Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 825 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
Abylayne
S / Rhld / FkaSc / 2007 / V: Acorado's Ass / MV: Pit I
 
003
Adeline 50
S / Meckl. / B / 2009 / V: Accado / MV: Matador xx
 
004
Adgi
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Casall
 
004
Adgi
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Casall
 
556
Alcorrida ZH
S / Holst / Schi / 2008 / V: Corrido / MV: Cambridge
 
005
Alhaya
S / Holst / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Rocadero / 105KA39
 
005
Alhaya
S / Holst / B / 2008 / V: Chico's Boy / MV: Rocadero / 105KA39
 
007
Amicelli SLK
S / Old / F / 2009 / V: Desperados / MV: Los Alamos
 
007
Amicelli SLK
S / Old / F / 2009 / V: Desperados / MV: Los Alamos
 
008
Amidala 31
S / Hann / B / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Rotspon
 
008
Amidala 31
S / Hann / B / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Rotspon
 
009
Amori
S / Holst / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Chambertin
 
009
Amori
S / Holst / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Chambertin
 
011
Anarion Dream of Sun
W / Hann / F / 2006 / V: Anrit / MV: Grafenburg
 
014
Antonio Classico
W / Holst / B / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carpaccio
 
015
Aquido 2
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Askido / MV: Caitano
 
016
Archavin
W / Hann / B / 2008 / V: Abke / MV: Lordanos / 105SW77
 
016
Archavin
W / Hann / B / 2008 / V: Abke / MV: Lordanos / 105SW77
 
017
Arizona 129
S / Holst / B / 2008 / V: Clearway / MV: Fighting Alpha / 104PZ81
 
017
Arizona 129
S / Holst / B / 2008 / V: Clearway / MV: Fighting Alpha / 104PZ81
 
018
Arlasko P.M.S.
W / Old / B / 2009 / V: Arko / MV: Lascadell / 104RR59
 
018
Arlasko P.M.S.
W / Old / B / 2009 / V: Arko / MV: Lascadell / 104RR59
 
019
Arlesberg Rebel Fleur
S / Wel.A / F / 2015 / V: Springfire's Orophino
 
020
Armani 320
W / Wel.B / Falbe / 2012 / V: Boston Ballet Wot Not / MV: Carwed Charmer
 
023
Axélls Camaro
W / Palomino / Creme / 2015 / V: Axell Goldstein / MV: Szikrazo 1 Ragyogo
 
B - Pferdename / KNR
024
Babalou 3
S / NLpoNPA / B / 2013 / V: Krachtpatser / MV: Kompas Marco
 
024
Babalou 3
S / NLpoNPA / B / 2013 / V: Krachtpatser / MV: Kompas Marco
 
025
Bacantus G
W / Holst / F / 2017 / V: Brantzau / MV: Ramirado
 
025
Bacantus G
W / Holst / F / 2017 / V: Brantzau / MV: Ramirado
 
026
Baccara 182
S / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Florestan I
 
026
Baccara 182
S / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Florestan I
 
027
Baccola
S / Holst / Db / 2009 / V: Loran / MV: Caribo GL
 
028
Bakirenio
W / Old / Df / 2012 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Alabaster
 
028
Bakirenio
W / Old / Df / 2012 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Alabaster
 
029
Baldolino
W / DSP / F / 2017 / V: Belissimo M / MV: In Flagranti
 
030
Balouchel G
S / Hann / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Lancer III
 
030
Balouchel G
S / Hann / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Lancer III
 
031
Balourado 4
W / Holst / B / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Coronado
 
031
Balourado 4
W / Holst / B / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Coronado
 
032
Balouretto - U
H / Holst / B / 2017 / V: Balous Bellini / MV: Alboretto
 
033
Bandito 71
W / Holst / Schi / 2017 / V: Balous Bellini / MV: Clarimo
 
034
Barclini
W / Holst / Schi / 2016 / V: Barcley / MV: Cassini II
 
034
Barclini
W / Holst / Schi / 2016 / V: Barcley / MV: Cassini II
 
553
Bardolino 42
W / Hann / Df / 2016 / V: Borsalino / MV: Quasar de Charry
 
035
Barein
H / Old / F / 2018 / V: Borsalino / MV: Limbus
 
036
Baron von Nymphenburg
W / Westf / B / 2013 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Spielberg
 
036
Baron von Nymphenburg
W / Westf / B / 2013 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Spielberg
 
037
Baumann's Furore
S / Westf / B / 2012 / V: Fairbanks / MV: Heraldik xx
 
038
Begonia 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Cassini II
 
038
Begonia 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Cassini II
 
039
Belinay
S / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Contendro I
 
040
Bellamira N
S / DSP / Db / 2016 / V: Belantis I / MV: Samba Hit I
 
041
Belle Aventure
S / Hann / B / 2017 / V: Bon Coeur / MV: His Highness
 
041
Belle Aventure
S / Hann / B / 2017 / V: Bon Coeur / MV: His Highness
 
042
Belle de Jour 51
S / Hann / F / 2006 / V: Belissimo M / MV: Carbid
 
042
Belle de Jour 51
S / Hann / F / 2006 / V: Belissimo M / MV: Carbid
 
043
Belle fleur de mon coeur
S / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Velten Third
 
043
Belle fleur de mon coeur
S / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Velten Third
 
044
Benerike
S / Holst / Schi / 2009 / V: Clearway / MV: Lavaletto
 
044
Benerike
S / Holst / Schi / 2009 / V: Clearway / MV: Lavaletto
 
045
Bennefit N
W / Hann / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Con Amore
 
045
Bennefit N
W / Hann / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Con Amore
 
564
Bentley 102
H / Hann / Db / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Warkant
 
564
Bentley 102
H / Hann / Db / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Warkant
 
046
Best for me 3
S / Hann / F / 2014 / V: Best of Gold / MV: Locksley II
 
046
Best for me 3
S / Hann / F / 2014 / V: Best of Gold / MV: Locksley II
 
047
Betty Barclay 21
S / Hann / Db / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Latimer
 
047
Betty Barclay 21
S / Hann / Db / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Latimer
 
048
Biscaja 11
S / Holst / F / 2009 / V: Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV: Calvados II
 
048
Biscaja 11
S / Holst / F / 2009 / V: Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV: Calvados II
 
049
Black Jack JG
W / Old / R / 2017 / V: Bon Coeur / MV: Hofrat
 
049
Black Jack JG
W / Old / R / 2017 / V: Bon Coeur / MV: Hofrat
 
050
Black Label HR
W / Hann / R / 2016 / V: Benetton Dream / MV: Sandro Hit
 
050
Black Label HR
W / Hann / R / 2016 / V: Benetton Dream / MV: Sandro Hit
 
051
Blizzard Girl
S / Holst / Schi / 2009 / V: Clarimo / MV: Underworld xx / 106QO38
 
052
Bobby Balou 2
W / Hann / Df / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato
 
052
Bobby Balou 2
W / Hann / Df / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato
 
053
Bolschoi F
W / Hann / Df / 2016 / V: Borsalino / MV: Royal Blend
 
053
Bolschoi F
W / Hann / Df / 2016 / V: Borsalino / MV: Royal Blend
 
055
Bonne Claire
S / Old / B / 2012 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Lord Sinclair III
 
055
Bonne Claire
S / Old / B / 2012 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Lord Sinclair III
 
056
Bordeaux's Rendezvous
S / Old / Db / 2017 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Rubin Cortes
 
056
Bordeaux's Rendezvous
S / Old / Db / 2017 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Rubin Cortes
 
057
Boris 242
H / Old / Df / 2017 / V: Borsalino / MV: Limbus
 
058
Borissza
W / Ung. / Schi / 2005 / V: Corofino II / MV: Cassini II / 104TW21
 
059
Bretton Woods Be on Cloud
H / Old / B / 2018 / V: Bretton Woods / MV: Fürstenball
 
060
Brooklyn Rave
W / Old / Db / 2011 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Don Primero
 
060
Brooklyn Rave
W / Old / Db / 2011 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Don Primero
 
061
Bruno Brunetti
W / Westf / B / 2017 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
061
Bruno Brunetti
W / Westf / B / 2017 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
062
Buchenhof's Donnermond
H / DR / FFalb / 2017 / V: Kastanienhof Donnertrommler / MV: Dimension AT NRW
 
062
Buchenhof's Donnermond
H / DR / FFalb / 2017 / V: Kastanienhof Donnertrommler / MV: Dimension AT NRW
 
C - Pferdename / KNR
063
C'est la vie 198
S / Holst / B / 2011 / V: Cancara / MV: Feenspross xx
 
