias / MV: Cassini II
 
381
Colle Def
W / Holst / Db / 2007 / V: Coriano 4 / MV: Leandro
 
381
Colle Def
W / Holst / Db / 2007 / V: Coriano 4 / MV: Leandro
 
382
Collin S 4
W / Old / Db / 2010 / V: Ciacomo / MV: Justinian xx
 
383
Colman's Blue
W / Holst / BkaSc / 2017 / V: Colman / MV: Cassini I
 
383
Colman's Blue
W / Holst / BkaSc / 2017 / V: Colman / MV: Cassini I
 
384
Colombo 77
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cachas / MV: Clearway / 105JC72
 
384
Colombo 77
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cachas / MV: Clearway / 105JC72
 
385
Colorado 225
W / Hann / Db / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Fighting Alpha
 
385
Colorado 225
W / Hann / Db / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Fighting Alpha
 
386
Colourful 8
W / Rhld / F / 2016 / V: Calatos / MV: Kolibri
 
386
Colourful 8
W / Rhld / F / 2016 / V: Calatos / MV: Kolibri
 
387
Colt 23
W / DSP / F / 2009 / V: Chap / MV: Lear / 105HD84
 
387
Colt 23
W / DSP / F / 2009 / V: Chap / MV: Lear / 105HD84
 
1426
Come on Chester
W / Old / B / 2013 / V: Comme il faut / MV: Carismo (Aranykapu Carismo) / 105VE25
 
1426
Come on Chester
W / Old / B / 2013 / V: Comme il faut / MV: Carismo (Aranykapu Carismo) / 105VE25
 
389
Come to Blue PS
S / OS / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Chacco-Blue
 
389
Come to Blue PS
S / OS / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Chacco-Blue
 
390
Comiana
S / Z.Rpf / B / 2017 / V: Comilfo Plus Z / MV: Diamant de Semilly
 
391
Comic UP
W / Holst / Schi / 2014 / V: Casalito / MV: Cassini I
 
392
Comilkora
S / Hann / B / 2016 / V: Comme il faut / MV: Cassini II / 107ME52
 
393
Coming Soon 12
S / Hann / Schi / 2017 / V: Clinton's Heart / MV: Aarking xx
 
394
Comme ci comme ca 10
S / Meckl. / B / 2013 / V: Canturat / MV: Monjul 3495
 
395
Comme Jolie HS
S / Westf / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Darco
 
395
Comme Jolie HS
S / Westf / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Darco
 
1424
Compadre 10
W / Holst / Db / 2014 / V: Clarimo / MV: Canturo
 
397
Con Cento PS
W / OS / Db / 2011 / V: Conthargos / MV: Nintender / 105OT12
 
397
Con Cento PS
W / OS / Db / 2011 / V: Conthargos / MV: Nintender / 105OT12
 
398
Concord 66
S / Dt.Pf / Db / 2008 / V: Cancoon (Cocoon) / MV: Dubel / 105VS63
 
399
Conner 52
W / Holst / Schi / 2008 / V: Clarimo / MV: Silvester / 106YW33
 
400
Conner 63
W / Old / Schwb / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Argentinus
 
401
Conners Cubbi
W / Hann / Db / 2011 / V: Contendros / MV: Acapulco
 
401
Conners Cubbi
W / Hann / Db / 2011 / V: Contendros / MV: Acapulco
 
402
Conquest 12
W / Hann / Df / 2006 / V: Consulting / MV: Cheenook
 
403
Contess 63
S / Hann / B / 2009 / V: Conteur / MV: Nobre xx
 
403
Contess 63
S / Hann / B / 2009 / V: Conteur / MV: Nobre xx
 
404
Contess Baroness
S / Hann / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Quidam de Revel / 107EQ45
 
405
Conthagia
S / Rhld / B / 2015 / V: Conthargos / MV: Balou du Rouet
 
406
Conthano VA
W / Holst / B / 2013 / V: Connor / MV: Landadel / 107FY01
 
406
Conthano VA
W / Holst / B / 2013 / V: Connor / MV: Landadel / 107FY01
 
407
Cooper 240
H / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
408
Cooperstown SH
W / Hann / B / 2016 / V: Chaccato / MV: Silvio I
 
