Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 2142 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
A Beauty Girl
S / OS / B / 2015 / V: Canstakko / MV: Heraldik xx
 
001
A Beauty Girl
S / OS / B / 2015 / V: Canstakko / MV: Heraldik xx
 
0002
A Fine Time
S / KWPN / F / 2015 / V: Action-Breaker / MV: Voltaire / 106ZR03
 
002
A Fine Time
S / KWPN / F / 2015 / V: Action-Breaker / MV: Voltaire / 106ZR03
 
0004
A la grino PS
H / OS / Db / 2016 / V: A Pikachu de Muze / MV: Chacco-Blue
 
004
A la grino PS
H / OS / Db / 2016 / V: A Pikachu de Muze / MV: Chacco-Blue
 
0006
Abby 56
S / Holst / B / 2008 / V: Cartani / MV: Calato
 
006
Abby 56
S / Holst / B / 2008 / V: Cartani / MV: Calato
 
0007
Absinth 60
W / DWB / F / 2012 / V: Attention / MV: Donnerschlag
 
1786
Abyline
S / OS / B / 2010 / V: Apokalipsis / MV: Lascadell
 
0008
Action hero 8
H / Hann / B / 2017 / V: Action Blue / MV: Chacco-Blue
 
0009
Action Lady 10
S / Westf / Db / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Pessoa VDL
 
0010
Action Lotte
S / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Werther
 
0011
Acumano Chin Z
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Atomic Z (BEL) / MV: Acobat II / 106UV82
 
011
Acumano Chin Z
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Atomic Z (BEL) / MV: Acobat II / 106UV82
 
0012
Adlantus 3
W / Hann / B / 2001 / V: Adlantus As / MV: Wales / 103QW04
 
0013
Adomo's Amy
S / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Now Or Never M
 
0014
Adorado's Cantucci
W / Hann / Hlb / 2015 / V: Adorado / MV: Canstakko
 
0016
Aida Luna OLD
S / Old / Db / 2006 / V: Rousseau (ex Rambo) / MV: Royal Angelo I / 104XB48
 
016
Aida Luna OLD
S / Old / Db / 2006 / V: Rousseau (ex Rambo) / MV: Royal Angelo I / 104XB48
 
0018
Air-Life
W / Hann / B / 2004 / V: Abke / MV: Landadel
 
018
Air-Life
W / Hann / B / 2004 / V: Abke / MV: Landadel
 
0019
Akazienhofs Charakta
S / OS / B / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Balou du Rouet
 
0020
Akeby's Aliado
H / Holst / Db / 1998 / V: Ariadus / MV: Leandro
 
0021
Al Balu SB
W / Westf / B / 2017 / V: Askari / MV: Stalypso
 
0022
Al Berto
H / DSP / B / 2004 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Elkadi II
 
0023
Al Capone 162
W / Westf / B / 2004 / V: Argentinus / MV: Lord / 103EK31
 
023
Al Capone 162
W / Westf / B / 2004 / V: Argentinus / MV: Lord / 103EK31
 
0024
Alec Baldwin
H / DSP / F / 2017 / V: Amazing Spirit / MV: Lord Loxley I
 
0025
Alena 37
S / Hann / Hlb / 2000 / V: Alantas xx / MV: Tannenberg
 
0026
Alina 440
S / Holst / B / 2008 / V: Nekton / MV: Cassini I / 103XR47
 
0027
Ally Mc Beal 36
S / DSP / Df / 2011 / V: Askari / MV: Wendig / 106TY20
 
0028
Amabilita 2
S / OS / B / 2011 / V: Acadius / MV: Azarro / 106EP80
 
028
Amabilita 2
S / OS / B / 2011 / V: Acadius / MV: Azarro / 106EP80
 
0029
Amadea 23
S / Hann / Df / 2015 / V: Armitage / MV: Goldfever II
 
029
Amadea 23
S / Hann / Df / 2015 / V: Armitage / MV: Goldfever II
 
0030
Amarok 11
W / OS / Df / 2015 / V: Armitage / MV: Scherif d'Elle
 
030
Amarok 11
W / OS / Df / 2015 / V: Armitage / MV: Scherif d'Elle
 
0032
Amazing Ed 2
W / DSP / F / 2016 / V: Araldik / MV: Salento
 
0033
Amy 214
S / Hann / R / 2007 / V: Adlantico As / MV: Graf Remus
 
033
Amy 214
S / Hann / R / 2007 / V: Adlantico As / MV: Graf Remus
 
0034
Angelina 331
S / DSP / Db / 2012 / V: Decurio / MV: Liberator / 106VS96
 
034
Angelina 331
S / DSP / Db / 2012 / V: Decurio / MV: Liberator / 106VS96
 
1672
Anne
S / Weser-Ems / braun / 2015
 
0035
Anny Go 8
S / Hann / B / 2017 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Castus I
 
035
Anny Go 8
S / Hann / B / 2017 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Castus I
 
0036
Apollo HS
W / Old / Schwb / 2012 / V: Apache / MV: Davignon II
 
036
Apollo HS
W / Old / Schwb / 2012 / V: Apache / MV: Davignon II
 
0037
Apollon 37
H / Westf / B / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Davignon I
 
037
Apollon 37
H / Westf / B / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Davignon I
 
0038
Aquarel
W / KWPN / Df / 2005 / V: Unieko / MV: Koblenz / 107FT10
 
038
Aquarel
W / KWPN / Df / 2005 / V: Unieko / MV: Koblenz / 107FT10
 
0039
Aquarell Sun B
S / OS / B / 2014 / V: Acadius / MV: Saint Amour
 
039
Aquarell Sun B
S / OS / B / 2014 / V: Acadius / MV: Saint Amour
 
0040
Aquino 63
W / Westf / B / 2013 / V: Arpeggio / MV: Lord Calando
 
0043
Argentino 90
W / Holst / Db / 2012 / V: Aragorn / MV: Catoki / 106Nt78
 
0044
Arietta 8
S / Hann / B / 2007 / V: Acord II / MV: Argentinus
 
044
Arietta 8
S / Hann / B / 2007 / V: Acord II / MV: Argentinus
 
0045
Arioso 33
W / Hann / Df / 2007 / V: Argentinus / MV: Voltaire / 106AU89
 
045
Arioso 33
W / Hann / Df / 2007 / V: Argentinus / MV: Voltaire / 106AU89
 
0046
Arsenal 12
W / Hafl. / 2016 / V: Auryn / MV: Steinmetz
 
046
Arsenal 12
W / Hafl. / 2016 / V: Auryn / MV: Steinmetz
 
0047
Arums
W / LetW / B / 2009 / V: Aromats / MV: Amulets / 104IB93
 
047
Arums
W / LetW / B / 2009 / V: Aromats / MV: Amulets / 104IB93
 
0048
Arwin 2
W / KWPN / B / 2005 / V: Hinault / MV: Chemnitz / 103RH47
 
048
Arwin 2
W / KWPN / B / 2005 / V: Hinault / MV: Chemnitz / 103RH47
 
0049
Asti Cornada
S / OS / Schwb / 2017 / V: Action Blue / MV: Cornado II
 
0050
Ataman 35
W / B / 2011 / 104YH51
 
050
Ataman 35
W / B / 2011 / 104YH51
 
0051
Attika 84
S / Westf / 2016 / V: Action Blue / MV: Cristallo II
 
0052
Avalitho
H / Holst / Schwb / 2013 / V: Ampere (NLD) / MV: Coriander
 
0053
Avenir 19
W / Westf / B / 2015 / V: Araldik / MV: Lenz xx
 
053
Avenir 19
W / Westf / B / 2015 / V: Araldik / MV: Lenz xx
 
0054
Aviva de Luxe
S / Rhld / B / 2016 / V: Arpeggio / MV: Quidam's Rubin
 
B - Pferdename / KNR
0055
B' Leni Blanchet W
S / DR / B / 2006 / V: Caprimond / MV: Caliostro
 
055
B' Leni Blanchet W
S / DR / B / 2006 / V: Caprimond / MV: Caliostro
 
0057
Balena 7
S / DSP / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Calido I / 105QB42
 
057
Balena 7
S / DSP / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Calido I / 105QB42
 
0058
Balia 5
S / Rhld / B / 2016 / V: Blockbuster / MV: Paradiso
 
0059
Balibou's little Boy
W / Hann / F / 2010 / V: Ballybo H / MV: Matcho AA
 
059
Balibou's little Boy
W / Hann / F / 2010 / V: Ballybo H / MV: Matcho AA
 
0060
Balidah
S / Hann / F / 2011 / V: Belissimo M / MV: Florestan I
 
060
Balidah
S / Hann / F / 2011 / V: Belissimo M / MV: Florestan I
 
0061
Baljano 3
W / Westf / F / 2016 / V: Borsalino / MV: Worldly I
 
0062
Ballina 5
S / Holst / B / 2009 / V: Califax / MV: Alcatraz / 105IQ64
 
062
Ballina 5
S / Holst / B / 2009 / V: Califax / MV: Alcatraz / 105IQ64
 
1673
Balou
W / Fuchs / 2004
 
0063
Balou de Luxe
W / Hann / B / 2017 / V: Balous Bellini / MV: Quidam's Rubin
 
0064
Balou Peggio
H / OS / F / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Arpeggio
 
064
Balou Peggio
H / OS / F / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Arpeggio
 
0065
Baloubeer
W / Old / F / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Sir Caletto
 
0066
Baloubetty 4
S / OS / F / 2016 / V: Baloucetto / MV: Lansing
 
0067
Baloubreaker
W / Westf / B / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Heartbreaker
 
0068
Baloucan
H / Holst / F / 2013 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cancara / 106RO32
 
068
Baloucan
H / Holst / F / 2013 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cancara / 106RO32
 
0069
Balouet
S / Hann / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Quaid I
 
0070
Baloufino 2
W / Old / F / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Corofino I
 
0071
Balouna 6
S / OS / B / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Barnaul xx
 
071
Balouna 6
S / OS / B / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Barnaul xx
 
0072
Balouna G
S / Hann / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Quality
 
072
Balouna G
S / Hann / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Quality
 
0073
Balounado
W / Westf / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Cornado I
 
0074
Bangkok Girl PP
S / Old / F / 2007 / V: Balou du Rouet / MV: Quo Vadis / 103VZ75
 
0076
Barcary
W / Hann / B / 2016 / V: Buckingham / MV: Floriscount
 
076
Barcary
W / Hann / B / 2016 / V: Buckingham / MV: Floriscount
 
0077
Bärenfang
W / Trak. / B / 2008 / V: Kaiserkult / MV: Marduc
 
077
Bärenfang
W / Trak. / B / 2008 / V: Kaiserkult / MV: Marduc
 
0078
Bareno 3
H / KWPN / R / 2006 / V: OO Seven / MV: Voltaire
 
078
Bareno 3
H / KWPN / R / 2006 / V: OO Seven / MV: Voltaire
 
0079
Baretino PS
H / OS / Df / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Stakkatol
 
0080
Baron von Nymphenburg
W / Westf / B / 2013 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Spielberg
 
080
Baron von Nymphenburg
W / Westf / B / 2013 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Spielberg
 
1715
Bayado 3
W / Holst / BkaSc / 2015 / V: Baracuda / MV: Cayado / 107GX55
 
0085
Beach Boy 61
H / Holst / B / 2013 / V: Baloubet du Rouet / MV: Clarimo
 
0086
Beezie 11
S / Hann / B / 2017 / V: Big Star / MV: Contendro I
 
086
Beezie 11
S / Hann / B / 2017 / V: Big Star / MV: Contendro I
 
0087
Belcanto 51
W / KWPN / B / 2006 / V: Florencio I / MV: Flemmingh / 106CE10
 
087
Belcanto 51
W / KWPN / B / 2006 / V: Florencio I / MV: Flemmingh / 106CE10
 
0088
Belcanto 54
W / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Dancier
 
088
Belcanto 54
W / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Dancier
 
0089
Believe Me 3
W / Old / Df / 2016 / V: Beltano / MV: London Lightning
 
089
Believe Me 3
W / Old / Df / 2016 / V: Beltano / MV: London Lightning
 
0090
Belinda 213
S / Hann / B / 2011 / V: Bonifatius / MV: Rotspon
 
090
Belinda 213
S / Hann / B / 2011 / V: Bonifatius / MV: Rotspon
 
0091
Belissimos Boy
W / Hann / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: Rascalino
 
0092
Bella Bellini 10
S / Westf / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Polytraum
 
0093
Bella Italia 4
S / Trak. / Schi / 2008 / V: Kaiserdom / MV: Sixtus
 
093
Bella Italia 4
S / Trak. / Schi / 2008 / V: Kaiserdom / MV: Sixtus
 
0094
Bella Louisa T
S / Hann / B / 2016 / V: Benetton Dream / MV: Sandro Hit
 
094
Bella Louisa T
S / Hann / B / 2016 / V: Benetton Dream / MV: Sandro Hit
 
0095
Bella W
S / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Dancier
 
095
Bella W
S / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Dancier
 
0096
Bella-Donna 18
S / OS / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Calido I
 
096
Bella-Donna 18
S / OS / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Calido I
 
1746
Bella-Santana
S / Hann / Db / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Sandro / 106YI97
 
0097
Bellavue 4
S / W³rtt / R / 2005 / V: Baldini I / MV: Ramiro's Son I
 
097
Bellavue 4
S / Württ / R / 2005 / V: Baldini I / MV: Ramiro's Son I
 
1745
Belle Amie 84
S / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Don Crusador
 
0099
Belle Flair
S / Hann / Df / 2015 / V: Beltano / MV: First Dance
 
0100
Belle Louise 3
S / Hann / F / 2014 / V: Beltano / MV: His Highness
 
0101
Bellevie 4
S / Old / Df / 2016 / V: Benicio / MV: Florencio I
 
0102
Belmonti
W / Hann / B / 2007 / V: Belissimo M / MV: Hohenstein / 104OT83
 
102
Belmonti
W / Hann / B / 2007 / V: Belissimo M / MV: Hohenstein / 104OT83
 
0103
Beltane B
H / Hann / 2012 / V: Belissimo M / MV: Donnerhall
 
103
Beltane B
H / Hann / 2012 / V: Belissimo M / MV: Donnerhall
 
0104
Beltracchi B
W / Hann / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: Davignon I
 
0105
Benson Boy
W / Hann / B / 2015 / V: Beltano / MV: His Highness
 
0106
Berlusconi 8
W / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Rotspon
 
106
Berlusconi 8
W / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Rotspon
 
0107
Bernadette M
S / Hann / B / 2017 / V: Benicio / MV: Quaterback
 
107
Bernadette M
S / Hann / B / 2017 / V: Benicio / MV: Quaterback
 
0108
Bertha M
S / Old / B / 2016 / V: Naldo / MV: Consulting
 
0109
Best Solution
W / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Floriscount
 
109
Best Solution
W / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Floriscount
 
0110
Beyonce 16
S / Hann / Db / 2010 / V: Belissimo M / MV: Weltmeyer
 
0111
BiBa Butzemann
H / OS / Db / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Goldfever I
 
0112
Biedermeier
H / Westf / B / 2004 / V: Belissimo M / MV: Rubinstein I / 102QI51
 
112
Biedermeier
H / Westf / B / 2004 / V: Belissimo M / MV: Rubinstein I / 102QI51
 
0114
Big Boss 12
W / Hann / F / 2014 / V: Bonaparte N AA / MV: Bon Balou
 
114
Big Boss 12
W / Hann / F / 2014 / V: Bonaparte N AA / MV: Bon Balou
 
0116
Big Brown Sugar P
W / Hann / R / 2016 / V: Bonaparte N AA / MV: Zacharias
 
0117
Big in Berlin GS
S / DSP / B / 2017 / V: Big Star / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0118
Bigi-G
S / Old / Schi / 2011 / V: Cornet's Stern / MV: Zeus (Nurzeus) / 107BG02
 