064
Caballero's Criss Kross
W / Holst / B / 2014 / V: Calinello / MV: Carthago
 
065
Cadamo M
W / Hann / B / 2015 / V: Cadanos / MV: Escudo I
 
066
Caipirinha 92
W / Meckl. / R / 2010 / V: Count Up / MV: Lord Grannus
 
069
Calida HB
S / Dt.Pf / Db / 2015 / V: Cascadello II / MV: Capitol III
 
069
Calida HB
S / Dt.Pf / Db / 2015 / V: Cascadello II / MV: Capitol III
 
567
Caliente 11
H / DSP / B / 2017 / V: Catoki / MV: Caretino 2
 
567
Caliente 11
H / DSP / B / 2017 / V: Catoki / MV: Caretino 2
 
070
Calimero 733
H / Meckl. / F / 2014 / V: Conthargos / MV: Ussuri xx
 
070
Calimero 733
H / Meckl. / F / 2014 / V: Conthargos / MV: Ussuri xx
 
071
Callegra M
S / Holst / B / 2004 / V: Cosimo / MV: Liostro / 103HS02
 
072
Calliano 2
W / Hann / Db / 2008 / V: Carabas / MV: De Niro
 
073
Calyso Rouge PS
H / OS / B / 2017 / V: Casallco / MV: Aiglon Rouge
 
073
Calyso Rouge PS
H / OS / B / 2017 / V: Casallco / MV: Aiglon Rouge
 
074
Campino 436
W / Hann / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Rabino
 
075
Campino Classico AS
W / Meckl. / Db / 2016 / V: Champion For Pleasure / MV: Newton
 
077
Cancarinja
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Contender
 
077
Cancarinja
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Contender
 
078
Candela 85
S / Holst / B / 2015 / V: Connect / MV: Contender
 
078
Candela 85
S / Holst / B / 2015 / V: Connect / MV: Contender
 
081
Canetti 10
W / Holst / Db / 2008 / V: Caretino 2 / MV: Contender / 105BO90
 
081
Canetti 10
W / Holst / Db / 2008 / V: Caretino 2 / MV: Contender / 105BO90
 
082
Caracho 12
H / DR / F / 2006 / V: Constantin / MV: Granulit
 
082
Caracho 12
H / DR / F / 2006 / V: Constantin / MV: Granulit
 
083
Cardente 2
H / Holst / Schi / 2015 / V: Cardento / MV: Carpaccio / 107AB33
 
083
Cardente 2
H / Holst / Schi / 2015 / V: Cardento / MV: Carpaccio / 107AB33
 
084
Cardinale 26
S / OS / Db / 2017 / V: Conthargos / MV: Diarado
 
084
Cardinale 26
S / OS / Db / 2017 / V: Conthargos / MV: Diarado
 
086
Carla Luna
S / Holst / B / 2010 / V: NEKTON / MV: Carpaccio
 
087
Carlett 4
S / Lit.W / B / 2017 / V: Caplan / MV: Quo Vados I
 
088
Carlito Can Do
W / Hann / F / 2015 / V: Crumble / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
088
Carlito Can Do
W / Hann / F / 2015 / V: Crumble / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
089
Carlotta 307
S / OS / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Calido I
 
089
Carlotta 307
S / OS / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Calido I
 
090
Carlotta 385
S / Hann / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Cordato
 
090
Carlotta 385
S / Hann / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Cordato
 
091
Carlson vom Dach 9
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Cardino
 
091
Carlson vom Dach 9
W / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Cardino
 
092
Carrigos
W / Holst / Schi / 2007 / V: Carrico / MV: Lagos / 104NY71
 
093
Casablanca 120
S / Meckl. / B / 2010 / V: Charisma / MV: Gluecksbote
 
094
Casalita 11
S / Holst / Db / 2018 / V: Casall / MV: Contender
 
094
Casalita 11
S / Holst / Db / 2018 / V: Casall / MV: Contender
 
095
Casallca 2
S / CH.Wb / B / 2017 / V: Casallco / MV: Karacondo
 
096
Casallcari PS
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Cascari
 
096
Casallcari PS
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Cascari
 
097
Casallthago
W / Holst / Db / 2015 / V: Casall / MV: Carthago
 
097
Casallthago
W / Holst / Db / 2015 / V: Casall / MV: Carthago
 
098
Casalooping
W / OS / Schwb / 2014 / V: Casalito / MV: Looping / 107IN81
 
582
Casanova 580
W / Holst / B / 2017
 
099
Cascada 84
S / Holst / B / 2010 / V: Casillas / MV: Carlos DZ / 105PQ43
 
102
Cashcode 3
H / DR / Creme / 2017 / V: Caramel / MV: FS Champion de Luxe
 
103
Caspar 300
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QM38
 
104
Casparello 2
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
104
Casparello 2
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
105
Casper's Lady
S / Holst / F / 2010 / V: Numero Uno / MV: Jayadeva de Mackinac AA
 
105
Casper's Lady
S / Holst / F / 2010 / V: Numero Uno / MV: Jayadeva de Mackinac AA
 
106
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
106
Cassia 24
S / Hann / R / 2010 / V: Calido I / MV: Equest Carnute / 106TJ72
 
107
Cassius S 2
W / Holst / B / 2010 / V: Cassiano / MV: Cosimo
 
108
Castelino 5
W / Holst / B / 2012 / V: Castelan II / MV: Casall / 106QM34
 
109
Castro 62
W / Holst / Db / 2016 / V: Casaltino / MV: Rocadero
 
109
Castro 62
W / Holst / Db / 2016 / V: Casaltino / MV: Rocadero
 
110
Catadel Blue PS
W / OS / F / 2017 / V: Carembar de Muze / MV: Centadel
 
110
Catadel Blue PS
W / OS / F / 2017 / V: Carembar de Muze / MV: Centadel
 
111
Catalena 2
S / DSP / B / 2009 / V: Chap / MV: Convoi
 
111
Catalena 2
S / DSP / B / 2009 / V: Chap / MV: Convoi
 
112
Catania D
S / Holst / B / 2011 / V: Catalido / MV: Carolus I
 
112
Catania D
S / Holst / B / 2011 / V: Catalido / MV: Carolus I
 
113
Catoki's Bella
S / Holst / Db / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
113
Catoki's Bella
S / Holst / Db / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
114
Caty Perry 2
S / Holst / Db / 2010 / V: Chepetto / MV: Narew xx
 
114
Caty Perry 2
S / Holst / Db / 2010 / V: Chepetto / MV: Narew xx
 
115
Caygo
W / Holst / Db / 2017 / V: Cantesini / MV: Contender
 
115
Caygo
W / Holst / Db / 2017 / V: Cantesini / MV: Contender
 
116
Cayman 62
W / Holst / B / 2017 / V: Caplan / MV: Casall
 
116
Cayman 62
W / Holst / B / 2017 / V: Caplan / MV: Casall
 
118
Celina-Lavinia WS
S / Holst / Db / 2010 / V: Carentan / MV: Lacros / 106GA95
 
118
Celina-Lavinia WS
S / Holst / Db / 2010 / V: Carentan / MV: Lacros / 106GA95
 
119
Cellestina W
S / Holst / Schi / 2013 / V: Cellestial / MV: Cosimo / 107HF97
 
120
Centauer 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Carentan / MV: Landgraf I / 104YF85
 
120
Centauer 3
W / Holst / Db / 2007 / V: Carentan / MV: Landgraf I / 104YF85
 
121
Centurano
H / Holst / Schwb / 2013 / V: Centurion / MV: Lerano / 106TH62
 
121
Centurano
H / Holst / Schwb / 2013 / V: Centurion / MV: Lerano / 106TH62
 
123
Chabrava PS
S / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Conthargos
 
123
Chabrava PS
S / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Conthargos
 
124
Chakira 52
S / Old / B / 2007 / MV: Lamarc
 
125
Chalais R
H / DR / F / 2018 / V: Chardonnay Deluxe H / MV: Caress
 
125
Chalais R
H / DR / F / 2018 / V: Chardonnay Deluxe H / MV: Caress
 
126
Champ 224
W / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Quo Vados I
 
127
Chancer SG
W / AESRpf / B / 2017 / V: Christian Grey / MV: Con Capitano
 
127
Chancer SG
W / AESRpf / B / 2017 / V: Christian Grey / MV: Con Capitano
 
128
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010 / V: Cardenio / MV: Caletto I / 105FJ61
 
128
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010 / V: Cardenio / MV: Caletto I / 105FJ61
 