409
Copriamo
W / OS / Df / 2009 / V: Copasetic / MV: Charmant AA
 
409
Copriamo
W / OS / Df / 2009 / V: Copasetic / MV: Charmant AA
 
410
Copy Cool
W / Hann / B / 2006 / V: Contendro I / MV: Graf Top
 
411
Coralie W
S / Hann / B / 2016 / V: Cicero Z / MV: Contendro I
 
411
Coralie W
S / Hann / B / 2016 / V: Cicero Z / MV: Contendro I
 
413
Cordarco
W / OS / B / 2006 / V: Cormint / MV: Padarco van het Hertsveld / 103SY36
 
413
Cordarco
W / OS / B / 2006 / V: Cormint / MV: Padarco van het Hertsveld / 103SY36
 
414
Cordu L' amour
S / Hann / F / 2016 / V: Casalido / MV: As di Villagana
 
414
Cordu L' amour
S / Hann / F / 2016 / V: Casalido / MV: As di Villagana
 
415
Corfield
H / OS / Schi / 2018 / V: Cellestial / MV: Canoso
 
415
Corfield
H / OS / Schi / 2018 / V: Cellestial / MV: Canoso
 
416
Cornato MW
H / DSP / Db / 2018 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Stakkato
 
416
Cornato MW
H / DSP / Db / 2018 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Stakkato
 
417
Cornella 5
S / Holst / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cento
 
418
Cornet Colbert
H / Westf / B / 2012 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Colbert GTI / 107DU86
 
418
Cornet Colbert
H / Westf / B / 2012 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Colbert GTI / 107DU86
 
419
Cornet Deluxe
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cosido / 107ET92
 
420
Cornet's Fleur de Sel
S / OS / Schi / 2010 / V: Cornet's Stern / MV: I Need You
 
420
Cornet's Fleur de Sel
S / OS / Schi / 2010 / V: Cornet's Stern / MV: I Need You
 
421
Cornets Iberia
S / Hann / B / 2016 / V: Cornets Iberio / MV: Lord Sinclair I
 
422
Cornets Lady 4
S / OS / Db / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Carrico
 
423
Cornets Rockett
S / Westf / Schi / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Balou du Rouet
 
424
Corot du Buisson Z
W / Z.Rpf / Schi / 2007 / V: Calvaro Z / MV: Ksarset Z xx / 103SZ52
 
424
Corot du Buisson Z
W / Z.Rpf / Schi / 2007 / V: Calvaro Z / MV: Ksarset Z xx / 103SZ52
 
425
Cortina 185
S / DSP / B / 2007 / V: Chello II / MV: Rubicon xx / 105SD83
 
425
Cortina 185
S / DSP / B / 2007 / V: Chello II / MV: Rubicon xx / 105SD83
 
426
Cortina von Falkenhöh
S / Westf / B / 2017 / V: Casallco / MV: Lupicor
 
426
Cortina von Falkenhöh
S / Westf / B / 2017 / V: Casallco / MV: Lupicor
 
427
Corvo 5
W / Hann / B / 2011 / V: Cloney / MV: Advocat
 
428
Cosfader
W / DSP / R / 2017 / V: Carleyle / MV: Levisto
 
429
Cosi Celeste
W / Holst / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Clarimo
 
430
Cosi Go
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cosido / MV: Cambridge / 105OL24
 
430
Cosi Go
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cosido / MV: Cambridge / 105OL24
 
431
Cosima FRH
S / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue / 107KA05
 
431
Cosima FRH
S / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue / 107KA05
 
432
Cosmo 121
W / DSP / Db / 2015 / V: Ciaco's Son S / MV: Korsar I / 107MX41
 
432
Cosmo 121
W / DSP / Db / 2015 / V: Ciaco's Son S / MV: Korsar I / 107MX41
 
433
Cosmo Soul
W / OS / BkaSc / 2018 / V: Canvaro / MV: Clinton I
 
434
Cosmonaut 9
W / Holst / B / 2016 / V: Colman / MV: Lavall I
 
434
Cosmonaut 9
W / Holst / B / 2016 / V: Colman / MV: Lavall I
 
435
Cosmos 88
W / OS / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Luxius
 
435
Cosmos 88
W / OS / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Luxius
 
436
Costa 65
W / Holst / B / 2010 / V: Cachas / MV: Leonce
 
437
Count Comilfo
W / Westf / F / 2013 / V: Comme il faut / MV: Balou du Rouet / 106JC35
 
437
Count Comilfo
W / Westf / F / 2013 / V: Comme il faut / MV: Balou du Rouet / 106JC35
 
438
Courant 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Conteur / MV: Aljano / 104WB05
 
438
Courant 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Conteur / MV: Aljano / 104WB05
 
439
Covina Ixes
S / DSP / Schi / 2015 / V: Conturio / MV: Levkoi
 
440
Covolsky
W / Westf / Db / 2011 / V: Captain Fire / MV: Quinta Real / 106QI91
 
440
Covolsky
W / Westf / Db / 2011 / V: Captain Fire / MV: Quinta Real / 106QI91
 
441
Created by VA
W / Holst / Db / 2011 / V: Carentan / MV: Coriano 4 / 105KR03
 
442
Crime Time 11
S / Hann / Df / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Canturo
 
442
Crime Time 11
S / Hann / Df / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Canturo
 
1437
Crisby 22
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Contender
 
1437
Crisby 22
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Contender
 
444
Crokke
H / Hann / Schwb / 2011 / V: Contendros / MV: Carano / 105NC78
 
444
Crokke
H / Hann / Schwb / 2011 / V: Contendros / MV: Carano / 105NC78
 
445
Croupier 19
W / Old / B / 2017 / V: Casino Berlin / MV: Levisonn
 
446
Crumble's Crunchy LAP
W / Hann / B / 2017 / V: Crumble / MV: Embassy I
 
447
Crunchips
W / Holst / Db / 2012 / V: Crunch / MV: Caretino 2 / 107JK95
 
447
Crunchips
W / Holst / Db / 2012 / V: Crunch / MV: Caretino 2 / 107JK95
 
448
Crunchy Boy
W / OS / B / 2009 / V: Comte / MV: Landstreicher / 105KD99
 
448
Crunchy Boy
W / OS / B / 2009 / V: Comte / MV: Landstreicher / 105KD99
 
449
Cuba 53
W / KWPN / F / 2007 / V: Larino / MV: Padinus
 
449
Cuba 53
W / KWPN / F / 2007 / V: Larino / MV: Padinus
 
450
Cubit
W / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Loran / 107EF08
 
451
Culte
W / Hann / B / 2013 / V: Cassador / MV: As di Villagana
 
452
Cumberland AS
W / Old / F / 2008 / V: Champion For Pleasure / MV: Almeo / 104ZX35
 
452
Cumberland AS
W / Old / F / 2008 / V: Champion For Pleasure / MV: Almeo / 104ZX35
 
453
Curt 36
W / Rhld / Db / 2017 / V: Chee von Faelz / MV: Check In
 
453
Curt 36
W / Rhld / Db / 2017 / V: Chee von Faelz / MV: Check In
 
454
Cute Gräfin
S / Hann / B / 2017 / V: Cloney / MV: Graf Grannus
 
455
Cygan 4
W / Pony o.R / TiSch / 2002
 
455
Cygan 4
W / Pony o.R / TiSch / 2002
 
456
Cylver Chocolate
S / DSP / Db / 2006 / V: Cypriano / MV: Gimpel
 
457
Cynar 10
W / Holst / Db / 2012 / V: Clinton I / MV: Sir Shostakovich xx
 
457
Cynar 10
W / Holst / Db / 2012 / V: Clinton I / MV: Sir Shostakovich xx
 
458
Czàcoeur de L'été M
W / Holst / B / 2015 / V: Casaltino / MV: Con Air
 
D - Pferdename / KNR
459
D' Accord 4
W / Hann / B / 2012 / V: Decurio / MV: Werlindo
 
459
D' Accord 4
W / Hann / B / 2012 / V: Decurio / MV: Werlindo
 
460
D'Hugo
H / DR / Palom / 2014 / V: Dempsey R / MV: Night-Power
 
460
D'Hugo
H / DR / Palom / 2014 / V: Dempsey R / MV: Night-Power
 
461
Da Costa 2
H / Westf / Db / 2013 / V: Dimaggio / MV: Coriander
 
461
Da Costa 2
H / Westf / Db / 2013 / V: Dimaggio / MV: Coriander
 
462
Da Fraedo
W / Hann / Db / 2013 / V: Don Frederico / MV: Lauries Crusador xx
 
462
Da Fraedo
W / Hann / Db / 2013 / V: Don Frederico / MV: Lauries Crusador xx
 
463
Da Rubio
W / Hann / B / 2016 / V: Danone I / MV: Royal Blend
 
463
Da Rubio
W / Hann / B / 2016 / V: Danone I / MV: Royal Blend
 
464
Dacapus
W / Old / Db / 2016 / V: Destano / MV: Sergio Rossi
 
464
Dacapus
W / Old / Db / 2016 / V: Destano / MV: Sergio Rossi
 
465
Daddy Cool 45
H / Old / B / 2009 / V: Diamonit I / MV: Ex Libris
 
465
Daddy Cool 45
H / Old / B / 2009 / V: Diamonit I / MV: Ex Libris
 
466
Daenerys 8
S / Hann / Df / 2015 / V: Danciano / MV: Don Schufro
 
467
Dalando 2
W / Meckl. / Db / 2016 / V: D'Olympic / MV: Weltcup
 
467
Dalando 2
W / Meckl. / Db / 2016 / V: D'Olympic / MV: Weltcup
 
468
Dallegria
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Alcatraz
 
468
Dallegria
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Alcatraz
 
469
Dana Delany 2
S / Hann / R / 2013 / V: Don Crusador / MV: Wolkentanz I
 
469
Dana Delany 2
S / Hann / R / 2013 / V: Don Crusador / MV: Wolkentanz I
 
470
Dance with me 22
W / Hann / B / 2014 / V: Danone I / MV: Weltruhm
 
471
Dancing Duke 4
W / Old / F / 2017 / V: Danone I / MV: Quattro B
 
472
Dancing Rose 7
S / Hann / Df / 2016 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
473
Dante 103
W / Hann / R / 2009 / V: Don Crusador / MV: Weltmeyer / 106HQ13
 
473
Dante 103
W / Hann / R / 2009 / V: Don Crusador / MV: Weltmeyer / 106HQ13
 
474
Dante's Peak HG
W / Old / B / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini II
 
474
Dante's Peak HG
W / Old / B / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini II
 
476
Danza del Sol
S / Westf / B / 2016 / V: DeLorean / MV: Sandro Hit
 
1476
Dapardie
W / KWPN / Db / 2008 / V: Zelote VDL / MV: Kannan / 104CJ07
 
1476
Dapardie
W / KWPN / Db / 2008 / V: Zelote VDL / MV: Kannan / 104CJ07
 
477
Darino 46
W / Hann / Db / 2009 / V: Don Larino / MV: Pik Bube I
 
478
Dark Spice
W / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: A Jungle Prince
 
478
Dark Spice
W / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: A Jungle Prince
 
479
Darlexis M
W / OS / B / 2011 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Lex Lugar
 
479
Darlexis M
W / OS / B / 2011 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Lex Lugar
 
480
Darlings Sweet Temptation
W / Hann / R / 2016 / V: Don Index / MV: Contendros Bube
 
480
Darlings Sweet Temptation
W / Hann / R / 2016 / V: Don Index / MV: Contendros Bube
 
481
Dauntless 6
S / BWP / F / 2012 / V: Diamant de Semilly / MV: Heartbreaker / 106PJ06
 
482
Davenport 34
W / Hann / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Dancier
 
483
DaVinci G
W / Westf / R / 2014 / V: Don Juan de Hus / MV: Stedinger
 
484
Davita D'Amour
S / Old / Df / 2017 / V: Vitalis / MV: D'Amour
 
485
Dawina 60
S / Holst / Db / 2011 / V: Quarz / MV: Cicero
 
485
Dawina 60
S / Holst / Db / 2011 / V: Quarz / MV: Cicero
 
486
Daylight P 3
S / Meckl. / F / 2015 / V: D'Olympic / MV: Long Deal (ex Parus) / 107BI29
 
486
Daylight P 3
S / Meckl. / F / 2015 / V: D'Olympic / MV: Long Deal (ex Parus) / 107BI29
 
487
De Deibel
W / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: For Edition I
 
488
De Kleene Deern
S / Hann / R / 2013 / V: De Niro / MV: San Amour I
 
488
De Kleene Deern
S / Hann / R / 2013 / V: De Niro / MV: San Amour I
 
489
De la Coeur 3
S / Hann / R / 2011 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
489
De la Coeur 3
S / Hann / R / 2011 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
492
De Loy
W / Old / F / 2011 / V: De Niro / MV: His Highness
 