0119
Bilbo Beutlin 6
W / Hann / Db / 2011 / V: Bonaventura / MV: San Brasil
 
119
Bilbo Beutlin 6
W / Hann / Db / 2011 / V: Bonaventura / MV: San Brasil
 
0120
Birdie 7
S / Hann / B / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Ile de Bourbon
 
120
Birdie 7
S / Hann / B / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Ile de Bourbon
 
0121
Birthday 4
W / Old / B / 2017 / V: Benicio / MV: Florencio I
 
121
Birthday 4
W / Old / B / 2017 / V: Benicio / MV: Florencio I
 
0122
Bitpanda
W / Old / Db / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Argentinus
 
0123
Blizzard S 2
H / Old / B / 2017 / V: Benicio / MV: San Amour I
 
1778
Blue Boy GE
W / DSP / B / 2012 / V: Blue Balou / MV: Aletto / 106BG42
 
0124
Blüte 8
S / Hann / Df / 2014 / V: Beltano / MV: Wolkenstein II
 
124
Blüte 8
S / Hann / Df / 2014 / V: Beltano / MV: Wolkenstein II
 
0125
Bob 49
W / Holst / B / 2007 / V: Boritas / MV: Calypso I
 
125
Bob 49
W / Holst / B / 2007 / V: Boritas / MV: Calypso I
 
0126
Bogart 31
W / Hann / F / 2016 / V: Beltano / MV: His Highness
 
0127
Bohemian Rhapsodie 2
S / Rhld / B / 2009 / V: Belissimo M / MV: De Niro / 106DP67
 
0128
Bolle 26
W / Hann / Db / 2018 / V: Borsalino / MV: Dancier
 
128
Bolle 26
W / Hann / Db / 2018 / V: Borsalino / MV: Dancier
 
0129
Bombay 30
W / DR / B / 2006 / V: Bernhard / MV: Aviso x AA
 
129
Bombay 30
W / DR / B / 2006 / V: Bernhard / MV: Aviso x AA
 
0130
Bon Amour 4
W / Bay / Df / 2012 / V: Benetton Dream / MV: Stedinger
 
130
Bon Amour 4
W / Bay / Df / 2012 / V: Benetton Dream / MV: Stedinger
 
0131
Bon Chance 8
S / Hann / B / 2010 / V: Belissimo M / MV: Sir Savoy / 106SI52
 
0132
Bon Ferra
S / KWPN / R / 2012 / V: Bon Bravour / MV: Ferro
 
0133
Bon Romantic
W / Old / Schwb / 2012 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Don Romantic
 
0136
Bonfire 80
W / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
136
Bonfire 80
W / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Sandro Hit
 
0137
Bonfire Heart GH
W / Hann / B / 2013 / V: Benicio / MV: Weltmeyer
 
0138
Bonheur Ici Bas
W / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Antibes
 
138
Bonheur Ici Bas
W / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Antibes
 
0139
Bonita 478
S / DR / Schi / 2010 / V: Sir Martino / MV: Askalon
 
0140
Bonita MK
S / Hann / R / 2012 / V: Benetton Dream / MV: Walt Disney I
 
0142
Borsato 2
W / Westf / B / 2005 / V: Belissimo M / MV: Weinzauber / 103WL05
 
142
Borsato 2
W / Westf / B / 2005 / V: Belissimo M / MV: Weinzauber / 103WL05
 
0143
Bourani
W / Westf / F / 2011 / V: Belissimo M / MV: Davignon I / 106HB07
 
143
Bourani
W / Westf / F / 2011 / V: Belissimo M / MV: Davignon I / 106HB07
 
1674
Brentano 48
W / Holst / Db / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Alcatraz
 
0145
Briar D
W / Old / R / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Wenckstern
 
1736
Bricco Barone
W / Hann / B / 2009 / V: Bertoli W / MV: Cavan Blue Hors / 106CF36
 
0146
Bright Crystal
W / Hann / Df / 2003 / V: Breitling W / MV: Florestan I / 103RI82
 
0147
Bright Eyes W
S / Old / F / 2012 / V: Boston (NLD) / MV: Breitling W
 
0148
Brooklyn my Spirit
S / Bay / F / 2008 / V: Locksley III / MV: Abanos
 
148
Brooklyn my Spirit
S / Bay / F / 2008 / V: Locksley III / MV: Abanos
 
0150
Bugatti 46
W / Hann / Db / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Rubin-Royal
 
0151
Burberry 15
W / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: De Niro / 104WE06
 
0153
Butts La Gioia
S / Hann / Db / 2014 / V: Lingh / MV: Sunset Boulevard xx
 
153
Butts La Gioia
S / Hann / Db / 2014 / V: Lingh / MV: Sunset Boulevard xx
 
C - Pferdename / KNR
1766
C'est la vie 199
S / Holst / B / 2012 / V: Carrico / MV: Cor de la Bryere
 