129
Chauffeur-Heinrich
W / Holst / B / 2005 / V: Catoki / MV: Linaro / 104GO32
 
129
Chauffeur-Heinrich
W / Holst / B / 2005 / V: Catoki / MV: Linaro / 104GO32
 
130
Checkmateking
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Landjunge
 
130
Checkmateking
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Landjunge
 
131
Chellistin II B
S / DSP / R / 2007 / V: Chello II / MV: Brandenburger
 
131
Chellistin II B
S / DSP / R / 2007 / V: Chello II / MV: Brandenburger
 
132
Chelsea 133
S / Holst / Schi / 2010 / V: H-Ekwador / MV: Lorentin I
 
132
Chelsea 133
S / Holst / Schi / 2010 / V: H-Ekwador / MV: Lorentin I
 
133
Chester 380
H / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Quadros
 
133
Chester 380
H / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Quadros
 
134
Chi Mai 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Calido I / MV: For Ever Jump
 
134
Chi Mai 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Calido I / MV: For Ever Jump
 
135
Chichibu 3
W / Holst / F / 2017 / V: Casaltino / MV: Corrado I
 
136
Chill my Base
W / Holst / B / 2016 / V: Colman / MV: Carpaccio
 
137
Chino 30
W / Holst / Schi / 2014 / V: Chin Champ / MV: Calato
 
138
Choco Latino 2
H / Holst / Db / 2010 / V: Cosido / MV: Contender / 104PD41
 
138
Choco Latino 2
H / Holst / Db / 2010 / V: Cosido / MV: Contender / 104PD41
 
139
Chocolé - W
W / Holst / B / 2014 / V: Cosido / MV: Corrado I
 
139
Chocolé - W
W / Holst / B / 2014 / V: Cosido / MV: Corrado I
 
574
Christian Grey 3
H / Holst / Schi / 2012 / V: Colman / MV: Cassini I / 106XG13
 
574
Christian Grey 3
H / Holst / Schi / 2012 / V: Colman / MV: Cassini I / 106XG13
 
140
Chuck Norris 11
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Zuenftiger xx
 
140
Chuck Norris 11
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Zuenftiger xx
 
141
Cinderella's Championesse
S / DR / B / 2016 / V: Movie Star / MV: Nantario
 
142
Cing Cong S
H / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Monsum
 
142
Cing Cong S
H / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Monsum
 
143
Citara 2
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Sevillano xx
 
143
Citara 2
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Sevillano xx
 
144
Clara Classica
S / DR / F / 2003 / V: Nevada / MV: unbekannt
 
145
Claus D
W / Holst / B / 2009 / V: Clarimo / MV: Bachus
 
146
Clever and Sweet Bella
S / Holst / Schi / 2010 / V: Carlos DZ / MV: Carry
 
146
Clever and Sweet Bella
S / Holst / Schi / 2010 / V: Carlos DZ / MV: Carry
 
147
Clouneys Clarissa
S / Hann / B / 2013 / V: Cloney / MV: Claudio's Son
 
147
Clouneys Clarissa
S / Hann / B / 2013 / V: Cloney / MV: Claudio's Son
 
148
Clui
W / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Lordano / 105WH14
 
558
Cococrunch AS
W / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Ariadus
 
558
Cococrunch AS
W / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Ariadus
 
149
Codiness S 2
S / Hann / R / 2013 / V: Copyright / MV: Gotspe
 
149
Codiness S 2
S / Hann / R / 2013 / V: Copyright / MV: Gotspe
 
151
Colina 84
S / Hann / Schwb / 2015 / V: Colman / MV: Acorado I / 106SU07
 
152
Collino 4
W / Trak. / Db / 2002 / V: I-Punkt / MV: Guter Planet
 
154
Colonia 17
S / Hann / B / 2010 / V: Chico's Boy / MV: Aircraft
 
155
Columbus 88
W / Hann / R / 2009 / V: Contendros Bube / MV: Beluga
 
155
Columbus 88
W / Hann / R / 2009 / V: Contendros Bube / MV: Beluga
 
156
Comme ça
S / Holst / F / 2015 / V: Comme il faut / MV: Quidam's Rubin
 
156
Comme ça
S / Holst / F / 2015 / V: Comme il faut / MV: Quidam's Rubin
 
157
Commissaria
S / Hann / B / 2014 / V: Commissario / MV: Casiro I
 
157
Commissaria
S / Hann / B / 2014 / V: Commissario / MV: Casiro I
 
158
Con oro
W / Holst / B / 2018 / V: Colman / MV: Caretino 2
 
158
Con oro
W / Holst / B / 2018 / V: Colman / MV: Caretino 2
 
159
Confetti 53
W / Lit.W / Schwb / 2015 / V: Caruso Gut / MV: Bedford
 
159
Confetti 53
W / Lit.W / Schwb / 2015 / V: Caruso Gut / MV: Bedford
 
160
Conluis
W / DSP / B / 2007 / V: Cashmaker / MV: Donjour / 106BW92
 
160
Conluis
W / DSP / B / 2007 / V: Cashmaker / MV: Donjour / 106BW92
 
161
Connycastell
H / Holst / B / 2006 / V: Concorde / MV: Cambridge
 
162
Conrad 170
W / Holst / Db / 2015 / V: Connor / MV: Lacros / 106YJ52
 
162
Conrad 170
W / Holst / Db / 2015 / V: Connor / MV: Lacros / 106YJ52
 
163
Contessa N 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Con Air
 
163
Contessa N 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Connor / MV: Con Air
 
164
Cool Girl MJ
S / Holst / FkaSc / 2013 / V: Corrado I / MV: Quinar
 
165
Coole Liese
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cardino / MV: Carinjo
 
165
Coole Liese
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cardino / MV: Carinjo
 
166
Cooler Casper A
W / Bay / F / 2012 / V: Coolidge / MV: Concerto Grosso
 
166
Cooler Casper A
W / Bay / F / 2012 / V: Coolidge / MV: Concerto Grosso
 
167
Cooler Than Me 2
W / Holst / F / 2007 / V: Clarimo / MV: Carolus I
 
168
Cooper 195
W / Hann / R / 2012 / V: Contendros Bube / MV: Stedinger
 
168
Cooper 195
W / Hann / R / 2012 / V: Contendros Bube / MV: Stedinger
 
169
Cooper de Soultzbach
S / SBS / F / 2012 / V: Idem d'Azur / MV: Elan de la Cour
 
169
Cooper de Soultzbach
S / SBS / F / 2012 / V: Idem d'Azur / MV: Elan de la Cour
 
170
Cordoba K 3
S / Meckl. / Db / 2013 / V: Cornado II / MV: Landrover
 
171
Cortina E
S / Holst / B / 2010 / V: Quirado / MV: Cassini II / 106HO08
 
171
Cortina E
S / Holst / B / 2010 / V: Quirado / MV: Cassini II / 106HO08
 
173
Cosma H
S / Holst / BkaSc / 2015 / V: Calido I / MV: Acorado I
 
174
Cosmo Soul
W / OS / BkaSc / 2018 / V: Canvaro / MV: Clinton I
 
175
Cosmonaut 9
W / Holst / B / 2016 / V: Colman / MV: Lavall I
 
175
Cosmonaut 9
W / Holst / B / 2016 / V: Colman / MV: Lavall I
 
176
Cosmostar
W / DR / F / 2014 / V: Cosmopolitan D / MV: Der feine Lord AT
 
177
Costa 65
W / Holst / B / 2010 / V: Cachas / MV: Leonce
 
570
Crawallo BS
W / Holst / B / 2009 / V: Crawford / MV: Casall / 104WZ22
 
570
Crawallo BS
W / Holst / B / 2009 / V: Crawford / MV: Casall / 104WZ22
 
178
Crowly
W / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Gaspari I
 
178
Crowly
W / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Gaspari I
 
179
CrumbleBee
S / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Calgary
 
179
CrumbleBee
S / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Calgary
 
180
Crunchita R
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Calato
 
180
Crunchita R
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Calato
 
181
Crunchy E
W / Hann / B / 2011 / V: Carrico / MV: For Pleasure
 
181
Crunchy E
W / Hann / B / 2011 / V: Carrico / MV: For Pleasure
 
182
Cuba Libre 55
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Baron
 
182
Cuba Libre 55
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Baron
 
183
Cubi
W / Holst / B / 2005 / V: Contender / MV: Limmerick
 
183
Cubi
W / Holst / B / 2005 / V: Contender / MV: Limmerick
 
184
Cucinello
W / OS / Db / 2009 / V: Check In / MV: Landadel / 106GN27
 
184
Cucinello
W / OS / Db / 2009 / V: Check In / MV: Landadel / 106GN27
 
186
Cupido 116
W / OS / B / 2012 / V: Chacco La Loi / MV: Araconit / 107ED29
 
186
Cupido 116
W / OS / B / 2012 / V: Chacco La Loi / MV: Araconit / 107ED29
 
188
Curly Sue 215
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Lerano
 
188
Curly Sue 215
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Lerano
 
189
Cypress Hill 11
S / DR / FSti / 2011 / V: Holsteins Bonito / MV: Cinzano
 
189
Cypress Hill 11
S / DR / FSti / 2011 / V: Holsteins Bonito / MV: Cinzano
 
190
Czuczo
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Claudio
 
190
Czuczo
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Claudio
 
D - Pferdename / KNR
191
D'Amour S
W / Old / B / 2017 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Johnson
 
193
D'cherie
S / Hann / Df / 2017 / V: Don Olymbrio L / MV: Brentano II
 
194
Da Fraedo
W / Hann / Db / 2013 / V: Don Frederico / MV: Lauries Crusador xx
 
194
Da Fraedo
W / Hann / Db / 2013 / V: Don Frederico / MV: Lauries Crusador xx
 
195
Da Rubio
W / Hann / B / 2016 / V: Danone I / MV: Royal Blend
 
195
Da Rubio
W / Hann / B / 2016 / V: Danone I / MV: Royal Blend
 
196
Daily Bee
S / Westf / Df / 2013 / V: Don Juan de Hus / MV: Diamond Hit
 
196
Daily Bee
S / Westf / Df / 2013 / V: Don Juan de Hus / MV: Diamond Hit
 
569
Dalington Men
W / Holst / Hlb / 2015 / V: Dinken / MV: Alcatraz / 107JZ81
 
569
Dalington Men
W / Holst / Hlb / 2015 / V: Dinken / MV: Alcatraz / 107JZ81
 
197
Dance 11
W / Hann / F / 2009 / V: Danone I / MV: Sergeant Pepper I
 
197
Dance 11
W / Hann / F / 2009 / V: Danone I / MV: Sergeant Pepper I
 
198
Dancing Star 15
W / DR / FFalb / 2017 / V: Dance Star AT / MV: Dimension AT NRW
 
198
Dancing Star 15
W / DR / FFalb / 2017 / V: Dance Star AT / MV: Dimension AT NRW
 
566
Danü
H / Holst / B / 2017 / V: Danuble du Logis / MV: Cambridge
 
566
Danü
H / Holst / B / 2017 / V: Danuble du Logis / MV: Cambridge
 
200
Danza del Sol
S / Westf / B / 2016 / V: DeLorean / MV: Sandro Hit
 
200
Danza del Sol
S / Westf / B / 2016 / V: DeLorean / MV: Sandro Hit
 
201
Darissa 8
S / Holst / B / 2011 / V: Loran / MV: Cassini I
 
201
Darissa 8
S / Holst / B / 2011 / V: Loran / MV: Cassini I
 
203
Davina 157
S / Hann / R / 2010 / V: Desperados / MV: Buddenbrock
 
203
Davina 157
S / Hann / R / 2010 / V: Desperados / MV: Buddenbrock
 
204
DaVinci G
W / Westf / R / 2014 / V: Don Juan de Hus / MV: Stedinger
 
205
Daydream 129
W / Trak. / R / 2017 / V: Helium / MV: Hohenstein
 
205
Daydream 129
W / Trak. / R / 2017 / V: Helium / MV: Hohenstein
 
206
De la Coeur 3
S / Hann / R / 2011 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
206
De la Coeur 3
S / Hann / R / 2011 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
207
DeBakey
W / Holst / B / 2016 / V: Damon / MV: Krack C
 