493
De Samira
S / Hann / Db / 2013 / V: De Niro / MV: Sandro Hit
 
493
De Samira
S / Hann / Db / 2013 / V: De Niro / MV: Sandro Hit
 
494
Debbie 61
S / Old / Db / 2007 / V: Damsey / MV: Aarking xx
 
494
Debbie 61
S / Old / Db / 2007 / V: Damsey / MV: Aarking xx
 
495
Deep Blue 4
W / Hann / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue
 
496
Degino S
W / Hann / R / 2013 / V: Dubarry / MV: Fontainebleau
 
497
Dehlia 10
S / Hann / Df / 2010 / V: Don Frederico / MV: Weltruhm
 
497
Dehlia 10
S / Hann / Df / 2010 / V: Don Frederico / MV: Weltruhm
 
498
Deichhof's Baloua
S / Hann / Schwb / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Contendro I
 
498
Deichhof's Baloua
S / Hann / Schwb / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Contendro I
 
499
Deichhof's Beauty
S / Hann / B / 2016 / V: Benicio / MV: Desperados
 
500
Deichhof's Campari
W / Hann / B / 2018 / V: Comme le père / MV: Diarado
 
501
Deichhof's Fidality
W / Hann / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: Latimer
 
501
Deichhof's Fidality
W / Hann / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: Latimer
 
502
Deichhof's Ghaliya
S / Hann / B / 2013 / V: Graf Top / MV: Contender
 
502
Deichhof's Ghaliya
S / Hann / B / 2013 / V: Graf Top / MV: Contender
 
503
Deichhof's Ghost
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Contender
 
503
Deichhof's Ghost
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Contender
 
504
Deichhof's Grammy
S / Hann / F / 2011 / V: Graf Top / MV: Contender
 
504
Deichhof's Grammy
S / Hann / F / 2011 / V: Graf Top / MV: Contender
 
505
Deichhof's Hugo
W / Hann / Schi / 2018 / V: Hickstead White / MV: Stakkato
 
505
Deichhof's Hugo
W / Hann / Schi / 2018 / V: Hickstead White / MV: Stakkato
 
506
Deichhof's Queensberry
S / Rhld / Palom / 2018 / V: Qaside MD / MV: Swarovski
 
507
Deichhof's Valerie
S / Hann / R / 2015 / V: Viscount / MV: Desperados
 
507
Deichhof's Valerie
S / Hann / R / 2015 / V: Viscount / MV: Desperados
 
508
Deichhof's Valino
W / Hann / B / 2016 / V: Valentino / MV: Diarado
 
508
Deichhof's Valino
W / Hann / B / 2016 / V: Valentino / MV: Diarado
 
509
Deichhof's Vino Rosso
H / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Desperados
 
509
Deichhof's Vino Rosso
H / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Desperados
 
510
Deichhof's Whajaki
W / Hann / F / 2008 / V: Wolkentanz I / MV: Lauries Crusador xx
 
510
Deichhof's Whajaki
W / Hann / F / 2008 / V: Wolkentanz I / MV: Lauries Crusador xx
 
511
Deichhof's Whinslet 2
S / Hann / R / 2006 / V: Weltruhm / MV: Rubinstein I
 
512
Deichhof`s Django
H / Hann / Db / 2013 / V: Diarado / MV: Donnerhall
 
512
Deichhof`s Django
H / Hann / Db / 2013 / V: Diarado / MV: Donnerhall
 
513
Deleila I
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ramonus
 
513
Deleila I
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ramonus
 
1449
Delphi de Spalbec Z
S / Z.Rpf / Schi / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Carthago / 106SY03
 
515
Deluxe Banni
S / DSP / B / 2014 / V: Discar / MV: Preussenulan
 
515
Deluxe Banni
S / DSP / B / 2014 / V: Discar / MV: Preussenulan
 
516
Denmark
W / SF / B / 2013 / V: Newton de Kreisker / MV: Vas Y Donc Longane / 106AV89
 
516
Denmark
W / SF / B / 2013 / V: Newton de Kreisker / MV: Vas Y Donc Longane / 106AV89
 
517
Deparino B
W / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Quintender
 
518
Der Donnerstag
W / Old / Df / 2013 / V: Dimaggio / MV: Londonderry
 
518
Der Donnerstag
W / Old / Df / 2013 / V: Dimaggio / MV: Londonderry
 
519
Der Pate LW
W / DR / F / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: Marco Polo
 
519
Der Pate LW
W / DR / F / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: Marco Polo
 
520
Derby 205
W / Holst / B / 2018 / V: Del 'Arko d'Henvet / MV: Clearway
 
521
Descara 10
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg
 
522
Descarada 9
S / Hann / R / 2018 / V: Don Martillo / MV: Don Frederico
 
1477
Desperanda
S / Hann / R / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Charon
 
1477
Desperanda
S / Hann / R / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Charon
 
523
Detox OLD
W / Old / B / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Florencio I / 107IL26
 
524
Devito 27
W / Holst / B / 2010 / V: Diarado / MV: Cracker Jack / 106FQ38
 
525
Devonport NF
W / Hann / R / 2015 / V: Dauphin / MV: Worldly I
 
525
Devonport NF
W / Hann / R / 2015 / V: Dauphin / MV: Worldly I
 
526
Di Capri Sun
W / DSP / Db / 2014 / V: Don Tango / MV: Florencio I
 
526
Di Capri Sun
W / DSP / Db / 2014 / V: Don Tango / MV: Florencio I
 
527
Dia Carlotta SH
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Diacontinus / MV: Is Orlow ox
 
1470
Diablo H
W / DSP / Db / 2015 / V: Diarado / MV: K2
 
1470
Diablo H
W / DSP / Db / 2015 / V: Diarado / MV: K2
 
528
Diacento
W / OS / B / 2011 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 105EJ56
 
528
Diacento
W / OS / B / 2011 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 105EJ56
 
529
Diacontina 12
S / Hann / Schi / 2015 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
529
Diacontina 12
S / Hann / Schi / 2015 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
530
Diademus
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg
 