0154
C-Jay 5
H / DSP / B / 2015 / V: C-Mocca D?Or / MV: Al Cantino (ex: Romario)
 
0155
Cabalou 6
W / OS / B / 2013 / V: Cabachon / MV: Balou du Rouet / 106GD49
 
155
Cabalou 6
W / OS / B / 2013 / V: Cabachon / MV: Balou du Rouet / 106GD49
 
0156
Cabonacci
W / Hann / R / 2009 / V: Carabas / MV: Stedinger
 
156
Cabonacci
W / Hann / R / 2009 / V: Carabas / MV: Stedinger
 
0157
Cadence 13
W / Old / B / 2015 / V: Cador / MV: Lordanos
 
0158
Cadent
H / Holst / Db / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Contender
 
158
Cadent
H / Holst / Db / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Contender
 
0159
Cadora
S / Old / F / 2007 / V: Catoki / MV: Landor S / 104GO85
 
0160
Caecilius AD
W / Holst / B / 2010 / V: Canto / MV: Carpaccio / 106GN60
 
0161
Caiphirinha
S / OS / B / 2015 / V: Clintissimo / MV: Quality
 
0162
Caiserin von Deinstedt
S / Hann / B / 2015 / V: Comte / MV: Certus
 
162
Caiserin von Deinstedt
S / Hann / B / 2015 / V: Comte / MV: Certus
 
0163
Calabria 8
S / OS / Schi / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lord Argentinus
 
163
Calabria 8
S / OS / Schi / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lord Argentinus
 
0164
Calafina
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Contender
 
164
Calafina
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Contender
 
0165
Calandor 4
H / OS / F / 2017 / V: Casalido / MV: Landor S
 
0166
Calavino 3
W / OS / F / 2017 / V: Conthargos / MV: Quattro B
 
0167
Caldwell 5
W / Holst / Schi / 2017 / V: Clarimo / MV: Quadros
 
0168
Caleo S
W / Holst / Db / 2015 / V: Cachas / MV: Quantum
 
0170
Cali D'or
W / Meckl. / Schi / 2005 / V: Calido I / MV: Diskaro
 
170
Cali D'or
W / Meckl. / Schi / 2005 / V: Calido I / MV: Diskaro
 
0171
Calimbra 4
S / Holst / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Canturo
 
171
Calimbra 4
S / Holst / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Canturo
 
0172
Calimera 75
S / Hann / B / 2015 / V: Contendro I / MV: Don Juan
 
172
Calimera 75
S / Hann / B / 2015 / V: Contendro I / MV: Don Juan
 
1671
Calimero
W / Schwa / 1996
 
0173
Calina La Valiente
S / OS / B / 2016 / V: Cavtat PKZ / MV: Capito n.gek.
 
173
Calina La Valiente
S / OS / B / 2016 / V: Cavtat PKZ / MV: Capito n.gek.
 
0174
Calinero 7
W / Holst / B / 2008 / V: Cormint / MV: Landgraf I / 106ZE51
 
174
Calinero 7
W / Holst / B / 2008 / V: Cormint / MV: Landgraf I / 106ZE51
 
0175
Calino 66
W / OS / Db / 2012 / V: Connor / MV: Lastro / 106CB85
 
175
Calino 66
W / OS / Db / 2012 / V: Connor / MV: Lastro / 106CB85
 
0177
Calista 60
S / Westf / Schi / 2014 / V: Cap Chap / MV: Comme il faut / 107BF21
 
177
Calista 60
S / Westf / Schi / 2014 / V: Cap Chap / MV: Comme il faut / 107BF21
 
0178
Calistero
W / DSP / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: C-Trenton Z / 106IC16
 
178
Calistero
W / DSP / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: C-Trenton Z / 106IC16
 
0179
Calistro 27
W / Hann / Schi / 2010 / V: Cassus / MV: Prestige Pilot / 105UW62
 
0181
Call me Clara
S / Holst / B / 2008 / V: Colman / MV: Cascavelle / 104MO67
 
0182
Call me Future 4
H / Holst / BkaSc / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Casall
 
0183
Call me Maja
S / Holst / Schi / 2012 / V: Christian / MV: Con Air / 106EM66
 
183
Call me Maja
S / Holst / Schi / 2012 / V: Christian / MV: Con Air / 106EM66
 
0184
Call me maybe 11
S / Holst / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Cassini I
 
184
Call me maybe 11
S / Holst / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Cassini I
 
0185
Call me S
S / Old / B / 2015 / V: Cador / MV: Ludwig von Bayern
 
0186
Calle Quick
W / OS / Df / 2015 / V: Cador / MV: Quick Star
 
0187
Callidos
W / OS / B / 2016 / V: Casalido / MV: Landsieger I
 
0188
Callisto 25
W / Hann / Db / 2010 / V: Christ / MV: Davignon I
 
188
Callisto 25
W / Hann / Db / 2010 / V: Christ / MV: Davignon I
 
0189
Calvados 147
H / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Lancer II
 
189
Calvados 147
H / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Lancer II
 
1710
Cambodio
W / OS / B / 2010 / V: Camax L / MV: Alexis Z / 106SN25
 
0190
Camí
S / Hann / B / 2015 / V: Cornet's Prinz / MV: Stalypso
 
190
Camí
S / Hann / B / 2015 / V: Cornet's Prinz / MV: Stalypso
 
0191
Camilla B 3
S / Hann / Db / 2015 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Contefino
 
0192
Campagnolo 2
W / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Carnaby GL / 106CF44
 
192
Campagnolo 2
W / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Carnaby GL / 106CF44
 
0193
Campai 3
H / OS / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Landcapitol / 105WW59
 
193
Campai 3
H / OS / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Landcapitol / 105WW59
 
0194
Campari-O
W / Hann / B / 2013 / V: Cadanos / MV: For Keeps
 
194
Campari-O
W / Hann / B / 2013 / V: Cadanos / MV: For Keeps
 
0195
Campedana
S / Hann / B / 2016 / V: Cloney / MV: Balou du Rouet
 
0196
Can Christiano
W / Hann / B / 2009 / V: Canstakko / MV: Contendro I / 105SN20
 
196
Can Christiano
W / Hann / B / 2009 / V: Canstakko / MV: Contendro I / 105SN20
 
0197
Cancun 21
H / Hann / F / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Lordanos
 
0198
Candy Crush AB
S / Westf / Schi / 2010 / V: Camax L / MV: Corradino
 
198
Candy Crush AB
S / Westf / Schi / 2010 / V: Camax L / MV: Corradino
 
0199
Candy Girl 79
S / Hann / B / 2015 / V: Cent / MV: Grand Cru
 
199
Candy Girl 79
S / Hann / B / 2015 / V: Cent / MV: Grand Cru
 
1720
Candy HM
S / Hann / B / 2016 / V: Countselo / MV: Singular Joter I
 
0200
Caneloni S
W / Hann / B / 2017 / V: Clinton's Heart / MV: Ludwig von Bayern
 
0201
Canon 24
W / Hann / B / 2014 / V: Cloney / MV: Candidatus
 
0202
Cantate 37
S / Holst / Db / 2007 / V: Canto / MV: Ciacomo
 
202
Cantate 37
S / Holst / Db / 2007 / V: Canto / MV: Ciacomo
 
0203
Canturini
W / Holst / B / 2013 / V: Canturo / MV: Cassini I
 
203
Canturini
W / Holst / B / 2013 / V: Canturo / MV: Cassini I
 
0204
Cap Vermell
S / Westf / BkaSc / 2016 / V: Casscavelle NT / MV: Hogwart
 
0205
Capitain S
H / DSP / B / 2008 / V: Clinton II / MV: Grandeur
 
205
Capitain S
H / DSP / B / 2008 / V: Clinton II / MV: Grandeur
 
0206
Capoeira B
S / Hann / Db / 2013 / V: Chap / MV: Silvio I
 
206
Capoeira B
S / Hann / Db / 2013 / V: Chap / MV: Silvio I
 
1721
Capolino 5
W / DSP / B / 2016 / V: Carinue / MV: Askido
 
0207
Captain Braeburn M
H / Hann / F / 2015 / V: Crumble / MV: For Edition I
 
0208
Cara 204
S / OS / B / 2013 / V: Christian / MV: Catoki / 107DN87
 
0209
Cara 210
S / Hann / F / 2015 / V: Chatender / MV: Graf Top
 
0210
Caracajou IP
W / DR / B / 2013 / V: Casino de Lux / MV: Dance Star AT
 
0211
Caracas 105
S / Holst / Schi / 2012 / V: Casall / MV: Cassini I / 106IC01
 
211
Caracas 105
S / Holst / Schi / 2012 / V: Casall / MV: Cassini I / 106IC01
 
0212
Caramba 117
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Dynamo
 
212
Caramba 117
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Dynamo
 
0213
Caramba P 2
W / Hann / Db / 2016 / V: Casalido / MV: Ludwig von Bayern
 
1727
Caramba T
S / Hann / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Calato
 
0214
Caramia 54
S / Hann / F / 2014 / V: Colman / MV: Adlantico As
 
214
Caramia 54
S / Hann / F / 2014 / V: Colman / MV: Adlantico As
 
0215
Carayuno
W / OS / F / 2012 / V: Carambole / MV: Matador xx / 105TS46
 
0216
Carcasonne 4
S / Holst / BkaSc / 2014 / V: Cachas / MV: Carpaccio
 
0217
Care for Life
S / Holst / BSti / 2013 / V: Centurion / MV: Alcatraz / 106QO13
 
217
Care for Life
S / Holst / BSti / 2013 / V: Centurion / MV: Alcatraz / 106QO13
 
0218
Carentini
W / Hann / B / 2008 / V: Carenzo / MV: Drosselklang II
 
218
Carentini
W / Hann / B / 2008 / V: Carenzo / MV: Drosselklang II
 
0219
Careta 4
S / Hann / B / 2016 / V: Cent / MV: Rickmer
 
219
Careta 4
S / Hann / B / 2016 / V: Cent / MV: Rickmer
 
0221
Carl - Caribo
H / Old / Schwb / 2002 / V: Concetto I / MV: Campari M
 
221
Carl - Caribo
H / Old / Schwb / 2002 / V: Concetto I / MV: Campari M
 
0222
Carl Cariscar
W / DSP / B / 2015 / V: Cariscar / MV: Ferman
 
222
Carl Cariscar
W / DSP / B / 2015 / V: Cariscar / MV: Ferman
 
0223
Carl-Heinz B.
W / OS / Df / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Quality / 105WQ61
 
223
Carl-Heinz B.
W / OS / Df / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Quality / 105WQ61
 
0225
Carla Lou 4
S / Holst / B / 2014 / V: Casiro I / MV: Contender
 
0226
Carla vd Kleinen Loge
S / Hann / B / 2016 / V: Casiro I / MV: Lordanos
 
0227
Carlchen B
W / Hann / B / 2011 / V: Comte / MV: Grannus
 
227
Carlchen B
W / Hann / B / 2011 / V: Comte / MV: Grannus
 
0228
Carlo Carlucci 6
H / DR / B / 2015 / V: Calido-G / MV: Wolkenstein II
 
0229
Carlo T 2
H / Holst / Schi / 2016 / V: Caretino / MV: Chin Chin / 106ZP60
 
229
Carlo T 2
H / Holst / Schi / 2016 / V: Caretino / MV: Chin Chin / 106ZP60
 
1697
Carlos FRH
W / Rhld / Db / 2007 / V: Carabas / MV: Weltmeyer / 104TP63
 
0230
Carlotta Caramba 3
S / DR / Db / 2008 / V: Three-Stars Dumbledore / MV: Majan's Sunny Boy
 
0232
Carlton SR
H / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Contender / 106ID04
 
232
Carlton SR
H / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Contender / 106ID04
 
0233
Carlucci 20
W / Holst / Schi / 2006 / V: Calido I / MV: Acord II / 105KY90
 
233
Carlucci 20
W / Holst / Schi / 2006 / V: Calido I / MV: Acord II / 105KY90
 
0234
Carly 14
S / OS / Db / 2016 / V: Checkpoint Charly / MV: Grandeur
 
234
Carly 14
S / OS / Db / 2016 / V: Checkpoint Charly / MV: Grandeur
 
0235
Carmen 274
S / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Gibraleon / 105JF29
 
235
Carmen 274
S / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Gibraleon / 105JF29
 
0236
Carnival 4
S / Hann / B / 2006 / V: Castus I / MV: Gloster
 
236
Carnival 4
S / Hann / B / 2006 / V: Castus I / MV: Gloster
 
0237
Carocaibo
H / Holst / Schi / 2006 / V: Coradus / MV: Comics / 104OE52
 
237
Carocaibo
H / Holst / Schi / 2006 / V: Coradus / MV: Comics / 104OE52
 
0238
Carouzo
W / Holst / Db / 2017 / V: Colman / MV: Connor
 
0239
Carpe Diem 89
S / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: Stakkato Gold
 
239
Carpe Diem 89
S / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: Stakkato Gold
 
0241
Carridam PJ
H / Hann / B / 2012 / V: Carrico / MV: Quidam de Revel
 
241
Carridam PJ
H / Hann / B / 2012 / V: Carrico / MV: Quidam de Revel
 
0242
Carter 11
W / Hann / Df / 2016 / V: Carridam / MV: Duros 3471
 
242
Carter 11
W / Hann / Df / 2016 / V: Carridam / MV: Duros 3471
 
0243
Carter 8
W / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Clearway / 106GR57
 
243
Carter 8
W / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Clearway / 106GR57
 
0244
Cartoon 44
W / OS / B / 2015 / V: Catoki / MV: Ephebe For Ever
 
0245
Carving's Girl
S / Rhld / Db / 2006 / V: Carving / MV: Larenco / 103WU67
 
245
Carving's Girl
S / Rhld / Db / 2006 / V: Carving / MV: Larenco / 103WU67
 
0246
Cas-Pamina A
S / OS / Schwb / 2016 / V: Casalido / MV: Pablo
 
246
Cas-Pamina A
S / OS / Schwb / 2016 / V: Casalido / MV: Pablo
 
0247
Casablanca H 2
S / Hann / B / 2010 / V: Conteur / MV: Landor S / 106FQ36
 
247
Casablanca H 2
S / Hann / B / 2010 / V: Conteur / MV: Landor S / 106FQ36
 
0248
Casalido
H / Holst / Db / 2011 / V: Casall / MV: Calido I / 105JH79
 
0249
Casalina 9
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Check In
 
0250
Casalito 4
H / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Quantum / 106EQ42
 
250
Casalito 4
H / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Quantum / 106EQ42
 
0251
Casallantum
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Quantum / 105NP17
 
0252
Casanina PS
S / OS / Db / 2016 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue
 
0253
Casaria
S / Old / B / 2012 / V: Casario II / MV: Carolus I
 
0254
Cascada 129
S / OS / Schi / 2015 / V: Casino Berlin / MV: Lordanos
 
0255
Cascada 74
S / Hann / Df / 2008 / V: Comte / MV: Pinkus
 
0256
Cascadela
S / Holst / B / 2014 / V: Cascadello II / MV: Corofino I
 
0257
Cascadella
S / Meckl. / F / 2013 / V: Cascadello I / MV: Loredo / 106SQ87
 
257
Cascadella
S / Meckl. / F / 2013 / V: Cascadello I / MV: Loredo / 106SQ87
 
1762
Cascadino
W / Holst / B / 2011 / V: Cartani / MV: Lacros / 105VI60
 
0258
Cascalou
W / Hann / Schwb / 2013 / V: Casscoltairo / MV: Balou du Rouet / 106AM11
 
0259
Casco 21
W / Holst / B / 2013 / V: Casall / MV: Concerto II
 
0260
Casemiro
W / OS / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Rodgau / 106UP42
 
0261
Cashbridge
W / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Lasino
 
0262
Cashmans Ophelia
S / Hann / B / 2006 / V: Cashman / MV: Wandervogel I
 
262
Cashmans Ophelia
S / Hann / B / 2006 / V: Cashman / MV: Wandervogel I
 
0263
Casi Blue PS
S / Meckl. / Db / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue
 
0264
Casillas 18
H / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Carpaccio / 104OJ75
 
264
Casillas 18
H / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Carpaccio / 104OJ75
 
0265
Casino Berlin OLD
H / Old / Schi / 2008 / V: Caspar / MV: Landor S / 104GO80
 
265
Casino Berlin OLD
H / Old / Schi / 2008 / V: Caspar / MV: Landor S / 104GO80
 
0266
Casino Grande
H / Old / B / 2012 / V: Casino Berlin / MV: Contact Me / 106EF50
 
266
Casino Grande
H / Old / B / 2012 / V: Casino Berlin / MV: Contact Me / 106EF50
 
0267
Casino Helsinki
H / Hann / B / 2016 / V: Casiro I / MV: Lordanos
 
267
Casino Helsinki
H / Hann / B / 2016 / V: Casiro I / MV: Lordanos
 
0268
Casino Royal B 3
W / Old / B / 2012 / V: Castino / MV: Albatros
 
268
Casino Royal B 3
W / Old / B / 2012 / V: Castino / MV: Albatros
 
0269
Casino Rubin
H / Old / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Quidam's Rubin
 
0270
Casino's Joker
W / Old / Db / 2014 / V: N.N. / MV: Placido
 
1818
Casirado
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Ramirado
 
0271
Casirus
W / Old / B / 2009 / V: Casiro I / MV: Landor S / 104VW38
 
0272
Caspar 314
H / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Lasino
 
272
Caspar 314
H / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Lasino
 
0273
Caspar C.
W / Holst / B / 2003 / V: Concept / MV: Fernando
 
273
Caspar C.
W / Holst / B / 2003 / V: Concept / MV: Fernando
 
0274
Caspar-König
W / Holst / B / 2016 / V: Connor / MV: Con Air
 
274
Caspar-König
W / Holst / B / 2016 / V: Connor / MV: Con Air
 
0275
Caspian 5
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Latus II
 
275
Caspian 5
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Latus II
 
0276
Cassandra P
S / Hann / F / 2015 / V: Casiro I / MV: Ludwig von Bayern
 
276
Cassandra P
S / Hann / F / 2015 / V: Casiro I / MV: Ludwig von Bayern
 
1735
Cassandro 42
W / Hann / B / 2002 / V: Calido I / MV: Sandro
 
0277
Cassedy H
S / OS / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Celano
 
277
Cassedy H
S / OS / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Celano
 
1728
Cassie K
S / OS / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Dinard L
 
0278
Cassilia 6
S / Hann / Hlb / 2013 / V: Cassillias / MV: For Edition I
 
278
Cassilia 6
S / Hann / Hlb / 2013 / V: Cassillias / MV: For Edition I
 
0279
Catalonia 3
S / Hann / Db / 2014 / V: Canturo / MV: Concetto / 106XS28
 
279
Catalonia 3
S / Hann / Db / 2014 / V: Canturo / MV: Concetto / 106XS28
 
0280
Catan 18
W / Westf / 2016 / V: Clinton / MV: Concetto I
 
280
Catan 18
W / Westf / 2016 / V: Clinton / MV: Concetto I
 
0281
Catania D
S / Holst / B / 2011 / V: Catalido / MV: Carolus I
 
281
Catania D
S / Holst / B / 2011 / V: Catalido / MV: Carolus I
 
1790
Catch Me M
S / Hann / B / 2017 / V: Cador / MV: Silvio I
 
1725
Catch the Cloud MB
H / Old / Db / 2010 / V: Count Grannus / MV: Hill Hawk xx / 106NI95
 
0282
Catharine 3
S / Old / B / 2016 / V: Casalido / MV: Landor S
 
0283
Cathleen M&M
S / Hann / B / 2014 / V: Cantolar / MV: Chasseur I / 107CE48
 
1690
Catonera B
S / Hann / B / 2010 / V: Catoki / MV: Contendro I / 106OR64
 
0284
Caturo T
H / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Barnaul xx
 
284
Caturo T
H / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Barnaul xx
 
0285
Catwalk 30
S / Holst / Schi / 2016 / V: Comme il faut / MV: Calido I
 
0286
Cavalino 39
W / Rhld / B / 2016 / V: Campitello / MV: Contagio
 
286
Cavalino 39
W / Rhld / B / 2016 / V: Campitello / MV: Contagio
 
0287
Cavallina 13
S / Westf / B / 2015 / V: Coupe de Coeur / MV: Comme il faut
 
0288
Cavallino 45
H / Hann / B / 2015 / V: Canstakko / MV: As di Villagana
 
0289
Cayla 7
S / Hann / Schi / 2015 / V: Cassus / MV: Prestige Pilot
 
1729
Cea 6
S / Hann / B / 2014 / V: Chacco's Son I / MV: Ludwigs As
 
0291
Cedric 77
W / Holst / B / 2010 / V: Carentan / MV: Cascavelle
 
291
Cedric 77
W / Holst / B / 2010 / V: Carentan / MV: Cascavelle
 
1797
Cedric K