207
DeBakey
W / Holst / B / 2016 / V: Damon / MV: Krack C
 
208
Debbie H
S / Holst / B / 2011 / V: Cesano II / MV: Silvester
 
208
Debbie H
S / Holst / B / 2011 / V: Cesano II / MV: Silvester
 
209
DeeJay 3
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Destano / MV: Harvard
 
209
DeeJay 3
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Destano / MV: Harvard
 
210
Deep Infinity
W / Hann / Db / 2015 / V: Danciano / MV: Sir Donnerhall I
 
210
Deep Infinity
W / Hann / Db / 2015 / V: Danciano / MV: Sir Donnerhall I
 
211
Della Musica
S / Westf / R / 2018 / V: Don Martillo / MV: Ferro
 
211
Della Musica
S / Westf / R / 2018 / V: Don Martillo / MV: Ferro
 
212
Der Bünger
W / Rhld / Schwb / 2016 / V: Don Romanov / MV: Salieri
 
212
Der Bünger
W / Rhld / Schwb / 2016 / V: Don Romanov / MV: Salieri
 
213
Despacita 10
S / Meckl. / Schwb / 2017 / V: D'Olympic / MV: Lord Kemm
 
214
Despacito 25
W / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Charisma
 
215
Desperados 48
W / Hann / R / 2008 / V: Duino / MV: Lavauzelle AA
 
215
Desperados 48
W / Hann / R / 2008 / V: Duino / MV: Lavauzelle AA
 
216
Deveraux W
W / Hann / F / 2011 / V: Dagostini / MV: A Jungle Prince
 
216
Deveraux W
W / Hann / F / 2011 / V: Dagostini / MV: A Jungle Prince
 
573
Diamantde III
H / OS / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Argentinus
 
573
Diamantde III
H / OS / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Argentinus
 
217
Diamond Carisma
S / BWP / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Chasseur I
 
217
Diamond Carisma
S / BWP / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Chasseur I
 
218
Diamond Dancer JN
H / DR / Bsk / 2017 / V: Diamond Touch / MV: Chantre B
 
219
Diamond White
H / Old / Schi / 2018 / V: Diamond Hit / MV: Danone I
 
220
Diarado's Dante
W / Hann / Schwb / 2013 / V: Diarado / MV: Gem of India / 106SR28
 
220
Diarado's Dante
W / Hann / Schwb / 2013 / V: Diarado / MV: Gem of India / 106SR28
 
221
Diavista W
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diarado / MV: Levisto
 
221
Diavista W
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diarado / MV: Levisto
 
222
Die Schöne 7
S / Hann / Df / 2015 / V: Dannebrog / MV: Lauries Crusador xx
 
224
Django H
W / Meckl. / F / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Juventus
 
224
Django H
W / Meckl. / F / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Juventus
 
226
Dodo 58
S / Holst / B / 2011 / V: Cancara / MV: Quebec / 105AG87
 
226
Dodo 58
S / Holst / B / 2011 / V: Cancara / MV: Quebec / 105AG87
 
227
Dolegro
W / Holst / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106VV48
 
227
Dolegro
W / Holst / Db / 2012 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106VV48
 
228
Dollar King's Lady
S / Old / B / 2008 / V: Dollar King (Pacifique Enfant) / MV: Quattro B
 
229
Don Felino 4
W / Old / B / 2012 / V: Ducati / MV: Florianus
 
229
Don Felino 4
W / Old / B / 2012 / V: Ducati / MV: Florianus
 
230
Don Fridolin 2
W / DR / F / 2017 / V: Dreidimensional I AT NRW / MV: Dexter
 
230
Don Fridolin 2
W / DR / F / 2017 / V: Dreidimensional I AT NRW / MV: Dexter
 
231
Don Laurie 5
W / Hann / B / 2016 / V: Don Index / MV: Lauries Crusador xx
 
231
Don Laurie 5
W / Hann / B / 2016 / V: Don Index / MV: Lauries Crusador xx
 
233
Don Vito 23
W / Hann / R / 2014 / V: Duke of Oldenburg / MV: Weltruhm
 
233
Don Vito 23
W / Hann / R / 2014 / V: Duke of Oldenburg / MV: Weltruhm
 
234
Donau's Kaiserin
S / Trak. / Schwb / 2019 / V: Kaiser Milton / MV: Abendtanz
 
235
Donna Dini
S / Hann / F / 2009 / V: Danone I / MV: Michelangelo / 107GL36
 
236
Donna Doria 34
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Don Crusador / MV: Sandro Hit
 
238
Donnachiara
S / Grpf.o.R / B / 2016
 
239
Donnamita
S / Hann / Db / 2018 / V: Don Martillo / MV: Dimaggio
 
240
Dr. Erdmann
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio / 107LG56
 
240
Dr. Erdmann
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio / 107LG56
 
241
Drachenflug
W / Hann / Db / 2010 / V: Desperados / MV: Gambler's Cup xx
 
243
Duda Day
W / Hann / B / 2015 / V: Dancier / MV: Paramount
 
244
Duke 259
W / Hann / Schwb / 2005 / V: Dauphin / MV: Acapulco
 
246
Duran Duran Z
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Dominator Z / MV: Calvaro Z / 107IE53
 
E - Pferdename / KNR
247
Eclair 29
S / Holst / F / 2012 / V: Clarimo / MV: Cassini II / 107KP45
 
248
Eicha 2
S / B / 2002
 
248
Eicha 2
S / B / 2002
 
249
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
249
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
579
Elvis 310
W / Hann / B / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Landclassic / 107WD35
 
579
Elvis 310
W / Hann / B / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Landclassic / 107WD35
 
250
Emilie H
S / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Acorado I / 106HK46
 
250
Emilie H
S / Holst / Db / 2012 / V: Casall / MV: Acorado I / 106HK46
 
251
Emyliano
W / Trak. / Db / 2017 / V: Ivanhoe / MV: Kostolany
 
252
Endless Love 7
S / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Feenspross xx
 
253
Euphorio 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Numero Uno / 104SV58
 
253
Euphorio 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Numero Uno / 104SV58
 
254
Everyday a Diamond
W / Hann / R / 2004 / V: Escudo I / MV: Platini M
 
F - Pferdename / KNR
255
Fabella 26
S / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: Carpaccio / 107JZ96
 
255
Fabella 26
S / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: Carpaccio / 107JZ96
 
256
Fair Lady 381
S / Westf / B / 2011 / V: Fairbanks / MV: Worldly I
 
257
Fanni Mae KS
S / Holst / F / 2013 / V: Belissimo M / MV: Parco xx
 
257
Fanni Mae KS
S / Holst / F / 2013 / V: Belissimo M / MV: Parco xx
 
258
Fantaghir= 4
S / Old / B / 2018 / V: Feinrich / MV: Johnson
 
259
Fantast VZ
W / Hann / B / 2010 / V: Floriscount / MV: Latimer
 
259
Fantast VZ
W / Hann / B / 2010 / V: Floriscount / MV: Latimer
 
260
Fantastique Couleur
W / Hann / Df / 2017 / V: Franziskus / MV: Surprice
 
261
Farabutto KZI
W / CH.Wb / F / 2013 / V: Floriscount / MV: Londonderry
 
261
Farabutto KZI
W / CH.Wb / F / 2013 / V: Floriscount / MV: Londonderry
 
262
Farberge 3
H / Westf / B / 2017 / V: For Pleasure / MV: Coriano 4 / 107QL65
 
263
Fashion Week 11
S / Westf / B / 2016 / V: Fashion Maker / MV: Florestan I
 
263
Fashion Week 11
S / Westf / B / 2016 / V: Fashion Maker / MV: Florestan I
 
264
Felano 10
W / Hann / F / 2017 / V: Finnigan / MV: Don Frederico
 
265
Feldgoldcrunchy
S / OS / Db / 2012 / V: Clearway / MV: Quintender / 106DX16
 
265
Feldgoldcrunchy
S / OS / Db / 2012 / V: Clearway / MV: Quintender / 106DX16
 
266
Feldgoldlütten
S / Old / Df / 2012 / V: Belissimo M / MV: Quaterback
 
266
Feldgoldlütten
S / Old / Df / 2012 / V: Belissimo M / MV: Quaterback
 
267
Felipa del Sol SH
S / Hann / B / 2013 / V: Fürstenball / MV: Rohdiamant
 
267
Felipa del Sol SH
S / Hann / B / 2013 / V: Fürstenball / MV: Rohdiamant
 
269
Fidelia 174
S / Westf / Db / 2008 / V: Filius Bedo / MV: Ron William
 
269
Fidelia 174
S / Westf / Db / 2008 / V: Filius Bedo / MV: Ron William
 
270
Fidelia 208
S / Rhld / Db / 2017 / V: Feinrich / MV: Royal Blend
 
270
Fidelia 208
S / Rhld / Db / 2017 / V: Feinrich / MV: Royal Blend
 
273
Finelli 3
W / Hann / Df / 2017 / V: Finnigan / MV: Don Primus
 
273
Finelli 3
W / Hann / Df / 2017 / V: Finnigan / MV: Don Primus
 
274
Finest of Fashion W
S / Rhld / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: Rosario
 
274
Finest of Fashion W
S / Rhld / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: Rosario
 
275
Finest Time 2
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Silberschmied
 
275
Finest Time 2
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Silberschmied
 
276
Finnlay 10
W / Old / Schwb / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Diamonit I
 
276
Finnlay 10
W / Old / Schwb / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Diamonit I
 
277
Fiorina Galante
S / Hann / F / 2001 / V: Federweisser / MV: Gralswaechter
 
278
First Lady 279
S / Old / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: De Niro
 
280
Florencia Querida
S / Hann / Db / 2013 / V: Foundation / MV: Rotspon
 
281
Florina 170
S / Hann / Db / 2016 / V: Franziskus / MV: Sir Donnerhall I
 
282
Flygon
W / Holst / Db / 2011 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Corleone / 106XT25
 
285
For Fantasie 4
S / Hann / Db / 2008 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
285
For Fantasie 4
S / Hann / Db / 2008 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
286
Forrest Gump W.
W / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Sir Donnerhall I
 