530
Diademus
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg
 
531
Diamant's Diadem
S / Hann / F / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Satisfaction II
 
532
Diamantde III
H / OS / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Argentinus
 
532
Diamantde III
H / OS / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Argentinus
 
533
Diamond for you
S / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: For Pleasure
 
534
Diamonds Darkness B
S / Hann / Db / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Stakkato
 
535
Diarada B.
S / Hann / Db / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ginsberg
 
535
Diarada B.
S / Hann / Db / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ginsberg
 
536
Diavista W
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diarado / MV: Levisto
 
537
Dieter K 3
W / OS / B / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Le Tot de Semilly
 
537
Dieter K 3
W / OS / B / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Le Tot de Semilly
 
538
Dilana 19
S / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Balou du Rouet
 
538
Dilana 19
S / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Balou du Rouet
 
539
Dinah 42
S / Old / B / 2010 / V: Dylano / MV: Waterford
 
541
Dinken's Darkdream
H / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Limbus
 
541
Dinken's Darkdream
H / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Limbus
 
542
Dinky Toy 16
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: De Flor 111 Z / MV: Concorde
 
543
Dita Gold
S / Hann / F / 2008 / V: Don Henrico / MV: Wendenburg
 
544
Diva Da Costa
S / Hann / F / 2019 / V: Da Costa / MV: Fürst Nymphenburg I
 
545
Diva Star de Hus
S / Old / Df / 2014 / V: Don Juan de Hus / MV: Rubin-Royal / 106GZ26
 
545
Diva Star de Hus
S / Old / Df / 2014 / V: Don Juan de Hus / MV: Rubin-Royal / 106GZ26
 
546
DJ K
W / Hann / Db / 2015 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg / 107AH28
 
546
DJ K
W / Hann / Db / 2015 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg / 107AH28
 
548
Django 401
H / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Graf Grannus
 
548
Django 401
H / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Graf Grannus
 
1501
Djino
W / 0
 
549
Djumping Jack Flash
S / DR / F / 2017 / V: Rock'n Roll / MV: Dakar
 
550
DMJ Lagoni
W / Hann / Db / 2004 / V: Lauries Crusador xx / MV: Bolero / 106LY03
 
551
Dohnanyi 5
H / Hann / F / 2014 / V: De Niro / MV: Lauries Crusador xx
 
551
Dohnanyi 5
H / Hann / F / 2014 / V: De Niro / MV: Lauries Crusador xx
 
1443
Dolegro
W / Holst / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106VV48
 
1443
Dolegro
W / Holst / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106VV48
 
553
Dolphin Blue 3
W / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Contender
 
553
Dolphin Blue 3
W / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Contender
 
554
Domberg VTL
W / Hann / Db / 2012 / V: Don Darius / MV: Wendig
 
554
Domberg VTL
W / Hann / Db / 2012 / V: Don Darius / MV: Wendig
 
555
Dominator's Damiro Z
W / Z.Rpf / R / 2016 / V: Dominator Z / MV: C-Indoctro / 107EK28
 
556
Don Bravour
W / Westf / Df / 2012 / V: Deveraux / MV: Florestan I
 
556
Don Bravour
W / Westf / Df / 2012 / V: Deveraux / MV: Florestan I
 
557
Don Cor
H / Holst / Db / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Caretino 2 / 106SW80
 
557
Don Cor
H / Holst / Db / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Caretino 2 / 106SW80
 
558
Don Dornado
W / DR / B / 2014 / V: Palolo Kid / MV: Temptation
 
558
Don Dornado
W / DR / B / 2014 / V: Palolo Kid / MV: Temptation
 
560
Don Henry 10
W / Hann / F / 2008 / V: Don Henrico / MV: Fishermans Friend / 106OG20
 
560
Don Henry 10
W / Hann / F / 2008 / V: Don Henrico / MV: Fishermans Friend / 106OG20
 
561
Don Laurie 5
W / Hann / B / 2016 / V: Don Index / MV: Lauries Crusador xx
 
562
Don Matteo 3
W / Rhld / Db / 2016 / V: Don Juan de Hus / MV: Royal Highness
 
562
Don Matteo 3
W / Rhld / Db / 2016 / V: Don Juan de Hus / MV: Royal Highness
 
563
Don Pastizal
H / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Rubinstein I
 
564
Don Tryon
H / OS / Db / 2016 / V: Don Diarado / MV: Conthargos / 107MP25
 
565
Don Vasentino
W / Hann / B / 2002 / V: Don Frederico / MV: Wanderbursch I
 
565
Don Vasentino
W / Hann / B / 2002 / V: Don Frederico / MV: Wanderbursch I
 
567
Don't stop believin'
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Silvio I
 
567
Don't stop believin'
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Silvio I
 
569
Donald B
W / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Diarado / MV: Lavall II
 
570
Donaldson OLD
W / Old / F / 2006 / V: Dimaggio / MV: Londonderry / 105UB92
 
570
Donaldson OLD
W / Old / F / 2006 / V: Dimaggio / MV: Londonderry / 105UB92
 
571
Donizetti 42
W / Hann / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Silvio I / 107FM05
 
572
Donna Bella 43
S / Hann / Schwb / 2012 / V: Don Index / MV: Dressage Royal / 106YU23
 
572
Donna Bella 43
S / Hann / Schwb / 2012 / V: Don Index / MV: Dressage Royal / 106YU23
 
573
Donna de Plaisir
S / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Clinton I
 
573
Donna de Plaisir
S / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Clinton I
 
574
Donna Doria 34
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Don Crusador / MV: Sandro Hit
 
575
Donna Elisa 6
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Don Frederico / MV: Natiello xx
 
576
Donna Farah
S / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Antango
 
576
Donna Farah
S / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Antango
 
577
Donna Fee 7
S / Hann / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Sandro Hit
 
578
Donna J
S / DR / Schwb / 2008 / V: Prinsenhof's Dino / MV: Fiorello
 
578
Donna J
S / DR / Schwb / 2008 / V: Prinsenhof's Dino / MV: Fiorello
 
579
Donna Jezabel
S / Old / B / 2008 / V: Just Perfect / MV: Don Primero
 
579
Donna Jezabel
S / Old / B / 2008 / V: Just Perfect / MV: Don Primero
 
580
Donnerknispel B
S / DR / BFalb / 2014 / V: Dimension AT NRW / MV: FS Don't Worry
 
580
Donnerknispel B
S / DR / BFalb / 2014 / V: Dimension AT NRW / MV: FS Don't Worry
 
581
Donnerlüttchen 14
S / DSP / Schi / 2015 / V: Discar / MV: Kolibri
 
582
Dontano B
W / Old / Schwb / 2017 / V: Don Index / MV: Bonheur
 
583
Donut 18
W / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
583
Donut 18
W / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
584
Doolittel 4
W / DR / FFalb / 2014 / V: Dimension AT NRW / MV: Orchard Boginov
 
585
Dorfchefin
S / Hann / Schi / 2017 / V: Don Frederico / MV: Comic
 
585
Dorfchefin
S / Hann / Schi / 2017 / V: Don Frederico / MV: Comic
 
586
Dorfsheriff
W / Hann / R / 2016 / V: Dancier / MV: Weltruhm
 
587
Doro Princess J
S / Hann / Df / 2014 / V: Dannebrog / MV: Longchamp
 
587
Doro Princess J
S / Hann / Df / 2014 / V: Dannebrog / MV: Longchamp
 
588
Download 2
W / Old / Schwb / 2007 / V: Don Frederico / MV: Sunny-Boy / 105LX41
 
1457
Dr. Erdmann
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio / 107LG56
 
1457
Dr. Erdmann
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio / 107LG56
 
590
Drachenherz von der Düpe
S / Hann / Db / 2017 / V: Don Nobless / MV: Fürst Heinrich
 
590
Drachenherz von der Düpe
S / Hann / Db / 2017 / V: Don Nobless / MV: F³rst Heinrich
 
591
Draco Malfoy S
H / Hann / RkaSc / 2018 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
591
Draco Malfoy S
H / Hann / RkaSc / 2018 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
592
Dreaming on Clouds
W / Hann / R / 2010 / V: Don Frederico / MV: Wolkentanz I / 104QF76
 
593
DSP Lena-Bellini
S / DSP / B / 2010 / V: Monte Bellini / MV: Corea / 106FN66
 
593
DSP Lena-Bellini
S / DSP / B / 2010 / V: Monte Bellini / MV: Corea / 106FN66
 
594
DSP Victoria
S / DSP / B / 2011 / V: Van Helsing / MV: Calido I / 106SL18
 
594
DSP Victoria
S / DSP / B / 2011 / V: Van Helsing / MV: Calido I / 106SL18
 
596
Duchess of Wennekath
S / Hann / Df / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Contendro I
 
596
Duchess of Wennekath
S / Hann / Df / 2015 / V: Duke of Hearts xx / MV: Contendro I
 
597
Duft Biene
S / Dt.Pf / Schi / 2011 / V: Catoki II / MV: Capitol II
 
597
Duft Biene
S / Dt.Pf / Schi / 2011 / V: Catoki II / MV: Capitol II
 
598
Dujardin L
W / Hann / R / 2016 / V: Diarado / MV: Depardieu
 
598
Dujardin L
W / Hann / R / 2016 / V: Diarado / MV: Depardieu
 
599
Duke of Ice
W / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
599
Duke of Ice
W / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
1495
Duke of Wennekath
W / RAPPE / 2014 / V: Duke of Hearts
 
601
Durano 11
W / DR / B / 2006 / V: Diamond / MV: Spanenland's Patrick / 104WI26
 
601
Durano 11
W / DR / B / 2006 / V: Diamond / MV: Spanenland's Patrick / 104WI26
 
E - Pferdename / KNR
605
Eclipse OSF
W / Hann / Df / 2007 / V: Briar / MV: For Future
 
606
Ediravo
H / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Ramiro / 105BH17
 
607
Edon 3
W / KWPN / Db / 2009 / V: Delatio / MV: Cocktail
 
607
Edon 3
W / KWPN / Db / 2009 / V: Delatio / MV: Cocktail
 
608
Einfach Emil 2
H / Hann / Schwb / 2016 / V: Edward / MV: Silvio I
 
608
Einfach Emil 2
H / Hann / Schwb / 2016 / V: Edward / MV: Silvio I
 
609
Einstein 148
W / Hann / F / 2004 / V: Embassy I / MV: Gardeoffizier
 
609
Einstein 148
W / Hann / F / 2004 / V: Embassy I / MV: Gardeoffizier
 
610
El Nino 31
W / Hann / Schi / 2004 / V: El Bundy I / MV: Acorado I
 
611
Elbadler
W / Hann / Db / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Weltruhm
 
611
Elbadler
W / Hann / Db / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Weltruhm
 
612
Eldorada 6
S / DSP / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Lord Kemm
 
612
Eldorada 6
S / DSP / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Lord Kemm
 
613
Eldorado Blue
H / OS / B / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chacco-Blue / 106EW09
 
613
Eldorado Blue
H / OS / B / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chacco-Blue / 106EW09
 
614
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
615
Elektra 168
S / Holst / Schi / 2012 / V: Quincento / MV: Calido I
 
615
Elektra 168
S / Holst / Schi / 2012 / V: Quincento / MV: Calido I
 
616
Elice 2
S / Hann / B / 2011 / V: Edward / MV: Dauphin
 
617
Elite de la Cour
S / B / 2014 / V: Lifestyle / MV: Helios de la Cour II / 107AH31
 
617
Elite de la Cour
S / B / 2014 / V: Lifestyle / MV: Helios de la Cour II / 107AH31
 
618
Ella M 3
S / Hann / B / 2018 / V: Escolar / MV: Lauries Crusador xx
 
619
Elvis 203
W / Hann / F / 2006 / V: Embassy I / MV: Acord II
 
619
Elvis 203
W / Hann / F / 2006 / V: Embassy I / MV: Acord II
 
620
Elvis 310
W / Hann / B / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Landclassic
 
620
Elvis 310
W / Hann / B / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Landclassic
 
621
Emigrant M
W / Pol. / B / 2004 / MV: Le Voltaire / 104JW30
 
621
Emigrant M
W / Pol. / B / 2004 / MV: Le Voltaire / 104JW30
 
622
Emilio Pucci
W / Hann / F / 2008 / V: Embassy I / MV: Contendro I / 105ZQ50
 
623
Emma LAP
S / Hann / B / 2007 / V: Embassy I / MV: Montesquieu
 
623
Emma LAP
S / Hann / B / 2007 / V: Embassy I / MV: Montesquieu
 
625
Enzo de Hus
W / SF / B / 2014 / V: Conrad de Hus / MV: Baloubet du Rouet / 106PW36
 
625
Enzo de Hus
W / SF / B / 2014 / V: Conrad de Hus / MV: Baloubet du Rouet / 106PW36
 
626
Epic 4
H / DSP / B / 2016 / V: Escolar / MV: Quaterback
 
627
Equinox 17
W / Hann / Db / 2018 / V: Emilio Sanchez / MV: Grand Cru
 
627
Equinox 17
W / Hann / Db / 2018 / V: Emilio Sanchez / MV: Grand Cru
 
628
Erna 51
S / Holst / B / 2012 / V: Clinton I / MV: Cassini I
 
628
Erna 51
S / Holst / B / 2012 / V: Clinton I / MV: Cassini I
 
1467
Ernesto - RA
W / Rhld / B / 2016 / V: Escolar / MV: Donnerhall
 
1467
Ernesto - RA
W / Rhld / B / 2016 / V: Escolar / MV: Donnerhall
 
629
Escada H 4
S / Hann / Df / 2013 / V: Edward / MV: Lauries Crusador xx
 
629
Escada H 4
S / Hann / Df / 2013 / V: Edward / MV: Lauries Crusador xx
 
630
Escalido 4
W / Hann / Schi / 2006 / V: Escudo I / MV: Calido I / 106XG18
 
630
Escalido 4
W / Hann / Schi / 2006 / V: Escudo I / MV: Calido I / 106XG18
 
631
Escorial 161
W / Hann / Db / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Landor S
 
631
Escorial 161
W / Hann / Db / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Landor S
 
632
Esquido 2
W / Hann / 2006 / V: Embassy I / MV: Lehnsherr
 
633
Evette 3
S / DSP / Db / 2012 / V: Furejev / MV: Young Daniel xx / 107AQ80
 
634
Evita de la Chapelle
S / AESRpf / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Criminal Law xx / 107LV60
 
634
Evita de la Chapelle
S / AESRpf / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Criminal Law xx / 107LV60
 
635
Excalibur 107
H / Lusit / Schi / 2009 / V: Poeta / MV: Hercules
 
635
Excalibur 107
H / Lusit / Schi / 2009 / V: Poeta / MV: Hercules
 
F - Pferdename / KNR
636
Fabelhaft 39
W / Hann / Db / 2015 / V: Foundation / MV: Hotline
 