W / OS / R / 2010 / V: Cristallo / MV: Liberty Life
 
0292
Celesta 23
S / Old / Df / 2011 / V: Celta Yar / MV: Cordalme Z
 
0293
Celestino HS
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Cassus / MV: Ramiro's Son II
 
293
Celestino HS
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Cassus / MV: Ramiro's Son II
 
0294
Cellestino H
W / OS / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Raphael / 107DG96
 
294
Cellestino H
W / OS / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Raphael / 107DG96
 
0295
Celtique
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Cellestial / MV: Ussuri xx / 106PF86
 
295
Celtique
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Cellestial / MV: Ussuri xx / 106PF86
 
1772
Ceniciento d`Amour
W / Holst / Db / 2011 / V: Cancara / MV: Colman / 106BP74
 
0296
Cenn
W / Old / B / 2014 / V: Cennin / MV: Florestan I
 
296
Cenn
W / Old / B / 2014 / V: Cennin / MV: Florestan I
 
0297
Censation K
W / DR / Palom / 2010 / V: FS Champion de Luxe / MV: Luzern / 104OY28
 
297
Censation K
W / DR / Palom / 2010 / V: FS Champion de Luxe / MV: Luzern / 104OY28
 
1817
Cento's Cruiser
W / Rhld / DBKAS / 2009 / V: Cento / MV: Cruising / 105KP62
 
0298
Cenzo Cendo
W / OS / Schi / 2014 / V: Coltaire Z / MV: Stakkato / 106YH49
 
298
Cenzo Cendo
W / OS / Schi / 2014 / V: Coltaire Z / MV: Stakkato / 106YH49
 
0299
Cera 77
S / DSP / F / 2009 / V: Chap / MV: Restorator / 106SN32
 
0300
Cesario 14
W / Holst / B / 2005 / V: Cesano II / MV: Coriall / 104IS10
 
0301
Cezanne 48
W / Holst / Db / 2009 / V: Cardenio / MV: Acobat II / 105KY88
 
0302
Chabalou 2
W / Hann / F / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105SA10
 
302
Chabalou 2
W / Hann / F / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105SA10
 
0303
Chablis 145
W / Holst / BkaSc / 2006 / V: Corrado I / MV: Calando I
 
0304
Chaboffi
W / Hann / F / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105JH52
 
304
Chaboffi
W / Hann / F / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 105JH52
 
1798
Chacandro
W / OS / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Sandro Boy
 
0305
Chacclait
W / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Cafe au lait / 105NE53
 
305
Chacclait
W / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Cafe au lait / 105NE53
 
0306
Chaccobel
W / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Andiamo Z / 105WQ60
 
306
Chaccobel
W / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Andiamo Z / 105WQ60
 
0307
Chaccolina
S / Hann / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Stakkato / 104KZ79
 
307
Chaccolina
S / Hann / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Stakkato / 104KZ79
 
0308
Chaccossini
W / Hann / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Cassini II / 106RZ82
 
0309
Chachacha 2
W / OS / Schi / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Carinue / 106TG66
 
309
Chachacha 2
W / OS / Schi / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Carinue / 106TG66
 
0310
Chacomo 32
H / DSP / B / 2009 / V: Conteur / MV: Lorentin I / 105MB75
 
0311
Chainsmoker
H / Hann / F / 2014 / V: Coupe de Coeur / MV: Clinton I
 
0312
Chairman 20
W / Holst / Schi / 2005 / V: Casall / MV: Lacapo / 104DB96
 
0313
Chaloon
W / OS / B / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Werther
 
0314
Chamani 4
W / Hann / B / 2014 / V: Chaman / MV: Contender
 
314
Chamani 4
W / Hann / B / 2014 / V: Chaman / MV: Contender
 
0315
Champ 245
W / Holst / B / 2017 / V: Crunch / MV: Casall
 
0317
Champagne's Fienchen
S / Old / Df / 2014 / V: Franziskus / MV: Samarant
 
317
Champagne's Fienchen
S / Old / Df / 2014 / V: Franziskus / MV: Samarant
 
0318
Champagner 64
H / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Baloubet du Rouet / 104PV61
 
318
Champagner 64
H / OS / B / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Baloubet du Rouet / 104PV61
 
0319
Chance 34
W / Holst / Db / 2014 / V: Chaman / MV: Cartani
 
0320
Chando 2
W / W³rtt / B / 2007 / V: Con Air / MV: Quintero / 103VD88
 
320
Chando 2
W / Württ / B / 2007 / V: Con Air / MV: Quintero / 103VD88
 
1700
Chantalle 7
S / Holst / B / 2010 / V: Candiro / MV: Corrado I / 105AC73
 
0321
Chapel Hill M
W / Hann / F / 2009 / V: Carrico / MV: Raphael
 
321
Chapel Hill M
W / Hann / F / 2009 / V: Carrico / MV: Raphael
 
0322
Chaq
W / Holst / B / 2003 / V: Ciacomo / MV: Lerano
 
0323
Chardas Fürst
W / Old / F / 2008 / V: Cyrus / MV: Corrado I
 
323
Chardas Fürst
W / Old / F / 2008 / V: Cyrus / MV: Corrado I
 
0324
Charles 104
W / Hann / Schi / 2015 / V: Cellestial / MV: Landadel
 
0325
Charleston 70
H / Holst / Schi / 2013 / V: Cascadello I / MV: Cantus / 106HY65
 
0326
Charlie vom Burgdamm
W / Hann / Db / 2010 / V: Contendro I / MV: Graf Grannus / 105XQ09
 
326
Charlie vom Burgdamm
W / Hann / Db / 2010 / V: Contendro I / MV: Graf Grannus / 105XQ09
 
0327
Charlotta 50
S / Westf / B / 2012 / V: Captain Cooper / MV: Parforce
 
0328
Chartbreaker 5
H / Holst / B / 2012 / V: Cassilano / MV: Contender / 107AV71
 
328
Chartbreaker 5
H / Holst / B / 2012 / V: Cassilano / MV: Contender / 107AV71
 
0330
Chasing Highs
H / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Carpaccio
 
330
Chasing Highs
H / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Carpaccio
 
0331
Chatto 4
W / OS / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Alexis Z / 103MR64
 
331
Chatto 4
W / OS / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Alexis Z / 103MR64
 
0332
Chayenne 208
S / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Wellington
 
332
Chayenne 208
S / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Wellington
 
0333
Che Casino
H / Old / Schi / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Armitage
 
333
Che Casino
H / Old / Schi / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Armitage
 
0334
Checker Blue 2
W / OS / B / 2011 / V: Centadel / MV: Chacco-Blue / 106XU02
 
334
Checker Blue 2
W / OS / B / 2011 / V: Centadel / MV: Chacco-Blue / 106XU02
 
0335
Checkpoint 44
H / DSP / BkaSc / 2017 / V: Cascadello I / MV: For Fashion (Anklahoma VDL)
 
0336
Chelsy-Ann
S / Hann / Schi / 2016 / V: Cascalido / MV: For Edition I
 
0338
Cherie 216
S / Hann / B / 2010 / V: Contagio / MV: Adlantus As / 105WN97
 
338
Cherie 216
S / Hann / B / 2010 / V: Contagio / MV: Adlantus As / 105WN97
 
0339
Cherie 235
S / Holst / Schi / 2015 / V: Cascadello I / MV: Calido I / 107ET05
 
1747
Chester 341
W / Rhld / F / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Landro L / 105VP73
 
0340
Chester T 3
W / Holst / B / 2013 / V: Cantoblanco / MV: Calato
 
340
Chester T 3
W / Holst / B / 2013 / V: Cantoblanco / MV: Calato
 
0341
Chiara 195
S / Rhld / B / 2002 / V: Conteur / MV: Calambo / GER44282
 
341
Chiara 195
S / Rhld / B / 2002 / V: Conteur / MV: Calambo / GER44282
 
0342
Chiavenno
H / Holst / Schi / 2015 / V: Casaltino / MV: Corrado I
 
342
Chiavenno
H / Holst / Schi / 2015 / V: Casaltino / MV: Corrado I
 
0343
Chica 162
S / OS / Db / 2008 / V: Contendro I / MV: Quick Star / 104GI68
 
0344
Chicago 187
W / Holst / B / 2011 / V: Cachas / MV: Carvallo BB / 106SN10
 
344
Chicago 187
W / Holst / B / 2011 / V: Cachas / MV: Carvallo BB / 106SN10
 
1806
Chicago 196
W / Westf / F / 2013 / V: C-Trenton Z / MV: Balou du Rouet / 106TY52
 
1701
Chilly Pepper 6
S / Dt.Pf / F / 2013 / V: Silent Pepper / MV: Casall
 
0345
Chimbo
H / Hann / Db / 2014 / V: Clinton I / MV: Baloubet du Rouet / 106WP67
 
345
Chimbo
H / Hann / Db / 2014 / V: Clinton I / MV: Baloubet du Rouet / 106WP67
 
0346
Chin Chilla B
W / Holst / Schi / 2017 / V: Colestus / MV: Contefino
 
1748
Chin Fizz
W / Westf / F / 2014 / V: Chin Quin / MV: Spartan / 106YI94
 
1751
Chloè
S / Rhld / F / 2015 / V: Conthargos / MV: Landro L / 106WK07
 
0347
Chloé TSP
S / Holst / B / 2016 / V: Connor / MV: Canto
 
0348
Choccoloca
S / Old / Db / 2011 / V: Cador / MV: Calato / 106PC25
 
348
Choccoloca
S / Old / Db / 2011 / V: Cador / MV: Calato / 106PC25
 
1779
Chocolat 33
W / OS / Db / 2007 / V: Chalan / MV: Kolibri / 103UX88
 
0349
Chocotof
S / Pony o.R / B / 2009
 
349
Chocotof
S / Pony o.R / B / 2009
 
0350
Choko 5
H / Hann / B / 2014 / V: Contendro I / MV: Argentinus
 
350
Choko 5
H / Hann / B / 2014 / V: Contendro I / MV: Argentinus
 
0351
Christianus
H / Hann / Db / 2013 / V: Christian / MV: El Bundy I
 
0352
Christopher 16
W / Holst / Schi / 2015 / V: Christian / MV: Larimar
 
0353
Christopher Robin 6
W / Hann / Db / 2011 / V: Christ / MV: Wesley / 106NA83
 
0354
Chronos 36
W / Hann / F / 2015 / V: Cador / MV: Stakkato
 
354
Chronos 36
W / Hann / F / 2015 / V: Cador / MV: Stakkato
 
0355
Chuck Bass 4
H / Westf / R / 2014 / V: Cennin / MV: Rosentau
 
355
Chuck Bass 4
H / Westf / R / 2014 / V: Cennin / MV: Rosentau
 
0356
Chumani 15
W / Hann / Schi / 2013 / V: Contagio / MV: Graf Lehndorff
 
356
Chumani 15
W / Hann / Schi / 2013 / V: Contagio / MV: Graf Lehndorff
 
0357
Chumany 3
W / Hann / Db / 2016 / V: Cornets Iberio / MV: Stanley
 
357
Chumany 3
W / Hann / Db / 2016 / V: Cornets Iberio / MV: Stanley
 
0358
Chyla K
S / Westf / B / 2009 / V: Cordobes I / MV: Carte d'Or / 105SQ36
 
358
Chyla K
S / Westf / B / 2009 / V: Cordobes I / MV: Carte d'Or / 105SQ36
 
0359
Ciara B
S / Hann / Db / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Clinton II
 
0360
Cicerita WS
S / Westf / Schi / 2016 / V: Cicero Z / MV: Corrado I
 
0361
Cicero's Deern
S / Rhld / Db / 2015 / V: Cicero Z / MV: Stakkato
 
1707
Cilla O
S / Old / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Argentinus / 106EL59
 
0363
Cinimini 2
W / OS / Db / 2012 / V: Clinton / MV: Acodetto I
 
0364
Cinnamon de Puuvil
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Cascadello I / MV: Latano I
 
0365
Ciro 7
W / Holst / B / 2011 / V: Conlander / MV: Casall / 105LJ91
 
365
Ciro 7
W / Holst / B / 2011 / V: Conlander / MV: Casall / 105LJ91
 
0366
Citty 3
S / OS / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Stakkato
 
0367
Citty Cristalla
S / Westf / Schi / 2012 / V: Cristallo II / MV: Come On
 
367
Citty Cristalla
S / Westf / Schi / 2012 / V: Cristallo II / MV: Come On
 
0368
Citzero 3
W / Hann / B / 2016 / V: Cloney / MV: Graf Grannus
 
0369
Clair de lune 22
S / Rhld / B / 2016 / V: Comilfo Plus Z / MV: Concetto
 
369
Clair de lune 22
S / Rhld / B / 2016 / V: Comilfo Plus Z / MV: Concetto
 
0370
Claire 186
S / Westf / F / 2014 / V: Casalito / MV: Balou du Rouet
 
370
Claire 186
S / Westf / F / 2014 / V: Casalito / MV: Balou du Rouet
 
1675
Claomi
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Cascavelle / 106FO07
 
1722
Clara HM
S / Hann / B / 2014 / V: Canstakko / MV: Corlensky G I
 
0373
Clarice 10
S / Hann / Db / 2015 / V: Contendro I / MV: For Keeps
 
373
Clarice 10
S / Hann / Db / 2015 / V: Contendro I / MV: For Keeps
 
0374
Clarita 8
S / OS / B / 2016 / V: Capote / MV: Baquito
 
0375
Classic Donna
S / DSP / Schi / 2013 / V: Mylord Carthago / MV: Cento
 
375
Classic Donna
S / DSP / Schi / 2013 / V: Mylord Carthago / MV: Cento
 
0376
Classina 2
S / Hann / Db / 2011 / V: Classe / MV: Cheenook / 106OM76
 
0377
Claudius 67
W / Old / Schwb / 2011 / V: Cador / MV: Carnando / 107IM37
 
377
Claudius 67
W / Old / Schwb / 2011 / V: Cador / MV: Carnando / 107IM37
 
0378
Claus CM
H / Holst / B / 2016 / V: Clearway / MV: Caretino / 107AQ12
 
1708
Clearo
W / Holst / B / 2008 / V: Clearway / MV: Landjunker II / 104CC44
 
0379
Clearwater M
S / Hann / Db / 2011 / V: Chico's Boy / MV: Falsterbo
 
379
Clearwater M
S / Hann / Db / 2011 / V: Chico's Boy / MV: Falsterbo
 
0380
Clein-Cosima
S / Hann / Db / 2011 / V: Canstakko / MV: Chagallo
 
380
Clein-Cosima
S / Hann / Db / 2011 / V: Canstakko / MV: Chagallo
 
0381
Clemens H 3
W / Hann / Schi / 2013 / V: Coupe de Coeur / MV: Achill-Libero H
 
0382
Clementine 62
S / Hann / B / 2016 / V: Cent / MV: Gloster
 
0383
Cleo 193
S / DSP / B / 2010 / V: Chap / MV: Frühlingsbote
 
383
Cleo 193
S / DSP / B / 2010 / V: Chap / MV: Frühlingsbote
 
0384
Cleopatra 292
S / DR / B / 2013 / V: Greylight / MV: Conteur
 
0385
Cleveland 34
W / Holst / F / 2013 / V: Cascadello I / MV: Alasca / 106WO25
 
385
Cleveland 34
W / Holst / F / 2013 / V: Cascadello I / MV: Alasca / 106WO25
 
0386
Cliemann
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Perigueux
 
0387
Cliffi
W / Holst / Schi / 2013 / V: Chin Champ / MV: Corrado I / 106SI88
 
387
Cliffi
W / Holst / Schi / 2013 / V: Chin Champ / MV: Corrado I / 106SI88
 
0388
Climent
W / KWPN / R / 2007 / V: Negro (Novabor) / MV: Don Gregory
 
0389
Clintina 9
S / OS / Schi / 2015 / V: Clintissimo / MV: Carolus I
 
1764
Clitschka
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clearway / MV: Leandro / 106HG35
 
0390
Clooney 122
W / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Cassini I
 
390
Clooney 122
W / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Cassini I
 
0391
Cloony 8
W / Westf / Schi / 2009 / V: Can do L / MV: Godolphin / 104YL55
 
391
Cloony 8
W / Westf / Schi / 2009 / V: Can do L / MV: Godolphin / 104YL55
 
0392
Clopfer 3
H / Hann / F / 2017 / V: Chaman / MV: Achill-Libero H
 
392
Clopfer 3
H / Hann / F / 2017 / V: Chaman / MV: Achill-Libero H
 
0393
Cloud Seven 8
W / OS / Schi / 2016 / V: Cristallo / MV: Calido I
 
393
Cloud Seven 8
W / OS / Schi / 2016 / V: Cristallo / MV: Calido I
 
0394
Clouseau 10
W / Westf / B / 2009 / V: Contendro I / MV: Pavarotti v.d.Helle / 105WO72
 
0395
Clown B 3
W / Hann / Schi / 2017 / V: Casino Grande / MV: Askari
 
0396
Clyno
W / Hann / Schi / 2016 / V: Cloney / MV: Cassini I
 
1787
Cnuht CW
W / OS / B / 2013 / V: Canoso / MV: Abke / 107CK80
 
0397
Co Co Black K
S / Hann / Schwb / 2014 / V: Cormint / MV: Escudo II
 
397
Co Co Black K
S / Hann / Schwb / 2014 / V: Cormint / MV: Escudo II
 
0398
Coachella Prima
S / Z.Rpf / B / 2015 / V: Cannavaru / MV: Concorde
 
398
Coachella Prima
S / Z.Rpf / B / 2015 / V: Cannavaru / MV: Concorde
 
0399
Coachella W
S / Hann / B / 2015 / V: Cellestial / MV: Perpignon
 
0401
Coco Canyamel
S / Westf / 2016 / V: Casscavelle NT / MV: Parco
 
401
Coco Canyamel
S / Westf / 2016 / V: Casscavelle NT / MV: Parco
 
0402
Coco Chanel 189
S / Old / B / 2008 / V: Sion / MV: Welton / 107FI76
 
402
Coco Chanel 189
S / Old / B / 2008 / V: Sion / MV: Welton / 107FI76
 
1819
Coco Fleur 5
S / Hann / DB / 2013 / V: Contendro I / MV: Contender
 
0403
Coco Jambo 33
W / Rhld / F / 2014 / V: Cennin / MV: Rohdiamant
 
0404
Coco Quality
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Canturano I / MV: Quidam de Revel
 
0405
Coco Spring
S / Old / Db / 2011 / V: Canstakko / MV: Mynos / 105PE07
 
1754
Cocofax
W / Westf / B / 2014 / V: Cassone / MV: Sir Schölling / 107HS71
 
0406
Cocofina 2
S / Hann / F / 2010 / V: Contagio / MV: Le Cou Cou
 
0407
Cody 139
W / Holst / F / 2015 / V: Casall / MV: Quidam de Revel
 
0408
Coeur D'Esprit
W / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: For Edition I
 
408
Coeur D'Esprit
W / Hann / B / 2014 / V: Concours Complet / MV: For Edition I
 
0409
Coeur de la Coccinelle
S / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Contender
 
409
Coeur de la Coccinelle
S / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Contender
 
0410
Coeur de la mer 8
S / AESRpf / F / 2015 / V: Cevin Z / MV: Acord II
 
0412
Coffie and Go
W / Holst / Schi / 2013 / V: Corrado I / MV: Lesotho
 
0413
Cöhlbrand
W / Old / B / 2006 / V: Colander / MV: Silvio I
 
0414
Cojack 4
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassini I / MV: Baldini I
 
0415
Colisto Z
H / OS / B / 2015 / V: Colestus / MV: Lordanos
 
0416
Colly 13
H / DSP / F / 2015 / V: Colorit / MV: Vivaldi van de Kampel
 
0417
Colonel AD
W / Old / Db / 2012 / V: Colonel Cousteau / MV: Charon
 
417
Colonel AD
W / Old / Db / 2012 / V: Colonel Cousteau / MV: Charon
 
0418
Colt 23
W / DSP / F / 2009 / V: Chap / MV: Lear / 105HD84
 
418
Colt 23
W / DSP / F / 2009 / V: Chap / MV: Lear / 105HD84
 
1769
Colugar
H / Hann / B / 2013 / V: Codex One / MV: Lex Lugar
 
0419
Columbia 33
S / Westf / B / 2015 / V: Colosal / MV: Balou du Rouet
 
419
Columbia 33
S / Westf / B / 2015 / V: Colosal / MV: Balou du Rouet
 
0420
Columbo 62
S / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Carry
 
420
Columbo 62
S / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Carry
 
0421
Columbus PHE Exclusive
W / OS / B / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chacco-Blue / 106NI81
 
0422
Comeback 38
W / OS / B / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lordanos
 
422
Comeback 38
W / OS / B / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Lordanos
 
0423
Comic 14
W / Holst / B / 2014 / V: Comme il faut / MV: Casall / 107ET72
 
0424
Comme Prévu 2
H / Westf / Schwb / 2013 / V: Comme il faut / MV: Quinta Real / 106FC34
 
424
Comme Prévu 2
H / Westf / Schwb / 2013 / V: Comme il faut / MV: Quinta Real / 106FC34
 
0425
Community 3
W / OS / F / 2012 / V: Carrico / MV: Cashman / 105LP97
 
