Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 178 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
Amber of Night
S / Grpf.o.R / BFalb / 2016
 
001
Amber of Night
S / Grpf.o.R / BFalb / 2016
 
002
Amelie xx 94
S / xx / B / 2008 / V: Kornado xx / MV: Second Set xx / 105MX09
 
003
Andoro SCH
H / EHafl / FhLH / 2018 / V: Armani Ass / MV: Nakuri
 
003
Andoro SCH
H / EHafl / FhLH / 2018 / V: Armani Ass / MV: Nakuri
 
004
Anni
S / -n.gefunde / BRAUN / 2014
 
004
Anni
S / -n.gefunde / BRAUN / 2014
 
113
Antinori 13
W / Old / Db / 2013 / V: Apache / MV: Rubin-Royal
 
005
Aventador 4
W / Holst / Schwb / 2011 / V: Armand xx / MV: Caretino 2
 
B - Pferdename / KNR
100
Bambam
W / Gelbf / 2013
 
100
Bambam
W / Gelbf / 2013
 
006
Baskahegan Lake
H / Old / Db / 2015 / V: Bretton Woods / MV: Danone I
 
006
Baskahegan Lake
H / Old / Db / 2015 / V: Bretton Woods / MV: Danone I
 
103
Batida de Coco 58
W / Old / Schi / 2009 / V: Belissimo M / MV: Diamir
 
103
Batida de Coco 58
W / Old / Schi / 2009 / V: Belissimo M / MV: Diamir
 
008
Bodethal's Prince Chocolate
W / DR / B / 2011 / V: Prince Charming / MV: Kraneveld's Kadans
 
008
Bodethal's Prince Chocolate
W / DR / B / 2011 / V: Prince Charming / MV: Kraneveld's Kadans
 
009
Bonifatius SCH
W / EHafl / FhLH / 2011 / V: Barolo / MV: Stromer
 
009
Bonifatius SCH
W / EHafl / FhLH / 2011 / V: Barolo / MV: Stromer
 
010
Brantops Zaubermaus
S / DR / F / 2015 / V: Dornik B / MV: FS Golden Highlight
 
010
Brantops Zaubermaus
S / DR / F / 2015 / V: Dornik B / MV: FS Golden Highlight
 
011
Burgunde
S / Hafl. / Hlf / 2009 / V: Argentino I / MV: Novara
 
011
Burgunde
S / Hafl. / Hlf / 2009 / V: Argentino I / MV: Novara
 
C - Pferdename / KNR
012
Calvaron 4
W / Pony o.R / Schi / 2018
 
013
Cardinal 49
W / DSP / RkaSc / 2007 / V: Carpalo / MV: Werenfels
 
105
Care Casa's Cuvée
W / Bay / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Quattro B
 
015
Carlos 811
W / Hann / Db / 2012 / V: Convoi / MV: De Niro
 
016
Cass Caly
W / Old / Db / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Calypso IV
 
016
Cass Caly
W / Old / Db / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Calypso IV
 
017
Cassandro 69
W / Old / B / 2009 / V: Casiro I / MV: Eiger I
 
018
Cem 5
W / W³rtt / F / 2012 / V: Cliff / MV: Grannus
 
019
Contessa 241
S / Grpf.o.R / R / 2016
 
019
Contessa 241
S / Grpf.o.R / R / 2016
 
020
Cortinus M
W / Old / B / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Argentinus
 
020
Cortinus M
W / Old / B / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Argentinus
 
D - Pferdename / KNR
021
Dancingqueen RW
S / DR / FFalb / 2017 / V: Dating AT / MV: Minerva Bijou
 