286
Forrest Gump W.
W / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Sir Donnerhall I
 
287
Fortuna 480
S / Hann / Df / 2010 / V: Fürst Rousseau / MV: Regazzoni
 
287
Fortuna 480
S / Hann / Df / 2010 / V: Fürst Rousseau / MV: Regazzoni
 
288
Four Seasons 21
W / Hann / F / 2012 / V: Fidertanz / MV: Werther
 
290
Fräulein Frank
S / Old / Schwb / 2018 / V: Flying Nymphenburg / MV: Farewell III
 
291
Fräulein Frieda Meyer
S / Hann / B / 2017 / V: Fürstenhof / MV: Dancier
 
291
Fräulein Frieda Meyer
S / Hann / B / 2017 / V: Fürstenhof / MV: Dancier
 
292
Freda Gold 4
S / Hann / B / 2017 / V: Floriscount / MV: Conteur
 
292
Freda Gold 4
S / Hann / B / 2017 / V: Floriscount / MV: Conteur
 
293
Freddy Brown
W / Hann / B / 2018 / V: Floris Prince / MV: Stakkato Gold
 
293
Freddy Brown
W / Hann / B / 2018 / V: Floris Prince / MV: Stakkato Gold
 
294
Frieda IX
S / Holst / B / 2013 / V: Stakkato / MV: Candillo / 106OW33
 
294
Frieda IX
S / Holst / B / 2013 / V: Stakkato / MV: Candillo / 106OW33
 
295
Fuego de la Luna
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Donatelli I
 
296
Funrise
W / Hann / F / 2016 / V: Flanell / MV: Bretton Woods
 
297
Fürst Doncolo
W / Hann / B / 2008 / V: Fürst Piccolo / MV: Donnerhall
 
560
Fürst Fabrice OLD
H / Old / B / 2014 / V: Fürstenball / MV: Sandro Hit
 
560
Fürst Fabrice OLD
H / Old / B / 2014 / V: Fürstenball / MV: Sandro Hit
 
298
Fürst Faramir 3
W / Hann / Db / 2012 / V: Fürstenball / MV: Riverside
 
298
Fürst Faramir 3
W / Hann / Db / 2012 / V: Fürstenball / MV: Riverside
 
299
Fürst Fuchur 3
W / Hann / R / 2017 / V: Fürstenhof / MV: Spörcken
 
300
Fyrondo San
W / Hann / B / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Sandro Hit
 
G - Pferdename / KNR
301
Gerti- W
W / Holst / B / 2009 / V: Lerano / MV: Chalan
 
301
Gerti- W
W / Holst / B / 2009 / V: Lerano / MV: Chalan
 
302
Ghazeerah
S / Westf / Db / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Contender
 
302
Ghazeerah
S / Westf / Db / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Contender
 
303
Ginny VA
S / Holst / F / 2014 / V: Clarimo / MV: C-Indoctro
 
303
Ginny VA
S / Holst / F / 2014 / V: Clarimo / MV: C-Indoctro
 
304
Giona's Orchidee
S / BarockRP / DbSch / 2008 / V: Otje / MV: Ramiro
 
305
Gitana JU
S / Hann / B / 2014 / V: Cassilano / MV: Colway Bold xx
 
306
GK Elisabeth
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Singulord Joter
 
306
GK Elisabeth
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Singulord Joter
 
307
GK Quentin
W / Holst / B / 2006 / V: Quantum / MV: Lord / 103TD16
 
307
GK Quentin
W / Holst / B / 2006 / V: Quantum / MV: Lord / 103TD16
 
308
Glarina 3
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Con Air
 
308
Glarina 3
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Con Air
 
309
Go Classico
W / Meckl. / Schwb / 2016 / V: Grandorado TN / MV: Clinton I
 
310
Golden Rock 4
W / Westf / Db / 2015 / V: Goldberg / MV: Florencio I
 
311
Golville
W / Holst / B / 2017 / V: Crunch / MV: Leandro
 
311
Golville
W / Holst / B / 2017 / V: Crunch / MV: Leandro
 
557
Graziana 31
S / Hann / Db / 2011 / V: Gribaldi / MV: Wolkentanz I / 105WH74
 
557
Graziana 31
S / Hann / Db / 2011 / V: Gribaldi / MV: Wolkentanz I / 105WH74
 
312
Grenzhoehes My Desire
H / DR / Schi / 2013 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Dornik B
 
312
Grenzhoehes My Desire
H / DR / Schi / 2013 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Dornik B
 
565
Grenzhoehes Quattro
W / DR / F / 2013 / V: Quaterback's Junior / MV: Charm of Nibelungen
 
565
Grenzhoehes Quattro
W / DR / F / 2013 / V: Quaterback's Junior / MV: Charm of Nibelungen
 
313
Greta 172
S / Holst / F / 2014 / V: Quidam de Revel / MV: Cassini I
 
313
Greta 172
S / Holst / F / 2014 / V: Quidam de Revel / MV: Cassini I
 
H - Pferdename / KNR
315
Hahiti
W / Bel.P / B / 2003 / V: Kantje's Korporaal / MV: unbekannt
 
316
Hailie Jade
S / Holst / Db / 2015 / V: Stanfour / MV: Stauffenberg
 
319
Happy Hour 15
S / Hann / Db / 2009 / V: Hochadel / MV: Walt Disney I
 
319
Happy Hour 15
S / Hann / Db / 2009 / V: Hochadel / MV: Walt Disney I
 
320
Harley 106
W / DR / Db / 2005 / V: Heartbreaker / MV: Coriano 4
 
321
Harry 202
W / NF / B / 2008 / V: Snippeling Boy / MV: Vannico
 
321
Harry 202
W / NF / B / 2008 / V: Snippeling Boy / MV: Vannico
 
322
Harrybird
W / DR / B / 2017 / V: Holsteins Happyness / MV: Offshore Energy R
 
323
Harybo
W / Trak. / B / 2005 / V: Solero / MV: Buddenbrock
 
324
Havanna 190
S / Holst / B / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Crawford
 
325
Heardy MVS
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Heartbeat / MV: Cassini II
 
325
Heardy MVS
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Heartbeat / MV: Cassini II
 
326
Heitholms C'est La Vie
S / DR / B / 2018 / V: Heitholms Dempsey / MV: Heidbergs Nancho Nova
 
327
Helena S
S / Hann / B / 2011 / V: Hampton / MV: Feiner Stern
 
328
Helia 76
S / Holst / F / 2015 / V: Casaltino / MV: Alcatraz
 
329
Hermes 143
W / Holst / Db / 2011 / V: Hosco / MV: Caletto I
 
329
Hermes 143
W / Holst / Db / 2011 / V: Hosco / MV: Caletto I
 
577
Herz - Ass
S / Hann / B / 2016 / V: Herbstkönig / MV: Caprimond
 
577
Herz - Ass
S / Hann / B / 2016 / V: Herbstkönig / MV: Caprimond
 
330
Hoheit 33
S / Hann / R / 2012 / V: Hampton / MV: Wolkenstein II
 
330
Hoheit 33
S / Hann / R / 2012 / V: Hampton / MV: Wolkenstein II
 
331
Holandra
S / Holst / B / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Contender
 
332
Hollywood Hills ZH
S / Holst / Db / 2015 / V: Connor / MV: Lancetto
 
332
Hollywood Hills ZH
S / Holst / Db / 2015 / V: Connor / MV: Lancetto
 
333
Holsteins DeVito
H / DR / F / 2008 / V: FS Disagio / MV: Waldemar
 
333
Holsteins DeVito
H / DR / F / 2008 / V: FS Disagio / MV: Waldemar
 
334
Honey 121
S / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Caretino 2
 
334
Honey 121
S / Holst / Db / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Caretino 2
 
335
Honey Pie 13
S / Holst / Schi / 2015 / V: Corrado I / MV: Quintero
 
335
Honey Pie 13
S / Holst / Schi / 2015 / V: Corrado I / MV: Quintero
 
336
Hot Fudge Brownie
S / Old / B / 2012 / V: Acordelli / MV: Heraldik xx
 
I - Pferdename / KNR
337
Ida 95
S / Holst / B / 2016 / V: NEKTON / MV: Catoo
 
337
Ida 95
S / Holst / B / 2016 / V: NEKTON / MV: Catoo
 
338
Illusion H 3
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Larimar
 
338
Illusion H 3
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Larimar
 
339
Indira Gandhi S
S / Holst / Schi / 2016 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Coronado
 
340
Inka 497
S / Holst / B / 2016 / V: Conway II / MV: Mighty Magic
 
342
Interstella
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Chambertin
 
343
Invicta 4
S / Holst / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Equest Carnute
 
343
Invicta 4
S / Holst / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Equest Carnute
 
344
Inya F
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Singular Joter I
 
345
Irish Blue 4
S / Holst / Db / 2016 / V: Casparino / MV: Acorado I
 
345
Irish Blue 4
S / Holst / Db / 2016 / V: Casparino / MV: Acorado I
 
346
Irish Coffee T
W / Westf / B / 2018 / V: Asgard's Ibiza / MV: Sandro Hit
 
576
Isabelle 52
S / Holst / Db / 2016 / V: Chaman / MV: Diarado
 
576
Isabelle 52
S / Holst / Db / 2016 / V: Chaman / MV: Diarado
 
347
Isola Bella S
S / Holst / B / 2016 / V: Quiran / MV: Cachas
 
347
Isola Bella S
S / Holst / B / 2016 / V: Quiran / MV: Cachas
 
348
It' zibitzi
S / Old / R / 2007 / V: NEKTON / MV: Zarewitsch xx / 104XB91
 
348
It' zibitzi
S / Old / R / 2007 / V: NEKTON / MV: Zarewitsch xx / 104XB91
 
J - Pferdename / KNR
580
Jacinta 5
S / Holst / SCHI / 2017 / V: Catch / MV: Cormint
 
K - Pferdename / KNR
352
Kama Kura US
S / Holst / Schi / 2017 / V: Chapeau / MV: Cosido
 