425
Community 3
W / OS / F / 2012 / V: Carrico / MV: Cashman / 105LP97
 
0426
Compadre 9
H / Westf / Db / 2014 / V: Comme il faut / MV: Ferragamo / 106LZ84
 
426
Compadre 9
H / Westf / Db / 2014 / V: Comme il faut / MV: Ferragamo / 106LZ84
 
0427
Comtess OLD
S / OS / B / 2014 / V: Conthargos / MV: Quality / 106UL13
 
0428
Comtess Ratina S
S / OS / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Rabiat Z
 
428
Comtess Ratina S
S / OS / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Rabiat Z
 
0429
Comtesse Cennin
S / Westf / F / 2014 / V: Cennin / MV: Goethe
 
0431
Con Cento
W / Westf / Db / 2009 / V: Christ / MV: Sir Donnerhall I / 106KB13
 
431
Con Cento
W / Westf / Db / 2009 / V: Christ / MV: Sir Donnerhall I / 106KB13
 
0432
Con Cento PS
W / OS / Db / 2011 / V: Conthargos / MV: Nintender / 105OT12
 
1781
Con Chita 2
S / Bay / F / 2011 / V: Con Chello / MV: Carlando I / 105TT99
 
0433
Con La Calma
S / Hann / B / 2016 / V: Calmando / MV: Continue
 
433
Con La Calma
S / Hann / B / 2016 / V: Calmando / MV: Continue
 
1789
Con-Tiki
S / OS / B / 2016 / V: Colman / MV: Numero Uno
 
0434
Concetto's Carl
W / Hann / B / 2017 / V: Concetto / MV: Contendro I
 
0435
Conchalu PS
H / OS / Df / 2016 / V: Cornet Du Lys / MV: Conthargos
 
435
Conchalu PS
H / OS / Df / 2016 / V: Cornet Du Lys / MV: Conthargos
 
0437
Concoucou
W / Hann / Schi / 2008 / V: Contagio / MV: Le Cou Cou
 
437
Concoucou
W / Hann / Schi / 2008 / V: Contagio / MV: Le Cou Cou
 
1780
Confetti 47
W / Old / Schwb / 2014 / V: Cachassini / MV: Grosso Z / 106JP07
 
0438
Conlito On Fire SK
W / OS / F / 2017 / V: Conthargos / MV: Rouletto
 
438
Conlito On Fire SK
W / OS / F / 2017 / V: Conthargos / MV: Rouletto
 
0439
Connery 52
W / Hann / R / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Convoi
 
439
Connery 52
W / Hann / R / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Convoi
 
0440
Constakka
S / OS / B / 2012 / V: Cornet's Prinz / MV: Stakkato
 
440
Constakka
S / OS / B / 2012 / V: Cornet's Prinz / MV: Stakkato
 
0441
Container 3
W / OS / B / 2006 / V: Chin Chin / MV: Landgraf I / 103OY13
 
441
Container 3
W / OS / B / 2006 / V: Chin Chin / MV: Landgraf I / 103OY13
 
0442
Contenado
W / Hann / Schi / 2013 / V: Contendro I / MV: Cornado I
 
442
Contenado
W / Hann / Schi / 2013 / V: Contendro I / MV: Cornado I
 
0443
Contento 19
W / Hann / Db / 2009 / V: Contendro I / MV: Carthago / 104JD94
 
0444
Context 6
W / Hann / B / 2015 / V: Codex One / MV: Quality
 
444
Context 6
W / Hann / B / 2015 / V: Codex One / MV: Quality
 
1718
Conthindo PS
W / OS / B / 2016 / V: Conthinder / MV: Vivant van de Heffinck
 
0446
Convinto
H / Holst / B / 2015 / V: Corrado I / MV: Parco xx
 
0447
Cooby Doo
W / Hann / F / 2017 / V: Casalido / MV: Escudo I
 
447
Cooby Doo
W / Hann / F / 2017 / V: Casalido / MV: Escudo I
 
0448
Cookie Bell
S / Holst / Schi / 2007 / V: Corrado II / MV: Linaro
 
448
Cookie Bell
S / Holst / Schi / 2007 / V: Corrado II / MV: Linaro
 
0449
Cool Celeste
S / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Contender
 
449
Cool Celeste
S / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Contender
 
0450
Cool Coco K
S / Westf / B / 2014 / V: Cachassini / MV: Quws xx
 
450
Cool Coco K
S / Westf / B / 2014 / V: Cachassini / MV: Quws xx
 
0451
Cool Edition
W / Hann / Schi / 2011 / V: Contagio / MV: For Edition I / 106XS34
 
451
Cool Edition
W / Hann / Schi / 2011 / V: Contagio / MV: For Edition I / 106XS34
 
0453
Cool Lady 16
S / Westf / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Caretano Z
 
0454
Coolina 5
S / SF / B / 2011 / V: Calvaro Z / MV: Limbo / 105WT50
 
0455
Cooper 175
W / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Argentan I
 
0456
Cooper-Lou K
W / Hann / F / 2011 / V: Contagio / MV: Espri
 
0457
Copycat 3
S / Hann / B / 2014 / V: Cador / MV: Quaid I
 
457
Copycat 3
S / Hann / B / 2014 / V: Cador / MV: Quaid I
 
0458
Coquette Claire
S / Hann / R / 2010 / V: Clinton I / MV: Escudo I
 
458
Coquette Claire
S / Hann / R / 2010 / V: Clinton I / MV: Escudo I
 
0459
Coquetto del Pierre
H / Holst / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Casquetto
 
0460
Coralina 10
S / Hann / Schi / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Graf Top
 
460
Coralina 10
S / Hann / Schi / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Graf Top
 
0461
Cordanos
W / OS / Db / 2015 / V: Cador / MV: Lordanos / 107BW40
 
461
Cordanos
W / OS / Db / 2015 / V: Cador / MV: Lordanos / 107BW40
 
0462
Corex
W / Westf / Schi / 2009 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: For Pleasure
 
0463
Cori Pep
S / DSP / B / 2014 / V: Cellestial / MV: Esteban xx
 
463
Cori Pep
S / DSP / B / 2014 / V: Cellestial / MV: Esteban xx
 
0464
Coriado M
W / Hann / B / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Rio Branco / 106DR11
 
0465
Corleone 87
W / OS / Db / 2016 / V: Casino Grande / MV: Corlensky G I
 
0466
Corleone P
W / KWPN / B / 2007 / V: Numero Uno / MV: C-Indoctro / 104AC19
 
466
Corleone P
W / KWPN / B / 2007 / V: Numero Uno / MV: C-Indoctro / 104AC19
 
0467
Corlia B
S / Hann / Db / 2015 / V: Comte / MV: Aarking xx
 
467
Corlia B
S / Hann / Db / 2015 / V: Comte / MV: Aarking xx
 
0468
Corlina 6
S / Old / Db / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Landor S / 105UL64
 
0469
Cornet's Catwalk M
S / Hann / B / 2017 / V: Cornet De Lux / MV: Casino
 
0470
Cornet's Classica
S / Hann / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Sandro Boy
 
470
Cornet's Classica
S / Hann / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Sandro Boy
 
0471
Cornet's Pezi
W / OS / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Lord Pezi / 106UM97
 
0472
Cornets-Quinn
W / OS / Db / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Quidam de Revel
 
472
Cornets-Quinn
W / OS / Db / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Quidam de Revel
 
0473
Cornett PS
W / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: Comme il faut / MV: Calato
 
0475
Cosima 300
S / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue
 
475
Cosima 300
S / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue
 
0476
Cosmo 81
W / Holst / Schi / 2011 / V: Colman / MV: Quinar / 105LR42
 
476
Cosmo 81
W / Holst / Schi / 2011 / V: Colman / MV: Quinar / 105LR42
 
0477
Costa 43
S / OS / B / 2005 / V: Calato / MV: Totoche du Banney
 
0478
Costas 4
W / Hann / F / 2008 / V: Cassini II / MV: Acorado I
 
478
Costas 4
W / Hann / F / 2008 / V: Cassini II / MV: Acorado I
 
0479
Costino
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cosido / MV: Caretino / 105JH54
 
0480
Cougar 14
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Caretino / 106MO93
 
480
Cougar 14
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Caretino / 106MO93
 
0481
Cougar 16
W / Hann / Df / 2015 / V: Coolio / MV: Action-Breaker
 
481
Cougar 16
W / Hann / Df / 2015 / V: Coolio / MV: Action-Breaker
 
0482
Coulimero
W / Hann / F / 2015 / V: Cabachon / MV: Stolzenberg
 
0483
Coulthard 17
H / Holst / Schi / 2012 / V: Colman / MV: Caretino / 105QU67
 
483
Coulthard 17
H / Holst / Schi / 2012 / V: Colman / MV: Caretino / 105QU67
 
0484
Couplette dannee
S / OS / RSchi / 2008 / V: Coupe de Coeur / MV: Sir Caletto / 104UX73
 
0485
Coverboy 9
H / Westf / B / 2015 / V: Contendro I / MV: Quick Star
 
0486
Covolsky
W / Westf / Db / 2011 / V: Captain Fire / MV: Quinta Real / 106QI91
 
486
Covolsky
W / Westf / Db / 2011 / V: Captain Fire / MV: Quinta Real / 106QI91
 
0487
Cox Orange 8
W / Hann / B / 2017 / V: Christ / MV: Wanderbursch II
 
487
Cox Orange 8
W / Hann / B / 2017 / V: Christ / MV: Wanderbursch II
 
0488
Craig 6
W / Hann / Df / 2009 / V: Carenzo / MV: Carbid
 
488
Craig 6
W / Hann / Df / 2009 / V: Carenzo / MV: Carbid
 
0489
Crazy Crumble B
H / Hann / Schi / 2015 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Zacharias
 
0490
Cream'n Gold
W / DR / BEyCr / 2015 / MV: FS Champion de Luxe
 
0491
Creme de la Creme 14
S / Old / B / 2010 / V: Cum Laude / MV: Leggiero
 
0492
Cricket 17
W / OS / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Quincento
 
0493
Cricket BD
W / Old / 2012 / V: Charmeur / MV: Don Frederico
 
0494
Crime Time 11
S / Hann / Df / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Canturo
 
494
Crime Time 11
S / Hann / Df / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Canturo
 
0495
Cristo 16
W / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Geysir / 107BW48
 
495
Cristo 16
W / Hann / B / 2015 / V: Casallco / MV: Geysir / 107BW48
 
0496
Crockett 18
W / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: Paramount
 
496
Crockett 18
W / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: Paramount
 
0497
Crunchy 7
S / Holst / B / 2012 / V: Crunch / MV: Little Lord (n.gek.) / 105TO85
 
497
Crunchy 7
S / Holst / B / 2012 / V: Crunch / MV: Little Lord (n.gek.) / 105TO85
 
0498
Crusty 11
W / Old / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Corghano
 
0499
Crystall 2
S / Holst / B / 2009 / V: Cancara / MV: Lancer II / 104ZD89
 
499
Crystall 2
S / Holst / B / 2009 / V: Cancara / MV: Lancer II / 104ZD89
 
0500
Cucaracha 9
W / Hann / Schwb / 2017 / V: Cador / MV: Quality
 
500
Cucaracha 9
W / Hann / Schwb / 2017 / V: Cador / MV: Quality
 
0501
Cujo 10
W / Holst / Schi / 2013 / V: Calido I / MV: Quantum / 106WB13
 
501
Cujo 10
W / Holst / Schi / 2013 / V: Calido I / MV: Quantum / 106WB13
 
0502
Cumberland 7
W / DSP / BkaSc / 2012 / V: Colestus / MV: Kontakt
 
0503
Cuno 7
W / Meckl. / Db / 2012 / V: Carrico / MV: Lancer III / 106RO26
 
503
Cuno 7
W / Meckl. / Db / 2012 / V: Carrico / MV: Lancer III / 106RO26
 
1703
Cupido 116
W / OS / B / 2012 / V: Chacco La Loi / MV: Araconit / 107ED29
 
0504
Curt M 2
W / OS / F / 2012 / V: Cador / MV: Quality / 106Lb10
 
0505
Curtis 77
S / DSP / F / 2008 / V: Colorit / MV: Kolibri
 
0506
Cyber 4
H / OS / Db / 2015 / V: Calido I / MV: Canturo
 
0507
Cyprina 3
S / Hann / F / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Saint Cloud / 105GX85
 
D - Pferdename / KNR
0509
D'Avicci
W / Hann / R / 2015 / V: Destano / MV: Caprimond
 
0510
D'Championesse
S / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Champion For Pleasure / 107IM32
 
510
D'Championesse
S / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Champion For Pleasure / 107IM32
 
0511
D'Vorah
S / Rhld / B / 2018 / V: D'alessandro / MV: Aquilino
 
1742
Da Costa 2
H / Westf / Db / 2013 / V: Dimaggio / MV: Coriander
 
0512
Da Vinci 345
W / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Wanderer / 107ES72
 
512
Da Vinci 345
W / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Wanderer / 107ES72
 
0513
Da Vinci Code 6
W / Hann / R / 2014 / V: Dancier / MV: Sandro Hit
 
0514
Dacara 7
S / Rhld / R / 2016 / V: Dominator Z / MV: Graf Remus
 
0515
Daenerys 11
S / Hann / R / 2016 / V: Don Index / MV: Rascalino
 
0516
Daenerys 13
S / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Acorado I
 
0517
Daenerys 8
S / Hann / Df / 2015 / V: Danciano / MV: Don Schufro
 
0518
Daikiki 3
S / Hann / B / 2015 / V: Dancier / MV: Wolkenstein II
 
518
Daikiki 3
S / Hann / B / 2015 / V: Dancier / MV: Wolkenstein II
 
0519
Daily Diamond 3
H / Westf / 2013 / V: Daley Thompson / MV: Don Davidoff
 
0520
Daily pleasant
W / OS / Schwb / 2016 / V: Diacontinus / MV: Quaid I
 
0521
Daim SB
W / Hann / Df / 2016 / V: Damon / MV: Licotus
 
521
Daim SB
W / Hann / Df / 2016 / V: Damon / MV: Licotus
 
0522
Daisy 955
S / Hann / B / 2015 / V: Diarado / MV: Canstakko
 
522
Daisy 955
S / Hann / B / 2015 / V: Diarado / MV: Canstakko
 
0523
Dakito P
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Salito
 
523
Dakito P
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Salito
 
0525
Dakota Johnson B
S / Hann / R / 2011 / V: Davignon I / MV: Matcho AA
 
0526
Dalia 63
S / Hann / R / 2010 / V: Dancier / MV: Ferando
 
526
Dalia 63
S / Hann / R / 2010 / V: Dancier / MV: Ferando
 
0527
Damon's Damiani
H / W³rtt / Df / 2013 / V: Damon Hill / MV: Florestan I / 106NE73
 
0528
Damon's Dark Rose
S / Old / Db / 2012 / V: Damon Hill / MV: Royal Hit / 107FB28
 
528
Damon's Dark Rose
S / Old / Db / 2012 / V: Damon Hill / MV: Royal Hit / 107FB28
 
0529
Damon's Satelite NRW
W / Westf / F / 2008 / V: Damon Hill / MV: Rubin-Royal / 103UW60
 
529
Damon's Satelite NRW
W / Westf / F / 2008 / V: Damon Hill / MV: Rubin-Royal / 103UW60
 
1815
Damons Davian
W / Westf / 2011 / V: Damon Hill / MV: Newcastle
 
0530
Damsey's Favourite MPA
W / Hann / B / 2017 / V: Damsey / MV: Lauries Crusador xx
 
0531
Dana 454
S / Hann / Db / 2014 / V: Dancing World / MV: Silvio I
 
0532
Dana Delany 2
S / Hann / R / 2013 / V: Don Crusador / MV: Wolkentanz I
 
0533
Dance for you 2
W / Hann / Df / 2008 / V: Dancier / MV: Londonderry
 
533
Dance for you 2
W / Hann / Df / 2008 / V: Dancier / MV: Londonderry
 
1677
Dance with me 22
W / Hann / B / 2014 / V: Danone I / MV: Weltruhm
 
0534
Dancing Daylight 3
S / Hann / R / 2007 / V: Dancier / MV: Matcho AA
 
0535
Dancing Dynamit 3
W / Old / F / 2018 / V: Diamond Hit / MV: Zack
 
1683
Dandelion 22
W / Old / B / 2006 / V: Daddy Cool / MV: Feiner Stern / 105EX68
 
0537
Danny De Vito 27
W / Hann / R / 2014 / V: Dante Weltino / MV: Espri
 
0539
Dante M.
W / Pol. / B / 2013 / V: Chacco-Fly / MV: Cancoon (Cocoon) / 106KV15
 
539
Dante M.
W / Pol. / B / 2013 / V: Chacco-Fly / MV: Cancoon (Cocoon) / 106KV15
 
1756
Dante NL
H / Hann / B / 2013 / V: De Niro / MV: Alantas xx
 
0540
Dante Royal S
W / Westf / Schwb / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Lord Sinclair I
 
0541
Dantino W
W / Old / Schwb / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Destano
 
541
Dantino W
W / Old / Schwb / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Destano
 
0542
Danza del Sol
S / Westf / B / 2016 / V: DeLorean / MV: Sandro Hit
 
0543
Danzador 6
H / Hann / B / 2014 / V: Diamond Hit / MV: Lauries Crusador xx
 
543
Danzador 6
H / Hann / B / 2014 / V: Diamond Hit / MV: Lauries Crusador xx
 
1795
Dapardie
W / KWPN / Db / 2008 / V: Zelote VDL / MV: Kannan / 104CJ07
 
0544
Darco von Nymphenburg
H / Hann / 2010 / V: Danone I / MV: Weltruhm
 
0545
Dark Boy PS
W / OS / Schwb / 2015 / V: Diatendro / MV: Sandro Boy
 
0546
Dark Dancer 22
W / Hann / R / 2007 / V: Dancier / MV: Hohenstein / 105UF61
 
546
Dark Dancer 22
W / Hann / R / 2007 / V: Dancier / MV: Hohenstein / 105UF61
 
0547
Dark Dynamic 2
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Lancier
 
547
Dark Dynamic 2
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Lancier
 
0549
Dark Lady 55
S / Hann / R / 2008 / V: Damsey / MV: Walt Disney I
 
549
Dark Lady 55
S / Hann / R / 2008 / V: Damsey / MV: Walt Disney I
 
0550
Dark Love
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Dagostini / MV: Wolkenstein II
 
550
Dark Love
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Dagostini / MV: Wolkenstein II
 
0551
Dark Poison 5
S / Hann / R / 2009 / V: Desperados / MV: Feiner Graf / 107EC13
 
551
Dark Poison 5
S / Hann / R / 2009 / V: Desperados / MV: Feiner Graf / 107EC13
 
0552
Dark Thunder 4
H / Hann / 2011 / V: Diamond Hit / MV: White Star
 
0553
Darko di Fonte Abeti
H / Rhld / F / 2014 / V: Charmeur / MV: Sir Donnerhall I / 106LJ69
 
553
Darko di Fonte Abeti
H / Rhld / F / 2014 / V: Charmeur / MV: Sir Donnerhall I / 106LJ69
 
0554
Darlingboy
W / Old / B / 2013 / V: N.N. / MV: Rohdiamant
 
0555
Darthago
H / Holst / Schwb / 2012 / V: Diarado / MV: Carthago
 
555
Darthago
H / Holst / Schwb / 2012 / V: Diarado / MV: Carthago
 
0556
Davenport 34
W / Hann / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Dancier
 
0557
Davidoff M
W / Hann / B / 2012 / V: Damsey / MV: Del Piero
 
557
Davidoff M
W / Hann / B / 2012 / V: Damsey / MV: Del Piero
 
1688
Davidoff ter Kwincke
H / KWPN / F / 2008 / V: Wynton / MV: Flemmingh / 106QM88
 
0558
Davina 155
S / R / 2009
 
558
Davina 155
S / R / 2009
 
0559
Day by Day 14
S / Old / Db / 2014 / V: Destano / MV: Argentinus
 
559
Day by Day 14
S / Old / Db / 2014 / V: Destano / MV: Argentinus
 
0560
Daylight B 4
S / Hann / Df / 2015 / V: Donatus / MV: Lauries Crusador xx
 
560
Daylight B 4
S / Hann / Df / 2015 / V: Donatus / MV: Lauries Crusador xx
 
0562
De Henry
W / OS / Db / 2016 / V: Diarado / MV: Quidam's Rubin
 
0563
De Laval K
H / Hann / R / 2015 / V: De Niro / MV: Don Bosco
 
0564
De Luett B
S / Hann / Df / 2011 / V: Dagostini / MV: White Star
 
0565
De Nino
W / Hann / Df / 2008 / V: Don Schufro / MV: Sandro Hit / 104BC14
 
565
De Nino
W / Hann / Df / 2008 / V: Don Schufro / MV: Sandro Hit / 104BC14
 
0566
De Royal
H / Hann / R / 2014 / V: De Niro / MV: Royal Dance
 
0567
De seuten Jung
W / Rhld / Df / 2016 / V: Don Romanov / MV: Londonderry
 
0568
Deacon 5
W / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
568
Deacon 5
W / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
1678
Deal
W / Old / Df / 2008 / V: Don Schufro / MV: Florestan I / 106AV22
 