636
Fabelhaft 39
W / Hann / Db / 2015 / V: Foundation / MV: Hotline
 
637
Fabergé 24
W / Hann / B / 2018 / V: Foundation / MV: Lauries Crusador xx
 
637
Fabergé 24
W / Hann / B / 2018 / V: Foundation / MV: Lauries Crusador xx
 
638
Fabiola 305
S / Old / Db / 2014 / V: Cornet's Prinz / MV: Argentinus
 
639
Fabriano 80
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Herzensdieb
 
639
Fabriano 80
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Herzensdieb
 
640
Fahrenheit 34
W / Hess / Schwb / 2004 / V: Freudenstern / MV: Rubinstein I / 104KP37
 
640
Fahrenheit 34
W / Hess / Schwb / 2004 / V: Freudenstern / MV: Rubinstein I / 104KP37
 
641
Fair Lady 381
S / Westf / B / 2011 / V: Fairbanks / MV: Worldly I
 
642
Fair Lady 393
S / Holst / B / 2013 / V: Centurion / MV: Favory AA
 
642
Fair Lady 393
S / Holst / B / 2013 / V: Centurion / MV: Favory AA
 
643
Fairytale JK
S / Hann / Db / 2015 / V: Finest / MV: Floriscount
 
643
Fairytale JK
S / Hann / Db / 2015 / V: Finest / MV: Floriscount
 
644
Faizah 7
S / Hann / Db / 2012 / V: Foundation / MV: Wolkentanz I
 
644
Faizah 7
S / Hann / Db / 2012 / V: Foundation / MV: Wolkentanz I
 
645
Fantastic Fury
S / Old / Schwb / 2015 / V: Foundation / MV: Sandro Hit
 
647
Fara 70
S / Hann / B / 2017 / V: Fürst Romancier / MV: El Bundy I
 
647
Fara 70
S / Hann / B / 2017 / V: F³rst Romancier / MV: El Bundy I
 
648
Farewell Fritz 2
W / Hann / B / 2007 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
649
Fashion Bee
S / Rhld / B / 2015 / V: Fashion Maker / MV: Floretto N
 
650
Fauntleroy 9
W / Old / Db / 2016 / V: Fürstenball / MV: Sandro Hit
 
651
Favorica
S / Hann / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Sir Donnerhall I
 
651
Favorica
S / Hann / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Sir Donnerhall I
 
652
FBW Concor G
W / DSP / Schi / 2014 / V: Connor / MV: Leopardos / 106WN25
 
653
Fearless Franzi GS
S / Hann / R / 2017 / V: Floriscount / MV: San Bernadino
 
653
Fearless Franzi GS
S / Hann / R / 2017 / V: Floriscount / MV: San Bernadino
 
654
Feiner Bursche 2
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Dancier
 
655
Feiner Kerl 98
W / DR / B / 2016 / V: Future Dream / MV: FS Don't Worry
 
1465
Feliciano 69
H / Westf / F / 2018 / V: Foundation / MV: Sir Heinrich
 
1465
Feliciano 69
H / Westf / F / 2018 / V: Foundation / MV: Sir Heinrich
 
657
Felino Grande
W / Rhld / Db / 2009 / V: For Compliment / MV: Entree
 
657
Felino Grande
W / Rhld / Db / 2009 / V: For Compliment / MV: Entree
 
658
Felippa 8
S / Hann / Df / 2017 / V: Floriscount / MV: Diamond Hit
 
658
Felippa 8
S / Hann / Df / 2017 / V: Floriscount / MV: Diamond Hit
 
1466
Fellow Plus
H / Hann / Db / 2007 / V: Fidertanz / MV: De Niro / 103LV48
 
660
Fenja K
S / Hann / R / 2004 / V: Frenchman I / MV: Saint Cloud
 
660
Fenja K
S / Hann / R / 2004 / V: Frenchman I / MV: Saint Cloud
 
661
Fentimans
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Don Frederico
 
661
Fentimans
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Don Frederico
 
663
Fernando 727
H / Hann / F / 2013 / V: Foundation / MV: Danone II
 
664
Fernando Fantastic
W / Hann / F / 2011 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Weltmeyer
 
664
Fernando Fantastic
W / Hann / F / 2011 / V: F³rst Nymphenburg I / MV: Weltmeyer
 
665
Fernet Branca 24
S / Old / Db / 2017 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
666
Ferrantino 2
W / Hann / B / 2017 / V: Fürst Belissaro / MV: Fidertanz
 
666
Ferrantino 2
W / Hann / B / 2017 / V: F³rst Belissaro / MV: Fidertanz
 
667
Ferrero Mio
W / Hann / Db / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Don Crusador
 
667
Ferrero Mio
W / Hann / Db / 2016 / V: F³rst Belissaro / MV: Don Crusador
 
668
Feu D'Amour 10
W / Hann / F / 2016 / V: Flanell / MV: Donnerhall
 
668
Feu D'Amour 10
W / Hann / F / 2016 / V: Flanell / MV: Donnerhall
 
669
Feuerelf Deluxe
W / Hann / B / 2016 / V: Fahrenheit / MV: Revan
 
669
Feuerelf Deluxe
W / Hann / B / 2016 / V: Fahrenheit / MV: Revan
 
671
Fia 9
S / Hann / Db / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Competent
 
671
Fia 9
S / Hann / Db / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Competent
 
672
Fiador 4
W / Old / B / 2015 / V: Fahrenheit / MV: Argentinus
 
672
Fiador 4
W / Old / B / 2015 / V: Fahrenheit / MV: Argentinus
 
1492
Fiderstolz 4
W / Old / B / 2015 / V: Fiderbach / MV: Grabenstern I
 
1492
Fiderstolz 4
W / Old / B / 2015 / V: Fiderbach / MV: Grabenstern I
 
674
Fiderwalzer
W / Old / F / 2009 / V: Fidertanz / MV: Davignon I
 
675
Fido B
W / Hann / B / 2013 / V: Fidertanz / MV: Friedensfuerst
 
676
Fiederglanz
W / Old / F / 2007 / V: Fidertanz / MV: Hohenstein / 104OQ90
 
676
Fiederglanz
W / Old / F / 2007 / V: Fidertanz / MV: Hohenstein / 104OQ90
 
677
Fiedertanz Bub
W / Old / B / 2013 / V: Fidertanz / MV: Mon Dieu
 
f - Pferdename / KNR
1493
fifth avenue
S / 2016
 
1493
fifth avenue
S / -n.gefunde / RAPPE / 2016 / V: First Ampere
 
F - Pferdename / KNR
679
Filomeno 2
W / Rhld / Schwb / 2016 / V: Formel Eins / MV: De Niro
 