353
Kamea US
S / Holst / Db / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Coronado
 
578
Kannamant Hivette Z
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Diamant de Semilly / 107EJ81
 
578
Kannamant Hivette Z
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Diamant de Semilly / 107EJ81
 
581
Kanyon
W / Old / DB / 2016
 
571
Karla G
S / Holst / F / 2017 / V: Brantzau / MV: Colman
 
571
Karla G
S / Holst / F / 2017 / V: Brantzau / MV: Colman
 
354
Karla Kolumna 5
S / Trak. / B / 2010 / V: Herzensdieb / MV: Hertug
 
355
Kensington H
W / Meckl. / Db / 2017 / V: Kétanou / MV: Ce-Matin
 
355
Kensington H
W / Meckl. / Db / 2017 / V: Kétanou / MV: Ce-Matin
 
356
Kid de Pals
W / CDE / B / 2008 / V: Campione / MV: Fetiche Du Pas
 
358
Kimba 164
S / OS / B / 2014 / V: Kannan / MV: Barrichello
 
359
Kinga von der Söhr
S / Holst / F / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Chambertin
 
360
Kintaro 4
W / Holst / Schi / 2018 / V: Kingsroad / MV: Cassini II
 
361
Kiritan
H / Holst / Db / 2015 / V: Kannan / MV: For Ever Jump / 107AE65
 
361
Kiritan
H / Holst / Db / 2015 / V: Kannan / MV: For Ever Jump / 107AE65
 
362
Ko vd Padenborre by Cortaflex
W / BWP / F / 2010 / V: Diego van de Padenborre / MV: Sire Major de la Cour / 104JV32
 
362
Ko vd Padenborre by Cortaflex
W / BWP / F / 2010 / V: Diego van de Padenborre / MV: Sire Major de la Cour / 104JV32
 
363
Kora 214
S / Holst / B / 2015 / V: Kannan / MV: Ibisco xx
 
363
Kora 214
S / Holst / B / 2015 / V: Kannan / MV: Ibisco xx
 
364
Krischan 11
H / Holst / B / 2017 / V: Kannan / MV: Quinar
 
365
Küstenjunge
W / Trak. / F / 2013 / V: Elfado / MV: Ivernel
 
L - Pferdename / KNR
563
L'Esperado 2
W / Old / Db / 2010 / V: L'Espoir / MV: Lauries Crusador xx
 
368
La Chicco
W / Wel.B / Palom / 2010 / V: Largo / MV: Moorkieker Gawain
 
369
La Weltina
S / Hann / F / 2015 / V: Livaldon / MV: Wolkenstein II
 
370
Lacantus H
W / Meckl. / B / 2007 / V: Lonely Boy / MV: Adriano
 
370
Lacantus H
W / Meckl. / B / 2007 / V: Lonely Boy / MV: Adriano
 
371
Lachico 3
W / Hann / Db / 2013 / V: Lemony's Nicket / MV: Donnerschlag
 
371
Lachico 3
W / Hann / Db / 2013 / V: Lemony's Nicket / MV: Donnerschlag
 
372
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
372
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
373
Lady 2412
S / Old / B / 2014 / V: Lordanos / MV: Cassini I / 107TQ28
 
373
Lady 2412
S / Old / B / 2014 / V: Lordanos / MV: Cassini I / 107TQ28
 
375
Lady Laurentia
S / Hann / F / 2008 / V: Laurent / MV: Weltruhm
 
375
Lady Laurentia
S / Hann / F / 2008 / V: Laurent / MV: Weltruhm
 
376
Lady Lou 145
S / Meckl. / F / 2016 / V: D'Olympic / MV: Lord Kemm
 
376
Lady Lou 145
S / Meckl. / F / 2016 / V: D'Olympic / MV: Lord Kemm
 
377
Lando Lino
W / Meckl. / B / 2010 / V: Lando-Lindo / MV: Volt
 
377
Lando Lino
W / Meckl. / B / 2010 / V: Lando-Lindo / MV: Volt
 
378
Landora K
S / Holst / B / 2015 / V: Larcon / MV: Acord II
 
380
Larrybest
W / Holst / B / 2010 / V: Larimar / MV: Esteban xx / 106DP57
 
380
Larrybest
W / Holst / B / 2010 / V: Larimar / MV: Esteban xx / 106DP57
 
381
Las Vegas 217
W / Holst / Db / 2010 / V: Lasino / MV: Corrado I
 
381
Las Vegas 217
W / Holst / Db / 2010 / V: Lasino / MV: Corrado I
 
555
Last Woman SBK Z
S / Z.Rpf / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Cash / 105LH25
 
555
Last Woman SBK Z
S / Z.Rpf / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Cash / 105LH25
 
551
Latino L
W / Meckl. / B / 2008 / V: Land-Boy / MV: Grafenstein
 
384
Le Lion 4
W / Old / F / 2017 / V: Le Vivaldi I / MV: Relevant
 
384
Le Lion 4
W / Old / F / 2017 / V: Le Vivaldi I / MV: Relevant
 
385
Lecko Mio 3
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Loveless / MV: Canturo
 
385
Lecko Mio 3
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Loveless / MV: Canturo
 
386
Leclerc 4
W / Westf / B / 2017 / V: Lissaro / MV: Aljano
 
386
Leclerc 4
W / Westf / B / 2017 / V: Lissaro / MV: Aljano
 
387
Leeroy 45
W / Holst / B / 2016 / V: Lux / MV: Contender
 
387
Leeroy 45
W / Holst / B / 2016 / V: Lux / MV: Contender
 
388
Legit SG
W / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Contender
 
389
Lego Star
H / Meckl. / B / 2018 / V: Legorado / MV: Balou du Rouet
 
390
Lenticon 2
W / Holst / B / 2003 / V: Lentigo / MV: Calypso I
 
390
Lenticon 2
W / Holst / B / 2003 / V: Lentigo / MV: Calypso I
 
391
Lercas
H / Holst / B / 2002 / V: Lerano / MV: Cor de la Bryere / 103GX49
 
391
Lercas
H / Holst / B / 2002 / V: Lerano / MV: Cor de la Bryere / 103GX49
 
392
Let's go Lightly
S / DR / B / 2009 / V: Nemax / MV: Saturn
 
393
Leuchtfeuer 24
W / Hann / Df / 2017 / V: Libertad / MV: Sunset Boulevard xx
 
393
Leuchtfeuer 24
W / Hann / Df / 2017 / V: Libertad / MV: Sunset Boulevard xx
 
394
Levina D
S / Hann / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Dancier
 
394
Levina D
S / Hann / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Dancier
 
395
Lex Caterhan
W / Hann / B / 2008 / V: Lex Lugar / MV: Drosselklang II
 
395
Lex Caterhan
W / Hann / B / 2008 / V: Lex Lugar / MV: Drosselklang II
 
398
Lionel Richie 4
W / Trak. / B / 2009 / V: Eloquent / MV: Caprimond
 
398
Lionel Richie 4
W / Trak. / B / 2009 / V: Eloquent / MV: Caprimond
 
399
Lissido E
W / OS / Db / 2015 / V: Lissino / MV: Lando
 
400
Little Diamond 14
W / Holst / Db / 2007 / V: Lasino / MV: Ramalgo Z / 103WY97
 
401
Little Moon 13
W / Holst / B / 2016 / V: Larcon / MV: Con Capitol
 
402
Little Sunshine 26
S / DR / B / 2008 / V: Dandelion / MV: Lancier
 
402
Little Sunshine 26
S / DR / B / 2008 / V: Dandelion / MV: Lancier
 
403
Livello`s Lichtblick
S / Holst / B / 2018 / V: Livello / MV: Calato
 
403
Livello`s Lichtblick
S / Holst / B / 2018 / V: Livello / MV: Calato
 
404
Lola 337
S / Hann / R / 2017 / V: Le Vivaldi I / MV: De Niro
 
405
Longdrink 5
S / Old / B / 2010 / V: Light On / MV: Lenardo
 
406
Lord Lennox 25
W / Hann / B / 2009 / V: Lord Loxley I / MV: Prince Thatch xx
 
407
Lord Locke 2
W / Holst / Db / 2015 / V: Leovisto / MV: Landgraf I
 
407
Lord Locke 2
W / Holst / Db / 2015 / V: Leovisto / MV: Landgraf I
 
408
Lorelei 107
S / Hann / F / 2013 / V: Londontime / MV: World Cup I
 
409
Loriot 389
W / Holst / F / 2016 / V: Lordanos / MV: Chalan
 
410
Lothiriel
S / OS / B / 2012 / V: Catoki / MV: Lancier
 
410
Lothiriel
S / OS / B / 2012 / V: Catoki / MV: Lancier
 
411
Lovelynn
S / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Quite Capitol
 
411
Lovelynn
S / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Quite Capitol
 
412
Lucky Strike 101
W / Holst / B / 2010 / V: Lantino / MV: Calando I / 104SP90
 
413
Lullaby 10
S / Hann / Db / 2005 / V: Lacantus / MV: Weltruhm
 
413
Lullaby 10
S / Hann / Db / 2005 / V: Lacantus / MV: Weltruhm
 
414
Lunafee
S / Meckl. / B / 2004 / V: Lucian / MV: Adeptus
 
414
Lunafee
S / Meckl. / B / 2004 / V: Lucian / MV: Adeptus
 
415
Lusandero
H / Holst / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Cosimo
 
416
Lykos 6
W / OS / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Cockpit
 
416
Lykos 6
W / OS / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Cockpit
 
M - Pferdename / KNR
417
Magic of Colour
W / OS / B / 2008 / V: Calato / MV: Landadel
 
417
Magic of Colour
W / OS / B / 2008 / V: Calato / MV: Landadel
 
418
Magic Wonder 3
S / Pony o.R / Db / 2007 / V: Seifur / MV: Boomerang / 106XL96
 
418
Magic Wonder 3
S / Pony o.R / Db / 2007 / V: Seifur / MV: Boomerang / 106XL96
 
419
Mahalo 3
W / Holst / Db / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Contendro I
 
420
Malaika 57
S / OS / B / 2017 / V: Conthargos / MV: Magic Boy
 
420
Malaika 57
S / OS / B / 2017 / V: Conthargos / MV: Magic Boy
 
421
Manchester 19
W / DR / BkaSc / 2005 / V: Mighty / MV: Bouquet (Baltimore) AA
 
421
Manchester 19
W / DR / BkaSc / 2005 / V: Mighty / MV: Bouquet (Baltimore) AA
 
423
Manhattan 86
H / DSP / Schi / 2018 / V: Mont Blanc / MV: Salz der Erde
 
424
Marley 34
W / DR / B / 2013 / V: Miami / MV: Steehorst Juan
 
425
Mascarpone 6
W / DR / Palom / 2017 / V: FS Mr. Right / MV: Top Nonstop
 
425
Mascarpone 6
W / DR / Palom / 2017 / V: FS Mr. Right / MV: Top Nonstop
 
426
Max Bunny
W / Holst / B / 2010 / V: Corrido / MV: Acorado I
 
426
Max Bunny
W / Holst / B / 2010 / V: Corrido / MV: Acorado I
 
427
Maxi Kraft's Barcelo OLD
H / Old / B / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Caprimond
 
428
Melody H
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Zapatero VDL
 
428
Melody H
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Zapatero VDL
 
429
Milkyway Classico AS
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Newton
 
429
Milkyway Classico AS
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Newton
 
430
Minero M
W / Holst / Db / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
430
Minero M
W / Holst / Db / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cormint
 