0569
Dear Diary 3
S / Hann / R / 2015 / V: Don Frederico / MV: Waterford
 
0570
DeeJay BK
W / Hann / R / 2013 / V: Destano / MV: K2
 
570
DeeJay BK
W / Hann / R / 2013 / V: Destano / MV: K2
 
0571
Deesse D'Iso
S / SF / B / 2013 / V: Air Jordan / MV: Vas Y Donc Longane / 106YA51
 
571
Deesse D'Iso
S / SF / B / 2013 / V: Air Jordan / MV: Vas Y Donc Longane / 106YA51
 
0572
Defender Doe
W / Hann / R / 2009 / V: Dancier / MV: Espri
 
572
Defender Doe
W / Hann / R / 2009 / V: Dancier / MV: Espri
 
0573
Deichgraf 112
W / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Baloubet du Rouet
 
0574
Deichperle
S / Hann / Db / 2017 / V: Diamond Hit / MV: Ampere (NLD)
 
574
Deichperle
S / Hann / Db / 2017 / V: Diamond Hit / MV: Ampere (NLD)
 
1704
Delando 2
W / KWPN / B / 2008 / V: Hold Up Premier / MV: Investment / 104XO62
 
0575
DeLaurentis
W / Hann / B / 2016 / V: DeLorean / MV: Stedinger
 
1695
Delicia S
S / Hann / R / 2017 / V: Don Monet / MV: Rotspon
 
0577
Delphina Victoria
S / Rhld / B / 2013 / V: Den Haag / MV: Riccione
 
577
Delphina Victoria
S / Rhld / B / 2013 / V: Den Haag / MV: Riccione
 
0578
Delvestino
W / Hann / R / 2013 / V: Dancier / MV: Don Gregory
 
578
Delvestino
W / Hann / R / 2013 / V: Dancier / MV: Don Gregory
 
0580
Demster
W / Hann / B / 2013 / V: Damsey / MV: Stedinger
 
580
Demster
W / Hann / B / 2013 / V: Damsey / MV: Stedinger
 
0581
Denver 256
H / Holst / B / 2014 / V: Dinken / MV: Lennon / 106IB97
 
0582
Denver 267
W / Hann / Db / 2018 / V: Devonport / MV: Weltmeyer
 
0583
Denyo W
W / Hann / R / 2013 / V: Don Index / MV: Sarkozy
 
583
Denyo W
W / Hann / R / 2013 / V: Don Index / MV: Sarkozy
 
0584
Deparino B
W / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir / MV: Quintender
 
0585
Der groîe Jackpot
W / Hann / R / 2014 / V: Dancier / MV: Espri / 106VI83
 
0586
Der James
W / Old / R / 2015 / V: Diatendro / MV: Cornet's Stern
 
0587
Der kleine Prinz 37
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Cashman
 
587
Der kleine Prinz 37
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Cashman
 
0588
Der Kopernikus
W / Hann / R / 2008 / V: De Niro / MV: Werther
 
588
Der Kopernikus
W / Hann / R / 2008 / V: De Niro / MV: Werther
 
0589
Der Prinz 4
W / Hann / Db / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Davignon I / 104QB51
 
589
Der Prinz 4
W / Hann / Db / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Davignon I / 104QB51
 
0590
Descando
W / Westf / B / 2013 / V: Diamond Hit / MV: Florestan I
 
0591
Descudo 2
W / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
0592
Desideria 25
S / Hann / B / 2018 / V: Dante Weltino / MV: Stedinger
 
1783
Deskada Dhakira
S / Hann / Db / 2013 / V: Diarado / MV: Escudo I
 
0593
Desmond 19
W / Old / B / 2013 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Dimaggio / 106UB30
 
593
Desmond 19
W / Old / B / 2013 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Dimaggio / 106UB30
 
0594
Despacita
S / Hann / Df / 2014 / V: Destano / MV: Wanderbursch II
 
594
Despacita
S / Hann / Df / 2014 / V: Destano / MV: Wanderbursch II
 
0595
Despacito 16
H / Hann / R / 2015 / V: Don Nobless / MV: Sandro Hit
 
0597
Desperanda
S / Hann / R / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Charon
 
0598
Detox 3
W / Old / B / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Florencio I / 107IL26
 
0599
Devino 9
H / Hann / Df / 2015 / V: Dannebrog / MV: Silberschmied
 
599
Devino 9
H / Hann / Df / 2015 / V: Dannebrog / MV: Silberschmied
 
0600
Dexter 283
W / Hann / Db / 2016 / V: Diarado / MV: Contendro I
 
0601
Di Prinzio
W / Old / B / 2013 / V: Dante Weltino / MV: Pik Noir
 
601
Di Prinzio
W / Old / B / 2013 / V: Dante Weltino / MV: Pik Noir
 
0602
Di Sogno 3
H / Old / Schwb / 2013 / V: Dimaggio / MV: Welt Hit I O
 
602
Di Sogno 3
H / Old / Schwb / 2013 / V: Dimaggio / MV: Welt Hit I O
 
1770
Dia Pleasure
H / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Quintender
 
0603
Diabolo 574
W / Old / R / 2014 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Cartani
 
0604
Diacento
W / OS / B / 2011 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 105EJ56
 
604
Diacento
W / OS / B / 2011 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 105EJ56
 
0605
Diacornado
W / OS / B / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Cornado II
 
605
Diacornado
W / OS / B / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Cornado II
 
0606
Diadarnos
W / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Lordanos
 
606
Diadarnos
W / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Lordanos
 
0607
Diakira S
S / Hann / B / 2017 / V: Diacontinus / MV: Stakkato's Highlight
 
607
Diakira S
S / Hann / B / 2017 / V: Diacontinus / MV: Stakkato's Highlight
 
0608
Dialaraja
S / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Ex Libris
 
608
Dialaraja
S / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Ex Libris
 
0609
Dialexa B
S / Old / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Argentinus
 
1768
Dialog 47
W / Hann / Db / 2007 / V: Don Marcello / MV: Archipel
 
0610
Diamant dé Dancier
S / Hann / R / 2016 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
610
Diamant dé Dancier
S / Hann / R / 2016 / V: Dancier / MV: Rotspon
 
0611
Diamant de Landor
H / OS / R / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Landor S
 
0612
Diamant de Plaisir II
H / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: For Pleasure
 
612
Diamant de Plaisir II
H / Hann / B / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: For Pleasure
 
0613
Diamant's Diadem
S / Hann / F / 2017 / V: Diamant de Plaisir / MV: Satisfaction II
 
0614
Diamant's Diamona
S / OS / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir / MV: Quinnus II
 
614
Diamant's Diamona
S / OS / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir / MV: Quinnus II
 
0615
Diamantin R
S / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Dominator Z / MV: Calido I
 
0616
Diamantina 8
S / Old / Schwb / 2011 / V: Dante Weltino / MV: Rohdiamant
 
616
Diamantina 8
S / Old / Schwb / 2011 / V: Dante Weltino / MV: Rohdiamant
 
0617
Diamantis 4
H / Hann / B / 2014 / V: Damsey / MV: Charon
 
0618
Diamond Jack 2
H / Bay / Db / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Lord Sinclair I / 106GZ44
 
0619
Diamond Luis
W / Westf / Df / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Lord Loxley I
 
0620
Diandra H
S / Holst / B / 2015 / V: Diarado / MV: Corofino I
 
620
Diandra H
S / Holst / B / 2015 / V: Diarado / MV: Corofino I
 
0621
Diarada B.
S / Hann / Db / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ginsberg
 
621
Diarada B.
S / Hann / Db / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ginsberg
 
0622
Diarada Blue
S / Hann / Db / 2015 / V: Don Diarado / MV: Chacco-Blue
 
622
Diarada Blue
S / Hann / Db / 2015 / V: Don Diarado / MV: Chacco-Blue
 
0623
Diarados Blue
W / OS / Db / 2013 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 106KB89
 
623
Diarados Blue
W / OS / Db / 2013 / V: Diarado / MV: Chacco-Blue / 106KB89
 
0624
Diathletico
H / Hann / R / 2016 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
624
Diathletico
H / Hann / R / 2016 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
0625
Dida M
S / Holst / Schi / 2015 / V: Dinken / MV: Cassini I
 
0626
Didi De La Cour
S / Hann / R / 2010 / V: Desperados / MV: Lanthan
 
626
Didi De La Cour
S / Hann / R / 2010 / V: Desperados / MV: Lanthan
 
0628
Die Dörthe 3
S / Hann / Df / 2014 / V: Don Nobless / MV: De Niro
 
628
Die Dörthe 3
S / Hann / Df / 2014 / V: Don Nobless / MV: De Niro
 
0629
Die Wette
S / Old / R / 2010 / V: San Amour I / MV: De Niro / 106ZI41
 
629
Die Wette
S / Old / R / 2010 / V: San Amour I / MV: De Niro / 106ZI41
 
0630
DieEine
S / Hann / B / 2015 / V: Danzador / MV: Ehrenwort
 
0631
Dilana 19
S / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Balou du Rouet
 
1777
Dinah 42
S / Old / B / 2010 / V: Dylano / MV: Waterford
 
0632
Dinara 73
S / Hann / Schwb / 2010 / V: Diarado / MV: Chasseur I
 
632
Dinara 73
S / Hann / Schwb / 2010 / V: Diarado / MV: Chasseur I
 
0633
Disney's Klopfer
W / Old / B / 2012 / V: Don Schufro / MV: Ex Libris
 
633
Disney's Klopfer
W / Old / B / 2012 / V: Don Schufro / MV: Ex Libris
 
0634
Ditallo's Django
W / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Perpignon
 
634
Ditallo's Django
W / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Perpignon
 
0635
Diva Daluxe
S / DR / Df / 2017 / V: Dating AT / MV: FS Dior de Luxe
 
0636
Diva Star de Hus
S / Old / Df / 2014 / V: Don Juan de Hus / MV: Rubin-Royal / 106GZ26
 
0637
Divertido 4
H / Hann / F / 2015 / V: Dimaggio / MV: Lanthan
 
0638
Divignano
W / Hann / R / 2016 / V: Diacontinus / MV: Embassy I
 
638
Divignano
W / Hann / R / 2016 / V: Diacontinus / MV: Embassy I
 
0639
Dizzy Mizz Lizzy
S / Hann / Schwb / 2015 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg / 107BF20
 
0640
DJ 37
H / Hann / Schwb / 2014 / V: Diarado's Boy / MV: Korsar I
 
0642
Django 401
H / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Graf Grannus
 
642
Django 401
H / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Graf Grannus
 
0643
Django Unchained 13
W / OS / Df / 2015 / V: Darshan / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
643
Django Unchained 13
W / OS / Df / 2015 / V: Darshan / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
0644
Dobbi Dobsen
W / DR / 2012 / V: Dimension AT NRW / MV: Dublin
 