022
Danny Boy 39
W / DR / B / 2014 / V: FS Don't Worry / MV: Lord
 
022
Danny Boy 39
W / DR / B / 2014 / V: FS Don't Worry / MV: Lord
 
023
Dantino Rubin
H / Old / R / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Rubinstein I
 
023
Dantino Rubin
H / Old / R / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Rubinstein I
 
024
Darina 176
S / Hann / R / 2014 / V: Dante Weltino / MV: Hohenstein
 
024
Darina 176
S / Hann / R / 2014 / V: Dante Weltino / MV: Hohenstein
 
109
De Nels
W / Old / Schwb / 2008 / V: De Niro / MV: Don Primaire
 
109
De Nels
W / Old / Schwb / 2008 / V: De Niro / MV: Don Primaire
 
025
Diamond Dream 17
W / Bay / Db / 2008 / V: Desperados / MV: Rohdiamant
 
026
Dolce Piccola
S / Hann / Schwb / 2003 / V: Der Lenz / MV: Landclassic
 
026
Dolce Piccola
S / Hann / Schwb / 2003 / V: Der Lenz / MV: Landclassic
 
027
Don Camillo 288
W / Pony o.R / Palom / 2008
 
028
Don Piero 4
W / Old / Schwb / 2011 / V: Diamo Gold / MV: Rohdiamant
 
028
Don Piero 4
W / Old / Schwb / 2011 / V: Diamo Gold / MV: Rohdiamant
 
029
Don Vincenzo
W / Old / Df / 2009 / V: De Niro / MV: Don Cardinale
 
029
Don Vincenzo
W / Old / Df / 2009 / V: De Niro / MV: Don Cardinale
 
114
Donn Diva
S / Bay / F / 2013 / V: Don Diamond / MV: Donnerhall
 
114
Donn Diva
S / Bay / F / 2013 / V: Don Diamond / MV: Donnerhall
 
030
Dornik's Diamond
W / DR / B / 2017 / V: Dark Dornik / MV: Duty Free
 
030
Dornik's Diamond
W / DR / B / 2017 / V: Dark Dornik / MV: Duty Free
 
031
Double Touch 6
S / Bay / F / 2005 / V: Florestano / MV: Royal Tom
 
032
Dr. Doolittle 44
W / DR / Df / 2009 / V: Dornik Boy / MV: Downland Folklore
 
032
Dr. Doolittle 44
W / DR / Df / 2009 / V: Dornik Boy / MV: Downland Folklore
 
033
Du Mont 7
W / Old / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Argentinus
 
033
Du Mont 7
W / Old / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Argentinus
 
E - Pferdename / KNR
034
Elliot P
W / DSP / B / 2015 / V: Elan d' Espoir III / MV: Ludwig von Bayern / 107FA72
 
094
Enjoy Bonito
W / Fuchs / 2007
 
110
Enjoy Bonito
W / Fuchs / 2007
 
035
Evita 444
S / Bay / B / 2010 / V: Ehrenpreis / MV: Asterix Bavaria
 
035
Evita 444
S / Bay / B / 2010 / V: Ehrenpreis / MV: Asterix Bavaria
 
F - Pferdename / KNR
036
Failshofer Don Camillo
W / DR / Db / 2017 / V: Lettenhofs Poney Champ
 
037
Filippa U
S / Bay / Db / 2012 / V: Hot Spirit / MV: Regazzoni
 
037
Filippa U
S / Bay / Db / 2012 / V: Hot Spirit / MV: Regazzoni
 
038
Filou 1494
W / Bay / Db / 2001 / V: Fats Domino / MV: Don Primero / 103UW88
 
039
Fireflies Fashion v GPF
S / Westf / R / 2015 / V: St. Schufro / MV: Abanos
 
039
Fireflies Fashion v GPF
S / Westf / R / 2015 / V: St. Schufro / MV: Abanos
 
041
Flamant 3
S / Hann / R / 2011 / V: Fifty Cent / MV: Mont Du Cantal AA
 
041
Flamant 3
S / Hann / R / 2011 / V: Fifty Cent / MV: Mont Du Cantal AA
 
042
Flirt with me
W / Bay / F / 2007 / V: Fürst Grandios / MV: Rivero II
 
043
Fortuna Royal 2
S / Hann / Schwb / 2017 / V: For Romance I / MV: Wolkentanz I
 
044
Freshberry
S / DSP / Db / 2015 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
044
Freshberry
S / DSP / Db / 2015 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
G - Pferdename / KNR
045
Glorianda fan Synaeda
S / Fries / R / 2010 / V: Jisse / MV: Tsjerk
 