1494
Find me
S / DLKBR / 2017 / V: Foundation
 
680
Fine Pleasure 4
S / Holst / F / 2015 / V: For Pleasure / MV: Coriano 4
 
680
Fine Pleasure 4
S / Holst / F / 2015 / V: For Pleasure / MV: Coriano 4
 
681
Finest Flavour 3
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Weltmeyer
 
681
Finest Flavour 3
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Weltmeyer
 
682
Finest Highness
W / Old / B / 2011 / V: Fairbanks / MV: His Highness
 
683
Finest of Fashion W
S / Rhld / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: Rosario
 
683
Finest of Fashion W
S / Rhld / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: Rosario
 
684
Fiona L
S / Old / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Landsieger I / 105CC58
 
684
Fiona L
S / Old / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Landsieger I / 105CC58
 
685
Fioretto 38
W / Hann / Db / 2014 / V: Foundation / MV: San Amour I
 
685
Fioretto 38
W / Hann / Db / 2014 / V: Foundation / MV: San Amour I
 
686
Fireball 36
W / Pol. / F / 2010 / V: Colox Cup / MV: Revel / 105AM62
 
687
Firenze 14
S / Old / R / 2005 / V: Florencio I / MV: Silvio I
 
687
Firenze 14
S / Old / R / 2005 / V: Florencio I / MV: Silvio I
 
688
First Class L
S / Hann / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: Donnerhall
 
688
First Class L
S / Hann / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: Donnerhall
 
689
First Class S
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Foundation / MV: Rubinstein I
 
689
First Class S
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Foundation / MV: Rubinstein I
 
690
First Lady 279
S / Old / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: De Niro
 
691
First Temptation
S / Rhld / B / 2015 / V: First Selection / MV: Campbell VDL
 
1445
Fix-It Felix
W / Hann / Db / 2016 / V: Foxattac / MV: Rabino / 107QZ12
 
1445
Fix-It Felix
W / Hann / Db / 2016 / V: Foxattac / MV: Rabino / 107QZ12
 
693
Flesh Impact Dacora
H / Old / R / 2016 / V: Finest / MV: Swarovski
 
694
Fleur de la Coeur 5
S / Westf / R / 2005 / V: Sternentänzer / MV: Gulliver
 
694
Fleur de la Coeur 5
S / Westf / R / 2005 / V: Sternentõnzer / MV: Gulliver
 
695
Fleurelle H
S / Hann / B / 2017 / V: Floriscount / MV: Scolari
 
695
Fleurelle H
S / Hann / B / 2017 / V: Floriscount / MV: Scolari
 
696
Fleya
S / Hann / Db / 2019 / V: Fürst Toto / MV: Lauries Crusador xx
 
697
Flint 90
W / Hann / 2009 / V: For Edition I / MV: Der Lenz / 105GH33
 
697
Flint 90
W / Hann / 2009 / V: For Edition I / MV: Der Lenz / 105GH33
 
698
Flocke Fiona
S / Hann / Df / 2018 / V: Floriscount / MV: Diamond Hit
 
698
Flocke Fiona
S / Hann / Df / 2018 / V: Floriscount / MV: Diamond Hit
 
699
Florate
S / Hann / B / 2012 / V: Floratio / MV: El Bundy I
 
1480
Florenca 2
S / Hann / B / 2008 / V: Fundskerl / MV: Federweisser
 
1480
Florenca 2
S / Hann / B / 2008 / V: Fundskerl / MV: Federweisser
 
701
Florentine 66
S / Bay / B / 2003 / V: Florestano / MV: Welt Fürst
 
702
Flori's Flo
W / Hann / B / 2011 / V: Floriscount / MV: Lauries Crusador xx
 
702
Flori's Flo
W / Hann / B / 2011 / V: Floriscount / MV: Lauries Crusador xx
 
705
For ever von der Düpe
W / Holst / F / 2012 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Colman / 106XR67
 
706
For Fantasy 10
W / OS / F / 2011 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Sable Rose (Calvados)
 
706
For Fantasy 10
W / OS / F / 2011 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Sable Rose (Calvados)
 
707
For Filou PS
W / OS / B / 2017 / V: For Pleasure / MV: Filou de Muze
 
708
For Sucsess
W / Hann / B / 2010 / V: Forsyth / MV: Lux
 
708
For Sucsess
W / Hann / B / 2010 / V: Forsyth / MV: Lux
 
709
Forty Seven
H / Old / Db / 2015 / V: Fahrenheit / MV: De Niro / 106WZ52
 
709
Forty Seven
H / Old / Db / 2015 / V: Fahrenheit / MV: De Niro / 106WZ52
 
710
Forward 2
H / Holst / B / 2009 / V: For Pleasure / MV: Corisco / 104QP64
 
711
Foscolino 3
W / Hann / B / 2017 / V: Fürst Belissaro / MV: Londontime
 
711
Foscolino 3
W / Hann / B / 2017 / V: F³rst Belissaro / MV: Londontime
 
712
Fotilas
W / Hann / Df / 2011 / V: Floriscount / MV: Fürst Heinrich
 
712
Fotilas
W / Hann / Df / 2011 / V: Floriscount / MV: Fürst Heinrich
 
713
Found
H / Hann / B / 2018 / V: Foundation / MV: Hohenstein
 
714
Franklin 57
W / Hann / Db / 2012 / V: Fürstenball / MV: Pommery
 
714
Franklin 57
W / Hann / Db / 2012 / V: F³rstenball / MV: Pommery
 
715
Fräulein Frank
S / Old / Schwb / 2018 / V: Flying Nymphenburg / MV: Farewell III
 
715
Fräulein Frank
S / Old / Schwb / 2018 / V: Flying Nymphenburg / MV: Farewell III
 
716
FRH Butt's Avondale
S / Hann / B / 2007 / V: Nobre xx / MV: Heraldik xx / 103VF64
 
718
Friday for Future 2
S / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Capo / 107KI33
 
718
Friday for Future 2
S / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Capo / 107KI33
 
1431
Frieda 299
S / Hann / B / 2014 / V: Numero Uno / MV: Contender / 106XC72
 
1431
Frieda 299
S / Hann / B / 2014 / V: Numero Uno / MV: Contender / 106XC72
 
721
Frieda Gold K
S / Hann / Db / 2014 / V: Franziskus / MV: De Niro
 
721
Frieda Gold K
S / Hann / Db / 2014 / V: Franziskus / MV: De Niro
 
723
Friedrich der Groîe 12
H / Hann / Db / 2017 / V: For Romance II / MV: Davignon I
 
726
Frizzante Rosso
S / Hann / F / 2011 / V: Floriscount / MV: Metternich
 
726
Frizzante Rosso
S / Hann / F / 2011 / V: Floriscount / MV: Metternich
 
727
Frontman 6
W / Old / F / 2015 / V: Farrell / MV: For Compliment
 
727
Frontman 6
W / Old / F / 2015 / V: Farrell / MV: For Compliment
 
728
FS Checkpoint
W / Rhld / 2012 / V: Cassini Boy Junior / MV: Lancer II
 
729
Fulham
W / Hann / Df / 2010 / V: Fabregas / MV: Westbury
 
729
Fulham
W / Hann / Df / 2010 / V: Fabregas / MV: Westbury
 
1442
Full House Figo
W / Hann / B / 2017 / V: Fürst Belissaro / MV: His Highness
 
1435
Fun Forever 2
W / Hann / F / 2006 / V: Farewell III / MV: Dream of Glory
 
1435
Fun Forever 2
W / Hann / F / 2006 / V: Farewell III / MV: Dream of Glory
 
732
Funrise
W / Hann / F / 2016 / V: Flanell / MV: Bretton Woods
 
733
Furinell
S / Hann / R / 2015 / V: First Choice / MV: De Niro
 
734
Fürst Faramir 3
W / Hann / Db / 2012 / V: Fürstenball / MV: Riverside
 
734
Fürst Faramir 3
W / Hann / Db / 2012 / V: F³rstenball / MV: Riverside
 
735
Fürst Lady 13
S / Old / Schwb / 2017 / V: Fürstenball / MV: Royal Highness
 
736
Fürst Sandro S
W / Old / Db / 2012 / V: Fürst Romancier / MV: Sandro Hit
 
736
Fürst Sandro S
W / Old / Db / 2012 / V: F³rst Romancier / MV: Sandro Hit
 
737
Fürstenliebe De
S / Hann / Db / 2011 / V: Fürstenball / MV: Landadel / 107GG71
 
737
Fürstenliebe De
S / Hann / Db / 2011 / V: F³rstenball / MV: Landadel / 107GG71
 
G - Pferdename / KNR
738
Gabbianos Charlet
S / Hann / R / 2011 / V: Gabbiano / MV: Export
 
739
Gaino
W / Grpf.o.R / B / 2009 / MV: Paddock Orion
 
739
Gaino
W / Grpf.o.R / B / 2009 / MV: Paddock Orion
 
740
Gandalf B
W / Hann / R / 2008 / V: Graf Top / MV: Silvio I / 105BM14
 
741
Garandolina
S / Hann / B / 2006 / V: Garant / MV: Don Juan
 
741
Garandolina
S / Hann / B / 2006 / V: Garant / MV: Don Juan
 
742
Gatsby 178
W / Old / Schwb / 2017 / V: Grey Flanell / MV: Caprimond
 
1430
Gaya 46
S / Hann / Db / 2017 / V: Grey Top / MV: Calido I
 
1430
Gaya 46
S / Hann / Db / 2017 / V: Grey Top / MV: Calido I
 
744
Gem of India 3
W / Hann / Db / 2013 / V: Gem of India / MV: Stakkato / 106WK08
 
744
Gem of India 3
W / Hann / Db / 2013 / V: Gem of India / MV: Stakkato / 106WK08
 
745
Genesis 104
H / Hann / Schi / 2012 / V: Grey Top / MV: Fabriano
 
745
Genesis 104
H / Hann / Schi / 2012 / V: Grey Top / MV: Fabriano
 
746
Gentle WillowBee H
W / Hann / B / 2017 / V: Gentleman / MV: White Star
 
747
Gentleman B 3
W / Old / Df / 2016 / V: Governor / MV: Rohdiamant
 
1471
Georginia 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Casall
 
1471
Georginia 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Casall
 
748
GF's Quitsch Quatsch
W / Holst / Db / 2012 / V: Quintero / MV: Paramount
 
748
GF's Quitsch Quatsch
W / Holst / Db / 2012 / V: Quintero / MV: Paramount
 
750
Gilrada de Lux
S / DSP / Schi / 2013 / V: Hermes de Lux / MV: Diarado
 
750
Gilrada de Lux
S / DSP / Schi / 2013 / V: Hermes de Lux / MV: Diarado
 
751
Gini White
S / Hann / Schi / 2012 / V: Grey Top / MV: Cashman
 
752
Gionetty
S / KWPN / B / 2011 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Casantos / 106QU17
 
752
Gionetty
S / KWPN / B / 2011 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Casantos / 106QU17
 
753
Giotto 65
W / Hann / Schi / 2012 / V: Gavi / MV: Calido I / 106BL89
 
753
Giotto 65
W / Hann / Schi / 2012 / V: Gavi / MV: Calido I / 106BL89
 
754
Gipsy 1175
S / Old / R / 2016 / V: Governor / MV: Desperados
 
755
Gitania 16
S / Holst / Schwb / 2014 / V: Cormint / MV: Caletto I / 107AU94
 
1479
Glencroft Ghandi
W / Conne / Creme / 2014 / V: Woodfield Sammy / MV: Templebready Fear Bui / 106MW93
 
1479
Glencroft Ghandi
W / Conne / Creme / 2014 / V: Woodfield Sammy / MV: Templebready Fear Bui / 106MW93
 
756
Gloria 576
S / Hann / F / 2012 / V: Granturo / MV: Embassy I
 
756
Gloria 576
S / Hann / F / 2012 / V: Granturo / MV: Embassy I
 
757
Gloria 585
S / Holst / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Corrado I / 107EV77
 
757
Gloria 585
S / Holst / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Corrado I / 107EV77
 
758
Glorious Date
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
759
Go Classico
W / Meckl. / Schwb / 2016 / V: Grandorado TN / MV: Clinton I
 