0645
Dobby von der Söhr
H / Holst / B / 2016 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Quick Star
 
645
Dobby von der Söhr
H / Holst / B / 2016 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Quick Star
 
0646
Doha 7
H / Hann / Db / 2016 / V: Diacontinus / MV: Grey Top
 
0647
Dolanesco
W / Holst / F / 2009 / V: Dolany / MV: Coriander
 
0649
Dolcetto 33
W / Hann / Db / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Calypso II / 105LK96
 
649
Dolcetto 33
W / Hann / Db / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Calypso II / 105LK96
 
0650
Dominus 66
W / Hann / B / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Crazy Classic
 
0651
Dommery S
W / Old / Df / 2014 / V: Dimaggio / MV: Florencio I
 
0652
Don Avicii
W / Old / Db / 2010 / V: Don Schufro / MV: Aletto
 
0653
Don Beppino 2
H / Westf / B / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 106JK54
 
0654
Don Capone B
H / Hann / Df / 2013 / V: Desiderio / MV: Davignon I
 
0655
Don Chapo S
W / OS / B / 2016 / V: Don Diarado / MV: Wie Weltmeyer
 
655
Don Chapo S
W / OS / B / 2016 / V: Don Diarado / MV: Wie Weltmeyer
 
0656
Don Cor
H / Holst / Db / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: Caretino / 106SW80
 
0658
Don De Hall
H / Old / F / 2012 / V: Don Juan de Hus / MV: Donnerhall / 104HK27
 
658
Don De Hall
H / Old / F / 2012 / V: Don Juan de Hus / MV: Donnerhall / 104HK27
 
1696
Don Didi
W / Hann / B / 2014 / V: Dimaggio / MV: Ruiz Soler
 
0659
Don Henry 10
W / Hann / F / 2008 / V: Don Henrico / MV: Fishermans Friend / 106OG20
 
659
Don Henry 10
W / Hann / F / 2008 / V: Don Henrico / MV: Fishermans Friend / 106OG20
 
0660
Don Perazzi
H / Hann / R / 2014 / V: Don Index / MV: His Highness
 
660
Don Perazzi
H / Hann / R / 2014 / V: Don Index / MV: His Highness
 
0661
Donaldson OLD
W / Old / F / 2006 / V: Dimaggio / MV: Londonderry / 105UB92
 
661
Donaldson OLD
W / Old / F / 2006 / V: Dimaggio / MV: Londonderry / 105UB92
 
1773
Donatella 104
S / Holst / B / 2015 / V: Dinken / MV: Carpaccio
 
0662
Donatello 151
W / Hann / RkaSc / 2014 / V: Diacontinus / MV: Toronto
 
0663
Donau-Mädchen
S / Hann / R / 2016 / V: Don Index / MV: Fürst Nymphenburg I
 
663
Donau-Mädchen
S / Hann / R / 2016 / V: Don Index / MV: Fürst Nymphenburg I
 
0664
Dondersteen
W / Hann / F / 2014 / V: Dancier / MV: Espri
 
0665
Donna Bella 43
S / Hann / Schwb / 2012 / V: Don Index / MV: Dressage Royal / 106YU23
 
0666
Donna Carrera W
S / Old / F / 2017 / V: De Niro / MV: Sandro Hit
 
0667
Donna Classica 5
S / Old / R / 2017 / V: DeLorean / MV: Rotspon
 
0668
Donna Fiorella
S / Hann / B / 2018 / V: Don Martillo / MV: First Dance
 
0669
Donna N
S / Old / Df / 2003 / V: Dacaprio / MV: Feinbrand
 
669
Donna N
S / Old / Df / 2003 / V: Dacaprio / MV: Feinbrand
 
0670
Donnacontina AK
S / Hann / Schwb / 2015 / V: Diacontinus / MV: Carbid
 
670
Donnacontina AK
S / Hann / Schwb / 2015 / V: Diacontinus / MV: Carbid
 
0671
Doretta 120
S / Hann / Db / 2009 / V: Dancier / MV: Wilawander xx
 
671
Doretta 120
S / Hann / Db / 2009 / V: Dancier / MV: Wilawander xx
 
0673
Dorincourt 6
H / Hann / B / 2014 / V: Damsey / MV: Lauries Crusador xx
 
0674
Dorinja 3
S / Hann / Db / 2014 / V: Dr. Watson / MV: Falsterbo
 
0675
Dornröschen 187
S / Hann / B / 2008 / V: Damsey / MV: Wolkenstein II
 
675
Dornröschen 187
S / Hann / B / 2008 / V: Damsey / MV: Wolkenstein II
 
0676
Double Check
W / Old / B / 2015 / V: De Martino / MV: Sandro Hit
 
0677
Double Check 2
W / Old / Schwb / 2016 / V: Don Nobless / MV: San Amour I
 
677
Double Check 2
W / Old / Schwb / 2016 / V: Don Nobless / MV: San Amour I
 
1811
Dracarys 2
W / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Quebec
 
0678
Dragana 2
S / Hann / F / 2013 / V: Deveraux / MV: Dean Martin
 
678
Dragana 2
S / Hann / F / 2013 / V: Deveraux / MV: Dean Martin
 
0679
Dragon 96
W / Hann / B / 2003 / V: Falkenstern II / MV: Falkland
 
0680
Drama Queen
S / Westf / F / 2013 / V: Deveraux / MV: Louis le Bon / 106DD00
 
680
Drama Queen
S / Westf / F / 2013 / V: Deveraux / MV: Louis le Bon / 106DD00
 
1776
Dream Worker
W / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Contendro I
 
0682
Dreamer 61
W / Hann / B / 2013 / V: Dressage Royal / MV: Lauries Crusador xx
 
0683
Dreamgirl 20
S / Westf / B / 2009 / V: De Kooning / MV: Florestan I / 105ZD65
 
683
Dreamgirl 20
S / Westf / B / 2009 / V: De Kooning / MV: Florestan I / 105ZD65
 
0684
Dreamliner 5
W / Hann / B / 2014 / V: Don Nobless / MV: Quidam
 
684
Dreamliner 5
W / Hann / B / 2014 / V: Don Nobless / MV: Quidam
 
0685
Dreams de Riverland
H / SF / B / 2013 / V: Untouchable M / MV: Papillon Rouge / 106KR61
 
0686
Dreikäsehoch
W / Westf / B / 2016 / V: Dimaggio / MV: Louis le Bon
 
0687
DSP Charlott
S / DSP / B / 2011 / V: Colestus / MV: Cartani / 106FN69
 
687
DSP Charlott
S / DSP / B / 2011 / V: Colestus / MV: Cartani / 106FN69
 
0688
DSP Lyjin P
S / DSP / B / 2014 / V: Lyjanero / MV: Quicksilber / 106XX65
 
0689
DSP Santa Klaus
H / DSP / B / 2010 / V: Simonetti / MV: Conteur
 
0690
Du Carlo
W / Old / R / 2015 / V: Destano / MV: Fürstenball
 
0692
Dublin 238
S / Hann / Db / 2015 / V: Diacontinus / MV: Laptop
 
692
Dublin 238
S / Hann / DB / 2015 / V: Diacontinus / MV: Laptop
 
1761
Dujardin H.B.
W / Hann / R / 2009 / V: Dancier / MV: Connery / 106ID75
 
0693
Duke of Ice
W / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
0694
Duke of Nymphenburg
H / Old / B / 2016 / V: Destano / MV: Florencio I
 
0695
Dumble Duke
W / DR / F / 2012 / V: Dimension AT NRW / MV: Dressman I
 
0696
Duplo 48
H / Hann / B / 2009 / V: Drosselklang II / MV: Fabulous Eden xx
 
696
Duplo 48
H / Hann / B / 2009 / V: Drosselklang II / MV: Fabulous Eden xx
 
0697
Duval 59
W / Old / F / 2013 / V: Desperados / MV: Sevillano xx
 
1794
Dwayne the Rock Johnson 3
H / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: Escudo II
 
0698
Dynamite Red
W / Hann / F / 2014 / V: Diarado's Boy / MV: Captain Paul I
 
0699
Dynamite Z 2
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Casall
 
0700
Dynar 3
W / Holst / F / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Clarimo
 
700
Dynar 3
W / Holst / F / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Clarimo
 
0702
D`Avenir
W / Old / B / 2013 / V: Danone I / MV: De Niro / 106UL51
 
702
D`Avenir
W / Old / B / 2013 / V: Danone I / MV: De Niro / 106UL51
 
E - Pferdename / KNR
0703
Earl of Nymphenburg 3
H / Westf / F / 2016 / V: Escolar / MV: Vitalis
 
0704
Early bird
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clearway / MV: Contendro I / 106EN67
 
0705
Easy 114
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Dallas VDL (ex Indouglas van h
 
0706
Easylight
W / Holst / Db / 2006 / V: Easy Way I / MV: Romino
 
0707
Echt Stark 3
S / Old / R / 2011 / V: Royal Highness / MV: Fielmann / 106YB46
 
707
Echt Stark 3
S / Old / R / 2011 / V: Royal Highness / MV: Fielmann / 106YB46
 
0708
Ecuador di Fonte Abeti
H / Hann / R / 2015 / V: Negro (Novabor) / MV: Sir Donnerhall I
 
708
Ecuador di Fonte Abeti
H / Hann / R / 2015 / V: Negro (Novabor) / MV: Sir Donnerhall I
 
0709
Ed Florino
W / Westf / F / 2006 / V: Ehrentusch / MV: Florestan I
 
709
Ed Florino
W / Westf / F / 2006 / V: Ehrentusch / MV: Florestan I
 
0711
Edelstain
W / Hann / F / 2010 / V: Edward / MV: Fürst Heinrich / 107IG33
 
711
Edelstain
W / Hann / F / 2010 / V: Edward / MV: Fürst Heinrich / 107IG33
 
0712
Ehrengold Enka
H / Hann / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Lauries Crusador xx
 
712
Ehrengold Enka
H / Hann / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Lauries Crusador xx
 
1676
Eibo
W / Holst / Schi / 2012 / V: Quadros / MV: Carentan / 106SH58
 
0714
Ein Traum 2
W / Westf / F / 2009 / V: Estobar NRW / MV: Florestan I / 105TS00
 
714
Ein Traum 2
W / Westf / F / 2009 / V: Estobar NRW / MV: Florestan I / 105TS00
 
0715
El Baloubet
W / Westf / B / 2017 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Baloubet du Rouet
 
0716
Elaiza 6
S / OS / Df / 2014 / V: Calido I / MV: Barnaul xx / 106PJ46
 
716
Elaiza 6
S / OS / Df / 2014 / V: Calido I / MV: Barnaul xx / 106PJ46
 
0717
Elastico 3
H / KWPN / Schwb / 2009 / V: Johnson / MV: Concorde / 106NJ11
 
717
Elastico 3
H / KWPN / Schwb / 2009 / V: Johnson / MV: Concorde / 106NJ11
 
1799
Eldorada 6
S / DSP / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Lord Kemm
 
0718
Eldorado Blue
H / OS / B / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chacco-Blue / 106EW09
 
718
Eldorado Blue
H / OS / B / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chacco-Blue / 106EW09
 
0719
Elektra di Fonte Abeti
S / Rhld / B / 2015 / V: Franklin / MV: De Niro
 
719
Elektra di Fonte Abeti
S / Rhld / B / 2015 / V: Franklin / MV: De Niro
 
0720
Elfe 204
S / Hann / Db / 2005 / V: Escudo I / MV: Ramino / 107DS97
 
0721
Elin's Kampari
W / DR / F / 2004 / V: Kaiserstolz / MV: Nixen
 
721
Elin's Kampari
W / DR / F / 2004 / V: Kaiserstolz / MV: Nixen
 
0722
Elitist 3
W / Rhld / Db / 2014 / V: Escolar / MV: De Niro / 106ZQ08
 
722
Elitist 3
W / Rhld / Db / 2014 / V: Escolar / MV: De Niro / 106ZQ08
 
0723
Email 3
S / NRPS / F / 2015 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Colandro / 107CM83
 
723
Email 3
S / NRPS / F / 2015 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Colandro / 107CM83
 
0724
Emi Coeur de Lion
W / Arg. / Schi / 2016 / V: Santa Rosa Camelot / MV: Dagoberto / 107BX08
 
0725
Emilia H
S / Old / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Zeus (Nurzeus) / 105ZH10
 
0726
Emilio 111
W / Hann / Schi / 2007 / V: Earl / MV: Dynamo / 105RK93
 
726
Emilio 111
W / Hann / Schi / 2007 / V: Earl / MV: Dynamo / 105RK93
 
0727
Emilio Cariño
W / Trak. / Schwb / 2014 / V: Windsor / MV: Buddenbrock
 
0728
Empire 183
W / Hann / R / 2004 / V: Earl / MV: For Pleasure
 
728
Empire 183
W / Hann / R / 2004 / V: Earl / MV: For Pleasure
 
0729
Entertainer 26
W / KWPN / Df / 2009 / V: Jazz / 106ZC39
 
0730
Equilibria
S / Holst / BkaSc / 2012 / V: Caspar / MV: Carlos DZ / 106PM90
 
0731
Eragon G
W / Hann / R / 2004 / V: Earl / MV: Matcho AA
 
731
Eragon G
W / Hann / R / 2004 / V: Earl / MV: Matcho AA
 
0732
Erja T
S / Holst / B / 2012 / V: Quarz / MV: Coriano
 
732
Erja T
S / Holst / B / 2012 / V: Quarz / MV: Coriano
 
0733
Escalla 3
S / Old / B / 2015 / V: Escolar / MV: Dimaggio / 107IL31
 
0734
Escobar 37
W / Westf / B / 2014 / V: Escolar / MV: Krack C
 
0735
Esforzado Tilly
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Numero Uno
 
0736
Especially for you 4
S / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
736
Especially for you 4
S / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
0737
Esperanto 27
W / Hann / F / 2006 / V: Escudo I / MV: For Feeling / 103UK69
 
737
Esperanto 27
W / Hann / F / 2006 / V: Escudo I / MV: For Feeling / 103UK69
 
0738
Esquinzo Playa
W / Hann / Db / 2008 / V: Embassy III / MV: Rabino / 104OT51
 
738
Esquinzo Playa
W / Hann / Db / 2008 / V: Embassy III / MV: Rabino / 104OT51
 
0739
Estehof's Cocaina
S / Hann / Df / 2015 / V: Check In / MV: Acodetto I
 
0740
Estelle IV
S / Holst / Db / 2012 / V: Clarimo / MV: Concerto II / 106QR44
 
740
Estelle IV
S / Holst / Db / 2012 / V: Clarimo / MV: Concerto II / 106QR44
 
0741
Everton PJ
W / Hann / B / 2014 / V: Embassy I / MV: Light On / 106TE21
 
0743
Eysa
S / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Rebel Z I / 106VV07
 
743
Eysa
S / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Rebel Z I / 106VV07
 
F - Pferdename / KNR
0744
Fabelstern 2
S / Trak. / B / 2011 / V: Imperio / MV: Insterburg
 
0745
Fabiola 305
S / Old / Db / 2014 / V: Cornet's Prinz / MV: Argentinus
 
745
Fabiola 305
S / Old / Db / 2014 / V: Cornet's Prinz / MV: Argentinus
 
0746
Fabula 60
S / Hann / R / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Dancier
 
0748
Face to Face 12
W / Old / B / 2017 / V: Fürstenball / MV: De Niro
 
0749
Facebook 2
W / Hann / F / 2006 / V: For Edition I / MV: Lancer III / 103IS65
 
749
Facebook 2
W / Hann / F / 2006 / V: For Edition I / MV: Lancer III / 103IS65
 
0750
FaceTime 3
W / Westf / B / 2014 / V: Follow Me / MV: Rock Forever I
 
750
FaceTime 3
W / Westf / B / 2014 / V: Follow Me / MV: Rock Forever I
 
0751
Faible 113
S / Holst / Db / 2013 / V: Zhivago / MV: Canterbury
 
1699
Faible-As
W / Westf / B / 2004 / V: Fürst Piccolo / MV: D'accord / 104PG75
 
0752
FairPlay
W / Rhld / Schwb / 2013 / V: Feedback / MV: Rubin-Royal / 106UM81
 
752
FairPlay
W / Rhld / Schwb / 2013 / V: Feedback / MV: Rubin-Royal / 106UM81
 
0753
Falko van de Groesplak
H / KWPN / B / 2010 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: C-Indoctro
 
0754
Fandango 283
H / DSP / Db / 2016 / V: Foundation / MV: Wind Dancer
 
0755
Fanta 7 v.H.
S / Hann / B / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Ramiro's Bube
 
0756
Fantasie W 3
S / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
0757
Fantastica 52
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Cent
 
757
Fantastica 52
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Cent
 
0758
Fara Diva 11
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Ludwig von Bayern
 
758
Fara Diva 11
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Ludwig von Bayern
 
0759
Farandolo De
H / Hann / R / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: De Niro
 
759
Farandolo De
H / Hann / R / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: De Niro
 
1814
Farrero
W / KWPN / B / 2010 / V: boss / MV: Indorado
 
0760
Fashionize
S / Hann / B / 2018 / V: Fürstenball / MV: Stedinger
 
0761
Favonius P
W / Old / B / 2010 / V: Fürst Romancier / MV: Noble Roi xx
 
0762
Favorica
S / Hann / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Sir Donnerhall I
 
0763
Fawn Fabian
W / Hann / F / 2003 / V: Falsterbo / MV: Regazzoni
 
0764
Fayola MK
S / Hann / R / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Benetton Dream
 
764
Fayola MK
S / Hann / R / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Benetton Dream
 
0765
FBW Sunfire
H / W³rtt / Schwb / 2009 / V: San Amour I / MV: Freudenfeuer / 106JH26
 
765
FBW Sunfire
H / Württ / Schwb / 2009 / V: San Amour I / MV: Freudenfeuer / 106JH26
 
0766
Federer 10
H / Hann / Schwb / 2018 / V: Farrell / MV: Livaldon
 
0767
Federmarsch
H / Old / B / 2018 / V: For Dance / MV: Sungold
 
0768
Federspiel HR
S / Hann / Db / 2017 / V: Floriscount / MV: Don Schufro
 
0769
Feel Free OLD
S / Old / B / 2013 / V: Foundation / MV: Sandro Hit / 106MJ19
 
769
Feel Free OLD
S / Old / B / 2013 / V: Foundation / MV: Sandro Hit / 106MJ19
 
0770
Feine Zera
S / Holst / B / 2013 / V: Catoki / MV: Cero I
 
770
Feine Zera
S / Holst / B / 2013 / V: Catoki / MV: Cero I
 
0771
Feingeist HR
W / Hann / B / 2016 / V: Fürst Fohlenhof / MV: Stedinger
 
0772
Feivel's World
W / Westf / B / 2007 / V: Filmstar / MV: De Niro / 105BH32
 
772
Feivel's World
W / Westf / B / 2007 / V: Filmstar / MV: De Niro / 105BH32
 
0774
Felia 51
S / Holst / Schi / 2013 / V: Leovisto / MV: Sandro / 106QR37
 
1767
Feline 126
S / Old / B / 2012 / V: Fairbanks / MV: Walt Disney I
 
0775
Felipa 4
S / Hann / Db / 2015 / V: Farrell / MV: Lauries Crusador xx
 
775
Felipa 4
S / Hann / Db / 2015 / V: Farrell / MV: Lauries Crusador xx
 
0776
Felissaro
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Cristallo
 
776
Felissaro
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Cristallo
 
0778
Fella 26
S / Old / Df / 2010 / V: Fiorano / MV: Aircraft
 
778
Fella 26
S / Old / Df / 2010 / V: Fiorano / MV: Aircraft
 
0779
Fellow Plus
H / Hann / Db / 2007 / V: Fidertanz / MV: De Niro / 103LV48
 
0780
Felsenfest G
W / Hann / Db / 2018 / V: Florenz / MV: Ricardos
 
0781
Ferdades 2
W / Old / B / 2017 / V: Frascino / MV: Escolar
 
781
Ferdades 2
W / Old / B / 2017 / V: Frascino / MV: Escolar
 
1737
Ferdinand 299
W / Westf / B / 2012 / V: Fürstenball / MV: Weltgeist
 
0782
Fernandez 21
H / DSP / R / 2015 / V: For Romance I / MV: Rutilus
 
782
Fernandez 21
H / DSP / R / 2015 / V: For Romance I / MV: Rutilus
 
0783
Ferrantino 2
W / Hann / B / 2017 / V: Fürst Belissaro / MV: Fidertanz
 
0784
Ferrara 94
S / Westf / Db / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Don Bedo I
 
784
Ferrara 94
S / Westf / Db / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Don Bedo I
 
0786
Feruna
S / DSP / F / 2012 / V: Fels / MV: Damour
 
0787
Feuerfunke 8
W / Old / F / 2017 / V: Franziskus / MV: Foundation
 
0790
Fiadara
S / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
790
Fiadara
S / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
0791
Fiddie M
W / Hann / B / 2017 / V: Finnigan / MV: Don Crusador
 