431
Miss Cha Cha H
S / OS / B / 2017 / V: Messenger / MV: Caretano Z
 
431
Miss Cha Cha H
S / OS / B / 2017 / V: Messenger / MV: Caretano Z
 
433
Mister Twister Junior
H / DR / Falbe / 2017 / V: Match Point / MV: Centurion
 
433
Mister Twister Junior
H / DR / Falbe / 2017 / V: Match Point / MV: Centurion
 
434
Monsieur du Rouet
W / OS / F / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chambertin
 
434
Monsieur du Rouet
W / OS / F / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chambertin
 
435
Montango 3
H / Hann / R / 2017 / V: Millennium / MV: Desperados
 
436
Mowgli 60
W / Trak. / B / 2015 / V: Placido Domingo / MV: Travell
 
436
Mowgli 60
W / Trak. / B / 2015 / V: Placido Domingo / MV: Travell
 
437
Mr. Big 12
W / Holst / Db / 2011 / V: Quadros / MV: Alcatraz
 
437
Mr. Big 12
W / Holst / Db / 2011 / V: Quadros / MV: Alcatraz
 
438
My Centhago PS
W / OS / B / 2017 / V: Messenger / MV: Centadel
 
438
My Centhago PS
W / OS / B / 2017 / V: Messenger / MV: Centadel
 
N - Pferdename / KNR
439
Nashville E 3
W / Holst / Db / 2017 / V: Numero Uno / MV: Casiro I
 
439
Nashville E 3
W / Holst / Db / 2017 / V: Numero Uno / MV: Casiro I
 
440
Nektinio
W / Holst / Db / 2009 / V: NEKTON / MV: Briscar / 105TY80
 
441
Nele J.W.
S / Holst / B / 2014 / V: Connor / MV: Caletto I
 
441
Nele J.W.
S / Holst / B / 2014 / V: Connor / MV: Caletto I
 
562
Niara Nova
S / Holst / B / 2002 / V: Newton / MV: Cassini I
 
562
Niara Nova
S / Holst / B / 2002 / V: Newton / MV: Cassini I
 
442
Nico 1379
W / Grpf.o.R / BSche / 2007
 
442
Nico 1379
W / Grpf.o.R / BSche / 2007
 
443
Nico 1496
W / OS / B / 2016 / V: Nouma d'Auzay / MV: Osta Rugs Richebourg
 
443
Nico 1496
W / OS / B / 2016 / V: Nouma d'Auzay / MV: Osta Rugs Richebourg
 
572
Niles W
W / DR / B / 2008 / V: Night-Cup / MV: Tashunko
 
572
Niles W
W / DR / B / 2008 / V: Night-Cup / MV: Tashunko
 
444
Nixe S
S / OS / B / 2016 / V: Conditus / MV: Niron
 
444
Nixe S
S / OS / B / 2016 / V: Conditus / MV: Niron
 
445
Nobby 27
H / OS / B / 2014 / V: Nouma d'Auzay / MV: Lansing
 
446
Nouma's Rocky
W / Old / B / 2015 / V: Nouma d'Auzay / MV: Douglas (Rousseau)
 
447
Nuri 38
W / Pony o.R / Df / 2015
 
O - Pferdename / KNR
448
Oakland's Piero
H / DR / FStic / 2017 / V: Del Piero / MV: Almonte
 
448
Oakland's Piero
H / DR / FStic / 2017 / V: Del Piero / MV: Almonte
 
449
Obelix B
W / Holst / B / 2013 / V: Crunch / MV: Lord Calando
 
449
Obelix B
W / Holst / B / 2013 / V: Crunch / MV: Lord Calando
 
451
Opium 23
W / OS / R / 2015 / V: Ovatio / MV: Ramiro's Son II / 106VG62
 
451
Opium 23
W / OS / R / 2015 / V: Ovatio / MV: Ramiro's Son II / 106VG62
 
452
Orlando's Alpha
H / Hann / B / 2017 / V: Orlando / MV: Fighting Alpha
 
P - Pferdename / KNR
453
Pericolo 3
W / Ung. / B / 2006 / V: Koppany / MV: Fantasme Courcelle
 
453
Pericolo 3
W / Ung. / B / 2006 / V: Koppany / MV: Fantasme Courcelle
 
454
Petit Blue
W / Westf / B / 2012 / V: Plot Blue / MV: Captain Fire / 106EP49
 
454
Petit Blue
W / Westf / B / 2012 / V: Plot Blue / MV: Captain Fire / 106EP49
 
559
Preuîenglanz 2
H / Trak. / B / 2012 / V: Millennium / MV: Maizauber
 
456
Proud Gabbana Girl
S / DR / Db / 2017 / V: D-Day AT / MV: Rocketti
 
456
Proud Gabbana Girl
S / DR / Db / 2017 / V: D-Day AT / MV: Rocketti
 
457
Proud Ramos
H / DR / R / 2016 / V: Rocketti / MV: Proud Doug
 
457
Proud Ramos
H / DR / R / 2016 / V: Rocketti / MV: Proud Doug
 
458
Proud Rhett Bull
W / DR / R / 2006 / V: Rocketti / MV: Proud Dandy S
 
Q - Pferdename / KNR
459
Qatar 5
W / Holst / Db / 2010 / V: Quirado / MV: Coriolan / 106QJ79
 
459
Qatar 5
W / Holst / Db / 2010 / V: Quirado / MV: Coriolan / 106QJ79
 
460
Qualchaton PS
H / OS / B / 2015 / V: Qualdandro / MV: Chacco-Blue
 
460
Qualchaton PS
H / OS / B / 2015 / V: Qualdandro / MV: Chacco-Blue
 
462
Quanto Fino 12
W / Hann / Df / 2017 / V: Quantensprung / MV: Dauphin
 
568
Quarterstar
S / DSP / F / 2010 / V: Quaterback / MV: Caprimond
 
568
Quarterstar
S / DSP / F / 2010 / V: Quaterback / MV: Caprimond
 
463
Queen Kelly
S / Hann / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Grand Cru
 
463
Queen Kelly
S / Hann / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Grand Cru
 
464
Quelindo 2
W / Hann / B / 2018 / V: Quantensprung / MV: Werlindo
 
465
Quernes
W / Holst / B / 2009 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Cardino
 
465
Quernes
W / Holst / B / 2009 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Cardino
 
466
Quick Step 71
W / Hann / B / 2011 / V: Quaterback / MV: Stedinger
 
466
Quick Step 71
W / Hann / B / 2011 / V: Quaterback / MV: Stedinger
 
467
Quickly F
W / Holst / B / 2017 / V: Quickly de Kreisker / MV: Larimar
 
467
Quickly F
W / Holst / B / 2017 / V: Quickly de Kreisker / MV: Larimar
 
468
Quilasina b
S / Holst / Db / 2016 / V: Quintero / MV: Lasino
 
552
Quilea 4
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Clarimo / 107MK65
 
552
Quilea 4
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Clarimo / 107MK65
 
469
Quinn 56
H / Bay / BkaSc / 2013 / V: Quilato / MV: Lizarazu
 
469
Quinn 56
H / Bay / BkaSc / 2013 / V: Quilato / MV: Lizarazu
 
471
Quinn US
H / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Rheinsberg
 
472
Quintano G
W / DR / F / 2013 / V: Quaterback's Junior / MV: Mephisto
 
473
Quintera 20
S / Holst / B / 2006 / V: Quo Vados I / MV: Lovari
 
474
Quiz Me 3
H / Meckl. / 2013 / V: Quality Time (NED) / MV: Converter
 
475
Quvee Unique
W / Holst / B / 2015 / V: Quvee Prestige / MV: Cassiano / 107LL72
 
R - Pferdename / KNR
476
Rabauke W
W / Hann / F / 2012 / V: Rotspon / MV: Wolkenstein II
 