046
Grainnes Delight
S / ISH / B / 2013 / V: Quality (IRL) / MV: Cougar
 
046
Grainnes Delight
S / ISH / B / 2013 / V: Quality (IRL) / MV: Cougar
 
I - Pferdename / KNR
115
Ibiza 47
W / Ung. / B / 2014 / V: Illes / MV: Landprinz
 
115
Ibiza 47
W / Ung. / B / 2014 / V: Illes / MV: Landprinz
 
047
Indiego 4
W / Pony o.R / FFaSc / 2005
 
047
Indiego 4
W / Pony o.R / FFaSc / 2005
 
048
Intermezzo A
W / Westf / BSche / 2011 / V: Ismo / MV: Samico
 
048
Intermezzo A
W / Westf / BSche / 2011 / V: Ismo / MV: Samico
 
049
Isana L
S / Old / Df / 2011 / V: Desperados / MV: Don Gregory
 
049
Isana L
S / Old / Df / 2011 / V: Desperados / MV: Don Gregory
 
J - Pferdename / KNR
050
Jago 78
W / RSchi / 2001
 
050
Jago 78
W / RSchi / 2001
 
051
Joop O' Hesseln
W / KWPN / B / 2014 / V: Zardando / MV: Welt Hit II
 
051
Joop O' Hesseln
W / KWPN / B / 2014 / V: Zardando / MV: Welt Hit II
 
K - Pferdename / KNR
052
Kamirah
S / Schi / 2003
 
052
Kamirah
S / Schi / 2003
 
053
Kendrick 2
W / DR / B / 2008 / V: Kennedy WE / MV: Losander
 
053
Kendrick 2
W / DR / B / 2008 / V: Kennedy WE / MV: Losander
 
L - Pferdename / KNR
054
Lady of Fame
S / OS / F / 2008 / V: Ludwigs As / MV: Rouletto
 
055
Landfriede THC
W / W³rtt / B / 2013 / V: Landrover / MV: Cato / 106PN36
 
056
Laskara 9
S / Hann / Db / 2012 / V: Chiron xx / MV: Lanciano
 
057
Latino 360
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Donnerschlag
 
057
Latino 360
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Donnerschlag
 
058
Legend 17
W / KWPN / B / 2016 / V: Everdale (ex:Escudo K) / MV: Charmeur
 
058
Legend 17
W / KWPN / B / 2016 / V: Everdale (ex:Escudo K) / MV: Charmeur
 
101
Limited Edition
W / Fuchs / 2014
 
101
Limited Edition
W / Fuchs / 2014
 
059
Liski Lass
S / DSP / F / 2009 / V: Asterix Bavaria / MV: Sedar
 
059
Liski Lass
S / DSP / F / 2009 / V: Asterix Bavaria / MV: Sedar
 
060
Livanio
W / Hann / B / 2011 / V: L-Vainqueur / MV: Now Or Never M
 
060
Livanio
W / Hann / B / 2011 / V: L-Vainqueur / MV: Now Or Never M
 
112
Lordarius
W / DSP / Db / 2013 / V: Light Star / MV: Saccor
 
112
Lordarius
W / DSP / Db / 2013 / V: Light Star / MV: Saccor
 
061
Loriot 352
W / W³rtt / B / 2008 / V: Ludwigs As / MV: Quidam's Rubin
 
061
Loriot 352
W / Württ / B / 2008 / V: Ludwigs As / MV: Quidam's Rubin
 
062
Lotti 264
S / Wel.B / B / 2018 / V: Kranichhof`s Blue-Berry / MV: Eiluns Jonas N
 
063
Lucy 772
S / Bay / Schwb / 2012 / V: Casandro / MV: Royal Tom
 
063
Lucy 772
S / Bay / Schwb / 2012 / V: Casandro / MV: Royal Tom
 
M - Pferdename / KNR
064
Magic Girl 19
S / DR / BFalb / 2015 / V: FS Pearcy Pearson / MV: Bastello
 
064
Magic Girl 19
S / DR / BFalb / 2015 / V: FS Pearcy Pearson / MV: Bastello
 
065
Marengo 217
H / Hafl. / FhLH / 2002 / V: Weidehengst / MV: Martinus
 
066
Mercedes 145
S / W³rtt / BkaSc / 2010 / V: Monsum / MV: Landvogt
 
067
MS Eldorados Ruby
S / AQH / RoFal / 2007 / V: Eldorado Cody Jac / MV: Shades of Wonder
 
067
MS Eldorados Ruby
S / AQH / RoFal / 2007 / V: Eldorado Cody Jac / MV: Shades of Wonder
 
068
My fine little Darling
S / Pony o.R / B / 2005 / MV: Durant
 
N - Pferdename / KNR
069
No Limit 52
W / DR / Schwb / 2009 / V: Nemax / MV: Welcome Sympatico
 
070
Nupafeed's Du Champ
H / Hann / Db / 2013 / V: Don Index / MV: Longchamp
 
070
Nupafeed's Du Champ
H / Hann / Db / 2013 / V: Don Index / MV: Longchamp
 
071
Nutrin D
W / Pol. / B / 2016 / V: Apatyt / MV: Tornado
 
071
Nutrin D
W / Pol. / B / 2016 / V: Apatyt / MV: Tornado
 
P - Pferdename / KNR
072
Pandora's Poesie
S / DR / B / 2012 / V: FS Pentagon / MV: FS Don't Worry
 