0792
Fieder Maus
S / Hann / B / 2009 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
792
Fieder Maus
S / Hann / B / 2009 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
0793
Fifty Special
S / Old / B / 2011 / V: Fairbanks / MV: Waldstar xx / 105ZP64
 
793
Fifty Special
S / Old / B / 2011 / V: Fairbanks / MV: Waldstar xx / 105ZP64
 
0794
Fighting Lady 3
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Grand Cru
 
794
Fighting Lady 3
S / Hann / B / 2017 / V: Fighting Fit / MV: Grand Cru
 
0795
Fina 106
S / Hann / F / 2017 / V: Finnigan / MV: Wolkentanz I
 
0796
Final Dream 5
W / Hann / Db / 2017 / V: Franziskus / MV: Weltmeyer
 
796
Final Dream 5
W / Hann / Db / 2017 / V: Franziskus / MV: Weltmeyer
 
0797
Finalist 19
W / Hann / B / 2012 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
0798
Fine 123
S / DSP / F / 2012 / V: Fürst Romancier / MV: Waikiki I
 
798
Fine 123
S / DSP / F / 2012 / V: Fürst Romancier / MV: Waikiki I
 
0799
Fine Collina
S / Old / B / 2014 / V: Collado / MV: Landsieger I
 
0800
Fine Time G
W / Hann / B / 2018 / V: Fürst Belissaro / MV: White Star
 
0801
Finley 106
W / Hann / F / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Worldly I
 
801
Finley 106
W / Hann / F / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Worldly I
 
0802
Finn 104
W / DR / B / 2006 / V: Feingold / MV: Night-Fire
 
802
Finn 104
W / DR / B / 2006 / V: Feingold / MV: Night-Fire
 
0803
Finn Firle Franz
W / Old / B / 2014 / V: Franziskus / MV: Stedinger
 
0805
Finnley 15
W / Hann / B / 2010 / V: Fuerstenreich / MV: Don Frederico
 
805
Finnley 15
W / Hann / B / 2010 / V: Fuerstenreich / MV: Don Frederico
 
0809
Fioretta 15
S / Holst / Schi / 2013 / V: Connor / MV: Carthago / 106JC78
 
809
Fioretta 15
S / Holst / Schi / 2013 / V: Connor / MV: Carthago / 106JC78
 
0810
Fireball 33
W / Hann / Schi / 2009 / V: For Edition I / MV: Graf Sponeck
 
810
Fireball 33
W / Hann / Schi / 2009 / V: For Edition I / MV: Graf Sponeck
 
0811
First Date OLD
S / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Weltmeyer
 
0812
First Finest Lady
S / Hann / R / 2014 / V: Finest / MV: Donnerhall
 
0813
First Lady 313
S / Old / Schwb / 2018 / V: Fürst Jazz (Inverness P) / MV: French Kiss
 
0815
First Try G
H / Hann / Db / 2015 / V: Fürstenball / MV: Kaiserdom
 
0816
Fitzgerald 20
H / Hann / B / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Romancero H
 
1744
Flaconi 3
W / Old / Db / 2013 / V: Fürst Wilhelm / MV: Desperados
 
0818
Flaconi W
S / Old / F / 2014 / V: Foundation / MV: Breitling W
 
0820
Flair-Welcome
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Come On
 
820
Flair-Welcome
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Come On
 
0821
Flambeau 141
W / Hann / B / 2017 / V: Flic Flac / MV: Valentino
 
821
Flambeau 141
W / Hann / B / 2017 / V: Flic Flac / MV: Valentino
 
0822
Flamenco Song
W / Old / Df / 2006 / V: Farewell III / MV: Feinbrand / 104ZC03
 
0823
Flanagan Dream
W / Westf / B / 2011 / V: Flanagan / MV: Lancer III
 
0824
Flanell 15
S / KWPN / Db / 2010 / V: Apache / MV: Don Schufro / 105HI23
 
824
Flanell 15
S / KWPN / Db / 2010 / V: Apache / MV: Don Schufro / 105HI23
 
0825
Flash Cornet
W / OS / Schi / 2014 / V: For Cornet / MV: Calido I
 
825
Flash Cornet
W / OS / Schi / 2014 / V: For Cornet / MV: Calido I
 
1784
Flash Gordon 37
W / Old / F / 2014 / V: Fiderbach / MV: Don Romantic
 
0826
Flash M
W / Hann / R / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Lancier
 
0827
Flat White
W / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Casall
 
0828
Flatley 2
H / Rhld / B / 2004 / V: Fürst Piccolo / MV: Ehrensold / 103CM28
 
828
Flatley 2
H / Rhld / B / 2004 / V: Fürst Piccolo / MV: Ehrensold / 103CM28
 
0829
Flavió
W / Hann / B / 2015 / V: Fahrenheit / MV: Don Henrico
 
829
Flavió
W / Hann / B / 2015 / V: Fahrenheit / MV: Don Henrico
 
0831
Flin Flon L
W / Hann / Db / 2012 / V: Fürstenball / MV: Stedinger
 
0832
Flint 98
W / Hann / R / 2015 / V: Florestan I / MV: Donnerhall
 
832
Flint 98
W / Hann / R / 2015 / V: Florestan I / MV: Donnerhall
 
0833
Flintstone 61
W / Hann / F / 2017 / V: Flic Flac / MV: Espri
 
833
Flintstone 61
W / Hann / F / 2017 / V: Flic Flac / MV: Espri
 
0834
Flocke H
S / Hann / Df / 2016 / V: Floris Prince / MV: Weltruhm
 
0835
Florentin B
W / Old / B / 2015 / V: Florenz / MV: Donnerschwee
 
835
Florentin B
W / Old / B / 2015 / V: Florenz / MV: Donnerschwee
 
0836
Florentine 66
S / Bay / B / 2003 / V: Florestano / MV: Welt Fürst
 
0837
Florenz 71
H / Hann / Schwb / 2011 / V: Florencio I / MV: Sandro Hit / 105HD77
 
0838
Flori's Flo
W / Hann / B / 2011 / V: Floriscount / MV: Lauries Crusador xx
 
838
Flori's Flo
W / Hann / B / 2011 / V: Floriscount / MV: Lauries Crusador xx
 
0839
Florian Guldbjerg
W / DWB / Df / 2018 / V: Blue Hors Fifty Cent / MV: Rockefeller (DK)
 
839
Florian Guldbjerg
W / DWB / Df / 2018 / V: Blue Hors Fifty Cent / MV: Rockefeller (DK)
 
0840
Florida 133
S / DSP / R / 2010 / V: Fly High I / MV: Silvio I
 
840
Florida 133
S / DSP / R / 2010 / V: Fly High I / MV: Silvio I
 
0841
Florida 138
S / Hann / B / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Matcho AA
 
841
Florida 138
S / Hann / B / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Matcho AA
 
0842
Flow Feeling
W / Old / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Sergeant Pepper I
 
842
Flow Feeling
W / Old / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Sergeant Pepper I
 
0843
Flying-Beauty 2
W / Hann / B / 2005 / V: Fighting Alpha / MV: Eiger I
 
1694
Flynn PCH
H / Hann / Df / 2006 / V: Falsterbo / MV: Walt Disney I / 103SI68
 
0845
For Dance 4
H / Rhld / B / 2013 / V: For Romance I / MV: Rubiloh
 
0846
For Diamond 3
H / Old / Schwb / 2017 / V: For Dance / MV: Sir Donnerhall I
 
0847
For emotion 9
W / Rhld / Schwb / 2017 / V: Feinrich / MV: Sandro Hit
 
0848
For Famos
S / Hann / F / 2016 / V: For Pleasure / MV: Canturo
 
0849
For Granja
S / Hann / Schi / 2007 / V: For Edition I / MV: Graf Sponeck
 
0850
For Magic Equesta
W / Hann / Df / 2015 / V: For Romance I / MV: A Jungle Prince / 107AH84
 
0851
For Me 43
W / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Dream Boy
 
0852
For My Love 5
W / Westf / Schwb / 2014 / V: For Romance I / MV: Lord Loxley I
 
0853
For my Pleasure 4
H / AESRpf / F / 2016 / V: For Pleasure / MV: Vigo D'Arsouilles
 
1800
For Sucsess
W / Hann / B / 2010 / V: Forsyth / MV: Lux
 
0854
For Sure 5
W / Hann / B / 2015 / V: Finest / MV: De Niro / 106YD43
 
0855
Foreman MJ
H / Old / B / 2012 / V: Foundation / MV: Danone I
 
0856
Forrestino
W / Hann / Db / 2014 / V: Fantastic / MV: Locksley II
 
0857
Fortunity S
W / Hann / F / 2015 / V: Franziskus / MV: Weltmeyer / 106YD96
 
0859
Fountain of Dreams
S / Hann / Schi / 2017 / V: For Dance / MV: San Amour I
 
0860
Four Seasons FRH
S / Hann / R / 2011 / V: Fürstenball / MV: Fidertanz / 105GJ16
 
0861
Fragola
S / Hann / B / 2018 / V: Franz Ferdinand / MV: Beltano
 
0862
Fragolino 4
H / Old / Db / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Wolkenstein II
 
0864
France Gall
S / Hann / Db / 2016 / V: Franziskus / MV: Florencio I
 
0865
Francesca 65
S / Hann / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Graf Grannus
 
865
Francesca 65
S / Hann / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Graf Grannus
 
0867
Franny Fine
S / Hann / Db / 2008 / V: Florencio I / MV: Glueckspilz
 
0868
Frans von Freiburg an der Elbe
W / Hann / Db / 2015 / V: Finest / MV: Royal Blend
 
1803
Franz 183
W / Hann / Db / 2017 / V: Flic Flac / MV: Provider
 
0869
Franzel 10
H / Old / Db / 2014 / V: Franziskus / MV: De Niro
 
0870
Fraucke B
S / Hann / B / 2014 / V: Foundation / MV: Walt Disney I
 
0871
Fräulein Phoebe
S / Hann / B / 2013 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
871
Fräulein Phoebe
S / Hann / B / 2013 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
0872
Fräulein Pikolina
S / Hann / B / 2011 / V: Fürstenball / MV: Prestige Pilot / 107FA13
 
0873
Fräulein von Nymphenburg
S / Hann / B / 2015 / V: First Ampere / MV: Don Gregory
 
0874
Frecher Paul
W / Old / B / 2007 / V: Fidertanz / MV: Rohdiamant / 104TJ97
 
874
Frecher Paul
W / Old / B / 2007 / V: Fidertanz / MV: Rohdiamant / 104TJ97
 
0875
Freddy 351
W / Hann / R / 2017 / V: Farrell / MV: Dimaggio
 
0876
Frederic M 3
H / Hann / Db / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Del Piero
 
0877
Freiherr von Nymphenburg
H / Old / B / 2015 / V: Follow Me / MV: Sir Donnerhall I
 
877
Freiherr von Nymphenburg
H / Old / B / 2015 / V: Follow Me / MV: Sir Donnerhall I
 
0878
Frida Gold B
S / Hann / Df / 2017 / V: Finnigan / MV: A Jungle Prince
 
0879
Fridagold T
S / Hann / R / 2012 / V: Florencio I / MV: His Highness
 
0880
Frieda M 4
S / Old / B / 2015 / V: Casirus / MV: Consulting
 
1739
Friend of mine 2
W / Old / Df / 2008 / V: For Compliment / MV: Rubinstein I / 104UM46
 
0881
Fritzi aus Preuîen
S / Old / Df / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Don Gregory
 
881
Fritzi aus Preußen
S / Old / Df / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Don Gregory
 
0882
Frl. Meyer 2
S / Hann / Df / 2005 / V: For Edition I / MV: Grande
 
882
Frl. Meyer 2
S / Hann / Df / 2005 / V: For Edition I / MV: Grande
 
0883
Frühlingsblume 5
S / Rhld / F / 2012 / V: First Selection / MV: Walt Disney II
 
883
Frühlingsblume 5
S / Rhld / F / 2012 / V: First Selection / MV: Walt Disney II
 
0884
Fua Luba
S / Old / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Destano
 
0885
Fugger von der Lilie
W / Old / Schi / 2011 / V: Fürst Fugger / MV: Intermezzo
 
1679
Fulham
W / Hann / Df / 2010 / V: Fabregas / MV: Westbury
 
0886
Funky VH
W / Hann / R / 2017 / V: Finnigan / MV: San Remo
 
0887
Funrise
W / Hann / F / 2016 / V: Flanell / MV: Bretton Woods
 
0888
Fürst Bello
W / Westf / B / 2018 / V: Fürstenball / MV: Belissimo M
 
0889
Fürst Famous
W / Hann / B / 2010 / V: Florencio I / MV: Sandro Hit
 
0890
Fürst Fenor
W / Hann / B / 2010 / V: Fürst Romancier / MV: Sir Donnerhall I
 
890
Fürst Fenor
W / Hann / B / 2010 / V: Fürst Romancier / MV: Sir Donnerhall I
 
0891
Fürst Ferdinand AD
W / Old / Db / 2015 / V: Fürstenball / MV: Quaterback
 
891
Fürst Ferdinand AD
W / Old / Db / 2015 / V: Fürstenball / MV: Quaterback
 
0892
Fürst Fernando 8
H / Old / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Rosario / 107EP68
 
0894
Fürst Filou 12
W / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Carry Gold
 
0895
Fürst Franz-Ferdinand
W / Hann / B / 2009 / V: Fürst Romancier / MV: Pommery
 
895
Fürst Franz-Ferdinand
W / Hann / B / 2009 / V: Fürst Romancier / MV: Pommery
 
0896
Fürst Frederik 7
W / Hann / B / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Souvenir
 
896
Fürst Frederik 7
W / Hann / B / 2016 / V: Fürst Belissaro / MV: Souvenir
 
0897
Fürst Friedolin 6
W / DSP / B / 2015 / V: Fürst Romancier / MV: Wild Dance
 
0898
Fürst Furioso 2
H / Hann / R / 2013 / V: Bretton Woods / MV: Fürst Heinrich / 106TH06
 
898
Fürst Furioso 2
H / Hann / R / 2013 / V: Bretton Woods / MV: Fürst Heinrich / 106TH06
 
0899
Fürst Silvio
W / Westf / R / 2011 / V: Fürst Frederik / MV: Donnerschlag
 
0900
Fürst Wessel
W / Old / Schwb / 2015 / V: Fürst Romancier / MV: Laurion
 
0901
Fürstenkrone OLD
W / Old / B / 2012 / V: Fürst Fugger / MV: Rohdiamant / 106BW10
 
0902
Fürstenliebe W OLD
W / Old / R / 2014 / V: Fürstenball / MV: Florencio I / 107DJ11
 
902
Fürstenliebe W OLD
W / Old / R / 2014 / V: Fürstenball / MV: Florencio I / 107DJ11
 
0903
Fürstentanz 5
W / Hann / R / 2010 / V: Fürstenball / MV: Sandro Hit
 
903
Fürstentanz 5
W / Hann / R / 2010 / V: Fürstenball / MV: Sandro Hit
 
0904
Fürstin Bea
S / Old / Db / 2014 / V: Fürstenball / MV: San Amour I / 107AH79
 
904
Fürstin Bea
S / Old / Db / 2014 / V: Fürstenball / MV: San Amour I / 107AH79
 
0905
Fürstin von Aschadeich
S / Hann / B / 2011 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Davignon I
 
0907
Fyoto
W / Hann / B / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Lord of Loxley
 
G - Pferdename / KNR
0908
G-Carola
S / Holst / Schi / 2014 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cassini I
 
0910
Gaia Nova
S / Holst / B / 2014 / V: Centurion / MV: Chambertin
 
910
Gaia Nova
S / Holst / B / 2014 / V: Centurion / MV: Chambertin
 
0911
Galantheo
H / BWP / B / 2016 / V: Governor / MV: Rousseau (ex Rambo)
 
0912
Galathea 22
S / Hann / Db / 2014 / V: Grey Top / MV: Valentino