477
Raphael Cavalli
W / Old / Schwb / 2009 / V: Rubinero / MV: Lefevre
 
477
Raphael Cavalli
W / Old / Schwb / 2009 / V: Rubinero / MV: Lefevre
 
478
Rappenbergs Flash
W / Hann / R / 2011 / V: Florencio I / MV: Graf Top
 
478
Rappenbergs Flash
W / Hann / R / 2011 / V: Florencio I / MV: Graf Top
 
479
Redcliff 4
W / Hann / F / 2006 / V: Rascalino / MV: Latimer
 
479
Redcliff 4
W / Hann / F / 2006 / V: Rascalino / MV: Latimer
 
480
Reine Freude 7
S / Hann / Df / 2005 / V: Rotspon / MV: Werther / 106MA55
 
480
Reine Freude 7
S / Hann / Df / 2005 / V: Rotspon / MV: Werther / 106MA55
 
481
Remon 4
W / Meckl. / Db / 2009 / V: Repertoire / MV: Ibar xx
 
481
Remon 4
W / Meckl. / Db / 2009 / V: Repertoire / MV: Ibar xx
 
482
Rexzett
W / Z.Rpf / BkaSc / 2011 / V: Rex Z / MV: Chellano Z
 
482
Rexzett
W / Z.Rpf / BkaSc / 2011 / V: Rex Z / MV: Chellano Z
 
483
Rilano S
W / Holst / B / 2014 / V: Riscal / MV: Lacros / 107LT24
 
483
Rilano S
W / Holst / B / 2014 / V: Riscal / MV: Lacros / 107LT24
 
484
Roccolino 4
W / Westf / F / 2015 / V: Rocco Granata / MV: Fidertanz
 
484
Roccolino 4
W / Westf / F / 2015 / V: Rocco Granata / MV: Fidertanz
 
485
Rock Ability 2
S / Westf / B / 2010 / V: Rock Forever I / MV: Graziano
 
485
Rock Ability 2
S / Westf / B / 2010 / V: Rock Forever I / MV: Graziano
 
486
Rockin' Rose
S / Old / Db / 2017 / V: Rock Forever I / MV: Bordeaux (NLD)
 
486
Rockin' Rose
S / Old / Db / 2017 / V: Rock Forever I / MV: Bordeaux (NLD)
 
487
Rohlsdorfs Happiness
S / DR / Fis / 2017 / V: Dating AT / MV: Wimbledon
 
487
Rohlsdorfs Happiness
S / DR / Fis / 2017 / V: Dating AT / MV: Wimbledon
 
489
Rosalynn Bee
S / Rhld / R / 2015 / V: Royal Highness / MV: Florestan I
 
490
Royal Escoria
S / Old / R / 2012 / V: Diamo Gold / MV: Rohdiamant
 
490
Royal Escoria
S / Old / R / 2012 / V: Diamo Gold / MV: Rohdiamant
 
491
Royal Gala 2
S / Hann / R / 2011 / V: Royal Classic / MV: Fürst Heinrich
 
491
Royal Gala 2
S / Hann / R / 2011 / V: Royal Classic / MV: Fürst Heinrich
 
S - Pferdename / KNR
492
Salva 3
S / Westf / R / 2018 / V: Sezuan / MV: Damon Hill
 
494
Samora 6
S / Old / Schwb / 2010 / V: Diarado / MV: Sandro
 
495
Santo Subito
H / Westf / Df / 2009 / V: Sandro Bedo / MV: Playmate xx
 
497
Schierensees Multiversum
H / DR / BFalb / 2017 / V: The Braes My Mobility / MV: Esteban xx
 
498
Septime 3
S / Hann / B / 2003 / V: Sandro Song / MV: White Star
 
498
Septime 3
S / Hann / B / 2003 / V: Sandro Song / MV: White Star
 
575
Shirkaan 2
W / Hann / Db / 2011 / V: Sir Donnerhall I / MV: Cheenook
 
575
Shirkaan 2
W / Hann / Db / 2011 / V: Sir Donnerhall I / MV: Cheenook
 
499
Shokomini
S / DR / Df / 2012 / V: Grenzhoehes Moustache / MV: Pilgrim's Red
 
499
Shokomini
S / DR / Df / 2012 / V: Grenzhoehes Moustache / MV: Pilgrim's Red
 
500
Silver Flash 4
H / Ung. / B / 2013 / V: Flash de Prissey / MV: Veganum AA
 
500
Silver Flash 4
H / Ung. / B / 2013 / V: Flash de Prissey / MV: Veganum AA
 
501
Sinclair 87
W / Holst / B / 2014 / V: Stanfour / MV: Paramount
 
501
Sinclair 87
W / Holst / B / 2014 / V: Stanfour / MV: Paramount
 
502
Sir Francis Drake 3
W / Holst / B / 2016 / V: Sir Donnerhall I / MV: Aljano
 
502
Sir Francis Drake 3
W / Holst / B / 2016 / V: Sir Donnerhall I / MV: Aljano
 
503
Sir Igor
W / Old / R / 2010 / V: San Amour I / MV: Pik Noir
 
504
Sir Rikorn
W / Hann / Db / 2017 / V: Stakkato / MV: Contendro I
 
504
Sir Rikorn
W / Hann / Db / 2017 / V: Stakkato / MV: Contendro I
 
505
Sir Wilhelm 10
W / Hann / Db / 2016 / V: Stolzenberg / MV: Athletico
 
506
Sirius A
W / Hann / B / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Contendro I / 106ER46
 
506
Sirius A
W / Hann / B / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Contendro I / 106ER46
 
507
Skyfall 50
W / Hann / F / 2013 / V: Stolzenberg / MV: Rabino
 
507
Skyfall 50
W / Hann / F / 2013 / V: Stolzenberg / MV: Rabino
 
508
Soel'rings Chisano
W / Pinto / FisSc / 2017 / V: Soel'rings Cuvee / MV: Camaro
 
508
Soel'rings Chisano
W / Pinto / FisSc / 2017 / V: Soel'rings Cuvee / MV: Camaro
 
509
Soliman de Charry
W / Hann / Db / 2010 / V: Soliman de Hus / MV: Fishermans Friend
 
509
Soliman de Charry
W / Hann / Db / 2010 / V: Soliman de Hus / MV: Fishermans Friend
 
510
Somersby D
S / Hann / R / 2017 / V: Spörcken / MV: Dancier
 
510
Somersby D
S / Hann / R / 2017 / V: Spörcken / MV: Dancier
 
511
Sonnyboy 103
W / Holst / Schi / 2016 / V: Somersby / MV: Candillo
 
511
Sonnyboy 103
W / Holst / Schi / 2016 / V: Somersby / MV: Candillo
 
512
Souris 15
S / Hann / B / 2007 / V: Schwarzenegger / MV: Walt Disney I
 
512
Souris 15
S / Hann / B / 2007 / V: Schwarzenegger / MV: Walt Disney I
 
513
Spille's Soe
S / Hann / Schwb / 2018 / V: Secret / MV: Hibiskus
 
513
Spille's Soe
S / Hann / Schwb / 2018 / V: Secret / MV: Hibiskus
 
514
Stella 985
S / Hann / Db / 2010 / V: Stakkato Gold / MV: Wolkenstein II / 106MI69
 
514
Stella 985
S / Hann / Db / 2010 / V: Stakkato Gold / MV: Wolkenstein II / 106MI69
 
516
Steve Mc Queen
W / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Davignon I
 
516
Steve Mc Queen
W / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Davignon I
 
517
Such a Secret
H / Hann / B / 2018 / V: Secret / MV: Longton
 
518
Summer 79
H / KWPN / Db / 2013 / V: Harley VDL / MV: Chin Chin / 107BG72
 
519
Sunrise Avenue K
W / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Abanos
 
519
Sunrise Avenue K
W / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Abanos
 
520
Supernova 6
S / Hann / Db / 2015 / V: D'Olympic / MV: For Ever Jump
 
520
Supernova 6
S / Hann / Db / 2015 / V: D'Olympic / MV: For Ever Jump
 
521
Sympatico 32
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Joliot
 
521
Sympatico 32
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Joliot
 
T - Pferdename / KNR
522
Tia Bonita 2
S / Holst / Db / 2003 / V: Chalan / MV: Claudio
 
523
Top Gun US
H / Holst / B / 2016 / V: Toulon / MV: Coronado
 
524
Tullibards Mossis Last
W / ISH / B / 2014 / V: Festival du Lesme / MV: Ricardo Z
 
524
Tullibards Mossis Last
W / ISH / B / 2014 / V: Festival du Lesme / MV: Ricardo Z
 
U - Pferdename / KNR
526
Unairo
W / KWPN / Db / 2014 / V: Up To Date / MV: Nairobi
 
527
Unforgettable 9
W / Holst / Db / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cosimo
 
527
Unforgettable 9
W / Holst / Db / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cosimo
 
529
Upsidedown 3
W / Holst / Schi / 2017 / V: Untouchable / MV: Charisma
 
V - Pferdename / KNR
531
Valentine's Day 4
W / Old / B / 2017 / V: Vilancio / MV: Lord Sinclair I
 
531
Valentine's Day 4
W / Old / B / 2017 / V: Vilancio / MV: Lord Sinclair I
 
532
Vanity K.
S / Holst / B / 2005 / V: Quantum / MV: Lavaletto
 
561
Venecia OLD
S / Old / R / 2015 / V: Van Vivaldi / MV: Florencio I
 
535
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: NEKTON / MV: Capitol I / 104CC74
 
535
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: NEKTON / MV: Capitol I / 104CC74
 
536
Veritas Blue
S / Holst / Db / 2005 / V: Esteban xx / MV: Loutano / 103UX04
 
537
Vic 5
W / Meckl. / B / 2017 / V: Viva Vulkano / MV: Methusalem
 
538
Victoria Le Beau
S / Old / F / 2017 / V: Vitalis / MV: Detroit
 
539
Vinnie Pooh
W / Holst / Db / 2017 / V: Vincent / MV: Lacantus
 
540
Vinotage
W / Hann / B / 2015 / V: Kannan / MV: Plot Blue / 106VA44
 
541
Viscountess A
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Laptop
 
554
Vita Fleur
S / Westf / Df / 2016 / V: Vitalis / MV: Rock Forever I
 
542
Vitobello
W / Trak. / Schwb / 2016 / V: Schwarzgold / MV: Easy Game
 
542
Vitobello
W / Trak. / Schwb / 2016 / V: Schwarzgold / MV: Easy Game
 
543
Viva Balou
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Balou du Rouet / 106QC57
 
543
Viva Balou
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Balou du Rouet / 106QC57
 
W - Pferdename / KNR
545
Willi Willenstark
W / Schi / 2008
 
545
Willi Willenstark
W / Schi / 2008
 
Y - Pferdename / KNR
546
Yakari 29
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cool Man K / MV: Bachus / 107LA36
 
Z - Pferdename / KNR
547
Zaara Rose
S / Old / Schi / 2015 / V: Zack / MV: Fürst Romancier
 
548
Zauberlehrling HK
W / Hann / B / 2018 / V: Zoom / MV: Antaeus
 
548
Zauberlehrling HK
W / Hann / B / 2018 / V: Zoom / MV: Antaeus
 
549
Zimsalabim
W / Holst / Schi / 2017 / V: Zoellner xx / MV: Cachas
 
550
Zuinara
S / Holst / B / 2007 / V: Quinar / MV: Cor de la Bryere
 
550
Zuinara
S / Holst / B / 2007 / V: Quinar / MV: Cor de la Bryere