760
Go for Romance
H / Old / F / 2018 / V: Governor / MV: Fürst Romancier
 
760
Go for Romance
H / Old / F / 2018 / V: Governor / MV: F³rst Romancier
 
761
Go-Go 10
S / KWPN / F / 2011 / V: Tango / MV: Prestige
 
762
Gold Digger Du Ventel
H / SF / F / 2016 / V: Kannan / MV: Narcos II
 
763
Goldstar 44
S / Holst / B / 2014 / V: Quick Star / MV: Caretino 2
 
763
Goldstar 44
S / Holst / B / 2014 / V: Quick Star / MV: Caretino 2
 
764
Grace 509
S / Hann / B / 2016 / V: Grey Top / MV: Stolzenberg
 
764
Grace 509
S / Hann / B / 2016 / V: Grey Top / MV: Stolzenberg
 
765
Grace CS
S / Holst / B / 2014 / V: Quiran / MV: Quintero / 107RT25
 
765
Grace CS
S / Holst / B / 2014 / V: Quiran / MV: Quintero / 107RT25
 
766
Graceful Queen
S / Hann / B / 2017 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
766
Graceful Queen
S / Hann / B / 2017 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
767
Grandessa S 5
S / Holst / Db / 2014 / V: Crunch / MV: Cassiano
 
1412
Grandissimo
W / Fuchs / 2000
 
1412
Grandissimo
W / Fuchs / 2000
 
768
Greece 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Quinar / 106WN28
 
769
Grenzhoehes C'est la vie cheri
S / DR / F / 2012 / V: Grenzhoehes My Fireball / MV: FS Champion de Luxe
 
769
Grenzhoehes C'est la vie cheri
S / DR / F / 2012 / V: Grenzhoehes My Fireball / MV: FS Champion de Luxe
 
770
Greta 176
S / Holst / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Diarado
 
770
Greta 176
S / Holst / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Diarado
 
771
Greta 187
S / Holst / B / 2014 / V: Casall / MV: Claudio
 
772
Greta 211
S / Holst / B / 2017 / V: Great Blue / MV: Calido I
 
773
Grey Butt
H / Hann / Schi / 2016 / V: Grey Top / MV: Sunset Boulevard xx
 
774
Grisu HE
W / DR / Schi / 2011 / V: Greylight / MV: Rocky Twist / 107IH40
 
775
Guiness 66
W / Hann / B / 2009 / V: Graf Top / MV: Quasi Roi / 106UX53
 
775
Guiness 66
W / Hann / B / 2009 / V: Graf Top / MV: Quasi Roi / 106UX53
 
776
Gusta Go
S / Hann / B / 2013 / V: Grey Top / MV: Werther
 
776
Gusta Go
S / Hann / B / 2013 / V: Grey Top / MV: Werther
 
778
Gwindy Mar
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarcon / MV: Calido I
 
H - Pferdename / KNR
780
Hacket Lad
W / Grpf.o.R / F / 2014
 
781
Halima 17
S / Hann / F / 2011 / V: Hohenzollern / MV: Brentano II
 
781
Halima 17
S / Hann / F / 2011 / V: Hohenzollern / MV: Brentano II
 
1450
Halina VA
S / Holst / Db / 2015 / V: Kannan / MV: Capitol I / 107EP63
 
1415
Hannes
W / Braun / 2005
 
1415
Hannes
W / Braun / 2005
 
1447
Happy beylla
S / Fjordpferd / Rotfa / 2016
 
785
Happy Lady 12
S / DSP / B / 2013 / V: Lord Fauntleroy / MV: Fiepes Winged xx / 106NW52
 
786
Happy Soul
S / Dt.Pf / R / 2013 / V: Heinrich Heine / MV: Weltruhm
 
786
Happy Soul
S / Dt.Pf / R / 2013 / V: Heinrich Heine / MV: Weltruhm
 
1455
Haribo PS
W / Hann / Db / 2014 / V: Heinrich Heine / MV: Juventus
 
789
Harrys Guy
W / Irl.W / B / 2014 / V: Loughehoe Guy / MV: Harlequin du Carel / 106XM10
 
789
Harrys Guy
W / Irl.W / B / 2014 / V: Loughehoe Guy / MV: Harlequin du Carel / 106XM10
 
790
Harvard 14
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: Hotspot (GBR) / MV: Baloubet du Rouet
 
790
Harvard 14
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: Hotspot (GBR) / MV: Baloubet du Rouet
 
791
Hayley 3
S / Hann / B / 2013 / V: Hampton / MV: Damsey
 
791
Hayley 3
S / Hann / B / 2013 / V: Hampton / MV: Damsey
 
792
Heart of Candid
S / DWB / B / 2014 / V: Heartbeat / MV: Con Capitol / 107JA78
 
792
Heart of Candid
S / DWB / B / 2014 / V: Heartbeat / MV: Con Capitol / 107JA78
 
793
Heidediamant
H / Trak. / B / 2016 / V: Perfekt (RUS) / MV: Dramatiker
 
794
Heidemarie vd Graschapel
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
795
Helene 47
S / Holst / B / 2015 / V: Quarz / MV: Diarado
 
795
Helene 47
S / Holst / B / 2015 / V: Quarz / MV: Diarado
 
796
Helia 80
S / Hann / Db / 2017 / V: Helium / MV: Romanov Blue Hors
 
796
Helia 80
S / Hann / Db / 2017 / V: Helium / MV: Romanov Blue Hors
 
797
Hella Hopp
S / Hann / B / 2014 / V: Herzensdieb / MV: Rotspon
 
797
Hella Hopp
S / Hann / B / 2014 / V: Herzensdieb / MV: Rotspon
 
798
Hellen M
S / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Coriano 4
 
799
Helsinki 4
W / KWPN / Schi / 2012 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Corland (DK: Corlando) / 105RH31
 
799
Helsinki 4
W / KWPN / Schi / 2012 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Corland (DK: Corlando) / 105RH31
 
800
Hennessy 129
W / DR / B / 2016 / V: Halifax / MV: Cebulon / 107NP92
 
800
Hennessy 129
W / DR / B / 2016 / V: Halifax / MV: Cebulon / 107NP92
 
801
Hennessy MH
W / Hann / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Salito
 
802
Henry Jota Germano
W / Arg. / F / 2004 / V: Tyruso H / MV: Henry Jota Carapalida / 105IJ70
 
803
Hera 308
S / Hann / R / 2017 / V: Helium / MV: Bordeaux (NLD)
 
803
Hera 308
S / Hann / R / 2017 / V: Helium / MV: Bordeaux (NLD)
 
804
Herakles TSF 3
H / Trak. / R / 2009 / V: Gribaldi / MV: Michelangelo / 104XP49
 
804
Herakles TSF 3
H / Trak. / R / 2009 / V: Gribaldi / MV: Michelangelo / 104XP49
 
805
Hermes 143
W / Holst / Db / 2011 / V: Hosco / MV: Caletto I
 
805
Hermes 143
W / Holst / Db / 2011 / V: Hosco / MV: Caletto I
 
806
Herzbub Hotte
W / Old / Schwb / 2008 / V: Hotline / MV: Donnerwerther
 
1433
Hickstead's High
W / Holst / Schi / 2015 / V: Hickstead / MV: Cantus
 
809
Highdy 2
S / Hann / Db / 2007 / V: His Highness / MV: De Niro
 
809
Highdy 2
S / Hann / Db / 2007 / V: His Highness / MV: De Niro
 
1454
Hilkens Mirage
S / DR / Falbe / 2014 / V: Cartier Deluxe / MV: Arts-Dancer-Boy
 
1454
Hilkens Mirage
S / DR / Falbe / 2014 / V: Cartier Deluxe / MV: Arts-Dancer-Boy
 
811
Hillstone
W / KWPN / B / 2012 / V: Zizi Top / MV: Krack C
 
811
Hillstone
W / KWPN / B / 2012 / V: Zizi Top / MV: Krack C
 
812
Hirtenglanz 5
W / Holst / B / 2012 / V: Hirtentanz / MV: Loran
 
813
Hogan 5
W / Bay / B / 2007 / V: Herzruf / MV: Polarstern / 103VA40
 
814
Hollywood De Hus
S / SF / Db / 2017 / V: Numero Uno / MV: Calido I / 107SI18
 
815
Holsteins Cavalier
W / DR / B / 2013 / V: Comme Ci Comme Ca / MV: Horsegate Minstrel
 
815
Holsteins Cavalier
W / DR / B / 2013 / V: Comme Ci Comme Ca / MV: Horsegate Minstrel
 
816
Honey Cor
S / Holst / Db / 2015 / V: Carambole / MV: Coronado
 
817
Honeybee 14
S / Hann / R / 2010 / V: Hohenzollern / MV: Lanthan
 
818
Horse Gym's Canbucca
S / Holst / Db / 2010 / V: Connor / MV: Cassini II / 105HU36
 
819
Horse Gym's Coolmann
W / Bay / Db / 2005 / V: Candillo / MV: Argentinus / 104WC95
 
820
Hosianna 4
S / Hann / B / 2009 / V: Hofrat / MV: De Niro / 107UB17
 
820
Hosianna 4
S / Hann / B / 2009 / V: Hofrat / MV: De Niro / 107UB17
 
821
Hotzenplotz H
W / Hann / F / 2007 / V: Hochadel / MV: Werther
 
822
Hübsche Deern 4
S / Holst / Db / 2015 / V: Leovisto / MV: Com Air I
 
I - Pferdename / KNR
823
I believe in you
S / Hann / R / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Stakkato
 