072
Pandora's Poesie
S / DR / B / 2012 / V: FS Pentagon / MV: FS Don't Worry
 
102
Ping
S / Braun / 2005
 
102
Ping
S / Braun / 2005
 
Q - Pferdename / KNR
073
Quentin 64
W / Pony o.R / F / 2003
 
074
Quilinija
S / Tsch.W. / B / 2008 / V: Lordano / MV: Amarillo
 
075
Quinny B
S / Hann / Db / 2009 / V: Quaid I / MV: For Pleasure
 
075
Quinny B
S / Hann / Db / 2009 / V: Quaid I / MV: For Pleasure
 
R - Pferdename / KNR
076
Rigoletto 206
W / Wel.B / Df / 2002 / V: Rebello / MV: Constantin
 
077
Rocky le Fort
W / Grpf.o.R / Db / 2006
 
077
Rocky le Fort
W / Grpf.o.R / Db / 2006
 
S - Pferdename / KNR
099
Salika
S / Pony- und / Schim / 2009
 
099
Salika
S / Pony- und / Schim / 2009
 
078
Salvator SCH
H / EHafl / FhLH / 2012 / V: San Remo / MV: Stromer
 
079
Sam 1011
W / Hann / Db / 2009 / V: Satisfaction I / MV: Sao Paulo
 
079
Sam 1011
W / Hann / Db / 2009 / V: Satisfaction I / MV: Sao Paulo
 
080
Santorini 21
W / Old / B / 2013 / V: Sarkozy / MV: Flemmingh
 
080
Santorini 21
W / Old / B / 2013 / V: Sarkozy / MV: Flemmingh
 
104
Satyros 3
W / Old / Db / 2016 / V: Semper / MV: Rff the Alchemist xx
 
104
Satyros 3
W / Old / Db / 2016 / V: Semper / MV: Rff the Alchemist xx
 
095
Schorsch
W / FUCHS / 2011
 
095
Schorsch
W / FUCHS / 2011
 
082
Seneca Quindecim
W / DSP / Schwb / 2015 / V: Shomari S / MV: Dancier
 
096
Shorty
W / BRAUN / 2004
 
096
Shorty
W / BRAUN / 2004
 
083
Sir Chocolate 7
W / Hann / F / 2007 / V: Santino / MV: Rosentau
 
106
Solitaire 86
W / Hann / F / 2009 / V: Swarovski / MV: Latimer
 
086
Starbucks 12
W / Hann / Db / 2009 / V: Stalypso / MV: Fabriano
 
086
Starbucks 12
W / Hann / Db / 2009 / V: Stalypso / MV: Fabriano
 
T - Pferdename / KNR
111
Taluso
W / Trak. / R / 2016 / V: Ivanhoe / MV: Shavalou
 
111
Taluso
W / Trak. / R / 2016 / V: Ivanhoe / MV: Shavalou
 
097
The Queen
S / BRAUN / 2013
 
097
The Queen
S / BRAUN / 2013
 
098
Threestars Elsa
S / Wel.B / 2017
 
098
Threestars Elsa
S / Wel.B / 2017
 
116
TJ Opulence
H / AESRpf / B / 2010 / V: Flipper D'Elle / MV: Lancer II
 
U - Pferdename / KNR
087
Una Stella 6
S / Trak. / Schwb / 2014 / V: Windsor / MV: Michelangelo
 
087
Una Stella 6
S / Trak. / Schwb / 2014 / V: Windsor / MV: Michelangelo
 
088
Update 9
W / Trak. / B / 2015 / V: Goldschmidt / MV: Vivus
 
088
Update 9
W / Trak. / B / 2015 / V: Goldschmidt / MV: Vivus
 
W - Pferdename / KNR
107
Wanesco HM
W / Hann / R / 2004 / V: Weltruhm / MV: Ravallo
 
107
Wanesco HM
W / Hann / R / 2004 / V: Weltruhm / MV: Ravallo
 
090
We will rock you 2
S / Bay / Db / 2011 / V: Simonetti / MV: Del Mondo
 
090
We will rock you 2
S / Bay / Db / 2011 / V: Simonetti / MV: Del Mondo
 
091
Wezyr 4
W / Falbe / 2017
 
108
Win-Willow
W / EHafl / F / 2008 / V: Wotan / MV: Nastral
 
108
Win-Willow
W / EHafl / F / 2008 / V: Wotan / MV: Nastral
 
093
Wolke 350
S / Hann / F / 2007 / V: Weltruhm / MV: Rondo
 
093
Wolke 350
S / Hann / F / 2007 / V: Weltruhm / MV: Rondo