824
I'm a Lady
S / KWPN / B / 2013 / V: Florencio I / MV: Sandro Hit
 
824
I'm a Lady
S / KWPN / B / 2013 / V: Florencio I / MV: Sandro Hit
 
825
Iban
W / KWPN / B / 2013 / V: Don Diablo HX / MV: Cento / 106QU31
 
825
Iban
W / KWPN / B / 2013 / V: Don Diablo HX / MV: Cento / 106QU31
 
826
Icadali - R
S / Holst / B / 2016 / V: Conway II / MV: Caretino 2
 
827
Icarus van het Mispelhof
W / BWP / B / 2008 / V: Tinka's Boy / MV: Nabab de Reve / 105AS34
 
828
Ikadella
S / Holst / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Leandro
 
829
Ilse van Eijken
S / KWPN / F / 2013 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Argentinus
 
829
Ilse van Eijken
S / KWPN / F / 2013 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Argentinus
 
830
Image 26
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Carolus I
 
830
Image 26
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Carolus I
 
831
Imity
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cardino
 
832
Ina K
S / DSP / F / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Azarro
 
832
Ina K
S / DSP / F / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Azarro
 
833
Inambari 2
S / OS / B / 2009 / V: Incello / MV: Gloster
 
833
Inambari 2
S / OS / B / 2009 / V: Incello / MV: Gloster
 
834
Inclusive 2
S / Trak. / Db / 2011 / V: All Inclusive / MV: King Arthur
 
835
InCroyable 4
W / DSP / F / 2017 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Canterbury
 
837
Indigo 169
H / KWPN / F / 2013 / V: Kannan / MV: C-Indoctro / 106BC50
 
838
Indira 201
S / Holst / Schi / 2016 / V: Cascadello I / MV: Cascavelle
 
839
Infinity 51
S / Holst / B / 2016 / V: Connor / MV: Calato
 
839
Infinity 51
S / Holst / B / 2016 / V: Connor / MV: Calato
 
840
Instagramy
S / Holst / Schi / 2016 / V: Quiran / MV: Cassini II
 
840
Instagramy
S / Holst / Schi / 2016 / V: Quiran / MV: Cassini II
 
841
Ipswitch 2
H / Holst / Schi / 2013 / V: Ivento / MV: Exorbitant xx
 
842
Ironmaiden
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Paramount
 
842
Ironmaiden
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Paramount
 
843
Isabeau de Span
S / KWPN / B / 2013 / V: Dynamo / MV: Acapulco Z
 
844
It's me M
S / Holst / Hlb / 2016 / V: Kash de Prissey / MV: Le Grand III
 
845
Iva 9
S / Holst / B / 2016 / V: Sandro Boy / MV: Carthago
 
846
Ivika
S / Holst / B / 2016 / V: Caplan / MV: My Happy Guest xx
 
J - Pferdename / KNR
848
Jarina 5
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Canturo / MV: Corland (DK: Corlando)
 
848
Jarina 5
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Canturo / MV: Corland (DK: Corlando)
 
849
Jeffery
W / ISH / Schi / 2009 / V: Huntingfield Rebel / MV: Powerswood Purple
 
850
Jella BB
S / Holst / Schi / 2016 / V: Cascadello I / MV: Carry / 107RT21
 
850
Jella BB
S / Holst / Schi / 2016 / V: Cascadello I / MV: Carry / 107RT21
 
851
Jetset 111
S / BWP / Df / 2009 / V: Chopin van Het Moleneind / MV: Furioso (Purioso) / 104IL74
 
851
Jetset 111
S / BWP / Df / 2009 / V: Chopin van Het Moleneind / MV: Furioso (Purioso) / 104IL74
 
852
John Doe 5
H / KWPN / Db / 2014 / V: Kannan / MV: Heartbreaker
 
852
John Doe 5
H / KWPN / Db / 2014 / V: Kannan / MV: Heartbreaker
 
853
Jona P
S / DSP / F / 2016 / V: Johnson / MV: Quaterback
 
854
Joulina
S / Holst / B / 2017 / V: Conditus / MV: Loran
 
855
JS Chakalaka
W / Hann / B / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Quasi Roi
 
855
JS Chakalaka
W / Hann / B / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Quasi Roi
 
1439
Just Lennox
W / Grpf.o.R / Db / 2011
 
1439
Just Lennox
W / Grpf.o.R / Db / 2011
 
K - Pferdename / KNR
858
Ka-Ching 3
S / Hann / B / 2016 / V: Kannan / MV: Stolzenberg
 
859
Kaatje W
S / OS / F / 2018 / V: Ludwigs As / MV: Lordanos
 
860
Kabuki 6
S / KWPN / F / 2015 / V: Harley VDL / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
860
Kabuki 6
S / KWPN / F / 2015 / V: Harley VDL / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
861
Kaddylac
W / OS / Df / 2016 / V: Kannan / MV: Chin Chin
 
861
Kaddylac
W / OS / Df / 2016 / V: Kannan / MV: Chin Chin
 
862
Kaidan 5
W / Hann / B / 2016 / V: Kannan / MV: Gerlinus / 107NO37
 
863
Kalifa 10
S / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Fidelio du Donjon
 
863
Kalifa 10
S / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Fidelio du Donjon
 
864
Kalle Cool 6
W / DR / B / 2009 / V: Kadenzzo / MV: Vivaldi
 
864
Kalle Cool 6
W / DR / B / 2009 / V: Kadenzzo / MV: Vivaldi
 
865
Kamina 9
S / Holst / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Lord Z
 
866
Kannamant Hivette Z
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Diamant de Semilly / 107EJ81
 
866
Kannamant Hivette Z
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Diamant de Semilly / 107EJ81
 
867
Kannantendro NL
W / Hann / Df / 2016 / V: Kannan / MV: For Edition I
 
867
Kannantendro NL
W / Hann / Df / 2016 / V: Kannan / MV: For Edition I
 
868
Kannari
W / OS / B / 2016 / V: Kannan / MV: Acord II
 
868
Kannari
W / OS / B / 2016 / V: Kannan / MV: Acord II
 
869
Kanyon
W / OS / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Chambertin
 
869
Kanyon
W / OS / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Chambertin
 
870
Karamia 10
S / Hann / B / 2016 / V: Kannan / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
871
Karat du Plessis
H / KWPN / Schi / 2015 / V: Padock du Plessis / MV: Corofino I / 107SH75
 
871
Karat du Plessis
H / KWPN / Schi / 2015 / V: Padock du Plessis / MV: Corofino I / 107SH75
 
872
Karl 65
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clearway / MV: Julio Mariner xx
 
872
Karl 65
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clearway / MV: Julio Mariner xx
 
873
Karlido M
W / OS / Schi / 2015 / V: Kannan / MV: Calido I / 107AY96
 
874
Karuso Royal
W / Hann / F / 2008 / V: Kaiserkult / MV: Rotspon
 
874
Karuso Royal
W / Hann / F / 2008 / V: Kaiserkult / MV: Rotspon
 
875
Katinka 181
S / DR / Schi / 2005 / V: Merlin / MV: Seiron
 
875
Katinka 181
S / DR / Schi / 2005 / V: Merlin / MV: Seiron
 
876
Katniss
S / Meckl. / Schi / 2009 / V: Catoki / MV: Kolibri / 106BY33
 
876
Katniss
S / Meckl. / Schi / 2009 / V: Catoki / MV: Kolibri / 106BY33
 
877
Katy 32
S / Holst / Schi / 2017 / V: Quibery / MV: Cassiano
 
878
Kaya 56
S / Holst / Schi / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Casall
 
879
Kayenne 8
S / Rhld / B / 2018 / V: Kavalier Noir / MV: Lancer II
 
880
Kealoa M
S / Trak. / Db / 2014 / V: Schwarzgold / MV: Nachtruf / 107TU09
 
880
Kealoa M
S / Trak. / Db / 2014 / V: Schwarzgold / MV: Nachtruf / 107TU09
 
881
Kelvian Sheila
S / Conne / Schi / 2010 / V: Moy Hazy Cove / MV: Kilduffahoo
 
881
Kelvian Sheila
S / Conne / Schi / 2010 / V: Moy Hazy Cove / MV: Kilduffahoo
 
882
Kentucky 130
W / Holst / F / 2016 / V: Kannan / MV: Fidelio du Donjon
 
883
Khastiyel
W / NIPo / Palom / 2012 / V: Kharamel GF ox / MV: Orchard Limb-Lopper
 
884
Khaya miss Fly
S / KWPN / F / 2015 / MV: Concorde
 
884
Khaya miss Fly
S / KWPN / F / 2015 / MV: Concorde
 
885
Kiara 138
S / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Casall
 
885
Kiara 138
S / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Casall
 
886
Kiara Berlin
S / Hann / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Quaid I
 
887
Kidam
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Quidam de Revel / 107ET73